W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 14/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 12 maja 2011 roku

 

Protokół Nr 14/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

w dniu 12 maja 2011 roku

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

3. Wojciech Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie

4. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8.00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Krzysztof Baranowski  witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, ul. Okrzei 3.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag. Uwag nie było. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął następujący porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 r./ ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

2. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Wielgie w sprawie przekazania odcinka drogi powiatowej położonego w gminie Wielgie. /ref. W. Jańczak- Dyrektor ZDP w Lipnie/

3. Sprawy różne.Ad.1. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 r.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zwrócił się do Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- o omówienie autopoprawek do zmian w budżecie powiatu.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- wyjaśniła, że dokonano zmian w projekcie uchwały  na wnioski: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie, Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa, które wpłynęły już po wysłaniu materiałów dla radnych.

Powiedziała, że plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 194 224 zł i zamknie się kwotą 62 702 907 zł. Zmiany dokonane będą w dziale 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395- pozostała działalność- zwiększeniu ulegną wpływy z tytułu udziału w Projekcie systemowym pn. "Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim" w ramach POKL.

Pani Skarbnik powiedziała, że plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 194 224 zł i zamknie się kwotą 62 702 907 zł. W dziale 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- ulegną zwiększeniu wydatki na wypłatę równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie należnego funkcjonariuszom, a zmniejszenie wydatków osobowych ze względu na ich niewykorzystanie. W dziale 757- obsługa długu publicznego, rozdział 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, plan ulegnie zmniejszeniu o kwotę 21 000 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W dziale 851- ochrona zdrowia, rozdział 85111- szpitale ogólne, zwiększeniu ulegną wydatki na wniesienie udziałów do Spółki Szpital Lipno z przeznaczeniem na wykonanie częściowego remontu apteki, zmniejszeniu zaś ulegną wydatki na wykonanie remontu oddziału wewnętrznego. W dziale 852- pomoc społeczna, rozdział 85202- domy pomocy społecznej, zwiększeniu ulegną wydatki na zabezpieczenie środków finansowych na zakup paliwa, środków czystości, opału oraz materiałów do remontu i konserwacji, zmniejszeniu zaś ulegną wydatki na zakup środków żywności. W dziale 853- pozostałe zadania w zakresie polityki finansowej, rozdział 85395- pozostała działalność, zwiększeniu o kwotę 194 224 zł ulegną wydatki na realizację Projektu systemowego pn. "Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim" w ramach POKL realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększeniu ulegną wydatki z przeznaczeniem na wykonanie stolarki okiennej na Oddziałe Chirurgicznym i Rehabilitacji oraz Bloku Operacyjnym szpitala.

Przewodniczący Zarządu podziękował Pani Skarbnik za omówienie autopoprawek.

Następnie poinformował członków Zarządu, iż w dniu 10 maja br. odbyły się przetargi na nieruchomości po byłym szpitalu psychiatrycznym. Powiedział, że została nabyta jedna działka

nr 2238/13. Dodał, że w dniu dzisiejszym ogłoszono także przetarg na działki przy ul. Okrzei.

Przewodniczący Zarządu zwrócił się do członków Zarządu o uwagi, pytania.

Uwag nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie, biorąc pod uwagę konieczność wykonania wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w obecności 5 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniował autopoprawki do projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok i skierował je pod obrady Rady Powiatu.

Ad.2. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Wielgie w sprawie przekazania odcinka drogi powiatowej położonego w gminie Wielgie.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski powiedział, że Wójt Gminy Wielgie zwrócił się o przekazanie odcinka drogi powiatowej Suszewo- Czarne- Orłowo- Jasień położonej w gminie Wielgie na odcinku od skrzyżowania w miejscowości Czarne do granicy gminy w miejscowości Orłowo.  Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak brał udział w spotkaniu przy oględzinach tej drogi. Jest to około 7,7 km drogi, z której część jest wyłożona asfaltem, a część to nieutwardzona droga biegnąca przez las. Wójt gminy motywuje swoją prośbę usprawnieniem systemu powiązań komunikacyjnych drogami gminnymi.

Pan W. Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- powiedział, że jeżeli Zarząd podejmie pozytywną decyzję w tej sprawie, trzeba będzie się zwrócić do wójtów i burmistrzów o opinie w tej sprawie, a następnie skierować pod obrady Rady Powiatu stosowny projekt uchwały  i w konsekwencji dokonać zmiany kategorii drogi z powiatowej na gminną.

Starosta powiedział, że jest  za tym, aby przychylić się do prośby wójta.

Pozostali członkowie Zarządu również wyrazili zdanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków (na 5-osobowy skład Zarządu) jednogłośnie postanowił wyrazić zgodę na przekazanie na własność drogi powiatowej Suszewo- Czarne- Orłowo- Jasień położonej w gminie Wielgie na odcinku od skrzyżowania w miejscowości Czarne do granicy gminy w miejscowości Orłowo oraz upoważnił Pana Wojciecha Jańczaka- Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do przygotowania dokumentacji niezbędnej do przekazania tego odcinka drogi.Ad.3. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu przedstawił zakres prowadzonych aktualnie robót drogowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie:

- przebudowa drogi powiatowej Sumin- Jankowo- Lipno (zakończenie prac pod koniec września)

- budowa chodników: 640 mb przy ul. Skępskiej w Lipnie, 475 mb przy drodze Rachcin- Cyprianka- Zaduszniki- Wielgie w miejscowości Zaduszniki, 240 mb przy drodze Bobrowniki- Stary Bógpomóż- Włocławek w miejscowości Bobrowniki, 153 mb przy drodze Chlebowo- Karnkowo- Chodorążek- Wioska w miejscowości Karnkowo

- remonty cząstkowe wyboin 4000 m² ( roboty wykonywane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie)

- remont drogi o nawierzchni gruntowej Nieszawa- Brzeźno w miejscowości Brzeźno (1000 m²)

- remont i konserwacja mostu na drodze Czernikowo- Bobrowniki- Polichnowo- Włocławek  w miejscowości Bobrowniki

- w ramach bieżącego utrzymania dróg- malowanie przejść dla pieszych, zakładanie barier ochronnych, wymiana oznakowania pionowego.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że ponadto rozstrzygnięto przetarg na remont drogi powiatowej Wylazłowo- Mokowo- Dobrzyń n/W, początek robót rozpoczyna się w czerwcu, a w dniu 10 maja br. rozstrzygnięto przetarg na remonty dróg: Chlebowo- Karnkowo- Chodorążek- Wioska (1610 mb), Marianki- Małomin- Kamień Kmiecy- Tłuchowo (1000 mb), Lipno-Brzeźno- Gnojno (1000mb), Obory-Wildno- Lipno (213 mb). Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie.

M. Kwiatkowski zwrócił uwagę na odcinek drogi w Sęplinach, który jest w bardzo złym stanie, trudno tam przejechać pojazdem, gdyż utworzyły się po zimie wyrwy.

Pan W. Jańczak powiedział, że obecnie jest przygotowywany kosztorys na remont tej drogi- wstępnie może to być koszt ok. 160 tys. zł.

Starosta powiedział, że trzeba przyjąć takie rozwiązanie, żeby sytuacja nie powtórzyła się w przyszłym roku. Niestety droga ta zbudowana jest na terenie bagnistym.

Ponadto Starosta zwrócił uwagę na problem nielegalnych wysypisk śmieci w lasach.

Więcej spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 12 maja 2011 roku.

 

Protokołowała:

Izabela Pączkowska

.


Powiadom znajomego