W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 4 maja 2011r.

 

Protokół Nr 13/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 4 maja 2011r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 3. Józef Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno

 4. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

5. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9.15 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 8 kwietnia 2011 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

1. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wspólnego złożenia wniosku na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs w ramach działania 3.2,. Rozwój Infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej schemacie: opieka zdrowotna w zakresie opieki długoterminowej. /ref. Prezes Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

2. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie zaliczenia na poczet czynszu dzierżawnego nakładów finansowych w celu realizacji Postanowienia Komendanta Wojewódzkiego PSP w szpitalu. /ref. Prezes Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

3. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie przesunięcia części środków zaplanowanych w budżecie powiatu na remont oddziału wewnętrznego na remont apteki. /ref. Prezes Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

4. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczeń w Bloku Łóżkowym A w piwnicy- na magazyn porządkowy. /ref. Prezes Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

5. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie aportu w postaci rzeczy ruchomych. /ref. Prezes Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

6. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie: podjęcia działań mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. /ref. Prezes Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za I kwartał 2011r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2010 rok. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

9. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad IX sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

- zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcie nowych udziałów przez Powiat Lipnowski /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- przyjęcia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia zadań Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w zakresie podpisania umowy, realizacji i rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiącego odpowiedź na konkurs zamknięty nr: 1/POKL/7.2.1./2011

11. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia i realizacji projektu ,, Powiat Lipnowski PL- Zdobyć więcej” w roku szkolnym 2012/2013

12. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych”. /ref. Kierownik Referatu A. Lipnowski/.

13. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Skoczylas Dyrektorowi Zespołu Szkól w Skępem do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

14. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Pawłowi Śliwińskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkól w Dobrzyniu n/Wisłą do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

15. Podjecie uchwały w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2011 roku zadania publicznego pn. „ Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

16. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Lipnowskiego będącego w użytkowaniu Zespołu Szkól Technicznych w Lipnie. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

17. Zatwierdzenie czesnego dla dokształcających się nauczycieli ze szkól prowadzonych przez powiat lipnowski. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

18. Zatwierdzenie zadań rzeczowych na rok szkolny 2011/2012 /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

19. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miasta i Gminy Skępe w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnej inwestycji pn: ,,Budowa kompleksu pełnowymiarowych boisk sportowych przy ZS w Skępem”. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

20. Zapoznanie się ze stanowiskiem władz samorządowych Miasta i Gminy Skępe dot. utworzenia na bazie ZS w Skępem w sprawie utworzenia powiatowego publicznego gimnazjum na bazie Zespołu Szkół w Skępem /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

21. Rozpatrzenie pisma Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie współfinansowania przeprawy promowej na rzece Wiśle wchodzącej w skład drogi Nr 46706 Bobrowniki- Nieszawa.

22.Rozpatrzenie wniosków OSP o dofinansowanie.

23. Sprawy różne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wspólnego złożenia wniosku na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs w ramach działania 3.2,. Rozwój Infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej schemacie: opieka zdrowotna w zakresie opieki długoterminowej. /ref. Prezes Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

J. Waleczko- Prezes Zarządu Spółki – przypomniał, że Urząd Marszałkowski w Toruniu ogłosił konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej- schemat: opieka zdrowotna w zakresie rehabilitacji medycznej oraz schemat: opieka zdrowotna w zakresie opieki długoterminowej, w tym zakłady opiekuńczo- lecznicze, zakłady pielęgnacyjno- opiekuńcze oraz opieki paliatywnej. Wskazał, że do wsparcia w ramach konkursu przewidziane są następujące typy projektów:

 1. przebudowa, rozbudowa oraz modernizacja obiektów opieki długoterminowej / opieki paliatywnej wraz z niezbędnym wyposażeniem w celu osiągnięcia zgodności z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, poprawy stanu infrastruktury i jakości usług;

 2. zakup aparatów i urządzeń specjalistycznych oraz sprzętów terapeutycznych służących do diagnostyki, terapii i rehabilitacji z wyłączeniem wyrobów jednorazowego użytku;

 3. dostosowanie obiektów opieki długoterminowej / opieki paliatywnej do użytkowania nowego sprzętu, wyłącznie w połączeniu z zakupem tego sprzętu.

Zaznaczył, że na te działania została zabezpieczona przez Urząd Marszałkowski w Toruniu kwota około 7 800 000,00 zł.. Podkreślił, że zamierza startować w konkursie w zakresie pozyskania sprzętu, natomiast zamierza zrezygnować ze środków na remont ZOL-u, ponieważ nie posiada wystarczających środków na pokrycie wymaganego wkład własnego. Finansowanie tego projektu przekłada się następująco: 65% środki pozyskane, 35% wkład własny. Zaznaczył, że wartość projektu określiłby wstępnie na 1,5 mln zł. Dodał, że do 1 czerwca 2011r. jest termin składania wniosków.

Następnie zwrócił się z propozycją, by powiat lipnowski zastanowił się nad wspólnym złożeniem wniosku i dofinansowaniem remontu ZOL-u w ramach tegoż konkursu.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w tym roku samorządu powiatowego nie stać na udział w w/w projekcie, gdyż ma w planach inne inwestycje. Dodał, że Spółka powinna wziąć udział w projekcie i starać się pozyskać środki na sprzęt niezbędny na ZOL-u.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił że w tym momencie nie przewiduje udziału Powiatu Lipnowskiego w projekcie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w zakresie opieki długoterminowej, jednakże popiera działania Zarządu Spółki Szpital Lipno w zakresie udziału w w/w projekcie dotyczącym pozyskania sprzętu dla lipnowskiego ZOL-u.

2. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie zaliczenia na poczet czynszu dzierżawnego nakładów finansowych w celu realizacji Postanowienia Komendanta Wojewódzkiego PSP w szpitalu. /ref. Prezes Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

J. Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno przypomniał, że w szpitalu istnieje problem sygnalizacji przeciwpożarowej i dźwiękowo- ostrzegawczej, która wymagana jest od 1999r.. Zaznaczył, że chcąc zacząć wykonywać zalecenia PSP w tym zakresie został wykonany projekt dokumentacji technicznej owej sygnalizacji, na który została wydana kwota ponad 20 ty.zł. Wskazał, że inwestycja wykonania tej sygnalizacji jest inwestycją poważną, dlatego proponuje zaliczyć w poczet czynszu dzierżawnego nakładów, które Spółka poniosła (dokumentacja techniczna) i będzie musiała ponieść na w/w inwestycję.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że proces restrukturyzacji szpitala będzie oceniany przez właściwe służby, a kwestia umarzania czynszu jest niezwykle skomplikowana, dlatego rozważana jest zmiana umowy dzierżawy szpitala.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że w umowie Spółki istnieje zapis mówiący w jakich warunkach może nastąpić zaliczenie w poczet czynszu dzierżawnego nakładów.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że jego zdaniem jest za wcześnie, by rozważać zmiany w umowie dzierżawy , dlatego proponuje, by wszelkie decyzje dotyczące czynszu dzierżawnego dla Spółki Szpital Lipno były podejmowane po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2011r. tj. w II półroczu br.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił, że wszelkie decyzje dotyczące czynszu dzierżawnego dla Spółki Szpital Lipno będą podejmowane po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2011r. tj. w II półroczu br.


Ad 3. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie przesunięcia części środków zaplanowanych w budżecie powiatu na remont oddziału wewnętrznego na remont apteki. /ref. Prezes Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

J. Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno- powiedział, że Wojewódzki Inspektor Sanitarny ocenił stan techniczny pomieszczeń szpitalnej apteki oraz wyposażenia jako najgorszy w porównaniu do aptek szpitalnych województwa. Dodał, że Inspektor Wojewódzki oczekuje realnego harmonogramu prac modernizacyjnych apteki szpitalnej, gdyż w przeciwnym razie zostanie podjęta decyzja o jej zamknięciu. Wskazał, że Spółka poniosła już pewne działania tj., wystąpiła do Wydziału Architektury i Budownictwa o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania polegającego na przybudowie apteki szpitalnej i zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo- kosztorysową szacunkowy koszt realizacji tegoż zadania wynosi 926.00 zł., a Spółki nie stać na takie środki.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, ze temat apteki jest niezwykle trudny, dlatego należy podjąć działania, by zaradzić temu problemowi, dlatego proponuje, by w tym momencie ogłosić przetarg na remont oddziału wewnętrznego, którego kosztorys opiewa na kwotę 1 400 000 zł i ze środków przeznaczonych na ten właśnie remont zdjąć 250 000 zł i przeznaczyć je na zaczęcie remontu apteki szpitalnej. Dodał, że te 250 000 zł proponuje włożyć w kapitał zakładowy Spółki Szpital Lipno.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił, że przeznaczy 250 000 zł z planowanych środków na remont oddziału wewnętrznego i o tę kwotę zwiększy kapitał zakładowy Spółki Szpital Lipno, by za te pieniądze zaczęła modernizować aptekę znajdująca się w szpitalu.


Ad 4. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczeń w Bloku Łóżkowym A w piwnicy- na magazyn porządkowy. /ref. Prezes Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

J. Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wskazał, że nie widzi przeszkód do wykonania robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczeń w Bloku Łóżkowym A w piwnicy – na magazyn porządkowy.


Ad 5. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie aportu w postaci rzeczy ruchomych. /ref. Prezes Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- powiedziała, że obecnie trwają prace nad zmianami do uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, w którym będą zapewnione środki na zwrot podatku VAT od wniesionego aportem do Spółki przez jednostkę samorządu terytorialnego majątku ruchomego i nieruchomego. Wskazała, ze zmiany te są w tej chwili w Komitecie, który skieruje te zmiany pod obrady Rady Ministrów, które podejmie stosowną uchwałę. Wskazała, że jeżeli wszystko zakończy się pozytywnie, do 20 sierpnia br. powiat będzie musiał złożyć wniosek do Wojewody w celu uzyskania dotacji w wysokości równej podatkowi VAT od wniesionego aportu od rzeczy ruchomych.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że decyzja o przekazaniu rzeczy ruchomych Spółce miała nastąpić pod koniec roku, by podatek do tego zapłacić w 2012r. i właśnie do tego powiat powoli się przygotowywał poprzez dokonywanie aktualizacji majątku ruchomego, jednakże jeżeli Rada Ministrów podejmie uchwałę i wskaże możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT od wniesionego aportu wówczas powiat lipnowski zrobi wszystko, by z tej możliwości skorzystać.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków postanowił udzielić odpowiedzi, że w tym roku planowane jest wniesienie przez Powiat do Spółki aportu w postaci rzeczy ruchomych, jednakże termin tegoż przekazania uwarunkowany jest od podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, dopuszczającej możliwość ubiegania się o zwrot uiszczonego podatku od towarów i usług wniesionego do Spółki przez jednostkę samorządu terytorialnego aportem.

Ad 6. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie: podjęcia działań mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. /ref. Prezes Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

J. Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno- przedstawił przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie zwiększający kapitał spółki o 820 000 zł i dodatkowo proponowane jest zwiększenie kapitału o 250 000 zł na remont apteki szpitalnej, więc całościowo podwyższenie kapitału planowane jest o kwotę 1 070 000,00 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, iż na sesję planowaną na dzień 12 maja 2011r. został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażanie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcie nowych udziałów przez Powiat Lipnowski, w którym planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Lipno o kwotę 1 070 000,00 zł.


Przewodniczący Zarządu- zwrócił się pytaniem o kondycje finansową Spółki Szpital Lipno.

J. Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno- powiedział, ze sprawozdanie za rok ubiegły wskazuje na 23 000 zł zysk netto przy nierozliczonych nadwykonaniach wypracowanych na kwotę 1 700 000,00 zł. Wskazał, że trwają rozmowy z NFZ, co do tego ile zapłacą z nadwykonań, ale na chwilę obecną nie ma zadowalających wiadomości na ten temat. Zaznaczył, że na pewno NFZ zapłaci 50% nadwykonań za OIOM tj. około 85 000 zł. Nadmienił, że tym razem nie odpuści NFZ, tym bardziej, że od 3 lat NFZ nie podwyższył wartości punktu za usługi medyczne, a ceny i koszty rosną i dlatego rozważa pójście do Sądu z NFZ. Dodał, że po analizie I kwartału br. należy stwierdzić duży wzrost kosztów zwłaszcza leków, a także kosztów lekarzy, co przyspieszyło decyzje o połączeniu oddziałów wewnętrznych, a także o skróceniu pobytu pacjentów na oddziale wewnętrznym

Wskazał, że trudna sytuacja występuje również na oddziale psychiatrycznym, ponieważ nadwykonania na tym oddziale wynoszą ponad 200 000 zł. Wskazał, że złożył ofertę na o 500 000 zł większy kontrakt na psychiatrę, a ostatecznie dostał zmniejszony kontrakt. Wskazał, ze obecnie zwiększył o 15 szt. łóżek na psychiatrii i wniósł do NFZ o zwiększenie kontraktu, ale NFZ nie ma środków, wiec na chwilę obecną wstrzymane są przyjęcia pacjentów na psychiatrię. Nadmienił, że organizacyjnie jest za dużo pielęgniarek w szpitalu, więc wypowiedzenia otrzymały pielęgniarki zewnętrzne.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze należy walczyć o środki z NFZ i dlatego proponuje poprzeć działania Prezesa Zarządu w zakresie pozwu do Sądu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków udzielił wsparcia działaniom Zarządu Spółki Szpital Lipno w zakresie walki w Sądzie z NFZ o zapłatę nadwykonań.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie, która planowana jest na dzień 12 maja 2011r. planowane jest uroczyste wręczenie odznak honorowych ,, Za zasługi dla ochrony zdrowia” 25 uhonorowanym przez Minister Zdrowia pielęgniarkom i położnym z terenu powiatu lipnowskiego. Wobec powyższego zaproponował udzielenie upoważnienia Prezesowi Zarządu Spółki Szpital Lipno do odbioru tych odznak w Ministerstwie Zdrowia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił udzielić upoważnienia Prezesowi Zarządu Spółki Szpital Lipno do odbioru odznak honorowych ,, Za zasługi dla ochrony zdrowia” w Ministerstwie Zdrowia.Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za I kwartał 2011r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego za I kwartał 2011 roku. Powiedziała, że dochody powiatu wykonano w kwocie 16 584 426 zł, co stanowi 27,18 % planu, zaś wydatki wykonano w kwocie 12 824 235,37%, co stanowi 21,01% planu. Zaznaczyła, że za I kwartał osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 3 760 191,56zł. Wskazała, że osiągnięta nadwyżka wyniknęła z faktu, że zadania się rozpoczęły a ich realizacja trwa nadal, a przez to nie zostały rozliczone. Nadmieniła, że wolne środki są lokowane i z nich spłacane są kredyty, które posiada powiat. Poinformowała, że na chwile obecną jest niewielkie wykonanie w udziale w podatku od osób prawnych i fizycznych i wpływy z tego tytułu będą niższe do miesiąca lipca.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za I kwartał 2011r. /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2010 rok. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że istnieje konieczność przyjęcia sprawozdania finansowego za 2010r., które należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Powiatu w Lipnie i Komisji Rewizyjnej do wypracowania stanowiska dotyczącego absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2010 rok. /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


9. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad IX sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że były prowadzone rozmowy z Przewodniczącym Rady, by najbliższa sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 12 maja 2011r. o godz. 8,30 w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, ponieważ w jej trakcie planowane jest uroczyste wręczenie odznak ,,Zasłużony dla ochrony zdrowia” 25 uhonorowanym tym tytułem pielęgniarkom i położnym z terenu powiatu lipnowskiego.

