W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 6/2011 z dnia 28 stycznia 2011

Protokół Nr 6/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

w dniu 28 stycznia 2011 roku


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie.

 3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ Starostwa

 4. Agnieszka Zajączkowska- inspektor ds. kontroli

 5. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo-administracyjnego i zamówień publicznych

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8.00 Przewodniczący Zarządu Powiatu K. Baranowski, witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag. Uwag nie było.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął następujący porządek posiedzenia:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z kontroli finansowych przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego w 2010 r. /ref. Agnieszka Zajączkowska- inspektor ds. kontroli/

 2. Rozpatrzenie pisma spółki „Szpital Lipno” w sprawie zapłaty faktury za zakup oleju opałowego. /ref. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie/

 3. Rozpatrzenie pisma Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Wisła” z Dobrzynia n/W w sprawie dofinansowania w wysokości 5 000 zł na wyjazd druzyny na obóz sportowy oraz zakup dresów sportowych. /ref. A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ Starostwa

 4. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Lipnie.

/ref. A. Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo-Administracyjnego i zamówień publicznych/

 1. Rozpatrzenie pisma Ochotniczej Straży Pożarnej w Wichowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w zakupie hełmów MDP i pasów MPD o łącznej wartości 1860 zł.

/ref. B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie/

 1. Rozpatrzenie pisma Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalmierzu w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu przeciwpożarowego./ref. B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie/

 2. Rozpatrzenie pisma Ochotniczej Straży Pożarnej w Płomianach w sprawie dofinansowania na zakup sprzętu pożarniczego./ref. B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 3. Rozpatrzenie pisma Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciełuchowie w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 5 000 zł na zakup sprzętu strażackiego. /ref. B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie/

 4. Rozpatrzenie pisma Ochotniczej Straż Pożarnej w Zadusznikach w sprawie pomocy w zakupie sprzętu strażackiego. /ref. B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie/

 5. Zapoznanie się z ofertą firmy Mari-Ed S.C. z Tarnobrzegu . /ref. Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu/

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski. /ref. A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ Starostwa/

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2011 roku zadania publicznego pn. "Prowadzenie orkiestry dętej, nauka gry na instrumentach i praca w zespołach muzycznych. Udział w uroczystościach państwowych oraz współdziałanie z organami państwa, organami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie organizowania konkursów, koncertów, przeglądów artystycznych oraz reprezentowanie i promowanie powiatu" związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działaność pozytku publicznego". /ref. A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ Starostwa/

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Wojciechowi Jańczakowi- Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 2731C Wylazłowo- Mokowo- Dobrzyń n/W w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011". /ref. Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu/

 9. Podjęcie uchwały w sprawie: odroczenia płatności należności Spółki z o.o. „Szpital w Lipnie” na rzecz Powiatu Lipnowskiego /ref. Skarbnik Powiatu/

 10. Sprawy różne.

Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z kontroli finansowych przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego w 2010 r.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zwrócił się do Pani A. Zajączkowskiej- inspektor ds. kontroli o krótkie omówienie sprawozdania.

Pani A. Zajączkowska powiedziała, że stwierdzono m.in. naruszenia w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W, gdzie nie dostosowano instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Instrukcja posługuje się w dalszym ciągu nie istniejącą już nazwą Zespół Szkół Rolniczych. Stwierdzono w tej jednostce również dokonanie wydatków, na które jednostka nie posiadała uzgodnionego planu finansowego, nie przestrzegano również przepisów właściwych w zakresie klasyfikacji budżetowej.

Pani Zajączkowska dodała, że były to błędy księgowej, która w chwili obecnej nie jest już pracownikiem tej jednostki.

Pani A. Zajączkowska ponadto powiedziała, że w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi nie przestrzegano terminów płatności za zakupione towary i usługi ale wynika to głównie z utrudnionego kontaktu z opiekunami prawnymi mieszkańców Domu.

Przewodniczący Zarządu zapytał czy stwierdzono w jednostkach organizacyjnych powiatu naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Pani A. Zajączkowska odpowiedziała, że nie stwierdzono w jednostkach organizacyjnych powiatu uchybień, które by wiązały się z naruszeniem dyscypliny finansowej.

Przewodniczący Zarządu zwrócił się do członków o uwagi, pytania.

Uwag nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków (na 5-osobowy skład Zarządu) jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z kontroli finansowych przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego w 2010 r.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu


Ad.2. Rozpatrzenie pisma spółki „Szpital Lipno” w sprawie zapłaty faktury za zakup oleju opałowego.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zwrócił się do Pana Arkadiusza Linkowskiego- Kierownika Referatu gospodarczo-administracyjnego i zamówień publicznych o omówienie przedmiotowego pisma.

A. Linkowski powiedział, że Prezes Zarządu spółki "Szpital Lipno" J. Waleczko zwrócił się o zapłatę faktury za zakupiony olej opałowy w kwocie 2 463,01 zł. Dodał, że już we wcześniejszej korespondencji z Prezesem, udzielono mu w tej sprawie wyjaśnień, iż umowa dzierżawy zawarta ze szpitalem w dniu 30.09.2009 r. wygasła z dniem 31 sierpnia 2010 roku. Po jej wygaśnięciu nie dokonano faktycznego przekazania, w związku z czym cały majątek szpitala, w tym również olej opałowy znajdujący się w zbiornikach kotłowni zlokalizowanej w budynku po byłym szpitalu psychiatrycznym, przeszedł na własność Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Zarządu zapytał jaka jest to ilość oleju opałowego.

A. Linkowski odpowiedział, że jest to 800 litrów oleju. Dodał, że właśnie 800 litrów to minimalna ilość, jaka powinna się znajdować w zbiornikach, aby zapewnić bezpieczeństwo technologiczne.

Przewodniczący Zarządu stwierdził, że to spółka powinna dokonać zapłaty za fakturę za zakup oleju opałowego, a nie Powiat Lipnowski.

Pozostali członkowie Zarządu również wyrazili takie zdanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, iż Zarząd Powiatu w Lipnie podtrzymuje stanowisko wyrażone w piśmie Or 0718-251/10 z dnia 15 grudnia 2010 roku i jeszcze raz podkreśla, że umowa dzierżawy zawarta w dniu 30.09.2009 r. wygasła z dniem 31 sierpnia 2010 roku r. Wobec braku faktycznego przekazania majątku zlikwidowanego SP ZOZ w Lipnie, majątek ten przeszedł na własność Powiatu Lipnowskiego, w tym również olej opałowy znajdujący się w zbiornikach kotłowni.

Ponadto Zarząd Powiatu w Lipnie jako wspólnik spółki z o.o "Szpital Lipno" postanowił zwrócić się do Prezesa J.Waleczko o przedstawienie wyjaśnień dotyczących regulaminów wynagradzania oraz wysokości aktualnych wynagrodzeń stanowisk kierowniczych oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w spółce "Szpital Lipno".

Ad.3. Rozpatrzenie pisma Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Wisła” z Dobrzynia n/W w sprawie dofinansowania w wysokości 5 000 zł na wyjazd drużyny na obóz sportowy oraz zakup dresów sportowych.

Przewodniczący Zarządu zwrócił się do Pani A. Smużewskiej- Naczelnik Wydziału OKSZ- o omówienie przedmiotowego pisma.

Pani A. Smużewska powiedziała, że Prezes Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego "Wisła" z Dobrzynia n/W zwrócił się o dofinansowanie w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup 20 kompletów dresów sportowych oraz wyjazd drużyny na młodzików na obóz sportowy.

K. Kwiatkowski zaproponował, aby przeznaczyć na ten cel kwotę 1 000 zł.

Przewodniczący Zarządu podzielił zdanie K. Kwiatkowskiego, podkreślając, że jest wiele klubów sportowych, które w ciągu całego roku będą się zwracać o dofinansowanie, a środki są ograniczone.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić dofinansowania w kwocie 1 000 zł dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego "Wisła" z Dobrzynia n/W.

Ad.4. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Lipnie.

A. Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo-administracyjnego powiedział, że prosi o podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży maszyny rolniczej- Cyklop., przejętego po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie. Dodał, że komisja ds. wyceny majątku powołana Zarządzeniem Starosty Lipnowskiego określiła jego wartość na 3 000 zł. brutto.

M. Kwiatkowski stwierdził, że taki sprzęt rolniczy trzeba jak najszybciej zbyć, gdyż szybko traci swoją wartość.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na sprzedaż maszyny rolniczej Cyklop.

Ponadto Przewodniczący Zarządu zwrócił się do A. Linkowskiego o przygotowanie na następne posiedzenie Zarządu wykazu pozostałego sprzętu do zbycia.

A. Linkowski zwrócił się również o wyrażenie zgody na zakup sprzętu komputerowego, którego łączna wartość wynosi 28 455,28 zł netto (35 tys. zł brutto), a więc przewyższa kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok.

Starosta zapytał dla jakich wydziałów ma być przeznaczony ten sprzęt komputerowy.

A. Linkowski powiedział, że sprzęt komputery ma być przeznaczony dla Wydziału Budżetu i Finansów, Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Lokalnego, Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Biura Prawnego oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby dokonać zakupu tego sprzętu według zaplanowanych w budżecie środków.

Pozostali członkowie Zarządu również wyrazili takie zdanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zakup sprzętu komputerowego w kwocie zaplanowanej w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok oraz ustalił tryb przetargu nieograniczonego na to zadanie oraz wyznaczył w skład Komisji przetargowej następujące osoby: Arkadiusz Linkowski- Przewodniczący Komisji, Aneta Ofmańska- Sekretarz Komisji, Piotr Zarembski- członek Komisji, Wioletta Frej- członek Komisji.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Ochotniczej Straży Pożarnej w Wichowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w zakupie hełmów MDP i pasów MPD o łącznej wartości 1860 zł.

Ad.6. Rozpatrzenie pisma Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalmierzu w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu przeciwpożarowego.

Ad.7. Rozpatrzenie pisma Ochotniczej Straży Pożarnej w Płomianach w sprawie dofinansowania na zakup sprzętu pożarniczego.

Ad.8. Rozpatrzenie pisma Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciełuchowie w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 5 000 zł na zakup sprzętu strażackiego.

Ad.9. Rozpatrzenie pisma Ochotniczej Straż Pożarnej w Zadusznikach w sprawie pomocy w zakupie sprzętu strażackiego.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że pisma w sprawie dofinansowania ochotnicznych straży pożarnych wciąż wpływają do Starostwa, zaproponowała, aby rozpatrzyć je dopiero, gdy wpłyną wszystkie wnioski.

Członkowie Zarządu również wyrazili takie zdanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił poinformować zarządy ochotnicznych straży pożarnych, iż rozpatrzenie wszystkich pism o dofinansowanie odbędzie się w miesiącu marcu br.


Ad.10. Zapoznanie się z ofertą firmy Mari-Ed S.C. z Tarnobrzegu.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że firma Mari-Ed S.C. z Tarnobrzegu złożyła ofertę współpracy mającej na celu zrealizowanie systemu umożliwiającego wymianę informacji pomiędzy władzami samorządowymi, a lokalną społecznością. Miałoby to polegać na nieodpłatnym montażu monitoru, na którym będą zamieszczane informacje dotyczące bieżących spraw urzędu itp., zaś drugi monitor byłby przeznaczony dla reklamodawców.

Członkowie Zarządu stwierdzili, że jest to pomysł wart rozważenia, byłoby to przydatne rozwiązanie w urzędzie.

Przewodniczący Zarządu zwrócił się do Sekretarza Powiatu o przeprowadzenia rozeznania w tej sprawie.


Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Zwrócił się do członków Zarządu o propozycje dotyczące wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół.

P. Wojciechowski zaproponował 20% dodatku motywacyjnego dla każdego z dyrektorów szkół.

Pozostali członkowie Zarządu przychylili się do propozycji P. Wojciechowskiego.

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2011 roku zadania publicznego pn. "Prowadzenie orkiestry dętej, nauka gry na instrumentach i praca w zespołach muzycznych. Udział w uroczystościach państwowych oraz współdziałanie z organami państwa, organami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie organizowania konkursów, koncertów, przeglądów artystycznych oraz reprezentowanie i promowanie powiatu" związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działaność pożytku publicznego".

Pani A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Powiedziała, że w 2011 roku zaplanowano na ten cel w budżecie Powiatu Lipnowskiego kwotę 70 000 zł. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dodała, że zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty zawarte są w załączniku do uchwały. Termin składania ofert upływa w dniu 4 marca 2011 roku.

Przewodniczący Zarządu zwrócił się do członków o uwagi, pytania.

Uwag nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2011 roku zadania publicznego pn. "Prowadzenie orkiestry dętej, nauka gry na instrumentach i praca w zespołach muzycznych. Udział w uroczystościach państwowych oraz współdziałanie z organami państwa, organami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie organizowania konkursów, koncertów, przeglądów artystycznych oraz reprezentowanie i promowanie powiatu" związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działaność pożytku publicznego".

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Wojciechowi Jańczakowi- Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 2731C Wylazłowo- Mokowo- Dobrzyń n/W w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011".

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski powiedział, że zaistniała potrzeba upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej Wylazłowo-Mokowo- Dobrzyń n/W w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011".

Następnie zwrócił się do członków Zarządu o pytania.

Pytań nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: udzielenia upoważnienia Wojciechowi Jańczakowi- Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 2731C Wylazłowo- Mokowo- Dobrzyń n/W w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011".

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie: odroczenia płatności należności Spółki z o.o. „Szpital w Lipnie” na rzecz Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu podjęto decyzję o odroczeniu płatności przez spółkę “Szpital Lipno”. W związku z tym przygotowano przedmiotową uchwałę. Dodał, że w październiku Rada Powiatu w Lipnie podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Lipnowskiego lub jego jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych, która umożliwia odraczanie płatności cywilnoprawnych, a należności z tytułu dzierżawy stanowią takie zobowiązanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków podjął uchwałę w sprawie: odroczenia płatności należności Spółki z o.o. „Szpital w Lipnie” na rzecz Powiatu Lipnowskiego /treść uchwały w załączeniu do protokołu/


Ad.15. Sprawy różne.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął do wiadomości pisma: Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w sprawie zamknięcia odcinka drogi Wichowo- Witkowo oraz Prezesa Zarządu spółki "Szpital Lipno" do Prezesa PUK w Lipnie w sprawie koncepcji nowego źródła zasilania w ciepło wraz z budową węzłów cieplnych w spółce "Szpital Lipno".

Więcej spraw nie było.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego