W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 162/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 22 września 2010r.

Protokół Nr 162/2010

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

w dniu 22 września 2010r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Wicestarostę P. Wojciechowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. /lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

1.Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

4. Józef Predenkiewicz- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9:00 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 17 września 2010 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

  1. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miejskiego w Lipnie w sprawie nieruchomości nr 2238/3 położonej w Lipnie przy Żeromskiego oraz nieruchomości o nr 2238/6 zabudowanej kompleksem budynków byłego szpitala psychiatrycznego przy ul. Pl. 11-go Listopada

  2. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miejskiego w Lipnie w sprawie rozważenia możliwości wcześniejszej spłaty środków wynikających z zawartej ugody restrukturyzacyjnej /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  3. Rozpatrzenie pisma Koordynatora Oddziału Dziecięcego i Noworodków w sprawie dokończenia remontu oddziału wewnętrznego. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

  4. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  5. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XLVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie

-Informacji o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej – Powiatowego Inspektora Weterynarii w Lipnie oraz o stanie bezpieczeństwa sanitarno- epizootycznego za rok 2009

- Informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności Inspekcji na terenie powiatu”.

-Informacji Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie lipnowskim

- Analizy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie o stanie bezpieczeństwa powiatu lipnowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej

-Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2009/2010. / ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Lipnowskiego lub jego jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielenia innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miejskiego w Lipnie w sprawie nieruchomości nr 2238/3 położonej w Lipnie przy Żeromskiego oraz nieruchomości o nr 2238/6 zabudowanej kompleksem budynków byłego szpitala psychiatrycznego przy ul. Pl. 11-go Listopada.

Wicestarosta P. Wojciechowski- przypomniał, że dnia 17 września br.odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym została podjęta decyzja o sprzedaży nieruchomości o nr 2238/6 zabudowanej kompleksem budynków byłego szpitala psychiatrycznego w trybie przetargowym z uwagi braku odpowiedzi na propozycję zakupu ze strony Urzędy Miejskiego w Lipnie. Wskazał, że w piśmie zawierającym propozycje zakupu była prośba o udzielenie odpowiedzi do dnia 10 września i w terminie odpowiedź nie wpłynęła. Wskazał, że w międzyczasie miał okazję spotkania się z Burmistrzem Miasta Lipna, który w obecności Przewodniczącego Rady Powiatu poinformował, że odpowiedź jest już przygotowana, ale wyraził również wątpliwości, czy ten kompleks nadaje się na mieszkania socjalne, czy jego adaptacja nie przewyższy kosztów postawienia nowego budynku. Dodał, ze również odpowiedź, która wpłynęła w dniu 17 września 2010r. o godz. 14:40 nie zawiera jednoznacznej deklaracji związanej z zakupem w/w nieruchomości i wobec powyższego proponuje podtrzymać wcześniejsze decyzje Zarządu w tym zakresie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż w swoim piśmie Urząd Miejski zaznacza, ze chciałby zobaczyć rzuty poszczególnych kondygnacji, a pismo Zarządu z dnia 16 sierpnia 2010r. informowała o możliwości wglądu do posiadanych przez nas dokumentów w/w nieruchomości i wobec powyższego stwarzała możliwość wypracowania przez władze Miasta Lipna konkretnego stanowiska w tej sprawie. Zaproponował wystosować pismo do Urzędu Miejskiego informujące o skierowaniu pod obrady Rady Powiatu w Lipnie projekt uchwały dot. zbycia nieruchomości 2238/6 w trybie przetargowym, równocześnie zastrzegając, że możliwe jest dokonanie zmiany trybu zbycia nieruchomości na bezprzetargowy, w przypadku konkretnej deklaracji zakupu w/w nieruchomości przez samorząd miasta Lipna oraz o podtrzymaniu propozycji nabycia przez władze miejskie nieruchomości o nr 2238/3 położonej przy ul. Żeromskiego i zapraszamy na spotkanie w tej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podtrzymał decyzję dot. zbycia nieruchomości 2238/6 w trybie przetargowym i podtrzymał propozycję nabycia przez władze miejskie nieruchomości o nr 2238/3 położonej przy ul. Żeromskiego i zapraszające na spotkanie w tej sprawie


Ad.2. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miejskiego w Lipnie w sprawie rozważenia możliwości wcześniejszej spłaty środków wynikających z zawartej ugody restrukturyzacyjnej /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Zwrócił się do Skarbnik Powiatu w Lipnie o wypowiedzenie się w tej kwestii.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że środki pochodzące z dotacji zostały rozdysponowane na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie. Dodała, ze wszystkie dochody zostały również rozdysponowane po stronie wydatków i w związku z powyższego w tej chwili nie ma środków na wcześniejsze spłacenie ugody z Miastem Lipnem.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił, że zawarta z samorządem Miasta Lipna ugoda restrukturyzacyjna będzie realizowana zgodnie z zawartym kalendarium.


