W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 5/2011 z dnia 20 stycznia 2011 rokuProtokół Nr 5/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

w dniu 20 stycznia 2011 roku


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie.

  2. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ Starostwa

  3. Józef Waleczko- Prezes Zarządu spółki zo.o. "Szpital Lipno"

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9.00 Przewodniczący Zarządu Powiatu K. Baranowski, witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Dworku Modrzewiowym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag. Uwag nie było.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął następujący porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego oraz projektu uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025 i zapoznanie się z opiniami komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie na temat projektu budżetu na 2011r. / ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

  2. Podjęcie uchwały sprawie: planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego.

  3. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

  4. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkól w Skępem w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem pomieszczeń internatu na rzecz firmy Bunte Polska S.A. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

  5. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkól w Skępem w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie skrzynki firmy KOLCZYKOWA Sp. na wnioski składane przez rolników na kolczyki dla bydła. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

  6. Rozpatrzenie pisma spółki "Szpital Lipno" w sprawie odroczenia terminu płatności zobowiązań /ref. J.Waleczko- Prezes Zarządu "Szpital Lipno" sp. zo.o./

  7. Sprawy rożne.


Ad.1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego oraz projektu uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025 i zapoznanie się z opiniami komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie na temat projektu budżetu na 2011r.

Przewodniczący Zarządu zwrócił się do Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- o omówienie autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok.

Pani B. Małkiewicz powiedziała, że dokonane w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok zmiany dotyczą uwzględnienia w dochodach i wydatkach środków finansowych w związku z podpisaną w dniu 31 grudnia 2010 roku umową o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 2706C Sumin-Jankowo-Lipno”, dochodów pozyskanych z likwidowanego Funduszu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz dochodów niewykonanych w związku z realizowanym Projektem “Wzrost jakości usług publicznych Powiatu Lipnowskiego w wyniku zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami”. Ponadto do budżetu wprowadza się dochody uzyskiwane przed rokiem 2011 przez jednostki oświatowe w ramach wykonywanych dochodów własnych w dziale oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Wprowadzone zmiany po stronie wydatków podyktowane są koniecznością ujęcia w budżecie zadania polegającego na modernizacji budynku po kolumnie sanitarnej z przeznaczeniem na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, właściwym ujęciu wydatku polegającego na przygotowaniu dokumentacji na zadanie pn. "Doprowadzenie ciepłociągu do budynku Inspekcji Sanitarnej w Lipnie" oraz wprowadzenia do budżetu zakupu oleju opałowego na potrzeby tejże inspekcji.

Pani Skarbnik dodała, że w zakresie ochrony zdrowia dokonano zmian polegających na zwiększeniu wkładów wnoszonych do spółki “Szpital Lipno” z przeznaczeniem tej kwoty (570 tys. zł) na działania inwestycyjne polegające przede wszystkim na zakupoie karetki pogotowia, noża harmonicznego, deuskopu typu bi-elamp, aparatury do celów rehabilitacji oraz aparatu rentgenowskiego do prześwietleń zębów.

Pani B. Małkiewicz wyjaśniła, że dokonuje się również zwiększenia na wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Lipnie, Zespół Szkół Technicznych w Lipnie oraz Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W, a w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wprowadza się do budżetu wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Skępem w zakresie działalności internatu i znajdującej się tam stołówki.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że dokonano ponadto zmian w projekcie uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025. Nastąpiły tu zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2011-2016 dodając zadanie polegające na “Przebudowie drogi powiatowej nr 2705C Kikół-Makówiec o wartości szacunkowej 980 000 zł, które przewiduje się do realizacji w 2012 roku. Ponadto ze względu na wprowadzenie do budżetu powiatu na 2011 rok nowych dochodów i wydatków, koniecznym było również uwzględnienie tych zmian w załączniku dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025, co również wpłynęło na wskaźnik zadłużenia powiatu.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski podziękował Pani Barbarze Małkiewicz- Skarbnik Powiatu za omówienie autopoprawek i zwrócił się do członków Zarządu o ewentualne uwagi, pytania.

Uwag nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok oraz do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025 i skierował je pod obrady Rady Powiatu w Lipnie.

/autopoprawki w załączeniu do protokołu/

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie zapoznał się z opiniami komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie dotyczącymi projektu budżetu powiatu lipnowskiego na 2011 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025.

/opinie komisji w załączeniu do protokołu/


Ad.2. Podjęcie uchwały sprawie: planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił projekt uchwały w sprawie planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego. Powiedział, że szczegółowy zakres kontroli znajduje się w załączniku do uchwały. Dodał, że na następnym posiedzeniu Zarząd będzie analizował sprawozdanie z kontroli finansowych przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych w 2010 roku.

