W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 167/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 12 listopada 2010r.

Protokół Nr 167/2010

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

w dniu 12 listopada 2010r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Lipnie Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. /lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Józef Predenkiewicz- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie

3. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:45 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 5 listopada 2010 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

1. Podjecie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

2. Podjecie uchwały w sprawie: przyjęcia projektu budżetu powiatu lipnowskiego na 2011r. oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

3. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy na wynajem powierzchni biurowych na rzecz firmy BUNTE Polska.

4. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienia siłowni na potrzeby bieżącego treningu funkcjonariuszy policji.

5. Rozpatrzenie pisma Parafii pw. Bł. Biskupa Michała Kozala w Lipnie w sprawie zwolnienia z opłat za wynajem Dworku Modrzewiowego w Nowej Wsi na spotkanie grupy osób niepełnosprawnych

6. Rozpatrzenie pisma OSP w Hornówku w sprawie wsparcia finansowego jednostki. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

7. Ustalenie trybu i powołanie składu komisji na przeprowadzenie zadania publicznego pn.:

,,Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu” /ref. Kierownik Referatu g-a i zp A. Linkowski/.

8. Rozpatrzenie pisma Pana D. Olewińskiego w sprawie wydzierżawienia garażu nr 3 na ul. Sierakowskiego w Lipnie /ref. Kierownik Referatu g-a i zp A. Linkowski/.

9. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Podjecie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane wydatki ulegają zmianie w następujących działach i rozdziałach: dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80130- szkoły zawodowe, gdzie zwiększeniu ulegają wydatki na sfinansowanie pracownikom szkoły wyjazdów służbowych, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług oraz w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80140- pozostała działalność, gdzie zwiększają ulegają wydatki na sfinansowanie pracownikom Centrum Kształcenia Praktycznego wyjazdów służbowych, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r/ /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby 2 punkt porządku obrad został omówiony jako ostatni punkt porządku obrad.

Ad 3. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy na wynajem powierzchni biurowych na rzecz firmy BUNTE Polska.

Przewodniczący Zarządu przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie umowy na wynajem powierzchni biurowej na rzecz firmy Bunte Polska Sp. zo.o. proponując kwotę 16 zł (netto) za 1 m2 wynajmowanej powierzchni.


Ad 4. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienia siłowni na potrzeby bieżącego treningu funkcjonariuszy policji.

Przewodniczący Zarządu przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienia siłowni w Zespole Szkół w Skępe na potrzeby bieżącego treningu funkcjonariuszy Policji.


Ad. 5. Rozpatrzenie pisma Parafii pw. Bł. Biskupa Michała Kozala w Lipnie w sprawie zwolnienia z opłat za wynajem Dworku Modrzewiowego w Nowej Wsi na spotkanie grupy osób niepełnosprawnych

Przewodniczący Zarządu przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków mając na uwadze charakter organizowanego spotkania jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie Dworku Modrzewiowego przy DPS w Nowej Wsi w celu zorganizowania obchodów 18-tej rocznicy powstania Grypy ,,Szymon”


Ad 6. Rozpatrzenie pisma OSP w Hornówku w sprawie wsparcia finansowego jednostki. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie. Powiedziała, że w projekcie budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011 została zaplanowana kwota 40 tys. na dofinansowanie działalności OSP, jednakże decyzje o przeznaczeniu środków da konkretnych jednostek będą podejmowane w przyszłym roku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że decyzje o przeznaczeniu środków dla konkretnych jednostek OSP będą podejmowane w przyszłym roku budżetowym.


Ad. 7. Ustalenie trybu i powołanie składu komisji na przeprowadzenie zadania publicznego pn.: ,,Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu” /ref. Kierownik Referatu g-a i zp A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu g-a i zp- powiedział, że aby zapewnić wydziałowi komunikacji prawidłowe funkcjonowanie istnieje konieczność wywołania procedury przetargowej i powołanie komisji przetargowej na dostawę tablic rejestracyjnych. Zaproponował, aby procedura odbyła się w trybie przetargu nieograniczonego.

Przewodniczący Zarządu zaproponował skład komisji przetargowej na w/w zadanie Przewodniczący Komisji: Iwona Śmigielska- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu członkowie Komisji: Wioletta Frej- Kierownik Referatu Finansowo- Księgowego, Arkadiusz Linkowski – Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych i sekretarz komisji Aneta Ofmańska- Referent ds. informacji publicznej.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- zgłosiła sugestie, by w umowie dotyczącej do przetargu znalazł się zapis, że tablice zamawiane dodatkowo będą dostarczane przez Firmę w tej samej cenie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłosie wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu w trybie przetargu nieograniczonego i powołał komisję przetargową w następującym składzie: Przewodniczący Komisji: Iwona Śmigielska- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, członkowie Komisji: Wioletta Frej- Kierownik Referatu Finansowo- Księgowego, Arkadiusz Linkowski – Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych i sekretarz komisji Aneta Ofmańska- Podinspektor ds. zamówień publicznych.


Ad 8. Rozpatrzenie pisma Pana D. Olewińskiego w sprawie wydzierżawienia garażu nr 3 na ul. Sierakowskiego w Lipnie /ref. Kierownik Referatu g-a i zp A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu g-a i zp- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłosie wyraził zgodę na wynajem garażu nr 3 położonego w Lipnie na ul. Sierakowskiego Panu Dariuszowi Olewińskiemu, zgodnie ze złożonym podaniem w tym zakresie.


Ad.2. Podjecie uchwały w sprawie: przyjęcia projektu budżetu powiatu lipnowskiego na 2011r. oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił założenia do projektu budżetu powiatu lipnowskiego na 2011r. informując, że planowane dochody i wydatki na 2011r. kształtują się na poziomie 57 895 290 zł. Zaznaczył, że jest to budżet zrównoważony tzn. taki, w którym wydatki i dochody są na tym samym poziomie. Następnie przedstawił, jakie środki zostały zaplanowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i tak w dz. 010- rolnictwo i łowiectwo po stronie dochodów zaplanowano kwotę 51 000 zł i po stronie wydatków kwotę 51 000 zł, w dz. 020- leśnictwo po stronie dochodów kwotę 370 642 zł, zaś po stronie wydatków kwotę 620 642 zł, w dz. 600- transport i łączność po stronie dochodów kwotę 78 933 zł, zaś po stronie wydatków kwotę 6 634 242zł (budżet Zarządu Dróg Powiatowych na remonty i modernizację dróg, na budowę chodników, za zimowe utrzymanie dróg itp.), w dz. 630 – turystyka po stronie dochodów zostało zaplanowane- 0, zaś po stronie wydatków kwotę 2 000 zł, w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa po stronie dochodów kwotę 4 827 104, zaś po stronie wydatków kwotę 69 000zł,w dz. 710 działalność usługowa po stronie dochodów kwotę 1 498 300 zł zaś po stronie wydatków kwotę 1 257 300 zł., w dz. 750- administracja publiczna 320 000, zaś po stronie wydatków kwotę 6 291 175 (wydatki rzeczowe i płacowe, funkcjonowanie administracji stanowią 12% budżetu powiatu), w dz. 752 obrona narodowa po stronie dochodów 7 000 zl, zaś po stronie wydatków 7 000 zł, w dz. 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa po stronie dochodów kwotę 3 131500, zaś po stronie wydatków 3 426 291 zł (w tym środki na inwestycje m.in. na remont posterunków Policji w Kikole i Tłuchowie), w dz. 756- dochody osób fizycznych i prawnych po stronie dochodów kwotę 6 415 054 zł, w dz. 758 rożne rozliczenia po stronie dochodów kwotę 28 102 005, po stronie wydatków kwotę 363 612 zł., w dz. 801 oświata i wychowanie kwotę 514 946 zł, po stronie wydatków kwotę 16 619 7 789 (w tym wydatki na funkcjonowanie oświaty w powiecie oraz inwestycje oświatowe), w dz. 851- ochrona zdrowia po stronie dochodów kwotę 3 604 000 zł po stronie wydatków kwotę 16 619789 zł, (w tym środki na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie oraz środki na modernizację oddziałów szpitalnych), w dz. 852- pomoc społeczna po stronie dochodów kwotę 4 727 760 zł, zaś po stronie wydatków kwotę 8 414 5219 ( w tym środki na modernizację DPS w Nowej Wsi)w dz. 853- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej po stronie dochodów wysokości 3 999 150 zł, zaś po stronie wydatków 5 066 237 zł (w tym dziale mieści się PCPR w Lipnie, Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Lipnie), dz., 854- edukacyjna opieka wychowawcza 169 699 zł, po stronie wydatków 1 083 522 zł (w tym dziele znajduje się Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lipnie), w dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska po stronie dochodów 81 200, po stronie wydatków 80 500 zł., w dz. 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego po stronie dochodów 0, po stronie wydatków 285 500 zł, (w tym dziele zaplanowane środki m.in. dla orkiestry, na wsparcie zabytków) w dz. 926- kultura fizyczna i sport po stronie dochodów 0, po stronie wydatków 44 000 zł (w tym miejscu środki dla wspieranie powiatowego współzawodnictwa sportowego, organizację igrzysk, dofinansowanie imprez sportowych). Zaznaczył, że w przyszłorocznym budżecie zostało zaplanowane wiele inwestycji tj. remont drogi powiatowej Chlebowo –Karnkowo- Chodorążek- Wioska, remont drogi powiatowej Marianki- Małomin- Kamień Kmiecy- Tłuchowo, remont drogi powiatowej Obory- Wildno- Lipno, remont drogi powiatowej Lipno- Brzeźno- Komorowo- Gnojno i oprócz tego remont wyboi na innych drogach powiatowych, budowa chodników itp. zadania. Dodał, że oprócz inwestycji drogowych planowane są środki na budowę kompleksu boisk sportowych przy ZS w Skępem (200 000 zł), 100 000 zł na projekt dokumentacji na budowę hali sportowej przy ZS w Lipnie, 50 000 zł na zrobienie przepustu przy parkingu. Zaznaczył, ze będą również dokonywane inne remonty w jednostkach oświatowych, w CKP i innych jednostkach organizacyjnych powiatu. Dodał, że na zadania w zakresie promocji zaplanowano kwotę 90 000 zł.

