W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 2 marca 2011r.

Protokół Nr 9/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 2 marca 2011r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 3. Mariola Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8.30 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 23 lutego 2011 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w zakresie podpisania umów, realizacji i rozliczenia dwóch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiących odpowiedź na konkurs zamknięty nr: 2/POKL/7.3/2010./ref. Dyrektor DPS w Nowej Wsi/

 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Wojciechowi Jańczakowi - Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz Studium Wykonalności, jak również do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół - Makówiec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Działanie 1.1./ref. Kierownik Zespołu TLiP A. Szafrańska/.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2011r. zadania publicznego pn.,, Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjlanych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego /ref. Inspektor E.Zielińska/.

 4. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miasta i Gminy Skępe w sprawie nieodpłatnego użyczenia obiektów na terenie Zespołu Szkół w Skępem na potrzeby tegorocznych obchodów święta Skępego. /ref. Inspektor E.Zielińska/.

 5. Zapoznanie się z Programem Ochrony Środowiska, z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2009-2012 /ref. Naczelnik Wydziału ŚRiL E. Rudewicz/.

 6. Rozpatrzenie pisma Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie rozważenia możliwości partycypowania w kosztach utrzymania przeprawy promowej na rzecze Wiśle w miejscowości Nieszawa. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

 7. Podjecie decyzji w sprawie ogłoszenia przetargu na dokumentację dotyczącą budowy hali sportowej przy ZS w Lipnie

 8. Sprawy rożne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w zakresie podpisania umów, realizacji i rozliczenia dwóch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiących odpowiedź na konkurs zamknięty nr: 2/POKL/7.3/2010./ref. Dyrektor DPS w Nowej Wsi/

M. Ejdowska- Dyrektor DPS w Nowej Wsi- poinformowała, że Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z dwa projektami pn.: ,,Niepełnosprawni aktywni w środowisku- warsztaty z rękodzieła” oraz ,,Poszerzanie wiedzy NT. zatrudnienia wspieranego podczas wycieczki do Krakowa”, które w całości finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż przez właściwe służby Starostwa został przygotowany projekt uchwały powierzający Domowi Pomocy Społecznej w Nowej Wsi roli beneficjanta przy realizacji w/w projektów oraz udzielający upoważnienia do czynności zwianych z realizacją projektów.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powierzenia zadań Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w zakresie podpisania umów, realizacji i rozliczenia dwóch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiących odpowiedź na konkurs zamknięty nr: 2/POKL/7.3/2010 /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Wojciechowi Jańczakowi - Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz Studium Wykonalności, jak również do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół - Makówiec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Działanie 1.1./ref. Kierownik Zespołu TLiP A. Szafrańska/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na ostatniej sesji Rada Powiatu w Lipnie podjęła uchwałę dotyczącą wyrażenia zgodę na realizację inwestycji ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół- Makowiec” i w związku z powyższym proponuje, by Zarząd Powiatu w Lipnie udzielił upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz Studium Wykonalności, jak również do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy w/w inwestycji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Wojciechowi Jańczakowi - Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz Studium Wykonalności, jak również do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół - Makówiec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Działanie 1.1./

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2011r. zadania publicznego pn.,, Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjlanych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego /ref. Inspektor E.Zielińska/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jak co roku powiat ogłasza konkurs przeznaczony dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadania publicznego dotyczącego ,, Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjlanych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu. Zaznaczył, ze na realizację zadania w 2011r. zaplanowano kwotę 15 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2011r. zadania publicznego pn.,, Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjlanych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad.4. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miasta i Gminy Skępe w sprawie nieodpłatnego użyczenia obiektów na terenie Zespołu Szkół w Skępem na potrzeby tegorocznych obchodów święta Skępego. /ref. Inspektor E.Zielińska/.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że co roku Burmistrz Miasta Skępego występuje o nieodpłatne użyczenie obiektów na terenie Zespołu Szkół w Skępem na potrzeby organizacji święta Skępego i zaproponował wyrazić zgodę na użyczenie na dotychczasowych warunkach.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie obiektów przy Zespole Szkół w Skępem na organizację ,,Dni Skępego” na dotychczasowych zasadach tj. organizatorzy pokrywają koszty mediów oraz odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników święta.


Ad.5. Zapoznanie się z Programem Ochrony Środowiska, z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2009-2012 /ref. Naczelnik Wydziału ŚRiL E. Rudewicz/.

E. Rudewicz- powiedziała, iż wpłynęły już wszystkie opinie dotyczące projektu Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2009-2012, który musi ostatecznie zostać przyjęty przez Radę Powiatu w Lipnie. Dodała, żeby wcześniej tymi programami zajęły się merytoryczne komisje stałe Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie skierował do prac w Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego projekt Programu Ochrony Środowiska, Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2009-2012.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie rozważenia możliwości partycypowania w kosztach utrzymania przeprawy promowej na rzecze Wiśle w miejscowości Nieszawa. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie-przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że swoją opinię w tym zakresie wyraził, zgodnie z sugestią Zarządu, ZDP w Lipnie, stwierdzając, iż odcinek początkowy drogi nr 2049C Nieszawa – Brzeżno (od nurtu rzeki Wisły) od km 0+000 do km 0+ 759 znajduje się na terenie powiatu toruńskiego i tam też powiat aleksandrowski powinien skierować swoją prośbę.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż faktem jest, iż przeprawa promowa w Nieszawie powoduje najbliższe połączenie komunikacyjne dla ruchu turystycznego między Powiatem Lipnowskim a Powiatem Aleksandrowskim i z tego punktu widzenia jest niezwykle pożądana przez lokalne społeczeństwo. Równocześnie dodał, iż w tegorocznym budżecie nie zostały przewidziane środki finansowe na wspomniany w piśmie cel i z tego punktu widzenia partycypacja w kosztach nie jest możliwa.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do propozycji powiatu Aleksandrowskiego dotyczącej partycypowania w kosztach utrzymania przeprawy promowej na rzecze Wiśle w miejscowości Nieszawa.


Ad.7. Podjecie decyzji w sprawie ogłoszenia przetargu na dokumentację dotyczącą budowy hali sportowej przy ZS w Lipnie

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż w budżecie powiatu została zaplanowana kwota 100 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową hali sportowej przy Zespole Szkół w Lipnie i w związku z powyższym należy przystąpić do uruchomienia procedury ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji dot. budowy hali sportowej przy ZS w Lipnie. Wskazał, że na chwilę obecną trudno mówić o wartości inwestycji, ale z pewnością zostanie ona rozłożona w latach. Dodał, że na budowę hali zagwarantowane są środki w Urzędzie Marszałkowskim jak również można ubiegać się o środki z Ministerstwa Sportu. Nadmienił, że budowę hali należy powiązać z rozbudową parkingu przy Starostwie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił uruchomić procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy dokumentacji związanej z budową hali sportowej przy ZS w Lipnie oraz powołał komisje przetargową na to zadanie w następującym składzie: Przewodniczący Komisji: Zbigniew Chmielewski Sekretarz Powiatu, Sekretarz Komisji: Aneta Ofmańska- Inspektor ds. zamówień publicznych, członkowie komisji: Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie, Dariusz Kapuściński- Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa.


Ad. 8. Sprawy rożne

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z pisemnymi wyjaśnieniami Prezesa Spółki Szpital Lipno dotyczącymi płac w szpitalu, które przedstawił ustnie na posiedzeniu Zarządu w dniu 16 lutego br. oraz informacją Spółki, że nie dysponuje planem zaopatrzenia miasta Lipna w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe.

B. Małkiewicz-Skarbnik Powiatu w Lipnie- poinformowała, iż wpłynęły już ostateczne wielkości subwencji i dotacji dla powiatu lipnowskiego, z których wynika, ze o 290 tys. zł zmniejszyła się subwencja oświatowa o 2 tys.zł subwencja wyrównawcza, natomiast o ok. 40 tys, zł więcej dotacji otrzyma DPS w Nowej Wsi.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że budżety szkół będą musiały być dostosowane do wielkości subwencji. Dodał, że z całą pewnością Zarząd będzie się przyglądał budżetom szkół, je analizował i odpowiednio reagował.

P. Wojciechowski- zaproponował, aby powrócić do koncepcji utworzenia powiatowego publicznego gimnazjum.

Przewodniczący Zarządu- dodał, że należy przeanalizować akty prawne w tym zakresie. Zaznaczył, że należy przeprowadzić rozmowy z gospodarzami gmin na temat tej propozycji, np. Burmistrzem Miasta i Gminy Skępe.

Zarząd Powiatu w Lipnie zobowiązał Starostę do przeprowadzenia rozmów z Burmistrzem Skępego na temat możliwości utworzenia powiatowego publicznego gimnazjum na bazie Zespołu Szkół w Skępem.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 2 marca 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego