W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 16/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 24 maja 2011r.

Protokół Nr 16/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 24 maja 2011r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 3. Joanna Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

 4. Mieczysław Rojek- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9.40 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 12 maja 2011 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

 1. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad X sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

- projektu uchwały w sprawie: zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

- projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutoriom dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok/ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały w sprawie: uchwalenie Statutu Powiatu Lipnowskiego /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

- projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie/ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

2. Podjecie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r./ref., Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

3. Podjecie uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Juszczyk Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 1. Podjecie uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Juszczyk Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 2. Podjecie uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Statkiewiczowi Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lipnie do postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 3. Rozpatrzenie pisma Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu dróg publicznych kategorii dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawę.

 4. Rozpatrzenie pisma Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie rozważenia możliwości współfinansowania przeprawy promowej na rzece Wiśle w miejscowości Nieszawa

 5. Rozpatrzenie pisma Rady Sołeckiej w Kłockocku w sprawie zainstalowania barierek bezpieczeństwa przy świetlicy w Kłokocku.

 6. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie terminu przekazania środków finansowych na pokrycie kapitału zakładowego. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/..

 7. Rozpatrzenie pisma Donalda Zielińskiego z Lipna w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na działce 2238/15 położonej na ul. 11 Listopada w Lipnie. /ref. Podinspektor J. Skrzyniarz/.

 8. Podjęcie decyzji w sprawie ustalenie trybu i powołania komisji na zadanie: ,,Wykonanie aktualizacji klasoużytków w bazie cyfrowej oraz odnowienie map glebowo rolniczych dla gminy Kikół poprzez przeniesienie informacji z nośnika analogowego na nośnik cyfrowy” /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

 9. Podjecie decyzji w sprawie rozpoczęcia prac związanych ze sporządzeniem dokumentacji na realizację inwestycji pn,, Zakrycie rowu melioracyjnego na terenie działki nr 382/15 przy ul. Sierakowskiego./ ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

 11. Informacja dotycząca stanu zaawansowania postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Włocławskiego z dnia 01 czerwca 1992r. w sprawie kotłowni i oczyszczalni. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

 12. Sprawy rożne


Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad X sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

Przewodniczący Zarządu – zaproponował, by kolejna sesja Rady Powiatu w Lipnie została zaplanowana na 14 czerwca na godz.11,00, i odbyła się w Dworku Modrzewiowym w Nowej Wsi. Następnie zwrócił się o referowanie kolejno projektów uchwał Rady Powiatu w LIpnie przygotowanych na tę sesje.

- projektu uchwały w sprawie: zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

J. Przybyszewska- Kierownik PCPR w Lipnie- - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku. Powiedziała, iż powiat lipnowski otrzymał dodatkowo 123 236,00 zł. i te środki planuje podzielić następująco: 79 236,00 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, ponieważ na to zadanie jest największe zapotrzebowane, 24 000,00 zł na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych i po 10 000,00 zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku /projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/, który skierował na X sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutoriom dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok/ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok. Powiedziała, iż Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię na temat przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r. Dodała, że zgodnie z procedurą powinny się odbyć posiedzenia stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie i Komisja Rewizyjna powinna wystosować wniosek o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium dla Zarządu do RIO, które następnie wyda opinie na temat przedłożonego wniosku Komisji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: udzielenia absolutoriom dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok /projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/, który skierował na X sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r.. Poinformowała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 162 149 zł i zamkną się kwotą 62 869 273 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze; dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej. Ponadto planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 166 366 zł i zamkną się kwotą 62 869 273 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dz. 750 – administracja publiczna, rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie; dz. 750 – administracja publiczna, rozdz. 75019 – rady powiatu; dz. 750 – administracja publiczna, rozdz. 75020 – starostwa Powiatowe; dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 – zarządzenie kryzysowe; dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej, dz. 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności; dz. 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność. Poinformowała również o zaistniałych zmianach w zadaniach inwestycyjnych i zadaniach remontowych.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że powiat wypowiedział umowę nadleśnictwom w zakresie nadzoru nad lasami prywatnymi i na chwilę obecną ma z tego tytułu oszczędności w wysokości 43 000 zł. Wskazał, że nadzór nad lasami prywatnymi będzie się odbywał poprzez pracowników Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa i po dokonaniu zakupu potrzebnego do tego celu sprzętu, opłaceniu kosztów przejazdu i innych przewiduje 23 000 oszczędności, które proponuje wprowadzić do wynagrodzeń na planowane podwyżki dla pracowników. Wskazał również, iż po przetargach w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie zostały oszczędności w wysokości 300 000 zł i w związku z tym zostanie wykonany kosztorys drogi w Witkowie i być może przymierzymy się do naprawy w/w drogi. Ponadto planowany jest remont płotu otaczającego DPS w Nowej Wsi przez Centrum Kształcenia Praktycznego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/, który skierował na X sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Lipnowskiego /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że od dłuższego czasu trwały prace nad zmianami dwóch najistotniejszych dla funkcjonowania powiatu dokumentów tj. Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa. Wskazał, że od ostatniej nowelizacji Statutu minęło 8 lat, więc od tego czasu zmieniły się pewne uregulowania prawne, toteż zaistniała konieczność dostosowania Statutu do obowiązujących przepisów prawnych. Zaznaczył, że ponadto zaktualizowano katalog jednostek organizacyjnych powiatu poprzez zawarcie nowych jednostek organizacyjnych powiatu tj. spółki ,,Szpital Lipno” oraz Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie. Wskazał, że w statucie dokonano również zabiegów porządkujących oraz doprecyzowano kwestie techniczne związane z działalnością organów powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:. uchwalenia Statutu Powiatu Lipnowskiego /projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/, który skierował na X sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie/ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że konieczność zmian Regulaminu wyniknęła w związku z potrzebą uregulowania spraw związanych z nadzorem właścicielskim dotyczących nowego podmiotu posiadającego osobowość prawną, jakim jest Spółka zo.o. ,,Szpital Lipno”. Zaznaczył ponadto, że Regulamin przewiduje w miejsce dotychczas funkcjonującego zespołu ds. rozwoju lokalnego i promocji utworzenie Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji w związku ze zwiększająca się liczbą zadań Nadmienił, że powstało również samodzielne stanowisko ds. kadr i bhp, które będzie bezpośrednio podlegało Staroście.

Przewodniczący Zarządu przedstawił nowy schemat organizacyjny, który obrazuje nowy podział kompetencji i zadań miedzy Starostą, Wicestarostą, Sekretarzem i Skarbnikiem, który ma usprawnić prawidłową realizację zadań Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/, który skierował na X sesję Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją terminu i porządku obrad X sesji Rady Powiatu w Lipnie, proponując, by ta sesja odbyła się 14 czerwca 2011r. o godz. 11,00 w Dworku Modrzewiowym w Nowej Wsi, przekazując projekty uchwał kierowane na tę sesję.


Ad.2. Podjecie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r./ref., Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r.

Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 4 217 zł i zamkną się kwotą 62 707 124 zł.. Powiedziała, że zmian dokonuje się w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 gospodarka gruntami, nieruchomościami, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę powiatową zgodnie z decyzją Starosty Lipnowskiego z dnia 20 kwietnia 2011r. Nadmieniła, że również o tę kwotę ulegają zwiększeniu wydatki w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005- gospodarka gruntami, nieruchomościami w związku z wypłatą odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę powiatową ustaloną na podstawienie decyzji Starosty Lipnowskiego z dnia 20 kwietnia 2011r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /uchwała stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.


Ad.3. Podjecie uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Juszczyk Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że w okresie wakacyjnym rozpoczną się prace remontowe w szkołach i w związku z tym Dyrektor ZST w Lipnie wystąpiła o udzielnie upoważnienia do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie prac remontowych w salach dydaktycznych budynku głównego szkoły.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Juszczyk Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie /uchwała stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/.


Ad. 4. Podjecie uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Juszczyk Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że w okresie wakacyjnym planowana jest realizacja zadania pn:,, ,,Termomodernizacja stropodachu w budynku głównym Centrum Kształcenia Praktycznego” i w związku z tym Dyrektor ZST w Lipnie wystąpiła o udzielnie jej stosowanego upoważnienia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Juszczyk Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie /uchwała stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/.


Ad.5. Podjecie uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Statkiewiczowi Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lipnie do postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że w okresie wakacyjnym rozpoczną się prace remontowe również w Zespole Szkół w Lipnie polegające wymianie instalacji elektrycznej i teletechnicznej wewnętrznej oraz remont klatek schodowych wraz wymianą balustrad i w związku z tym Dyrektor ZS w Lipnie wystąpił o udzielnie stosownego upoważnienia do realizacji tych prac.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Statkiewiczowi Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lipnie do postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie /uchwała stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu/.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu dróg publicznych kategorii dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawę.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że Powiat Aleksandrowski wystąpił o wyrażenie opinii na temat przedłożonych projektów uchwał Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg powiatowych. Zaznaczył, że na ten temat wypowiedział się Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie, który proponuje pozytywnie ustosunkować się do prośby wyrażonej w piśmie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniował nadesłane projekty uchwał Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawę oraz w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych i ich przebiegu.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie rozważenia możliwości współfinansowania przeprawy promowej na rzece Wiśle w miejscowości Nieszawa

Wicestarosta J. Poliwko- poinformował, że uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w dniu 5 maja br. przez samorząd powiatu aleksandrowskiego w sprawie współfinansowania przeprawy promowej przez okoliczne samorządy. Wskazał, ze na tym spotkaniu zostało uzgodnione, iż władze powiatu aleksandrowskiego przyślą propozycję współfinansowania przeprawy promowej na przyszły rok budżetowy.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że należy zatem oczekiwać nowej propozycji w tym zakresie ze strony samorządu aleksandrowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił, że z podjęciem decyzji w sprawie współfinansowania przeprawy promowej wstrzyma się do czasu otrzymania nowej propozycji w tym zakresie ze strony samorządu aleksandrowskiego.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Rady Sołeckiej w Kłockocku w sprawie zainstalowania barierek bezpieczeństwa przy świetlicy w Kłokocku.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że po rozmowie z Zarządem Dróg Powiatowych w Lipnie w dniu 16 maja br. zostały ustawione bariery ochronne U-12 przy świetlicy wiejskiej znajdującej się przy drodze powiatowej nr 2715C w miejscowości Kłokock.

Zarząd Powiatu w Lipnie zapoznał się z przedstawioną informacją.


Ad.8. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie terminu przekazania środków finansowych na pokrycie kapitału zakładowego. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/..

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił, że realizując Uchwałę Rady Powiatu w Lipnie Nr IX/49/2011 z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcie nowych udziałów przez Powiat Lipnowski, kwota będąca podwyższonym kapitałem zakładowym zostanie Spółce przekazana w dwóch transzach tj. tj. pierwsze 50% kwoty (535 000 zł) – do dnia 30 czerwca br., zaś pozostałe 50% kwoty do dnia 30 września br.


Ad. 9 Rozpatrzenie pisma Donalda Zielińskiego z Lipna w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na działce 2238/15 położonej na ul. 11 Listopada w Lipnie. /ref. Podinspektor J. Skrzyniarz/.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Zaproponował, aby z podjęciem decyzji w tej sprawie wstrzymać się do przyszłego posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu Zarządu.


Ad.10. Podjęcie decyzji w sprawie ustalenie trybu i powołania komisji na zadanie: ,,Wykonanie aktualizacji klasoużytków w bazie cyfrowej oraz odnowienie map glebowo rolniczych dla gminy Kikół poprzez przeniesienie informacji z nośnika analogowego na nośnik cyfrowy” /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie – powiedział, że w budżecie powiatu została zabezpieczona kwota 260 000,00 zł na realizację zadania: ,,Wykonanie aktualizacji klasoużytków w bazie cyfrowej oraz odnowienie map glebowo rolniczych dla gminy Kikół poprzez przeniesienie informacji z nośnika analogowego na nośnik cyfrowy”. W związku z powyższym zwrócił się do Zarządu o ustalenie trybu przetargowego i powołanie komisji przetargowej na to zadanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie ustalił tryb przetargu nieograniczonego oraz powołał komisję przetargową na w/w zadanie w następującym składzie:

- Henryka Segień- Przewodniczący Komisji

- Aneta Ofmańska- Sekretarz Komisji

- Zbigniew Chmielewski- Członek Komisji

- Maria Zalewska –Członek Komisji

- Piotr Cieślakiewicz- Członek Komisji


Ad. 11. Podjecie decyzji w sprawie rozpoczęcia prac związanych ze sporządzeniem dokumentacji na realizację inwestycji pn,, Zakrycie rowu melioracyjnego na terenie działki nr 382/15 przy ul. Sierakowskiego./ ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że w planach jest dalsze zakrycie rowu melioracyjnego przy Starostwie Powiatowym w Lipnie i powiększenie parkingu na potrzeby urzędu. Dodał, ze jest to zadanie przyszłościowe, jednakże już dziś należy wystąpić o pozwolenie na budowę parkingu wraz z operatem wodno- prawnym.Wskazał, że pozwolenie na budowę ważne jest 3 lata. Dodał, że koszt sporządzenia w/w dokumentów wyniesie około 2- 3 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na sporządzenie dokumentacji na potrzeby wykonania zakrycia rowu melioracyjnego na ternie działki nr 382/15 przy ul. Sierakowskiego.


Ad.12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z realizacją Planu Gospodarki Odpadami przez samorząd Miasta i Gminy Dobrzyń n/Wisłą.


Ad.13. Informacja dotycząca stanu zaawansowania postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Włocławskiego z dnia 01 czerwca 1992r. w sprawie kotłowni i oczyszczalni. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie – powiedział, że w dniu dzisiejszym wykonał telefon do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Włocławskiego z dnia 01 czerwca 1992r. w sprawie kotłowni i oczyszczalni i na dzień dzisiejszy trudno wyrokować w tym zakresie, chociaż uważa po dotychczasowym przebiegu tej sprawy, iż jest prawdopodobnym uchylenie tej decyzji w całości. Poinformował, że do czasu otrzymania decyzji Ministra w tej sprawie zostało zawieszone postępowanie o zasiedzenie nieruchomości kotłowni i oczyszczalni przez Sąd Rejonowy w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że w kwestii podjęcia decyzji w sprawie kotłowni i oczyszczalni trzeba czekać na ostateczną decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dodał, że należy zorganizować spotkanie z Prezesem Spółki Szpital Lipno, Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Południe i Prezesem PUK w sprawie kotłowni i zaopatrzenia w ciepło.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z przedłożoną informacją.


Ad. 14. Sprawy rożne

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z ostatnimi pojawiającymi się doniesieniami na temat funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy np. dotyczącymi niewłaściwego podziału staży chciałby zwrócić uwagę, że do wyłącznej kompetencji PUP w Lipnie należy gospodarowanie środkami na organizowanie różnych form walki z bezrobociem. Powiedział, że jeżeli Rada Powiatu ma wątpliwości dotyczące funkcjonowania jednostki jaką jest PUP w Lipnie zawsze może skierować Komisję Rewizyjną na kontrolę. Dodał, że nie jest możliwe przekazanie do publicznej wiadomości żadnego wykazu osób bezrobotnych, ponieważ istnieje ochrona danych osobowych. Nadmienił, że istnieje również taka organizacja jest Powiatowa Rada Zatrudnienia, która skupia wójtów i burmistrzów, władze samorządowe, przedsiębiorców i jest organem doradczym w walce z bezrobociem.

M. Rojek- Dyrektor PUP w Lipnie- powiedział, że to PUP w Lipnie odpowiada za realizację zadań związanych z aktywizacją bezrobotnych, za walkę z bezrobociem posiadając do tego celu odpowiednie instrumenty i fundusze. Zaznaczył, że oczywiście brak wystarczających środków powoduje, że zawsze będzie ktoś niezadowolony. Przypomniał tylko, że w powiecie lipnowskim na staże zostało skierowanych 418 osób, natomiast w Toruniu nie ma staży.

M. Kwiatkowski- powiedział, ze ma sesji PUP w Lipnie powinien mieć możliwość zaprezentować swoje stanowisko, ponieważ ma czym się pochwalić.

M. Rojek- Dyrektor PUP w Lipnie- powiedział, że w tej chwili na staże kierowane są osoby tylko w te miejsca, w których otrzymają dalszą gwarancje zatrudnienia przez pracodawcę. Dodał, że faktycznie po kontroli z WUP istnieje spór odnośnie interpretacji przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze jest już znane sprawozdanie z wykonania budżetu za 4 miesiące br.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że wykonane dochody za okres 4 m-cy br. są wyższe od wykonanych wydatków o około 413 tys, zł. Poinformowała, że dzień dzisiejszy ulokowane są środki w wysokości 3,5 mln zł.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że z okazji Dnia Samorządowca zostaną przyznane nagrody pracownikom.

Następnie zwrócił się do Sekretarza by wraz z radcą prawnym przygotowali pozew w sprawie parkingu przy basenie miejskim w Lipnie. Dodał, że do końca czerwca zostanie uregulowana ostatnia rata zadłużenia wobec Urzędu Miejskiego w Lipnie wynikająca z ugody restrukturyzacyjnej.

P. Wojciechowski- podziękował wszystkim za udział w ostatniej drodze swoich rodziców.

Przewodnicząc Zarządu – powiedział, że P. Wojciechowski zawsze może liczyć na pomoc ze strony Zarządu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 24 maja 2011r.


Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.

Justyna Śliwińska


Powiadom znajomego