W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 12/2011z dnia 9.04.2011r,

Protokół Nr 12/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 8 kwietnia 2011r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych

 2. Ewa Antoszewska – Podinspektor ds. planowania i analiz oraz sprawozdawczości powiatu

 3. Dariusz Kłobukowski- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9.15 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 marca 2011 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

 1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r..

 2. Przyjęcie projektu Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej

 3. Rozpatrzenie wniosku PUP w Lipnie o przyznanie dodatkowych środków z budżetu Powiatu- na realizację programu ,,Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem”.

 4. Podjecie decyzji w sprawie rozłożenia na raty zapłaty za nieruchomość położną w Leniach Wielkich

 5. Podjęcie decyzji w sprawie wydzierżawienia działki przy ul. Sierakowskiego pod parking dla klientów sklepu hydraulicznego F.H.U. R- ARBIS- MONTER /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

 6. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- Administracyjnego i zamówień publicznych /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

 7. Rozpatrzenie pisma Sołectwa Chrostkowo w sprawie kontynuacji budowy chodnika w miejscowości Chrostkowo.

 8. Sprawy rożne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r..

E. Antoszewska – Podinspektor ds. planowania i analiz oraz sprawozdawczości powiatu - przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 194 501 zł i zamkną się kwotą 62 275 804 zł. Wskazała, ze planowane dochody ulegają zwiększeniu w dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz. 85395- pozostała działalność. Nadmieniła, ze plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 194 501 zł i zamknie się kwotą 62 275 804 zł. Dodała, że zmian dokonano w dz. 757- obsługa długu publicznego w rozdz. 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w dz. 758- rożne rozliczenia rozdz. 75814- różne rozliczenia finansowe, w dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80102- szkoły podstawowe specjalne, w rozdz. 80120 licea ogólnokształcące, w rozdz. 80130- szkoły zawodowe, w rozdz. 80140- centa kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego w rozdz. 80195- pozostała działalność , w dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz. 85395- pozostała działalność, w dz.854- edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85406- poradnie psychologiczno- pedagogiczne. Dodała, ze zmian dokonano również w zadaniach remontowych i zadaniach inwestycyjnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. i skierował na VIII sesję Rady Powiatu w Lipnie. /autopoprawki stanowią zał. nr 2 do nin. protokołu/.

Ad.2. Przyjęcie projektu Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej

Przewodniczący Zarządu przypomniał, ze na poprzednim posiedzeniu Zarząd Powiatu w Lipnie podjął decyzje związaną z przystąpieniem do procedury zbycia działki nr 1406/2 o pow. 0,1248 ha położonej w Lipnie obręb nr 10 przy ul. Sierakowskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. W związku powyższym właściwe służby Starostwa przygotowały stosowny projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej i skierował na VIII sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad.3. Rozpatrzenie wniosku PUP w Lipnie o przyznanie dodatkowych środków z budżetu Powiatu- na realizację programu ,,Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem”.

Przewodniczący Zarządu – powiedział, ze z związku z otrzymaniem dużo mniejszego Funduszu Pracy i dużym bezrobociem w powiecie lipnowskim, władze samorządowe Powiatu Lipnowskiego podjęty decyzje o przeznaczeniu 300 tys. zł na realizację programu przygotowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie pn: ,,Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem”, w ramach którego 47 osób bezrobotnych z terenu powiatu otrzyma możliwość odbycia stażów zawodowych, prac interwencyjnych i szkoleń indywidualnych. Nadmienił, ze środki na realizację tegoż programu zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu. Zaznaczył, że został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia i realizacji Programu ,,Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem”.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia i realizacji Programu ,,Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem” i skierował na VIII sesję Rady Powiatu w Lipnie./projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


Ad.4. Podjecie decyzji w sprawie rozłożenia na raty zapłaty za nieruchomość położną w Leniach Wielkich

Przewodniczący Zarządu – powiedział, iż Wojskowe Koło Łowieckie PONOWA złożyło propozycję rozłożenia na 3 raty płatności za nieruchomość rolną położoną w Leniach Wielkich ozn. jako działki nr 94/5, 94/6 tj. proponują pierwszą ratę wpłacić w wysokości 16.115,00zł (pomniejszoną o wpłacone wadium), a pozostałe dwie po 5 000,00zł, płatne co 6 miesięcy. Zaproponował, aby przychylić się do prośby Koła i wyrazić zgodę na rozłożenie na 3 raty płatności za zakup nieruchomości rolnej w miejscowości Lenie Wielkie (działki nr 94/5, 94/6), z tym zastrzeżeniem, że ostatnia rata musi zostać zapłacona do 15 grudnia 2011r., by w tym roku zakończyć temat związany ze zbyciem w/w nieruchomości. Zaproponował, aby termin zawarcia aktu notarialnego na w/w nieruchomość został wyznaczony po dokonaniu wpłaty ostatniej raty tj. po 15 grudnia 2011r.

Zarząd Powiatu Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na rozłożenie na 3 raty płatności za zakup nieruchomości rolnej w miejscowości Lenie Wielkie (działki nr 94/5, 94/6), z tym zastrzeżeniem, że ostatnia rata musi zostać zapłacona do 15 grudnia 2011r., by w tym roku zakończyć temat związany ze zbyciem w/w nieruchomości.


Ad.5. Podjęcie decyzji w sprawie wydzierżawienia działki przy ul. Sierakowskiego pod parking dla klientów sklepu hydraulicznego F.H.U. R- ARBIS- MONTER /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych powiedział, ze zgodnie z sugestią Zarządu wyjaśnił z Zarządem Dróg Powiatowych w Lipnie i Wydziałem Geodezji możliwość wykorzystania działki mieszczącej się przy ul. Sierakowskiego 22 pod parking dla klientów sklepu hydraulicznego F.H.U. R-ARBIS –MONTER. Dodał, ze z uzyskanych informacji wynika, że w/w grunt wchodzi w skład działki drogowej ozn. nr ewidencyjnym 453/1 Obręb 11 Miasta Lipna, która to nie posiada uregulowanego stanu prawnego. Zaznaczył, że w Sądzie Rejonowym w Lipnie toczy się postępowanie mające na celu regulację stanu prawnego w/w drogi, ale póki co nie wiadomo, kiedy zostanie ono zakończone. Zaznaczył, że mając na uwadze przedstawiony stan prawny w tej chwili wydzierżawienie w/w działki nie jest możliwe.

Zarząd Powiatu Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił przedstawić Zainteresowanemu stan prawny w/w drogi i poinformować, że na chwilę obecną nie jest możliwe wydzierżawienie w/w działki.


Ad. 6. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- Administracyjnego i zamówień publicznych /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członów jednogłośnie w stosunku do przedłożonych w piśmie kwestii podjął następujące decyzje:

 1. wyraził zgodę na przedłużenie umów dzierżawy gruntów pod garaże blaszane oraz murowane do dnia 31 lipca 2011r. na dotychczasowych warunkach,

 2. wyraził zgodę na wykonanie dokumentacji projektowej na remont i rozbudowę Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie przez firmę Pracownia Projektowa ARCH BT, ul. Łączna 43A, 87-600 Lipno za kwotę 40.590,00 zł brutto- jedynej oferty, która wpłynęła w prowadzonym postępowaniu.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Sołectwa Chrostkowo w sprawie kontynuacji budowy chodnika w miejscowości Chrostkowo.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, ze wpłynęła opinia Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie informująca, że w roku 2010 zastała zrealizowana na pewnym odcinku budowa chodników w miejscowości Chrostkowo oraz że dalsza budowa chodników w miejscowości Chrostkowo będzie kontynuowana w latach następnych, w zależności od posiadanych środków finansowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członów jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że dalsza budowa chodników w miejscowości Chrostkowo będzie kontynuowana w latach następnych, w zależności od posiadanych środków finansowych.


Ad.8. Sprawy rożne

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 8 kwietnia 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego