W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 7/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16 lutego 2011r.Protokół Nr 7/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 16 lutego 2011r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

1.Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2..Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

3.Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

4.Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych

5.Wojciech Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie

6. Jozef Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8.30 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 stycznia 2011 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

 1. Rozpatrzenie pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu w sprawie: wyrażenia opinii o zaliczeniu do kat. dróg gminnych odcinka dotychczasowej drogi powiatowej Nr 31176 Czachorowo- Dzięgielewo- Włoczewo

 2. Rozpatrzenie pisma mieszkańców Wsi Chalin w sprawie przebudowy pasa drogowego przy drodze powiatowej w miejscowości Chalin. Rozpatrzenie oferty przedsiębiorstwa ROLMEX z Kielc sprawie maszyn do robót utrzymaniowych dróg. /ref. Kierownik w ZDP w LIpnie M. Grodaszewski/

 3. Rozpatrzenie oferty przedsiębiorstwa ROLMEX z Kielc sprawie maszyn do robót utrzymaniowych dróg.

 4. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego Spółki z okres 01.10.2010. do 31.12,. 2010r.

 5. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie zaliczenia w poczet czynszu dzierżawnego nakładów, które Spółka poniosła i poniesie na prace budowlane w szpitalu./ref. Prezes Spółki J. Waleczko/.

 6. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na najem części powierzchni dachu na rzecz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ,,Marton”. /ref. Prezes Spółki J. Waleczko/.

 7. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za IV kwartał 2010r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

 9. Informacja o stanie realizacji uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 października 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Lipnowskiego lub jego jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

 10. Ustalenie propozycji i terminu obrad VI sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

- Sprawozdania Zarządu Powiatu w Lipnie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Lipnie

podjętych w 2010 roku

- Informacja z działalności Rady Powiatu w Lipnie za 2010 rok

- Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie za 2010 rok

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian z budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025 /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2011r.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2011r.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie realizacji przez Powiat Lipnowski inwestycji pn.:,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół- Makowiec”

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 2238/15 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9, miasta Lipna, stanowiącej własności Powiatu Lipnowskiego /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 1842/2 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

11. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany terminu podpisania umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2238/14 położonej w obrębie nr 9 przy ul. 11- Listopada w Lipnie. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

12. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy na wynajem powierzchni biurowych na rzecz firmy Bunte Polska Sp. zo.o. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/

13. Rozpatrzenie pisma Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie rozważenia możliwości partycypowania w kosztach utrzymania przeprawy promowej na rzecze Wiśle w miejscowości Nieszawa. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

14. Rozpatrzenie pisma Towarzystwa na rzecz Rozwoju Leczenia Opatrzeń i Chirurgii Plastycznej ,,COMBUSTIONIS”w sprawie pomocy i wsparcia finansowego stowarzyszenia. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

15. Sprawy różne


Przewodniczący Zarządu Powiatu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Rozpatrzenie pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu w sprawie: wyrażenia opinii o zaliczeniu do kat. dróg gminnych odcinka dotychczasowej drogi powiatowej Nr 31176 Czachorowo- Dzięgielewo- Włoczewo

W. Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- powiedział, że zgodnie z ustawą w sprawie zmiany kategorii drogi należy wystąpić do sąsiedniego powiatu o wydanie opinii w tej w sprawie. I o taką zgodę wystąpił Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu odnośne zmiany kat. dotychczasowej drogi powiatowej Nr 31176 Czachorowo- Dzięgielewo- Włoczewo. Wskazał, ze Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie proponuje wydać opinię pozytywną w tym zakresie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniował propozycję zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka dotychczasowej drogi powiatowej Nr 31176 Czachorowo- Dzięgielewo- Włoczewo, przebiegającą na terenie gm. Gozdowo.


Ad.2. Rozpatrzenie pisma mieszkańców Wsi Chalin w sprawie przebudowy pasa drogowego przy drodze powiatowej w miejscowości Chalin.

