W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 163/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 1 października 2010r.

Protokół Nr 163/2010

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

w dniu 1 października 2010r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. /lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

1.Ewa Antoszewska- Podinspektor ds. planowania i analiz oraz sprawozdawczości powiatu

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Edyta Zielińska- Inspektor ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

4. Józef Predenkiewicz- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie

5. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych

6. Ireneusz Gojlik- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9:00 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 22 września 2010 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia na własność powiatu lipnowskiego mienia nieruchomego po zlikwidowanym SP ZOZ oznaczonego w księgach wieczystych KW 27921.

 2. Rozpatrzenie pisma Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego w sprawie wyrażenia zgody na wymianę 2 słupów na terenie szpitala./ref. Inspektor I. Gojlik/

 3. Rozpatrzenie pisma Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych w sprawie: prośby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i sprzedaży sprzętu medycznego /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

 4. Rozpatrzenie pisma w sprawie: wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: ,,Opracowanie numerycznych map- sytuacyjno- wysokościowych na podstawie istniejących operatorów jednostkowych w programie EWMAPA lub równoważne oraz archiwizacja tych operatów” oraz ,,Archiwizacja (skanowanie) dokumentów zmian ewidencji gruntów i budynków”. /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały nr XLVII/298/2010 Rady Powiatu Lipnowskiego z dnia 7 września 2010 w sprawie zmiany podziału środków finansowych z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2010r.

 6. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. /ref. Podinspektor E. Antoszewska/.

 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wystąpienia ze Związku Powiatów Polskich

 8. Zatwierdzenie dopłat do czesnego dla dokształcających się nauczycieli ze szkół prowadzonych przez powiat lipnowski/ ref. Inspektor E. Zielińska/.

 9. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia na własność powiatu lipnowskiego mienia nieruchomego po zlikwidowanym SP ZOZ oznaczonego w księgach wieczystych KW 27921.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że uchwała niezbędna jest do wpisania majątku po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie do Ksiąg Wieczystych jako obecnego właściciela tegoż majątku. Wskazał, że w/w uchwała dotyczy garażu po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie, który zakupiła Pani Chmielewska, a w odpowiednim czasie nie przystąpiła do aktu notarialnego i teraz przystępujemy do prostowania tej sprawy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia na własność powiatu lipnowskiego mienia nieruchomego po zlikwidowanym SP ZOZ oznaczonego w księgach wieczystych KW 27921. /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.2. Rozpatrzenie pisma Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego w sprawie wyrażenia zgody na wymianę 2 słupów na terenie szpitala./ref. Inspektor I. Gojlik/

I. Gojlik- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, ze Zakład Instalatorstwa Elektrycznego planuje dokonać wymiany dwóch słupów na nieruchomości po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie przy ul. 11 Listopada w Lipnie. Dodał, że jeden z tych słupów znajduje się na działce, którą powiat sprzedał, więc wyrażenie zgody dotyczy tylko jednego słupa.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wymianę słupa położonego na nieruchomości będącej własnością Powiatu Lipnowskiego położnej na ul. 11 Listopada w Lipnie.


Ad.3. Rozpatrzenie pisma Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych w sprawie: prośby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i sprzedaży sprzętu medycznego /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

 1. Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych zwrócił się o podjęcie decyzji w następujących kwestiach: prośby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego sprawie zwolnienia w IV kwartale z opłat czynszu za lokal w Starostwie Powiatowym w Lipnie. Wskazał, że Inspekcja Budowlana płaci 11 zł za 1 m2 wynajmowanej powierzchni oraz 1 zł za wynajem garażu na samochód służbowy. Dodał, że ponadto Inspekcja nie płaci za ogrzewanie, internet. Zaznaczył, że zwraca się również o wyrażenie zgody na sprzedaż sprzętu medycznego przyjętego po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie tj. 4 aparatów do znieczulania ogólnego, które w tej chwili wycofywane są z użytku z uwagi na dług okres eksploatacji, wycenione przez rzeczoznawcę na 3 000 zł, na 3000 zł, na 2500 zł, na 2500 zł. Podkreślił, że takie aparaty do znieczulania często wykorzystywane są przez weterynarzy do znieczulania zwierząt. Zaznaczył, że został w tym zakresie przygotowany projekt uchwały.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Inspekcja płaci naprawdę niewielkie środki za funkcjonowanie w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie, dlatego proponuje, aby płaciła zgodnie z zawartą umową najmu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie ustosunkował się negatywnie do pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zwolnienia w IV kwartale z opłat czynszu za najem lokalu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie sprzedaży mienia ruchomego Powiatu Lipnowskiego tj. 4 aparatów do znieczulania ogólnego oraz powołał komisję przetargową na to zadanie w składzie: Arkadiusz Linkowski- przewodniczący, Ewa Antoszewska- Członek, Kamil Nowak- Członek. / uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad.4. Rozpatrzenie pisma w sprawie: wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: ,,Opracowanie numerycznych map- sytuacyjno- wysokościowych na podstawie istniejących operatorów jednostkowych w programie EWMAPA lub równoważne oraz archiwizacja tych operatów” oraz ,,Archiwizacja (skanowanie) dokumentów zmian ewidencji gruntów i budynków”. /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu – zwrócił się o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: ,,Opracowanie numerycznych map- sytuacyjno- wysokościowych na podstawie istniejących operatorów jednostkowych w programie EWMAPA lub równoważne oraz archiwizacja tych operatów” oraz ,,Archiwizacja (skanowanie) dokumentów zmian ewidencji gruntów i budynków”. Dodał, ż na pierwsze z tych zadań zabezpieczono kwotę 1.389.556,00 zł brutto, natomiast na drugie- 1.587.621,00 zł brutto. Dodał, że na oba zadania udało się pozyskać 75% wartości z Regionalnego Programu Operacyjnego, zaś 25% wartości trzeba zabezpieczyć jako wkład własny.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 1. ,,Opracowanie numerycznych map sytuacyjno- wysokościowych na podstawie istniejących operatów jednostkowych w programie EWMAPA lub równoważne oraz archiwizacja tych operatów”

 2. ,,Archiwizacja (skanowanie) dokumentów zmian ewidencji gruntów i budynków”

i powołał komisję przetargową na w/w zadania w następującym składzie:

1. Zbigniew Chmielewski- Przewodniczący komisji

2. Henryka Segień- członek

3. Arkadiusz Linkowski – członek

4. Wioletta Frej- członek.


Ad.5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały nr XLVII/298/2010 Rady Powiatu Lipnowskiego z dnia 7 września 2010 w sprawie zmiany podziału środków finansowych z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2010r.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z faktem, iż w wyniku realizacji zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną powstały pewne oszczędności w kwocie 8 250,70 zł PCPR, który na co dzień zarządza tymi środkami proponuje przesunąć je na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały nr XLVII/298/2010 Rady Powiatu Lipnowskiego z dnia 7 września 2010 w sprawie zmiany podziału środków finansowych z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2010r. /projekt uchwały stanowi zał. 4 do nin. protokołu/ i skierował na XLVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.6. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. /ref. Podinspektor E. Antoszewska/.

E. Antoszewska- Podinspektor ds. planowania i analiz oraz sprawozdawczości powiatu - przedstawiła przygotowane autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r..Powiedziała, ze planowane dochody ulegają zwiększeniu o 15 000 zł i zamkną się kwotą 74 436 996 zł. Dodała, że zmiany te nastąpią w dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85201- placówki opiekuńczo- wychowawcze, w którym następują o 15 tys. zł zwiększenie usług. Wskazała, że planowane wydatki również ulegają zwiększeniu o kwotę 15 000 zł i zamkną się kwotą 77 907 225 zł. Zaznaczyła, iż zmian dokonano w dz. 750- administracja publiczna rozdz. 75019- rady powiatów, rozdz. 75020- starostwa powiatowe, rozdz. 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego, w rozdz.852- pomoc społeczna rozdz. 85201- placówki opiekuńczo- wychowawcze, rozdz. 85204- rodziny zastępcze, dz.853- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej rozdz. 85395- pozostałą działalność, dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85406- poradnie psychologiczno- pedagogiczne. Nadminiła, ze zmiany nastąpią również w wydatkach inwestycyjnych oraz w wieloletnim planie inwestycyjnym.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r./autopoprawki stanowią zał. 5 do nin. protokołu/ i skierował na XLVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.