Następnie zwrócił się o przedstawienie projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję.

- zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok. Poinformowała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 232 879 zł i zamkną się kwotą 62 508 683 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dz. 600 – transport i łączność, rozdz. 60095 – pozostała działalność; dz. 750 – administracja publiczna, rozdz. 75020 – starostwa Powiatowe; dz. 851 – ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalność; dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze; dz. 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne; dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne. Poinformowała, również że planowane wydatki ulegają zwiększeniu 0 kwotę 232 879 zł i zamkną się kwotą 62 508 683 zł. zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dz. 600 – transport i łączność, rozdz. 60014 – drogi publiczne Powiatowe; dz. 600 – transport i łączność, rozdz. 60095 – drogi publiczne Powiatowe, dz. 750 – administracja publiczna, rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie; dz. 750 – administracja publiczna, rozdz. 75020 – starostwa Powiatowe; dz. 750 – administracja publiczna, rozdz. 75045 – kwalifikacja wojskowa; dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne; dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe; dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85204 – rodziny zastępcze; dz. 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności; dz. 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; dz. 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy; dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne; dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne; dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Ponadto poinformowała o zadaniach inwestycyjnych i zadaniach remontowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /uchwała stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.

- wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcie nowych udziałów przez Powiat Lipnowski /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że zgodnie z wolą Zarządu został przygotowany projekt uchwały w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Lipno do kwoty 1 350 000,00 zł. Dodała, że zgodnie z wolą Zarządu te środki mają zostać wydatkowe na zadania inwestycyjne w szpitalu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcie nowych udziałów przez Powiat Lipnowski /uchwała stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.

- przyjęcia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, ze projekt uchwały porządkuje te kwestie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków /uchwała stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia zadań Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w zakresie podpisania umowy, realizacji i rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiącego odpowiedź na konkurs zamknięty nr: 1/POKL/7.2.1./2011

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że DPS w Nowej Wsi przygotował projekt ,,CARPE DIEM- ja na rynku pracy, jestem aktywny społecznie” i dyrektor zwróciła się o udzielenie jej upoważnienia do podpisania umowy, realizacji i rozliczenia w/w projektu poprzez powierzenie DPS w Nowej Wsi roli beneficjanta tegoż projektu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powierzenia zadań Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w zakresie podpisania umowy, realizacji i rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiącego odpowiedź na konkurs zamknięty nr: 1/POKL/7.2.1./2011 / uchwała stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.


11. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia i realizacji projektu ,, Powiat Lipnowski PL- Zdobyć więcej” w roku szkolnym 2012/2013

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że samorząd powiatu przygotował projekt ,,Powiat Lipnowski PL- Zdobyć więcej” , który będzie realizowany w roku szkolnym 2012/2013 w ramach Działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,, Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Dodał, że wartość projektu wynosi 565 212,11 zł, a wymagany wkład własny wynosi 84 781,82 zł

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przystąpienia i realizacji projektu ,, Powiat Lipnowski PL- Zdobyć więcej” w roku szkolnym 2012/2013 /uchwała stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/.

12. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych”. /ref. Kierownik Referatu A. Lipnowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członów jednogłośnie w stosunku do przedłożonych w piśmie kwestii podjął następujące decyzje:


 1. wyraził zgodę na przedłużenie terminu umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej o pow. 18 m 2 położonej na os. Korczaka w Lipnie do dnia 30 czerwca 2011r.

 2. wyraził zgodę na rozwiązanie z dniem 31.04.2011r. umowy najmu garażu murowanego znajdującego się przy ul. 11 Listopada w Lipnie z Panią Krystyną Zwierzchowską.

