W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 1/2010 z Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 14 grudnia 2010 roku

Protokół Nr 1/2010

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 14 grudnia 2010r.

Pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie czwartej kadencji zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Lipnie Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi

quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji (lista obecności stanowi

załącznik nr l do nin. protokołu).

Nadto udział wzięli:

l .Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie.

2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

3. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych.


Pierwsze posiedzenie rozpoczął o godzinie 900 Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Poinformował, że na dzisiejsze posiedzenie zostali zaproszeni również członkowie Zarządu Powiatu w Lipnie, którzy pełnili swoją funkcję do 10 grudnia 2010r., a którzy nie spotkali się w Zarządzie nowej kadencji tj. Pan Janusz Kalinowski i Tomasz Woźnicki. Następnie w imieniu zabranych podziękował w/w członkom za cały 4-letni okres sprawowania władzy w powiecie, za dobrą i merytoryczną współpracę w ciągu minionych lat na rzecz powiatu i jego mieszkańców. Podziękował za doświadczenie i wszystkie dobre i skuteczne działania, które były podjęte i zrealizowane w ostatnich latach.


Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie K. Branowski przeszedł do realizacji właściwego porządku posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie przedstawiając proponowany porządek obrad.

Poprosił o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

  1. Podjecie uchwały w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności tych jednostek./ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej./ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

  3. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad III sesji Rady Powiatu w Lipnie.

- przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie za rok 2010. /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Lipnie Andrzeja Piotra Kurowskiego /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

- przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wstąpienia Pana Lucjana Stroińskiego w miejsce wygasłego mandatu radnego Andrzeja Józefa Gatyńskiego /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

- przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Lipnowskiego. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

- przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, w związku z wygaśnięciem mandatów radnego dotychczasowych delegatów. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

- przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

- przedstawienie projektu uchwały rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

4. Rozpatrzenie pisma P.U.H. TECHMET z Lipna w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi na wskazanych działkach /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

5. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Lipnie./ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

6. Rozpatrzenie pisma sołectwa Bógpomóż w sprawie ujęcia w planie budżetu na 2011r. sfinansowania położenia ok. 200 metrów chodnika.

7. Sprawy rożne

Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjecie uchwały w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności tych jednostek./ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Powiedział, że ta uchwała formalnie w imieniu Zarządu Powiatu upoważnia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności tych jednostek, a w szczególności do reprezentowania ich przed sądami, urzędami, instytucjami, przedsiębiorstwami i bankami w zakresie czynności związanych z prowadzeniem tych jednostek oraz do udzielania pełnomocnictw do zastępstw procesowych. Dodał, że w projekcie uchwały zawarty jest również zapis, że jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności tych jednostek. /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej./ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że to Zarząd Powiatu jest zarządcą dróg powiatowych, ale może upoważnić kierownika jednostki organizacyjnej powołanej do zajmowania się tymi sprawami tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w tym zakresie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad.4. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad III sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że były prowadzone wstępne rozmowy z Przewodniczącym Rady, by III sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 20 grudnia 2010r. Powiedział, że został przygotowany projekt porządku obrad III sesji Rady Powiatu w Lipnie..

Zwrócił się do Sekretarza Powiatu o przedstawienie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie przewidzianych na III sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie za rok 2010. /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że zgodnie z planem pracy na rok 2010 Rada Powiatu w Lipnie powinna zapoznać się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie za rok 2010 i takie sprawozdanie zostało opracowane. Zaproponował, by Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął w/w sprawozdanie i przekazał je w materiałach na III sesję Rady Powiatu w Lipnie, a w razie jakichkolwiek pytań będzie możliwość ich przedstawienie na sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie za rok 2010i skierował pod obrady Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu/.

przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Lipnie Andrzeja Piotra Kurowskiego /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

- przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wstąpienia Pana Lucjana Stroińskiego w miejsce wygasłego mandatu radnego Andrzeja Józefa Gatyńskiego /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie-przedstawił projekty uchwał w przedmiotowych sprawach. Dodał, że w/w projekty uchwał związane są z ostatecznym kształtowaniem się Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Lipnie Andrzeja Piotra Kurowskiego oraz projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wstąpienia Pana Lucjana Stroińskiego w miejsce wygasłego mandatu radnego Andrzeja Józefa Gatyńskiego /projekty uchwał stanowią zał. nr 5 i 6 do nin. protokołu/.

- przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Lipnowskiego. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie-przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że Rada Powiatu w Lipnie może upoważnić Przewodniczącego Rady do dokonywania wszystkich czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Lipnowskiego z wyjątkiem ustalenia jego wynagrodzenie, gdyż to należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Lipnowskiego i skierował pod obrady Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu/.

- przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, w związku z wygaśnięciem mandatów radnego dotychczasowych delegatów. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że zgodnie z ustawą to Starosta powołuje tę komisją. Dodał, że w skład komisji wchodzą przedstawiciele straży, inspekcji oraz dwóch przedstawicieli Rady Powiatu. Dodał, że w projekcie uchwały są dwa wolne miejsca, ponieważ radnym, którzy dotychczas pracowali w tej komisji wygasł mandat i obecna Rada Powiatu w Lipnie musi wybrać swoich przedstawicieli do składu tej komisji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, w związku z wygaśnięciem mandatów radnego dotychczasowych delegatów. /projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu/.

- przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. Wskazała, ze w projekcie uchwały planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 36 060 zł i zamkną się kwotą 83 813 387zł. Poinformowała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej tj. w dz. 853- pozostała zadania z zakresu polityki społecznej w rozdz.85395- pozostała działalność, w dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85410- internaty i bursy szkolne. Wskazała, że zmiany proponowane są również po stronie wydatków, które ulegają zwiększeniu o kwotę 36 060 zł i zamkną się kwotą 92 453 428zł. Poinformowała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdz. klasyfikacji budżetowej w dz. 750- administracja publiczna rozdz. 75020- starostwa Powiatowe, w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80130- szkoły zawodowe, rozdz. 80148- stołówki szkolne i przedszkolne, w dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85410- internaty i bursy szkolne, w dz. 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195- pozostała działalność. Nadmieniła, że zmiany następują również w rachunku dochodów własnych i prognozie kwoty długu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. /projekt uchwały stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/.

- przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie-przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że w przygotowany projekt uchwały zawiera kropki w miejscach poszczególnych składników wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego, by członkowie Zarządu mogli się wypowiedzieć co do ich wysokości i łącznej kwoty wynagrodzenia Starosty. Wskazał, że na początku kadencji Rada ma obowiązek ustalenie wynagrodzenia dla nowo wybranego Starosty.

J. Poliwko- zaproponował, aby zaproponował wynagrodzenie Starosty zostało utrzymane na dotychczasowym poziomie tj. w wysokości 12.540,00 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków 4 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,wstrzymującym się” przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego. /projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją zwołania na dzień 20 grudnia 2010r. o godz. 13,00 III sesji Rady Powiatu w Lipnie, proponując jednocześnie porządek obrad tejże sesji i przekazując materiały i projekty uchwał kierowane na te sesje.


Ad.4. Rozpatrzenie pisma P.U.H. TECHMET z Lipna w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi na wskazanych działkach /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie-przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, ze ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Rypin zamierza pobudować linię kablową niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi na działkach o nr 1876/14, 1874/6, 1874/7, 1874/11, 1874/12, 1874/13, 1876/11, 1876/12, 1876/15, 1876/16, 1876/17 będących własnością Powiatu Lipnowskiego, znajdujących się w Lipnie na ul. Okrzei. Wskazał, że Powiat Lipnowski w związku z tym nie poniesie żadnych kosztów, a atrakcyjność działek, które są jeszcze do sprzedaży wzrośnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na budowę linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi na działkach o nr 1876/14, 1874/6, 1874/7, 1874/11, 1874/12, 1874/13, 1876/11, 1876/12, 1876/15, 1876/16, 1876/17 będących własnością Powiatu Lipnowskiego, znajdujących się w Lipnie na ul. Okrzei, przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Rypin, w celu wykonania zasilania w energię elektryczną.


Ad.5. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Lipnie./ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

a. Linkowski – Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych – przedstawił pismo i zwrócił się do zarządu o podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął następujące decyzje w stosunku do przedłożonych kwestii.

  1. wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy garażu blaszanego położonego przy os. Korczaka panu Leszkowi Kamińskiemu zamieszkałemu przy ul. Różanej 8 w Lipnie do 30 kwietnia 2011r.

  2. wyraził zgodę na rozwiązanie umowy gruntu na garaż blaszany położony na os. Korczaka z Panią Teresą Kowalską z dniem 31 grudnia 2010r.

  3. wyraził zgodę na wydzierżawienie gruntu pod garaż blaszany położony na os. Korczaka pani Annie Kosz od 01.01.2011r.

  4. wyraził zgodę na przedłużenie umów na wydzierżawienie garaży murowanych znajdujących się przy Pl. 11-go Listopada w Lipnie do 31 grudnia 2011r., pozostawiając na tej samej wysokości kwotę czynszu dzierżawnego.

  5. wyraził zgodę na kontynuację umowy najmu lokalu przy ul. Mickiewicza na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego do dnia 31 grudnia 2011r. proponując zwiększenie stawki czynszu na kwotę 800zł+ VAT miesięcznie. Zarząd Powiatu w Lipnie umotywował tak znaczną podwyżkę faktem, iż PINB nie płaci dodatkowo za prąd, ogrzewanie, wywóz śmieci i nieczystości, których koszty rosną, a ponadto w związku z przeprowadzonym remontem podniósł im się standard pracy.

  6. wyraził zgodę na kontynuację umowy dzierżawy garażu murowanego z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego do 31 grudnia 2011r., pozostawiając na tej samej wysokości kwotę czynszu dzierżawnego.

  7. ustalił tryb przetargu nieograniczonego i powołał komisję przetargową na przeprowadzenie postępowania pod nazwą ,,Dostawa czterech zestawów komputerowych, dwóch laptopów, drukarki i Skanera” dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości w następującym składzie:

- Arkadiusz Linkowski – Przewodniczący Komisji

- Aneta Ofmańska- Sekretarz Komisji

- Damian Górnicki- Członek

- Piotr Zarembski – Członek.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma sołectwa Bógpomóż w sprawie ujęcia w planie budżetu na 2011r. sfinansowania położenia ok. 200 metrów chodnika.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że jest stanowisko Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w tej sprawie, które mówi, że budowa chodnika w sołectwie Bógpomoż nie jest planowana na rok 2011. Zaznaczył, że w piśmie jest za mało podanych szczegółów. Zwrócił się do członka J. Poliwko o poznanie więcej szczegółów. Zaproponował omówienie tegoż punktu na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków postanowił omówić punkt 6 porządku obrad na kolejnym posiedzeniu Zarządu.


Ad.7. Sprawy rożne .

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z: informacją Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu PUP w Lipnie o 100,00 tys. zł środków Funduszu Pracy, pismem Spółki Szpital Lipno w sprawie przystąpienia na remontu komina stalowego ciepłowni, pismem Spółki Szpital Lipno w sprawie posiadania projektu technicznego instalacji przeciwpożarowej i oddymiania klatek, 3 decyzjami Starosty Lipnowskiego dotyczącymi ustalenia odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi Powiatowe w miejscowościach: Zbytkowo, Julkowo, czerskie Rumunki.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie nowej kadencji w dniu 14 grudnia 2010r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.

Justyna Śliwińska.

Powiadom znajomego