T. Woźnicki- zwrócił się, by przesunąć środki z planowanego remontu posterunku Policji w Tłuchowie na remont chodnika wzdłuż tegoż posterunku.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że została poczyniona deklaracja dot. remontu posterunków w Tłuchowie i Kikole w przyszłym roku, dlatego proponuje by uszanować te decyzje. Dodał, że jeżeli jest potrzeba wykonania chodników wzdłuż tegoż posterunku to należy ją uwzględnić w planach dotyczących budowy chodników w powiecie.

T. Woźnicki- zwrócił się z pytaniem ile środków powiat płaci za pobyt dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych.

Przewodniczący Zarządu - powiedział, że dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych albo placówkach opiekuńczo- wychowawczych wciąż przybywa i Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Lipnie nie jest w stanie wszystkich przyjąć, dlatego wciąż powiat musi płacić na ten cel około 700 000 zł. W związku z powyższym zaproponował wpisanie do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015/2016 remontu budynku po byłym Liceum Pedagogicznym w Skępem na potrzeby Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej kwotę 2 000 000 zł.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że wieloletnia prognoza finansowa jest opracowana do 2025r, zaś zadłużenie po SP ZOZ w Lipnie powiat będzie spłacał do 2028r, Uwzględniając częściową spłatę kredytu w BRE Banku umożliwi to powiatowi od 2011r. mniejsze zabezpieczenie środków na spłatę zobowiązań.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłosie podjął uchwałę w sprawie przyjęcie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/, którą przekazał Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie.
Ad 9. Sprawy rożne.

T. Woźnicki- powiedział, iż mieszkańcy zgłaszają konieczność interwencji do GDDKiA w sprawie rozwiązania problemu jakim jest zaleganie wód opadowych na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, 3 Maja, Jastrzębskiej w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że zostanie przygotowane pismo do Dyrektora Bydgoskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie interwencji w tym zakresie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z trzema wezwaniami na rozprawę administracyjną w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 12 listopada 2010 roku.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Powiadom znajomego