Następnie Przewodniczący Zarządu zwrócił się do członków Zarządu o uwagi dotyczące przedstawionego planu kontroli.

Uwag nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego.

/uchwała w załączeniu do protokołu/


Ad.3. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zwrócił się do Pani A. Smużewskiej- Naczelnik Wydziału OKSZ Starostwa- o omówienie przedmiotowego sprawozdania.

Pani A. Smużewska powiedziała, że zgodnie z art. 30 a ust.1 Karty Nauczyciela w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Następnie przedstawiła szczegółowe sprawozdanie, zaznaczając, że jedynie w przypadku stażystów wystąpił niedobór w wysokości 2 003,30 zł. Środki te zostaną wypłacone przez właściwe jednostki oświatowe do dnia 31 stycznia. Przedmiotowe sprawozdanie w terminie 7 dni od jego sporządzenia organ prowadzący szkołę przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Przewodniczący Zarządu podziękował Pani Naczelnik za omówienie przedmiotowego sprawozdania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

/Sprawozdanie w załączeniu do protokołu/


Ad.4. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkól w Skępem w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem pomieszczeń internatu na rzecz firmy Bunte Polska S.A.

Pani A. Smużewska powiedziała, że Dyrektor Zespołu Szkół w Skępem zwróciła się o ustalenie stawki czynszu za wynajem 1 m² pomieszczeń znajdujących się na II piętrze w budynku internatu z przenaczeniem na biura i przedłużenie umowy wynajmu powierzchni biurowych firmie Bunte Polska Sp. zo.o.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przedłużyć umowę wynajmu firmie Bunte Polska Sp. z o.o. Na dotychczasowych warunkach.

Pozostali członkowie Zarządu podzielili zdanie Przewodniczącego Zarządu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie umowy na wynajem powierzchni biurowej na rzecz firmy Bunte Polska Sp. z o.o. proponując kwotę 16 zł (netto) za 1 m² wynajmowanej powierzchni.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie skrzynki firmy KOLCZYKOWA Sp. z o.o. na wnioski składane przez rolników na kolczyki dla bydła.

Pani A. Smużewska powiedziała, że Dyrektor Zespołu Szkół w Skępem zwróciła się z zapytaniem czy na terenie placówki firma KOLCZYKOWA Sp. z o.o. może umieścić skrzynkę na wnioski składane przez rolników na kolczyki dla bydła. Dodała, że firma KOLCZYKOWA Sp z o.o.złożyła oferuje za dzierżawę miejsca na montaż skrzynki oraz tablicy informacyjnej kwotę 40 zł netto miesięcznie, płatne z góry za sześć miesięcy.

Zarząd Powiatu w Lipnie wyraził zgodę na umieszczenie na terenie należącym do Zespołu Szkół w Skępem skrzynki na wnioski składane przez rolników na kolczyki dla bydła przez firmę KOLCZYKOWA Sp. z o.o. na warunkach przestawionych w piśmie Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma spółki "Szpital Lipno" w sprawie odroczenia terminu płatności zobowiązań.

Pan J. Waleczko- Prezes spółki “Szpital Lipno” powiedział, że pismem z dnia 26 listopada 2010 roku zwrócił się do Zarządu Powiatu w Lipnie o umorzenie należności z tytułu czynszu wynikającego z umowy dzierżawy w kwocie 16 714 zł miesięcznie oraz czynszu wynikającego z umowy najmu ruchomości w kwocie 4 880 zł miesięcznie. Dodał, że uzyskał wtedy wstępną akceptację Zarządu, jednakże nie można rozpocząć procedury związanej z umorzeniem, gdyż potrzebna jest w tym zakresie opinia Komisji Budżetu i Finansów, a komisje Rady nowej kadencji jeszcze nie zostały powołane. Wobec tego prosi o odroczenie do końca lutego 2011 roku zapłaty należności objętych wnioskiem z dnia 26.11.2010 r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął decyzję o odroczeniu do końca lutego 2011 roku terminu płatności czynszu dzierżawnego oraz czynszu najmu ruchomości przez Spółkę z o.o. “Szpital Lipno” oraz zlecił przygotowanie uchwały w tej sprawie.

Ponadto Zarząd Powiatu w Lipnie zlecił rozpoczęcie procedury umorzenia w/w należności.


Ad.7. Sprawy różne.

Nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 20 stycznia 2011 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego