W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 162/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 20 grudnia 2010r

Protokół Nr 2/2010

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 20 grudnia 2010r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

1.Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2..Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

3.Dariusz Kłobukowski- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12.45 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 14 grudnia 2010 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

  1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r.

  2. Podjecie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na dziś dzisiejszy planowana jest III sesja Rady Powiatu w Lipnie. Powiedział, że od czasu wysłania do radnych materiałów na sesję wpłynęły wnioski z jednostek o dokonanie zmian w budżetach. Zwrócił się do Skarbnik Powiatu o przedstawienie autopoprawek do zmian do budżetu powiatu lipnowskiego.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. Nadmieniła, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 48 267 zł i zamkną się kwotą 83 861 654 zł. Wskazała, że zmiany nastąpiły w dz. 600 – transport i łączność rozdz.60014- drogi publiczne Powiatowe, w dz. 750- administracja publiczna rozdz. 75020- starostwa powiatowe, dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80130- szkoły zawodowe, dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85202- domy pomocy społecznej. Następnie wskazała, że uległ zmianie również plan wydatków, który wzrasta o kwotę 48 267 zł i zamknie się kwotą 92 501 695zł. Dodała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

-Dział 600- transport i łączność, rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe,

-Dział 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami,

-Dział 750- administracja publiczna, rozdział 75011- urzędy wojewódzkie,

-Dział 750- administracja publiczna, rozdział 75019- rady powiatów,

-Dział 750- administracja publiczna, rozdział 75020- starostwa powiatowe,

-Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405- komendy powiatowe policji,

-Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411- komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

-Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421- zarządzanie kryzysowe,

-Dział 801- oświata i wychowanie, rozdział 80120- licea ogólnokształcące,

-Dział 801- oświata i wychowanie, rozdział 80130- szkoły zawodowe,

-Dział 801- oświata i wychowanie, rozdział 80146- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,

-Dział 801- oświata i wychowanie, rozdział 80195- pozostała działalność,

-Dział 852- pomoc społeczna, rozdział 85202-domy pomocy społecznej,

-Dział 852- pomoc społeczna, rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie,

-Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406- poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,

-Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195- pozostała działalność,

-Dział 926- kultura fizyczna i sport, rozdział 92605- zadani9a w zakresie kultury fizycznej i sportu.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie powiedziała, że zmniejszeniu ulegają wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r./autopoprawki stanowią zał. nr 2 do nin. protokołu/ i przekazał na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.2. Podjecie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

B. Małkiewicz- poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych zakłady budżetowe, jednostki budżetowe i gospodarstwa pomocnicze z dniem 31 grudnia 2010 ulegają likwidacji lub przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną i wobec powyższego Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W zwrócił się do Zarządu o wydanie opinii w sprawie terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego przy ZS w Dobrzyniu n/.W, który przewidziany został przez Dyrektora na okres od 20 grudnia 2010r. do 31 grudnia 2010r. Dodała, że ZS w Dobrzyniu n/W będzie realizował i przejmie zadania likwidowanego gospodarstwa.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wydania opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W, pozytywnie opiniując wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w powyższej sprawie /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 20 grudnia 2010r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.

Justyna Śliwińska.


Powiadom znajomego