W. Janczak- powiedział, iż wpłynęło pismo od mieszkańców wsi Chalin dotyczące przebudowy pasa drogowego przy drodze powiatowej w miejscowości Chalin. Zaznaczył, że przebudowa w/w pasa drogowego miałaby polegać według mieszkańców na wycince 11 sztuk drzew. Poinformował, że w dniu 31 stycznia 2011r. miały miejsce oględziny drzew planowanych do wycinki w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowości Chalin, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie i pracownicy Wydziału Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Lipnie. Dodał, że w wyniku oględzin stwierdzono, iż drzewa planowane do wycinki są okazami zdrowymi, nie zagrażającymi bezpośrednio mieniu ani ludziom. Zaznaczył, że wycinka tych drzew byłaby szkodą dla środowiska przyrodniczego. Ponadto na kilku drzewach stwierdzono obecność gniazd ptasich - są to siedliska gatunków chronionych, na których usunięcie, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, wymagana byłaby zgoda Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W związku z powyższym zaproponował następujące rozwiązanie - dokonanie cięć pielęgnacyjnych i usunięcie konarów, które mogą stwarzać zagrożenie. Poza tym Zarząd Dróg Powiatowych będzie na bieżąco monitorować stan w/w drzew i w razie ewentualnego stwierdzenia obumarcia zostanie podjęta decyzja o ich wycięciu.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jest to dobre rozwiązanie. Zaproponował, aby Wydział Środowiska przygotował stosowaną informację do wnioskodawców pisma.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków przychylił się do propozycji Przewodniczącego Zarządu.


Ad.3. Rozpatrzenie oferty przedsiębiorstwa ROLMEX z Kielc sprawie maszyn do robót utrzymaniowych dróg.

W. Jańczak- powiedział, iż firma ROLMEX z Kielc przysłała ofertę maszyn do robót utrzymaniowych dróg. Dodał, że pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w 2009r. uczestniczyli w pokazie pracy w/w sprzętu i mają o nim jak najlepszą opinię. Dodał jednakże, że ZDP w Lipnie nie posiada w swoim budżecie środków na zakup maszyn do robót utrzymaniowych dróg.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż pismo firmy ROLMEX należy traktować jako ofertę, która w tej chwili zostanie bez rozpatrzenia z uwagi na brak środków.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków przychylił się do propozycji Przewodniczącego Zarządu.


Przewodniczący Zarządu- powiedział, że korzystając z obecności Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie i Prezesa Zarządu Spółki Szpital Lipno pragnie poznać stanowisko dot. pisma taksówkarzy w sprawie wyznaczenia punktu postoju Taxi przy szpitalu w Lipnie.

W. Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- powiedział, ze odbyły się oględziny miejsca, w którym możliwe byłoby wyznaczenie miejsc postojowych dla taksówek i najprawdopodobniej takie miejsce zostanie utworzone w pasie drogowym naprzeciw wejścia do pogotowia.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że od jakiegoś czasu przy szpitalu nie ma zlokalizowanego miejsca postojowego dla taksówek, a przecież nie wszyscy mieszkańcy powiatu lipnowskiego posiadają samochody i czasami muszą korzystać z usług taksówkarzy. Dodał, że mając na uwadze względy społeczne miejsca postojowe dla taksówek koło szpitala muszą zostać wyznaczone.

Zarząd Powiatu Lipnie w obecności 5 członków zobowiązał właściwe służby do zorganizowania miejsc postojowych dla Taxi w okolicach szpitala.


Ad.4. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego Spółki z okres 01.10.2010. do 31.12,. 2010r.

J. Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno- ponownie wystąpił o umorzenie czynszu dzierżawnego Spółki za okres od 01.10.2010r. do 31.12.20101r.

B. Małkiewicz—Skarbnik Powiatu wskazała, że Zarząd Powiatu w Lipnie na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2010r. wyraził zgodę na umorzenie tych zobowiązań, jednakże wówczas nie mogła zostać dokonana procedura związana z umorzeniem wynikająca z Uchwały XLVIII/305/2010 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Lipnowskiego lub jego jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych, ponieważ nie zostały jeszcze powołane komisje stałe Rady Powiatu w Lipnie.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie – przypomniał, że w związku z takim stanem rzeczy na posiedzeniu w dniu 28 stycznia Zarząd Powiatu w Lipnie podjął uchwałę o odroczeniu płatności należności Spółki na rzecz powiatu do końca lutego 2011r. Dodał, że obecnie należy przekazać materiały dotyczące umorzenia do rozpatrzenia Komisji Budżetu i Finansów.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Komisji Budżetu i Finansów o wydanie opinii na temat umorzenia czynszu dzierżawnego Spółce Szpital Lipno za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010r.


Ad.5 Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie zaliczenia w poczet czynszu dzierżawnego nakładów, które Spółka poniosła i poniesie na prace budowlane w szpitalu./ref. Prezes Spółki J. Waleczko/.

J. Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno zwrócił się o zaliczenie na poczet czynszu dzierżawnego nakładów, które Spółka poniosła na remont komina przy kotłowni szpitalnej oraz zaliczenie kosztów przybudowy pomieszczeń w magazynie rezerw na magazyn odpadów. Zaznaczył, że taką możliwość daje § 5 i 6 umowy dzierżawy nieruchomości z dnia 1 września 2009r. Wskazał, że koszt remontu komina wyniósł 56.730 zł brutto, zaś na remont magazynu planowana jest kwota 120 000 zł. Dodał, .że sprawa własnościowa kotłowni nie jest wyjaśniona, a Spółka nie mogła czekać za rozstrzygnięciem w tej sprawie, ponieważ komin groził katastrofą budowlaną.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że powiat nie może inwestować w mienie, które nie jest jego. Wskazał, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych toczy się sprawa o unieważnienie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Włocławskiego z dnia 1 czerwca 1992r. Nr G.VI.7222/9/657/92. Następnie przypomniał całą historię związaną z komunalizacją kotłowni przyszpiatalnej. Wskazał, że 27.10.2004r. samorząd miasta Lipna wystąpił o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej Wojewody, gdyż doszukał się w/w decyzji nieprawidłowości, a w ubiegłym roku ten wniosek wycofał. Zaznaczył, że do czasu poznania ostatecznego stanowiska Ministerstwa w tym zakresie nie zamierza podejmować żadnych kroków związanych z kotłownią przyszpitalną.

J. Waleczko- wskazał, że Spółka nie zamierza zajmować się dostarczaniem ciepła, gdyż jej zadaniem jest leczenie pacjentów. Podkreślił, że dla spółki nie jest ważne, jaki podmiot będzie dostarczał ciepło, ponieważ musi mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa w tym zakresie i znać ceną jednostkową, która powinna być korzystna dla Spółki. Dodał, że samorząd miasta Lipna powinien posiadać plan energetyczny dla miasta, w którym powinny zostać określone źródła ciepła, ale takiego planu nie posiada. Zaznaczył również, że orientował się w WFOS i GW w Toruniu, że gdyby szpital podłączył się do nitki ciepłowniczej miasta a kotłownia przyszpitalna zostałaby odłączona z użytkowania, wówczas szpital mogłoby ubiegać się o pożyczki w Funduszu z uwagi na korzystne zmiany w środowisku.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że kilka podmiotów zewnętrznych zainteresowanych jest dzierżawą kotłowni przyszpitalnej. Dodał, że podmioty te gotowe są zainwestować w tę kotłownię i wówczas stałyby się konkurencją dla PUK w Lipnie, jedynym monopolista na tym rynku w Lipnie. Zaznaczył jednak, że stanowiska Spółki i powiatu powinny być zgodę w tym zakresie. Zaproponował wstrzymanie się z decyzjami w tym zakresie do czasu poznania decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącej unieważnienia decyzji komunalizacyjnej Wojewody Włocławskiego z dnia 1 czerwca 1992r. Nr G.VI.7222/9/657/92.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wstrzymać się z podjęciem decyzji w tej sprawie do czasu otrzymania decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącej unieważnienia decyzji komunalizacyjnej Wojewody Włocławskiego z dnia 1 czerwca 1992r. Nr G.VI.7222/9/657/92.


Ad.6 Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na najem części powierzchni dachu na rzecz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ,,Marton”. /ref. Prezes Spółki J. Waleczko/.

J. Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno- przedstawił przedmiotowe pismo. Zaproponował, aby zgoda na dzierżawę dotyczyła okresu od 01.01.2011 do 31.01.2014r..

A. Linkowski- powiedział, że został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażania zgody na najem części powierzchni dachowej budynku szpitala, Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu ,,MARTON” Spółka z.o.o. z siedzibą w Gołubiu- Dobrzyniu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażania zgody na najem części powierzchni dachowej budynku szpitala, Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu ,,MARTON” Spółka z.o.o. z siedzibą w Gołubiu- Dobrzyniu, który przekazał na najbliższe posiedzenie Rady Powiatu w Lipnie/ projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z licznymi doniesieniami prasowymi związanymi z wynagradzaniem pracowników szpitala zwrócił się do Prezesa Spółki o wyjaśnienie tej kwestii.

J.Poliwko- Wicestarosta Lipnowski- powiedział, iż Zarząd Powiatu w Lipnie wystosował pismo do Prezesa odnośnie przedstawienia pisemnych wyjaśnień i informacji dotyczących wynagradzania pracowników i do dnia dzisiejszego taka informacja do Starostwa nie wpłynęła.

J. Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno- powiedział, że we wrześniu 2008r. wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy występujący w szpitalu, ale obowiązywały umowy, które zawierały postanowienia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Wskazał, że Rada Powiatu w Lipnie podejmując uchwałę o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie zawarta zapis, że w stosunku do pracowników świadczących pracę w likwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie zastosowanie mieć będzie art. 231 Kodeksu Pracy. Zaznaczył, że został przygotowany projekt regulaminu wynagradzania pracowników w szpitalu, który nie zawiera zapisów dotyczących nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, ale do dnia dzisiejszego pisemnej opinii związki zawodowe na temat tego regulaminu nie przedłożyły. Wskazał, iż wysokość dodatków funkcyjnych wynika jeszcze z Zakładowego Układu Zbiorowego, a Zarząd Spółki podniósł je jedynie o 5% w stosunku do wysokości tych dodatków z tego układu. Podkreślił, że związki zawodowe takimi doniesieniami niszczą dobre stosunki z Zarządem Spółki, który teraz będzie ostrożniejszy w czasie rozmów z nimi. Zaznaczył, że jeżeli chciałby przeprowadzić właściwe i pożądane regulacje płacowe w Spółce musiałby mieć w dyspozycji 1 mln zł, a póki co takich środków nie posiada.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że takie tematy winny być rozstrzygane we własnym gronie. Zaznaczył, że zdziwiony jest, że związku zawodowe obnoszą się ze sprawami dotyczącymi wynagrodzeń na zewnątrz, a później te informacje dementują, nie mając odwagi na zakończenie tematu.


Ad.7.Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo -administracyjnego i zamówień publicznych- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął następujące decyzje:

 1. wyraził zgodę na sprzedaż plotera typu OC5150 z wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

 2. wyraził zgodę na sprzedaż aut sanitarno - reanimacyjnych przejętych po zlikwidowanych SP ZOZ w Lipnie typu IVECO R 35-10 BDA 232 M, LUBLIN 333 BDA 230 M, POLONEZ WKE 4348 BDA 231 M, POLONEZ WKE 4809, POLONEZ WEH 3261 przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie według ceny oszacowanej przez komisję ds. wyceny majątku.

 3. wyraził zgodę na sprzedaż maszyny budowlanej Spychacz ,,Det” przejętej po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie, według ceny oszacowanej przez komisję ds. wyceny majątku.

 4. wyraził zgodę na darowanie dziewczynce Milenie Gabrychowicz z Wólki monitora komputerowego.


Ad.8.Podjęcie uchwały w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za IV kwartał 2010r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedział, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Lipnie ma obowiązek podania informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za IV kwartały 2010r. do publicznej wiadomości. Zaznaczyła, że wykonanie budżetu za wspomniany okres kształtuje się następująco:

dochody- wykonano w kwocie 82 949 995,10 zł tj. 98,82% planu, wydatki w kwocie 90 979 564,44zł, co stanowi 98,27% planu, zaś deficyt osiągnął poziom 8 029 569.34zł i był o 610, 471, 7 mniejszy od planowanego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za IV kwartał 2010r./ uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad.9. Informacja o stanie realizacji uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 października 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Lipnowskiego lub jego jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 października 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Lipnowskiego lub jego jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych, jednostki do 31 stycznia roku następnego mają obowiązek przedstawienia informacji o udzielonych umorzeniach w ramach kompetencji przyznanych właśnie przez tę uchwałę. Dodała, że z tego uprawnienia skorzystała jedynie Dyrektor Zespołu Szkół w Skępem umarzając w sumie do kwoty 500zł wobec podmiotów, wobec których egzekucja nie miała sensu, bo były to za małe kwoty, albo egzekucja była bezskuteczna.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z informacją o stanie realizacji uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 października 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Lipnowskiego lub jego jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych


Ad.10. Ustalenie propozycji i terminu obrad VI sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że były wstępne rozmowy, by VI sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 23 lutego o godz. 10,00 w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Następnie powiedział, że członkowie Zarządu otrzymali kserokopie materiałów kierowanych na VI Sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- Sprawozdania Zarządu Powiatu w Lipnie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2010 roku

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jak co roku Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji uchwał Rady za poprzedni rok kalendarzowy i tak tez zastało uczynione na rok 2010r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2010 roku, które przekazał na VI sesję Rady Powiatu w Lipnie./sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.

- Informacja z działalności Rady Powiatu w Lipnie za 2010 rok

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jak co roku Rada Powiatu w Lipnie przyjmuje informację z działalności Rady za rok poprzedni. Dodał, że w tym roku Rada przyjmie informacje za działalności Rady poprzedniej kadencji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął Informację z działalności Rady Powiatu w Lipnie za 2010r., którą przekazał na VI sesję Rady Powiatu w Lipnie./informacja stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.

- Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie za 2010 rok

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jak co roku Rada Powiatu w Lipnie przyjmuje sprawozdania z działalności poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie za rok poprzedni. Dodał, że w tym roku Rada przyjmie sprawozdanie z działalności komisji poprzedniej kadencji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie za 2010 rok, które przekazał na VI sesję Rady Powiatu w Lipnie./sprawozdanie stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian z budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, ze zmiany następują w planie dochodów, gdzie następuje zwiększenie o kwotę 247 881 zł. Dodała, że zmiany nastąpią w dz. 750 – administracja publiczna rozdz. 75020 – starostwa powiatowe, dz. 801 – oświata i wychowanie rozdz. 80102 – szkoły podstawowe specjalne, dz. 801 – oświata i wychowanie rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące, dz. 801 – oświata i wychowanie rozdz. 80130 – szkoły zawodowe, dz. 851 – ochrona zdrowia rozdz. 85195 – pozostała działalność, dz. 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej rozdz. 85395 – pozostała działalność, dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne. Następnie poinformowała, że zmiany następują w planowaniu wydatków, które ulegają zwiększeniu o kwotę 247 881 zł i zamkną się kwotą 60 799 680 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dz. 600 – transport i łączność rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe, dz. 750 – administracja publiczna rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie, dz. 750 – administracja publiczna rozdz. 75020 – starostwa powiatowe, dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe, dz. 801 – oświata i wychowanie rozdz. 80102 – szkoły zawodowe, dz. 801 – oświata i wychowanie rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące, dz. 852 – pomoc społeczna rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej, dz. 852 – pomoc społeczna rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, dz. 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy, dz. 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej rozdz. 85395 – pozostała działalność. Następnie poinformowała, że zmiany zachodzą w zadaniach inwestycyjnych, zadaniach remontowych oraz zadaniach finansowych i współfinansowanych ze środków zagranicznych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r., który przekazał na VI sesję Rady Powiatu w Lipnie./projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025 /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że na skutek rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie papierów dłużnych w wierszu 13 wprowadzono zadłużenie Powiatu Lipnowskiego wraz z przejętym zobowiązaniem po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie dotyczącym zaciągniętego kredytu przez zlikwidowaną jednostkę w roku 2008. Ponadto urealniono wielkość uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2011. Zaznaczyła, że w załączniku przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2016 ujęto zwiększenie nakładów roku 2011 realizowanego projektu ,,Nowoczesne Urzędy- Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim”.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025, który przekazał na VI sesję Rady Powiatu w Lipnie./projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2011r.

Przewodniczący Zarządu – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Dodał, że projekt planu pracy Rady Powiatu został opracowany w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2011r.,który przekazał na VI sesję Rady Powiatu w Lipnie./projekt uchwały stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2011r.

Przewodniczący Zarządu – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Dodał, że projekty planów pracy poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu zostały opracowane przez poszczególne komisje.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2011r. ,który przekazał na VI sesję Rady Powiatu w Lipnie./projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie realizacji przez Powiat Lipnowski inwestycji pn.:,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół- Makowiec”

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa pozostała do wykorzystania przez powiat lipnowski kwota ok. 500 000 zł. Zaznaczył, że niewybaczalne byłoby nie skorzystanie z takich środków i dlatego został przygotowany wniosek dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2705C Kikół- Makówiec. Podkreślił, że szacunkowa wartość inwestycji została określona na 2.091.000,00 zł i jest przewidziana do realizacji na okres 2 lat. Dodał, że oczywiście pozostałe środki powiat musi zabezpieczyć jako wkład własny inwestycji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie realizacji przez Powiat Lipnowski inwestycji pn.:,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół- Makowiec”, który przekazał na VI sesję Rady Powiatu w Lipnie./projekt uchwały stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 2238/15 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9, miasta Lipna, stanowiącej własności Powiatu Lipnowskiego /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, iż podczas przetargu w dniu 10 stycznia 2011r. powiat lipnowski sprzedał działkę 2238/14 i Pan Lewicki, który kupił tę nieruchomość wystąpił o ustanowienie nieodpłatnej służebności na działce 2238/15, stanowiącej własność powiatu lipnowskiego. Dodał, że nieruchomość ta jest wykorzystywana jako droga wewnętrzna.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 2238/15 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9, miasta Lipna, stanowiącej własności Powiatu Lipnowskiego, który przekazał na VI sesję Rady Powiatu w Lipnie./projekt uchwały stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 1842/2 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że w związku z inwestycją związaną z wymianą złącza kablowego energetycznego typu ZK3a na w/w nieruchomości Spółka Akcyjna ENERGA – OPERATOR z siedzibą w Gdańsku wystąpiła o wyrażenie zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia i ustanowienie służebności przesyłu. Przypomniał, że w dniu 09.11.2009 roku Rada Powiatu w Lipnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu na czas nieoznaczony nr 1842/2, jednakże wykonawca prac firma ENERGA – OPERATOR nie wyraziła zgody na ustanowioną odpłatność. Dodał, że mając na uwadze konieczność dokonywania wymiany złącza kablowego co zapewni prawidłowe funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie został przygotowany projekt uchwały wyrażający zgodę na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu przedmiotowej nieruchomości na rzecz ENERGA – OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 1842/2 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego który przekazał na VI sesję Rady Powiatu w Lipnie./projekt uchwały stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją zwołania na dzień 23 lutego na godz.10,00 VI w Starostwie Powiatowym w Lipnie VI sesji Rady Powiatu w Lipnie, przekazując materiały i projekty uchwał kierowane na tę sesje.


Ad 11. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany terminu podpisania umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2238/14 położonej w obrębie nr 9 przy ul. 11- Listopada w Lipnie. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przychylił się do prośby Pana Piotra Lewickiego o zmianę terminu zawarcia aktu notarialnego na sprzedaż nieruchomości o nr 2238/14 i postanowił wyznaczyć nowy termin zawarcia aktu notarialnego w dogodnym dla Pana Lewickiego terminie tj. albo do końca lutego br. albo po 10 marca 2011r.


Ad. 12. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy na wynajem powierzchni biurowych na rzecz firmy Bunte Polska Sp. zo.o. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie umowy na wynajem powierzchni biurowej na rzecz firmy Bunte Polska Sp. zo.o. proponując kwotę 16 zł (netto) za 1 m2 wynajmowanej powierzchni.


Ad.13. Rozpatrzenie pisma Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie rozważenia możliwości partycypowania w kosztach utrzymania przeprawy promowej na rzecze Wiśle w miejscowości Nieszawa. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby w tej kwestii wypowiedział się Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków przychylił się do propozycji Przewodniczącego Zarządu w tym zakresie.


Ad. 14. Rozpatrzenie pisma Towarzystwa na rzecz Rozwoju Leczenia Opatrzeń i Chirurgii Plastycznej ,,COMBUSTIONIS”w sprawie pomocy i wsparcia finansowego stowarzyszenia. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do udzielenia pomocy finansowej Towarzystwu na rzecz Rozwoju Leczenia Opatrzeń i Chirurgii Plastycznej ,,COMBUSTIONIS”Ad. 15. Sprawy różne

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że podczas spotkania z Marszałkiem Województwa Kujawsko- Pomorskiego dowiedział się, że w planach Urzędu Marszałkowskiego jest ogłoszenie konkursu w ramach działania 3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego, z którego można by pozyskać środki na remont szpitala. Dodał, ze w ramach tegoż konkursu można by złożyć wniosek na dokończenie remontu oddziału wewnętrznego i remont oddziału chirurgicznego w lipnowskim szpitalu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z pismem Burmistrza Miasta Lipna adresowanym do Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącym uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzania inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowego na Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną na dz. o nr ewiden. 2238/5 położonej przy ul. 11 Listopada w Lipnie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 16 lutego 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.

Justyna ŚliwińskaPowiadom znajomego