W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 18/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 21 czerwca 2011r.

Protokół Nr 18/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 21 czerwca 2011r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 13.30 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 14 czerwca 2011 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

 1. Przyjęcie i przekazanie na XI sesję Rady Powiatu następujących projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie:

- Sprawozdania o stanie dróg powiatowych za rok 2010

- Oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego za 2010 rok

- Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za 2010 rok

- Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie z działalności inspekcji budowlanej na terenie powiatu za 2010 rok.

- Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi za 2010 rok

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 2238/15 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9, miasta Lipna, stanowiącej własności Powiatu Lipnowskiego

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/2011 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcie nowych udziałów przez Powiat Lipnowski

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Zasad udzielenia stypendiów dla uczniów szkół dziennych prowadzonych przez Powiat Lipnowski stanowiących załącznik do Uchwały Nr XLIII/271/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2010r.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie pozbawienia drogi publicznej na terenie Powiatu Lipnowskiego kategorii drogi powiatowej

 1. Podjecie uchwały w sprawie przekazania kapitału zakładowego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

 4. Uzgodnienie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Rumunki Skępskie

 5. Rozpatrzenie pisma Ośrodka Szkolenia Kierowców Ekspert z Wielgiego w sprawie zmniejszenia stawki za dzierżawę części placu manewrowego.

 6. Rozpatrzenie pisma Państwa J i D. Zielińskich w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu działki 2238/15 stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

 7. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania umowy dzierżawy nieruchomości przy ul. Nieszawskiej 6.

 8. Sprawy rożne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad. 1. Przyjęcie i przekazanie na XI sesję Rady Powiatu następujących projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie:

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby XI sesja Rada Powiatu w Lipnie odbyła się 4 lipca o godz. 13,00 w Starostwie Powiatowym w Lipnie. Wskazał, że realizując plan pracy Rady na tej sesji zostałaby omówione sprawozdania Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, z Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie, z Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, z Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego w Lipnie, które zostały opracowane. Zaproponował, aby Zarząd przyjął te sprawozdania bez analizy ponieważ na sesji będą kierownicy tych jednostek, którzy będą je szczegółowo omawiać i wówczas będzie możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi.

- Sprawozdania o stanie dróg powiatowych za rok 2010

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął i skierował na XI sesję Rady Powiatu w Lipnie Sprawozdanie o stanie dróg powiatowych za rok 2010 /sprawozdanie stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.

- Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego za 2010 rok

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął i skierował na XI sesję Rady Powiatu w Lipnie Ocenę stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego za 2010 rok /ocena stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.

- Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za 2010 rok

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął i skierował na XI sesję Rady Powiatu w Lipnie Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za 2010 rok /sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.

- Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie z działalności inspekcji budowlanej na terenie powiatu za 2010 rok.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął i skierował na XI sesję Rady Powiatu w Lipnie Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z działalności inspekcji budowlanej na terenie powiatu za 2010 rok./sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.

- Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi za 2010 rok

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął i skierował na XI sesję Rady Powiatu w Lipnie Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi za 2010r. ./sprawozdanie stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 184 176 zł i zamkną się kwotą 63 066 149 zł. Dodała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: w dz. 750- administracja publiczna rozdz. 75020- starostwa powiatowe, w dz. 754-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 85411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w dz. 758- rożne rozliczenia rozdz. 75862- Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Nadto nadmieniła, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 184 176 z i zamkną się kwotą 63 066 149 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, dz. 750- administracja publiczna rozdz. 75075- promocje jednostek samorządu terytorialnego, w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412- ochotnicze straże pożarne, dz. 757- obsługa długu publicznego rozdz. 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80195- pozostała działalność, dz. 851- ochrona zdrowia rozdz. 85111- szpitale ogólne, w dz. 853- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej rozdz. 85395- pozostałą działalność.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął i skierował na XI sesję projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok./ projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 2238/15 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9, miasta Lipna, stanowiącej własności Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż Państwo Jolanta i Donald Zielińscy wygrali przetarg na zakup działki o numerze ewidencyjnym 2238/13 przy ul. 11 Listopada i zwrócili się o ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez działkę stanowiącą własności Powiatu Lipnowskiego o numerze 2238/15 będąca drogą.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął i skierował na XI sesję projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 2238/15 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9, miasta Lipna, stanowiącej własności Powiatu Lipnowskiego /projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/2011 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcie nowych udziałów przez Powiat Lipnowski

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, iż na ostatniej sesji Rada Powiatu w Lipnie podjęła uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Szpital Lipno również w związku z przekazaniem aportu od rzeczy ruchomych, który wynosił według wyceny biegłego rzeczoznawcy 1 067 000,00 zł. Dodała, że w związku ze stwierdzona omyłką pisarką tegoż rzeczoznawcy i aneksem do tej wyceny aport powinien wynosić 994 000,00 zł. Wskazał, ze niniejszy projekt uchwały prostuje te kwestie i określa właściwy kapitał zakładowy Spółki Szpital Lipno.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął i skierował na XI sesję projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/2011 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcie nowych udziałów przez Powiat Lipnowski

/projekt uchwały stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Zasad udzielenia stypendiów dla uczniów szkół dziennych prowadzonych przez Powiat Lipnowski stanowiących załącznik do Uchwały Nr XLIII/271/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2010r.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że w związku z wnioskiem Rady Pedagogicznej Zespołu Szkól Specjalnych w Lipnie dotyczącym zwiększenia liczby przyznawanych stypendiów dla uczniów tej szkoły z proponowanych 2 na 4 tj. po dwa na gimnazjum i szkołę podstawową przy zachowaniu tej samej kwoty dla szkoły tj. uczniowie otrzymywaliby stypendia po 100 zł miesięcznie, przyznając, że to wsparcie jest znaczące dla uczniów a stypendia otrzymywałoby w ten sposób więcej dzieci wyróżniających się.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że skoro zmiana ta nie powoduje zwiększenia środków finansowych na ten cel i taka jest sugestia Rady Pedagogicznej to proponuje przekazać na posiedzenie Rady Powiatu poprawki z sugestiami Rady Pedagogicznej szkoły.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął i skierował na XI sesję projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Zasad udzielenia stypendiów dla uczniów szkół dziennych prowadzonych przez Powiat Lipnowski stanowiących załącznik do Uchwały Nr XLIII/271/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2010r. /projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie pozbawienia drogi publicznej na terenie Powiatu Lipnowskiego kategorii drogi powiatowej

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z otrzymaniem opinii niezbędnych do pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi publicznej nr 2720 C Suszewo- Czarne- Orłowo- Jasień- Kamień Kmiecy na odcinki od 3+586 do km 11+287 zachodni konieczność wywołania stosowanej uchwały Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął i skierował na XI sesję projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie pozbawienia drogi publicznej na terenie Powiatu Lipnowskiego kategorii drogi powiatowej /projekt uchwały stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady z propozycją zwołania na dzień 4 lipca na godz. 13,00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie XI sesji Rady Powiatu w Lipnie, przekazując proponowane materiały i projekty uchwał kierowane na tę sesję.


Ad.2. Podjecie uchwały w sprawie przekazania kapitału zakładowego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że w związku z uchwałą Rady o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 1 070 000,00 zł został przygotowany projekt uchwały o przekazaniu kapitału z wcześniejszą decyzją zarządu w dwóch transzach tj. 50% kwoty tj. 535 000,00 zł do 30 czerwca 2011 r., zaś pozostałe 50% kwoty tj. 535 000,00 zł do 30 września 2011r..

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przekazania kapitału zakładowego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno /uchwała stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu/.


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że ustawa o systemie oświaty daje możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora i z tej możliwości możemy skorzystać powierzając stanowisko Dyrektora Zespołu Szkól Technicznych w Lipnie Pani Ewie Juszczyk na kolejne 5 lat. Dodał, że taki zamiar motywuje dobrą współpracą Pani Dyrektor z organem prowadzącym, wyróżniającą oceną pracy dyrektora przeprowadzoną w porozumieniu z Kuratorium, pozytywną opinią Rady Pedagogicznej szkoły. Zaznaczył, że jako dyrektor Pani Ewa Juszczyk podjęła szereg inicjatyw w celu ulepszenia bazy szkoły m.in. utworzono CKP, którego wyposażanie i modernizacja jest w toku, rozpoczęła proces przygotowania szkoły do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych z przedmiotów zawodowych, więc kontynuacja sprawowania funkcji pozwoli Pani Ewie Juszczyk na dokończenie rozpoczętych prac i podjętych inicjatyw.

Wicestarosta J. Poliwko- powiedział, że wysoko ocenia pracę Pani Dyrektor Ewy Juszczyk i w całości popiera stanowisko Starosty w tym zakresie.

K. Kwiatkowski- wskazał, iż stanowisko Starosty i Wicestarosty jest dla nich najbardziej wskazane, ponieważ oni najbliżej współpracują z kierownikami jednostek.

Pozostali członkowie wyrazili pozytywną opinię co do przedłożonej propozycji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie. /uchwała stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu/.


Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedział, że został na samorząd powiatowy nałożony obowiązek opracowania Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 uwzględniającego potrzeby ludności powiatu w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich skoordynowanej działalności różnych form i oparcia społecznego oraz aktywności zawodowej, a w późniejszym etapie realizacja, koordynowanie i monitorowanie Programu. W związku z tym należy powołać Zespół, który będzie zajmował się koordynacją zadań związanych z tym Programem i przygotuje materiał pod obrady Rady. Wskazała, że do składu zespołu zaproponowano: Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Przemysława Gęsickiego na Przewodniczącego Zespołu, a także Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa Spółki Szpital Lipno Jerzego Szyjkowskiego, Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie Jolantę Lewandowską, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie Joannę Przybyszewską, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Mariolę Ejdowską, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie Mieczysława Rojka, oraz Inspektor ds. opieki zdrowotnej w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Kazimierę Kwiatkowską.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania Zespołu Koordynującego Realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zaproponowanym składzie /uchwała stanowi zał. nr 14 do nin. protokołu/.


Ad.5. Uzgodnienie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Rumunki Skępskie

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, iż Burmistrz Miasta i Gminy Skępe wystąpił o uzgodnienie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Rumunki Skępskie. Dodał, iż jest pozytywna opinia Wydziału Architektury i Budownictwa w tym zakresie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił, że nie wnosi żadnych uwag do przedłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania dla wybranego obszaru w miejscowości Rumunki Skępskie.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Ośrodka Szkolenia Kierowców Ekspert z Wielgiego w sprawie zmniejszenia stawki za dzierżawę części placu manewrowego.

Przewodniczący Zarządu – przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że istnieje możliwość wydzierżawienia całego placu manewrowego przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi na potrzeby szkolenia kierowców kat. A i B przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Ekspert z Wielgiego i ustalenia łącznej opłaty za korzystanie z całego placu, jednakże decyzję w tej sprawie powierza Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Państwa J i D. Zielińskich w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu działki 2238/15 stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Zarządu – przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił poinformować, że został przygotowały projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 2238/15 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9, miasta Lipna, stanowiącej własności Powiatu Lipnowskiego, który zostanie skierowany na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień 4 lipca 2011r.


Ad.8. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania umowy dzierżawy nieruchomości przy ul. Nieszawskiej 6.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie do 31.12.2018r. umowy dzierżawy nieruchomości przy ul. Nieszawskiej 6, zobowiązując właściwe służby Starostwa do przygotowania odpowiedniego projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.9. Sprawy rożne

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, ze na dzień 1 lipca 2011r. zaplanowany został przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2238/7 położonej w obrębie nr 9 miasta Lipna, której właścicielem jest powiat lipnowski a ponieważ zaczął się sezon urlopowy, więc najprawdopodobniej nie będzie całego składu komisji przetargowej powołanej do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lipowskiego i w zastępstwie powołać Pana Artura Radmerskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia członka komisji przetargowej /uchwała stanowi zał. nr 15 do nin. protokołu/.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 21 czerwca 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.

Justyna Śliwińska


Powiadom znajomego