Ad.7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wystąpienia ze Związku Powiatów Polskich

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że od pewnego czasu rozmawia się o tym, by zastanowić się nad uczestnictwem Powiatu Lipnowskiego w Związku Powiatów Polskich. Wskazał, ze obecna składka wynosi 0,30 zł za 1 mieszkańca powiatu, co rocznie daje kwotę około 28 tys. zł. Wskazał, że środki te można by przeznaczyć na inne cele, a w sytuacji, kiedy spłacamy zobowiązania po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie wydaje się być kwotą dość znaczącą. Dodał, że jego zdaniem funkcjonowanie w tym Związku nie przynosi żadnych wymiernych korzyści powiatowi.

Wicestarosta P. Wojciechowski- powiedział, ze ma mieszane uczucia w tym zakresie. Wskazał, że w pierwszej kolejności proponuje wystąpić z pismem do Związku Powiatów Polskich by w związku z sytuacją finansową powiatu zwolnili powiat ze składki członkowskiej

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze pismo o takiej treści zostało już wystosowane ale przyszła odpowiedź negatywna ze Związku Powiatów Polskich. Wskazał, że powiat ma zaległości wobec Związku i zaległości te będzie musiał uregulować łącznie z odsetkami. Zwrócił się do Pani E. Anatoszewksiej, aby Wydział Finansowy przygotował informację w jakiej wysokości powiat lipnowski przekazać od początku funkcjonowania tj. od 1999r. na rzecz ZPP.

Wicestarosta P. Wojciechowski- powiedział, iż jest chore, że powiat będzie musiał uregulować również odsetki. Dodał, ze jego zdaniem w grupie jest sprawniej działać, dlatego proponuje dokładniej przemyśleć tę decyzję.

T. Woźnicki- powiedział, że obawia się, że powiat, który znajduje się poza związkiem może być osłabiony w działaniu, gdyż w grupie znacznie łatwiej. Zaznaczył, ze nowa Rada może podjąć decyzję o przystąpieniu do tej formacji.

J. Predenkiewicz- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie- powiedział, że najlepiej jest wybrać najbardziej demokratyczne wyjście, czyli poddać pod głosowanie na Radzie projekt uchwały w tej sprawie i radni poprzez głosowanie podejmą decyzję w tej sprawie. Zaznaczył tylko, że w jego odczuciu działalność Związku nie ma bezpośredniego przełożenia na funkcjonowanie poszczególnego powiatu, ponadto w związku na ogół nie udaje wypracować jednolitego stanowiska w żadnej kwestii.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków3 głosami ,,za” przy 1,,wstrzymującym” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wystąpienia ze Związku Powiatów Polskich /projekt uchwały stanowi zał. 6 do nin. protokołu/ i skierował na XLVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.8. Zatwierdzenie dopłat do czesnego dla dokształcających się nauczycieli ze szkół prowadzonych przez powiat lipnowski/ ref. Inspektor E. Zielińska/.

E. Zielińska- Inspektor ds. oświaty- poinformowała, że w dniu 23 września odbyło się posiedzenie komisji ds. dopłat czesnego, która rozpatrzyła 23 wnioski o dopłaty dla nauczycieli uczących w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski. Dodała, że komisja wszystkie wnioski za semestr II 2009/2010 zaopiniowała pozytywnie, gdyż spełniały kryteria wskazane w regulaminie. Dodała, ze koszt w/w dopłat wyniesie 10 060,00 zł i środki na ten cele są zabezpieczone w budżecie Powiatu Lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie zatwierdził dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli ze szkół prowadzonych przez powiat lipnowski zgodnie ze stanowiskiem komisji ds. dopłat do czesnego.


Ad. 9 Sprawy różne.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 1 października 2010 roku.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Powiadom znajomego