W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 165/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 27 października 2010r.

Protokół Nr 165/2010

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

w dniu 27 października 2010r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Lipnie Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. /lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

4. Agata Szafrańska- Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji

5. Joanna Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

6. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9:10 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 19 października 2010 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- zwróciła się z prośbą o dokonanie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego w dziale oświata i wychowanie. Przewodniczący Zarządu- zaproponował dokonanie przedmiotowych zmian i podjecie stosowanej uchwały jako punkt 1 porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r.

  2. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XLIX sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwal kierowanych na tę sesję w sprawie:

- zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- realizacji przez Powiat Lipnowski inwestycji pn.:.,, Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w ZST w Lipnie oraz pracowni językowych w Zespole Szkół w Lipnie w pomoce i zasoby dydaktyczne. /ref. Kierownik Zespołu ds. RLiP A. Szafrańska/

- ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 2238/11 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego. /ref. Referent J. Skrzyniarz/.

- nadania pośmiertnie tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Śp. Wojciechowi Obernikowiczowi

- nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Czesławowi Benderowi

- wyrażenia zgody na najem części szpitala powierzchni dachowej budynku firmie Polkomtel S. A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 3 /ref. Kierownik Referatu A-g i zp A. Linkowski/

- wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części obiektu ciepłowni Szpitala firmie P4 Sp zo.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7. /ref. Kierownik Referatu A-g i zp A. Linkowski/

- wyrażenia zgody Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp zo.o. z siedzibą w Warszawie, na przedłużenie umowy najmu i rozbudowę siedzi teleinformatycznej znajdującej się na powierzchni dachowej budynku szpitala przy ul. Nieszawskiej 6 w Lipnie. /ref. Kierownik Referatu A-g i zp A. Linkowski/

- zmiany uchwały nr XLVIII/ 307/2010 Rady Powiatu w Lipnowskiego z dnia 6 października 2010r. w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2010r. /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

  1. Rozpatrzenie pisma Przewodniczącego Komisji ds. rozwiązywania problemów adaptacji oraz opieki zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w sprawie rozważenia możliwości przyjęci uchwały wspierającej finansowo niespokrewnione i zawodowe rodziny zastępcze na terenie powiatu /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

  2. Rozpatrzenie pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu ciężarowego Renault Kangoo nr 57/742

  3. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Placówkę wniosków wynikających z projektów dot. Działań 6.3, 7.3 oraz 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. /ref. Kierownik Zespołu ds. RLiP A. Szafrańska/

  4. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie przyznania dodatków środków na realizację funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytowanych./ref. Naczelnik Wydziału OKSz A. Smużewska/,

  5. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawach należących do kompetencji Wydziału/ ref. Referent J. Skrzyniarz/.

  6. Rozpatrzenie pisma Pana Dariusza Rzepczyńskiego w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej przy ul. Nieszawskiej stanowiącej działki 86/4, 87/6 i część działki nr 87/10. /ref. Inspektor I. Gojlik/

  7. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w sprawie przeznaczenia przyznanej kwoty dla posterunków z Skępem i Dobrzyniu / ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  8. Sprawy różne


Przewodniczący Zarządu w Lipnie przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- zwróciła się o dokonanie zmian w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80130- szkoły zawodowe i rozdz. 80195- pozostała działalność na pomoc Zespołowi Szkół w Dobrzyniu n/W i na pokrycie kosztów specjalistycznych badań dzieci i młodzieży z terenu powiatu lipnowskiego w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej we Włocławku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.2. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XLIX sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwal kierowanych na tę sesję w sprawie:

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że były wstępne ustalenia, by ostatnia w tej kadencji Rada Powiatu w Lipnie odbyła się 5 listopada 2010r. o godz. 10,00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie, po której o godz. 13,00 odbędzie się dziękczynna msza św. w klasztorze w Skępem. Zaznaczył, że były rozmowy, by na ostatnią sesję zaprosić dyrektorów jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji jak również Prezesa RIO w Bydgoszczy T. Dobka, Koordynatora Zespołu RIO we Włocławku J. Siekluckiego, Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego R. Bruskiego oraz Dyrektora Oddziału NFZ w Bydgoszczy W. Kiełbasińskiego.

Następnie zwrócił się o referowanie materiałów i projektów uchwał kierowanych na sesję.


- zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. Wskazała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 8 050 048 zł i zamkną się kwotą 83 040 725 zł. Zaznaczyła, że zmian dokonano w następujących dział i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

-Dział 020- leśnictwo, rozdz. 02001- gospodarka leśna,

-Dział 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 7005- gospodarka gruntami i nieruchomościami,

-Dział 750- administracja publiczna, rozdz. 75020- starostwa powiatowe,

-Dział 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75622- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

-Dział 758- różne rozliczenia, rozdz. 75862- Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

-Dział 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80130- szkoły zawodowe,

-Dział 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80148- stołówki szkolne i przedszkolne,

-Dział 851- ochrona zdrowia, rozdz. 85195- pozostała działalność,

-Dział 852- pomoc społeczna, rozdz. 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze,

-Dział 852- pomoc społeczna, rozdz. 85204- domy pomocy społecznej,

-Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410- internaty i bursy szkolne.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie powiedziała, iż planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 13 219 860 zł i zamkną się kwotą 91 680 766 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

-Dział 020- leśnictwo, rozdz. 02001- gospodarka leśna,

-Dział 020- leśnictwo, rozdz. 02002- nadzór nad gospodarką leśną,

-Dział 600- transport i łączność, rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe,

-Dział 750- administracja publiczna, rozdz. 75020- starostwa powiatowe,

-Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405- komendy powiatowe Policji,

-Dział 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80130- szkoły zawodowe,

-Dział 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80140- pozostała działalność,

-Dział 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80148- pozostała działalność,

-Dział 801-oświata i wychowanie, rozdz. 80195- pozostała działalność,

-Dział 851- ochrona zdrowia, rozdz. 85111- szpitale ogólne,

-Dział 852- pomoc społeczna, rozdz. 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze,

-Dział 852- pomoc społeczna, rozdz. 85202- domy pomocy społecznej,

-Dział 852- pomoc społeczna, rozdz. 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie,

-Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324- państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

-Dział 853- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85333- powiatowe urzędy pracy,

-Dział 853- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85395- pozostała działalność,

-Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410- internaty i bursy szkolne,

-Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495- pozostała działalność.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie powiedziała, iż zmiany nastąpią również w rachunku dochodów własnych, prognozie kwoty długu, gospodarstwach pomocniczych, zadaniach inwestycyjnych oraz w deficycie budżetowym.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. i skierował na XLIX sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


- zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że powiat lipnowski otrzymał 11 mln dotację z Ministerstwa Zdrowia w ramach programu rządowego ,,Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, do której musi dołożyć ponad 2 mln zł wkładu własnego. Ponadto okazać się może, ze nie zostaną wykonane dochody ze sprzedaży mienia, oraz są ogłoszone 4 przetargi, więc zachodzi konieczność zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Powiatu Lipnowskiego w wysokości 5 170 000 zł na okres 15 lat.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Lipnowskiego i skierował na XLIX sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


- realizacji przez Powiat Lipnowski inwestycji pn.:.,,Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w ZST w Lipnie oraz pracowni językowych w Zespole Szkół w Lipnie w pomoce i zasoby dydaktyczne. /ref. Kierownik Zespołu ds. RLiP A. Szafrańska/

A. Szafrańska- Kierownik Zespołu ds. RLiP- wskazała, że powiat lipnowski zamierza przystąpić do realizacji inwestycji ,,Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w ZST w Lipnie oraz pracowni językowych w Zespole Szkół w Lipnie w pomoce i zasoby dydaktyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Dodała, że na realizację tegoż przedsięwzięcia powiat musi zabezpieczyć kwotę 104.731,20 zł, co stanowi 35% wartości zadania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w ZST w Lipnie oraz pracowni językowych w Zespole Szkół w Lipnie w pomoce i zasoby dydaktyczne i skierował na XLIX sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


- ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 2238/11 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego. /ref. Referent J. Skrzyniarz/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Lipnie w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 2238/11 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego. Powiedział, że w związku z zamiarem sprzedaży nieruchomości nr 2238/9 położonej w Lipnie przy ul. 11 Listopada w formie bezprzetargowej PUK w Lipnie, aby utrzymać pełną użyteczność dz. nr 2238/9, której właścicielem jest powiat lipnowski celowym i koniecznym jest obciążenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. 2238/11 służebnością przejazdu i przechodu na rzecz nieruchomości, wobec której podjęto zamiar sprzedaży.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 2238/11 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego i skierował na XLIX sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


- nadania pośmiertnie tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Śp. Wojciechowi Obernikowiczowi

- nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Czesławowi Benderowi

Przewodniczacy Zarządu- powiedział, że Kapituła Honorowała tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” pozytywnie zaopiniowała kandydatury Śp. Wojciecha Obernikowicza i Czesława Bendera do tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego. Dodał, ze wręczenie odznaczenie odbyłoby się na ostatniej w tej kadencji sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: nadania pośmiertnie tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Śp. Wojciechowi Obernikowiczowi i skierował na XLIX sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Czesławowi Benderowi i skierował na XLIX sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.


- wyrażenia zgody na najem części szpitala powierzchni dachowej budynku firmie Polkomtel S. A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 3 /ref. Kierownik Referatu A-g i zp A. Linkowski/

- wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części obiektu ciepłowni Szpitala firmie P4 Sp zo.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7. /ref. Kierownik Referatu A-g i zp A. Linkowski/

- wyrażenia zgody Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp zo.o. z siedzibą w Warszawie, na przedłużenie umowy najmu i rozbudowę siedzi teleinformatycznej znajdującej się na powierzchni dachowej budynku szpitala przy ul. Nieszawskiej 6 w Lipnie. /ref. Kierownik Referatu A-g i zp A. Linkowski/

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze zostały przygotowane projekty uchwał w w/w spawie zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 19 października 2010r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na najem części szpitala powierzchni dachowej budynku firmie Polkomtel S. A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 3, wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części obiektu ciepłowni Szpitala firmie P4 Sp zo.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, wyrażenia zgody Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp zo.o. z siedzibą w Warszawie, na przedłużenie umowy najmu i rozbudowę siedzi teleinformatycznej znajdującej się na powierzchni dachowej budynku szpitala przy ul. Nieszawskiej 6 w Lipnie i skierował na XLIX sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekty uchwał stanowią zał. nr 7,8,9 do nin. protokołu/.


- zmiany uchwały nr XLVIII/ 307/2010 Rady Powiatu Lipnowskiego z dnia 6 października 2010r. w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2010r. /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

J. Przybyszewska- Kierownik PCPR w Lipnie- powiedziała, że 3 osoby zrezygnowały z udziału w turnusach rehabilitacyjnych i pozostałe z tego tytułu oszczędności proponuje przesunąć na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, ponieważ wpłynęła duża ilość wniosków, które nie zostały rozpatrzone ze względu na brak środków.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/ 307/2010 Rady Powiatu Lipnowskiego z dnia 6 października 2010r. w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2010r. i skierował na XLIX sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją terminu i porządku obrad XXIX sesji Rady Powiatu w Lipnie, przekazując materiały kierowane na te sesję.

Ad.3.Rozpatrzenie pisma Przewodniczącego Komisji ds. rozwiązywania problemów adaptacji oraz opieki zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w sprawie rozważenia możliwości przyjęci uchwały wspierającej finansowo niespokrewnione i zawodowe rodziny zastępcze na terenie powiatu /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

J. Przybyszewska- Kierownik PCPR w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że PCPR w Lipnie w pełni popiera inicjatywę wsparcia finansowego niespokrewnionych i zawodowych rodzin zastępczych, jednakże tegoroczny budżet nie pozwala na przyznanie dodatkowych środków finansowych na ten cel. Poinformowała również, że w Sejmie obecnie II czytaniu poddany został projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dodała, że ustawa ta ma wejść w życie od 1 stycznia 2011 i wprowadzić szereg zmian w kwestiach dotyczących pomocy dla rodzin zastępczych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że jednakże tegoroczny budżet nie pozwala na przyznanie dodatkowych środków finansowych na ten cel.


Ad.4. Rozpatrzenie pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu ciężarowego Renault Kangoo nr 57/742

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze ZDP w Lipnie w ostatnim czasie zaopatrzył się w nowy samochód marki Renault Kangoo i wobec powyższego zwraca się o zgodę na zbycie dotychczas używanego samochodu marki Renault Kangoo nr inwentarzowy 57/742 rok budowy 1998 z amortyzacją na dzień 30.09.10 wynoszącą 13 533,33zł. Wskazał, że wartość rynkowa wg ekspertyzy wykonanej w dniu 8.10.10. wynosi 2 600,00 zł brutto. Nadmienił, że środki ze sprzedaży wpłyną na dochody powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zbycie przez ZDP w Lipnie pojazdu marki Renault Kangoo rok produkcji 1998r. w formie pisemnego przetargu ofertowego, przyjmując minimalną kwotę zbycia równą 2 600,00 zł (brutto).