 3. wyraził zgodę na wyłonienie dostawcy energii elektrycznej dla Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w drodze przetargu nieograniczonego oraz powołał komisje przetargową na to zadanie w składzie:
  - Zbigniew Chmielewski- Przewodniczący Komisji
  - Barbara Małkiewicz- Członek Komisji
  - Aneta Ofmańska- Sekretarz Komisji
  - Ewa Juszczyk- Członek Komisji
  - Wojciech Jańczak- Członek Komisji

 4. ustalił tryb przetargu nieograniczonego oraz powołał komisję przetargową na zakup i dostawę zasobów dydaktycznych w ramach projektu ,,Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego ZST w Lipnie oraz pracowni języków w Zespole Szkól w Lipnie w pomoce i zasoby dydaktyczne” w następującym składzie:
  - Anna Smużewska- Przewodniczący Komisji
  - Agata Szafrańska- Członek Komisji
  - Aneta Ofmańska- Sekretarz Komisji
  - Ewa Juszczyk- Członek Komisji
  - Leszek Statkiewicz- Członek Komisji

 5. ustalił tryb przetargu nieograniczonego oraz powołał komisję przetargową na zadanie dotyczące wymiany okien na oddziale chirurgicznym, bloku operacyjnym oraz oddziale rehabilitacji w szpitalu w następującym składzie:
  - Arkadiusz Linkowski- Przewodniczący Komisji
  - Józef Waleczko- Członek Komisji
  - Aneta Ofmańska- Sekretarz Komisji
  - Dariusz Kapuściński –Członek Komisji

 6. wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 30 czerwca 2011r. zawartej z Panem Jackiem Sadzińskim, dotyczącej wydzielenia działek pod kompleksami garaży i zwiększenie wartości usługi o kwotę 345 zł brutto.

 7. podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia ruchomego Powiatu Lipnowskiego / uchwała stanowi zał. nr 9 do nin. Protokołu/.

 8. wyraził zgodę na sprzedaż złomu po zlikwidowanych przedmiotach, które znajdowały się z szpitalu firmie, która przedstawi najkorzystniejszą cenę za złom.


13. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Skoczylas Dyrektorowi Zespołu Szkól w Skępem do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że Dyrektor Zespołu Szkół w Skępem planuje wykonać remont budynku sali gimnastycznej wraz zapleczem obejmującego termomodernizację oraz ukończenie remontu wewnętrznego, więc zwróciła się do Zarządu o udzielenie jej stosowanego upoważnienia do zadań związanych z realizacją w/w zadania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Skoczylas Dyrektorowi Zespołu Szkól w Skępem do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie. /uchwała stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/.


Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Pawłowi Śliwińskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkól w Dobrzyniu n/Wisłą do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W planuje wykonać wymianę i remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły, więc zwrócił się do Zarządu o udzielenie mu stosowanego upoważnienia do zadań związanych z realizacją w/w zadania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Pawłowi Śliwińskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkól w Dobrzyniu n/Wisłą do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie. /uchwała stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu/.


Ad 15. Podjecie uchwały w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2011 roku zadania publicznego pn. „ Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że w wyniku konkursu ofert na wykonanie w 2011r. zadania publicznego dotyczącego organizacji Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i prowadzenia powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego” wpłynęła tylko 1 oferta tj. Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2011 roku zadania publicznego pn. „ Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, powierzając to zadanie do realizacji Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu z siedzibą w Lipnie przy ul. Traugutta 2. / uchwała stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu/.

Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Lipnowskiego będącego w użytkowaniu Zespołu Szkól Technicznych w Lipnie. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, ze Dyrektor ZST w Lipnie wystąpiła o wyrażenie zgody na zbycie kilku maszyn i pojazdu (samochód dostawczy Żuk), stanowiących wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego. Dodała, że Dyrektor podkreśla, iż maszyny te nie są w pełni sprawne technicznie oraz nie posiadają wymaganych przepisami zabezpieczeń w postaci wyłączników bezpieczeństwa i wyłączników krańcowych, przez co muszą zostać wyłączone z użytkowania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Lipnowskiego będącego w użytkowaniu Zespołu Szkól Technicznych w Lipnie / uchwała stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu/.