Ad. 3. Rozpatrzenie pisma Koordynatora Oddziału Dziecięcego i Noworodków w sprawie dokończenia remontu oddziału wewnętrznego. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, iż podejmie rozmowy z Prezesem Zarządu Spółki Szpital Lipno, by w ramach posiadanych środków w pierwszej kolejności dokonał wymiany stolarki okiennej na oddziale dziecięcym. Zaznaczył, że inne wydatki m.in. związane z zakupem sprzętu mogą być zaplanowane przy okazji tworzeniu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił, że wszystkie potrzeby w zakresie sprzętu i aparatury będą rozważane przy tworzeniu projektu budżetu powiatu lipnowskiego na 2011r.


Ad.4. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. powiedział, że planowane zmiany nastąpią w wydatkach w dz. 010- rolnictwo i łowiectwo w rozdz. 01095- pozostała działalność oraz w dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85406- poradnie psychologiczno- pedagogiczne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad. 5. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XLVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby najbliższa sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 6 października o godz. 13,00 w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

-Informacji o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej – Powiatowego Inspektora Weterynarii w Lipnie oraz o stanie bezpieczeństwa sanitarno- epizootycznego za rok 2009

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął Informację o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej – Powiatowego Inspektora Weterynarii oraz o stanie bezpieczeństwa sanitarno- epizootycznego za rok 2009. /informacja stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.

- Informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności Inspekcji na terenie powiatu”.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął Informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności Inspekcji na terenie powiatu. /informacja stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.

-Informacji Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie lipnowskim

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął Informację Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie lipnowskim. /informacja stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.

- Analizy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie o stanie bezpieczeństwa powiatu lipnowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął analizę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu lipnowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. /informacja stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.

-Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2009/2010. / ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- przedstawiła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2009/2010. Powiedziała, że na sesji zostanie dokonana również prezentacja w formie multimedialnej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2009/2010. / informacja stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. powiedziała, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 138 650 z i zamkną się kwotą 74 421 996 zł. Poinformowała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dz. 758- rożne rozliczenia rozdz. 75814- rożne rozliczenia finansowe, w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80140- centra kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85410- internaty i bursy szkolne. Natomiast planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 138 650 zł i zamkną się kwotą 77 892 225 zł. zmian dokonano w następujących działach i rozdz. 010- rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095- pozostałą działalność, dz. 600- transport i łączność, rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, dz. 710- działalność usługowa rozdz. 71015- nadzór budowlany, dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dz. 758- rożne rozliczenia, rozdz. 75814- rożne rozliczenia finansowe, dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80111- gimnazja specjalne, dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80114- zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół, dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80120- licea ogólnokształcące, dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80130- szkoły zawodowe rozdz. 85111- szpitale ogólne, dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie, 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85324- państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85406- poradnie psychologiczno-pedagogiczne, dz. 854- internaty i bursy szkolne. Wskazała, że zmian dokonano także w rachunku dochodów własnych, w prognozie kwoty długu, w gospodarstwa pomocniczych, w zadaniach inwestycyjnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. / projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Lipnowskiego lub jego jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielenia innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Lipnowskiego lub jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielenia innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych. Powiedziała, że na poprzedniej sesji Rady Powiatu w Lipnie podjęła uchwałę w tej sprawie, jednakże RIO wskazała, że uchwała winna zostać uchylona ponieważ w tekście widniał zapis jednostek organizacyjnych powiatu a powinno być jednostek podległych i tylko w zamianie tych zapisów widnieje zmiana.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Lipnowskiego lub jego jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielenia innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych/ projekt uchwały stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/.

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej

Z. Chmielewski- powiedział, że projekt uchwały dot. sprzedaży w drodze przetargowej dz. Nr 2238/6 zabudowanej kompleksem budynków po byłym szpitalu psychiatrycznym położonej przy ul. 11 Listopada w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej / projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją terminu (6.10.10 o godz.13:00 sala konferencyjna Starosta Powiatowego w Lipnie ) XLVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie, przekazując materiały i projekty uchwał kierowane na tę sesję.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 22 września 2010 roku.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska



Powiadom znajomego