Ad.5. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Placówkę wniosków wynikających z projektów dot. Działań 6.3, 7.3 oraz 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. /ref. Kierownik Zespołu ds. RLiP A. Szafrańska/

A.Szafrańska- Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji- powiedziała, że Dyrektor ZST w Lipnie wystąpił o wyrażenie zgody na złożenie przez placówkę wniosków wynikających z projektów dot. Działań 6.3, 7.3 oraz 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poinformowała, że w projekcie realizowanym w ramach Działania 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to powiat lipnowski musi być beneficjantem, natomiast, jeżeli tylko taka będzie wola Zarządu możliwe jest udzielenie upoważnienia Dyrektor ZST w Lipnie do złożenia wniosku, podpisania umowy, realizacji i rozliczenia projektu realizowanego w ramach Działania 7.3. Podkreśliła również, że z posiadanej wiedzy wynika, iż nabór wniosków w ramach Działania 9.5 nie będzie ogłoszony. Nadmieniła, ze zostały w tym zakresie przygotowane stosowane projekty uchwał.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: przystąpienia i realizacji projektu „Dodatkowe kwalifikacje – większe szanse na rynku pracy” oraz uchwałę w sprawie: powierzenia zadań Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji i rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiącego odpowiedź na konkurs zamknięty nr 2/POKL/7.3/2010./ uchwały stanowią zał. nr 11,12 do nin. protokołu/.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie przyznania dodatków środków na realizację funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytowanych./ref. Naczelnik Wydziału OKSz A. Smużewska/,

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie z propozycją zwiększenia brakujących środków na uzupełnienie funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów w Zespole Szkół w Lipnie.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawach należących do kompetencji Wydziału/ ref. Referent J. Skrzyniarz/.

J.Skrzyniarz – Referent w Wydziale Geodezji- powiedział, że aby zrealizować uchwałę Rady Powiatu w Lipnie nr XLVIII/306/2010 z dnia 6 października 2010r. dotyczącą zbycia działki nr działki nr 2238/6 należy ogłosić wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz opublikować ogłoszenie o sprzedaży w/w nieruchomości . Wskazał, że zgodnie z wyceną tej nieruchomości została określona na 4 036 140 zł, do której należy dodać podatek VAT ( 22%).

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił rozpocząć, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, procedurę przetargową związaną ze zbyciem w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości o nr 2238/6 położonej w Lipnie przy ul. 11 Listopada w Lipnie.

J.Skrzyniarz – Referent w Wydziale Geodezji- poinformował, że spływają deklaracje dzierżawców garaży położonych na os. Korczaka i Sierakowskiego dot. zakupu gruntu pod garaże. Dodał, że w pierwszej kolejności należy dokonać podziału nieruchomości na której znajdują się garaże.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na uruchomienie procedury dotyczącej wykupu gruntów pod garażami blaszanymi położonymi na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działa nr 442/31 na rzecz dotychczasowych dzierżawców.


Ad.8.Rozpatrzenie pisma Pana Dariusza Rzepczyńskiego w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej przy ul. Nieszawskiej stanowiącej działki 86/4, 87/6 i część działki nr 87/10. /ref. Inspektor I. Gojlik/

I. Gojlik- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – powiedział, iż wpłynął wniosek Pana D. Rzepczyńskiego dot. wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej przy ul. Nieszawskiej stanowiącej działki 86/4, 87/6 i część działki nr 87/10.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że należy wydzierżawić grunty rolne przejęte po szpitalu i zacząć obrabiać ziemi, bo inaczej będzie niszczała.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej w Lipnie przy ul. Nieszawskiej stanowiącej działki 86/4, 87/6 i część działki 87/10, której właścicielem jest Powiat Lipnowski na okres do 3 lat. Wszelkie szczegóły zostaną określone w umowie dzierżawy w/w nieruchomości.


Ad 9. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w sprawie przeznaczenia przyznanej kwoty dla posterunków z Skępem i Dobrzyniu /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedział, że w związku z decyzją Zarządu dot. przeznaczenia środków finansowych dla posterunków Policji w Skępem i Dobrzyniu Komendant przysłał informacje na jakie konkretne wydatki przeznaczy przyznane środki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z przedłożoną informacją.


Ad.10. Sprawy różne

A. Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych powiedział, że Spółka Szpital Lipno wystąpiła o wyrażenie zgody na rezygnację przez Szpital Lipno Spółka z o.o. z najmu wyposażenia i sprzętu medycznego przedstawionego w załączniku do pisma z dnia 18 października, a co za tym idzie na zmianę umowy najmu ruchomości z dnia 1 września 2009r. Dodał, że w perspektywie czasu ten sprzęt, z którego zrezygnował szpital zostanie wystawiony na sprzedaż.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze nie ma innego wyjścia w tej sytuacji i wobec powyższego zaproponował utworzenie komisji przetargowej na zbycie sprzętu medycznego w następującym składzie: Przewodniczący- A. Linkowski, członkowie: Kamil Nowak, Wioletta Frej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na rezygnację przez Szpital Lipno Spółka z o.o. z najmu wyposażenia i sprzętu medycznego przedstawionego w załączniku do pisma z dnia 18 października 2010r.i zmianę umowy najmu ruchomości z dnia 1 września 2009r.

A. Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych zwrócił się również o ustalenie tryb przetargu na zadanie pod nazwą ,,Szkolenia z zakresu obsługi systemów informatycznych: EWMAPA I EWOPIS” dla pracowników wydziału GKKiGN i powołanie komisji przetargowej na to zadanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie ustalił tryb przetargu na zadanie pod nazwą ,,Szkolenia z zakresu obsługi systemów informatycznych: EWMAPA I EWOPIS” dla pracowników wydziału GKKiGN na tryb przetargu nieograniczonego i powołał komisję przetargową na to zadanie w następującym składzie: Henryka Segień, Piotr Zarembski, Marlena Chojnicka.


I. Gojlik- powiedział, że geodeci dokonali podziału działki w Leniach Wielkich o nr. 94/5 i 94/6 o łącznej powierzchni 0,2876 ha, na której znajdują się budynki gospodarcze wykorzystywane na pomieszczenia przez Koło Łowieckie.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby Wydział Geodezji przygotował na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie projekt uchwały dot. zbycia w/w nieruchomości w trybie przetargowym.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zobowiązał właściwie służby do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie sprzedaży nieruchomości w Leniach Wielkich.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił, jak planowane jest uregulowanie długu po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie. Wskazał, że do 15 grudnia planowane jest całościowe uregulowania zadłużenia szpitala wobec ZUS, PFRON, US oraz spłacenia całej kwoty z kredytu zaciągniętego przez szpitala w 2005r. oraz w kwocie 1,5 mln zł z kredytu w Warszawie. Wskazał, że według wstępnych wyliczeń zostanie do spłacenia zadłużenie po szpitalu w wysokości ok. 21 mln zł. Nadmienił, że planowane jest złożenie wniosku do banku o ponowne przeliczenie zadłużenia i jego spłacenie do 2028r.. Zaznaczył, że na przeszły rok trzeba będzie zabezpieczyć ok. 3 mln zł na zabezpieczenie zadłużenia powiatu. W tym momencie wyraził podziękowanie dla Zarządu, Rady Powiatu w Lipnie oraz tym wszystkim pracownikom, którzy dołożyli wszelkich starań, by pozyskać dotację z Ministerstwa Zdrowia tj. zwłaszcza Pani Annie Smużewskiej- Naczelnik Wydziału OKSZ oraz Pani Barbarze Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie.

Wskazał, że prawdopodobnie kontrakt dla szpitala na 2011r. będzie w takiej samej wysokości jak w roku 2010r.

Następnie przedstawił wstępne założenia do opracowywanego projektu budżetu powiatu lipnowskiego na 2011r., informując, że tworzony jest projekt budżetu zrównoważonego, w którym planowane jest dużo inwestycji np. budowa hali sportowej przy ZS w Lipnie, kompleks boisk przy ZS w Skępem, dokończenie budowy drogi Sumin- Jankowo- Lipno, wykup gruntów pod obwodnice, przeniesienie Poradni itp.

Dodał, że w przeciągu 4-letniej kadencji udało się pozyskać ze środków zewnętrznych 69 mln. zł.

Kończąc poinformował, że 12 listopada br. o godz. 8,30 odbędzie się posiedzenie Zarządu, którego głównym tematem będzie projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2011r.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 27 października 2010 roku.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Powiadom znajomego