Ad 17. Zatwierdzenie czesnego dla dokształcających się nauczycieli ze szkól prowadzonych przez powiat lipnowski. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A.Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że dnia 27 kwietnia 2011r. odbyło się posiedzenie komisji ds. dopłat do czesnego, która rozpatrzyła 20 złożonych przez dokształcających się nauczycieli wniosków. Poinformowała, ze jeden wniosek nie został rozpatrzony ponieważ nie odbył się kurs, na który został złożony wniosek. Dodała, że jeden z nauczycieli również nie otrzymał dofinansowania ponieważ złożył dofinansowanie na dwie formy, z których jedna była niezgodna z potrzebami szkoły.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków zatwierdził dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli ze szkół prowadzonych przez powiat lipnowski zgodnie ze stanowiskiem komisji ds. dopłat do czesnego.

Ad 18. Zatwierdzenie zadań rzeczowych na rok szkolny 2011/2012 /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że szkoły prowadzone przez Powiat Lipnowski przygotowały planowane kierunki naboru na rok szkolny 2011/2012. Dodała, że jest to swoisty koncert życzeń i należy mieć świadomość, iż nabór zostanie dokonany tylko na niektóre kierunki. Zaproponowała, by nie ograniczać kierunków, w poszczególnych szkołach gdyż nie wiadomo na jaki kierunek znajdą się kandydaci.

Przewodniczący Zarządu- wskazał- że należy jasno podkreślić, iż na uruchomienie niektórych kierunków jest negatywna opinia Powiatowej Rady ds. Zatrudnienia, ale mimo to proponuje wyrazić zgodę na uruchomienie naboru na wszystkich zaproponowanych przez szkoły kierunkach, gdyż to ostatecznie uczniowie decydująca na jakim kierunku chcą się kształcić. Nadmienił, że ostateczne decyzje, czy dany oddział, czy kierunek zostanie uruchomiony zostaną podjęte po otrzymaniu wyników naboru.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na uruchomienie naboru na wszystkich zaproponowanych przez dyrekcję szkół kierunkach.


Ad 19. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miasta i Gminy Skępe w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnej inwestycji pn: ,,Budowa kompleksu pełnowymiarowych boisk sportowych przy ZS w Skępem”. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, ze wpłynęło pismo, w którym władze Skępego przedstawiły warunki finansowania wspólnej inwestycji pn. ,,Budowa kompleksu pełnowymiarowych boisk sportowych przy Zespole Szkół w Skępem”, w którym proponują na 2011r.- 25 000 zł dofinansowania, w 2012r.- 25 000 zł dofinansowania i 2013r.- 50 000 zł dofinansowania, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że główna płyta pełnowymiarowego boiska zostanie pokryta trawą naturalną. Nadmienił, że przy takich warunkach finansowania ze strony Skępego, powiatu w tej chwili nie stać na dołożenie brakujących środków i realizacje tej inwestycji, tym bardziej, iż powiat przystąpił do budowy hali sportowej przy ZS w Lipnie, w perspektywie jest również budowa obwodnicy oraz inne mniejsze inwestycje. Zaznaczył, że wobec powyższego stanu rzeczy należy zrezygnować z inwestycji w Skępem, chociaż jak podkreślił są pewne propozycje, by w ramach środków własnych zagospodarować teren wokół ZS w Skępem, ale nad takim rozwiązaniem należy zastanowić się na miejscu w Skępem.

P. Wojciechowski – powiedział, że nie ma wątpliwości co do tego, iż obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia jest powiatowi potrzebny. Wskazał, że zgłaszając inwestycję budowy boisk sportowych przy ZS w Skępem do Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego mogliśmy liczyć na 30% dofinansowanie tej inwestycji ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Nadmienił, że pozostałe 70% kwoty rozłożyłoby się na dwa samorządy, wiec stosunkowo niewielkim wkładem można było zrealizować tę tak społecznie potrzebną inwestycję, z której korzystaliby przede wszystkim mieszkańcy gminy Skępe. Wskazał, że jest zdziwiony stanowiskiem władz Skępego.

Przewodniczący Zarządu- dodał, że Burmistrz Skępego wystąpił o ustalenie terminu spotkania dotyczącego realizacji w/w inwestycji. Zaproponował, by spotkanie w tej sprawie odbyło się na terenie ZS w Skępem w dniu16 maja 2011r. o godz. 11,00.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków zapoznał się z przedstawioną informacją.


Ad 20. Zapoznanie się ze stanowiskiem władz samorządowych Miasta i Gminy Skępe dot. utworzenia na bazie ZS w Skępem w sprawie utworzenia powiatowego publicznego gimnazjum na bazie Zespołu Szkół w Skępem /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że wpłynęło negatywne stanowisko władz samorządowych Gminy Skępe dotyczące utworzenia powiatowego publicznego gimnazjum na bazie Zespołu Szkół w Skępem, jednakże prowadzone są rozmowy, by Skępe wynajęło od ZS w Skępem pomieszczenia na potrzeby skępskiego publicznego gimnazjum.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków zapoznał się z przedstawioną informacją.


21. Rozpatrzenie pisma Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie współfinansowania przeprawy promowej na rzece Wiśle wchodzącej w skład drogi Nr 46706 Bobrowniki- Nieszawa.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że wpłynęło zaproszenie ze strony władz Powiatu Aleksandrowskiego na spotkanie dotyczące współfinansowania przeprawy promowej na Wiśle w miejscowości Nieszawa, więc proponuje decyzje w tej sprawie podjąc po tym spotkaniu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków zapoznał się z przedstawioną informacją.


22.Rozpatrzenie wniosków OSP o dofinansowanie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że wpłynęło 26 wniosków od Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu na dofinansowanie działalności OSP poprzez dofinansowanie wyposażenia, zakupu sprzętu bojowego i ochronnego itp.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił dofinansować poszczególne jednostki OSP następującymi kwotami:

- OSP Maliszewo- 2 300 zł

- OSP Krzyżówki – 2 200 zł

- OSP Chrostkowo – 2 200 zł

- OSP Rachcin- 2 500 zł

- OSP Wioska – 5 000 zł

- OSP Krojczyn – 2 500 zł

- OSP Wildno – 1500 zł

- OSP w Dobrzyniu n/W- 1 000 zł

- OSP Nowa Wieś- 1 500 zł

- OSP Chojno- 2 000 zł

- OSP Brzeźno 2 000 zł

- OSP Trzebiegoszcz – 1 500 zł

- OSP Zaduszniki – 2 000 zł

- OSP Ciełuchowo – 1 500 zł

- OSP Stalmierz 1500 zł

- OSP Płomiany- 5 000 zł

- OSP Wichowo – 1 600 zł

- OSP Tłuchowo- 3 000 zł

- OSP Hornówek- O zł (złożony wniosek do Zarządu Głównego OSP)

- OSP Tłuchówek – 1 500 zł

- OSP Bobrowniki- 2 000 zł

- OSP Kikół – 3 000 zł


23. Sprawy różne

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że wprawdzie podwyżki dla pracowników administracji i obsługi na ten rok nie były planowane, ale kondycja finansowa powiatu powala na ich rozważenie. Podkreślił, że po szacunkowym przeliczeniu kosztów wprowadzenia podwyżek okazało się, ze ich koszt wyniesie około 400 tys. zł Zaznaczył, że podwyżki mogłyby zostać uruchomione od 1 września 2011r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków upoważnił Starostę do poszukania środków na podwyżki dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu.Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków zapoznał się z informacją Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie kierowaną do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiającą dane o sieci dróg powiatowych za 2010 oraz pismem Burmistrza Miasta Lipna do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wydanie decyzji ustalenia warunków zabudowy polegającej na rozbudowie istniejącego budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną oraz decyzją ustalającą odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod drogę powiatową.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 4 maja 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.

Justyna Śliwińska
Powiadom znajomego