W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 161/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 17 września 2010 roku

Protokół Nr 161/2010

z posiedzenia Zarządu Powiatu

w dniu 17 września 2010 rokuPosiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Piotra Wojciechowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 3. Mirosław Grodaszewski- Kierownik w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie

 4. Aneta Ofmańska- podinspektor ds. zamówień publicznych

 5. Dariusz Kapuściński- Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8.30 Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Piotr Wojciechowski, witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu P. Wojciechowski przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag. Uwag nie było.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął następujący porządek posiedzenia:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r./ ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na rok 2011. / ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011r. / ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia projektu ,,Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła na lata 2009-2012 z perspektywa na lata 2013-2016” oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Dobrzyń n/Wisła na lata 2009- 2012 z prognozą do 2016r. / ref. Naczelnik Wydz. ŚRiL E. Jałowiecka- Rusewicz/.

 5. Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka 2238/6 o pow. 0,5221 położonej przy ul. 11-go Listopada.

 6. Rozpatrzenie pisma Zarządu Powiatu we Włocławku w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka dotychczasowej drogi nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń n/W- Biskupice- Płock.

 7. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Chrostkowo w sprawie remontu drogi powiatowej relacji Janiszewo- Ławki.

 8. Wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej dotyczących oddziałów psychiatrycznych i ZOL psychiatrycznego i przychodni psychiatrycznej /ref. Podinspektor. A.Ofmańska, Naczelnik Wydz.. ArB R. Kapuściński/.

 9. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno dotyczących zakresu zmiany projektu remontu oddziału wewnętrznego. /ref. Naczelnik Wydz.. ArB R. Kapuściński, Podinspektor.A. Ofmańska/.

 10. Sprawy różne.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 r.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że wnioski o zmiany w ramach własnego budżetu złożyły trzy jednostki organizacyjne powiatu. Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach: dział 700 rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami- ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę odszkodowań w związku z wydanymi decyzjami za zajęte grunty pod drogi publiczne. Zmniejszeniu zaś ulegają wydatki przeznaczone uprzednio na wypłatę odsetek oraz na wykonanie usług. W dziale 750, rozdział 75019- rady powiatów- zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu ze względu na niedoszacowanie tego paragrafu na etapie uchwalania budżetu. Zmniejszeniu zaś ulegają wydatki na szkolenia, podróże służbowe oraz zakup papieru. W dziale 750 rozdział 75020 starostwa powiatowe- zwiększeniu ulegają wydatki na bieżące zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, podróże i opłaty licencji. Zmniejszeniu zaś ulegają wydatki przeznaczone na zakup książek, usług, podróże zagraniczne oraz odsetki. W dziale 852- rozdział 85202- poradnie psychologiczno-pedagogiczne- ulegają zwiększeniu wydatki na zakup pamięci do komputera oraz na wykonanie badań profilaktycznych. Zmniejszeniu zaś ulegają wydatki przeznaczone na stypendia.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu P. Wojciechowski zwrócił się do członków Zarządu o pytania.

Pytań nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na rok 2011.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że w związku ze zbliżającymi się pracami nad opracowaniem budżetu powiatu na rok 2011 należy ustalić, zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o finansach publicznych, wzory materiałow planistycznych. Dodała, że wnioski do budżetu należy składać do dnia 10 października 2010 roku.

Z-ca Przewodniczącego Zarzadu P. Wojciechowski zwrócił się do członków Zarządu o pytania.

Pytań nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na rok 2011.

/uchwała w załączeniu do protokołu/


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011r.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że przyjęcie tej uchwały jest wymogiem znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. Wyjaśniła, że zgodnie z trybem prac nad projektem budżetu przyjmuje się założenia do projektu budżetu powiatu na rok 2011 w oparciu o założenia projektu budżetu państwa na rok 2011. Przyjęte przez Zarząd Powiatu założenia co do przyszłorocznego budżetu znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2011 rok, który to Zarząd Powiatu ma obowiązek przedłożyć Radzie Powiatu w Lipnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2010 roku.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu zwrócił się do członków o pytania, uwagi.

Pytań i uwag nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011r.

/uchwała w załączeniu do protokołu/


Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia projektu ,,Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła na lata 2009-2012 z perspektywa na lata 2013-2016” oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Dobrzyń n/Wisła na lata 2009- 2012 z prognozą do 2016r.

Z-ca Przewodniczącego Zarzadu zwrócił się do Pani Elizy Jałowieckiej- Rudewicz o omówienie projektu uchwały.

Pani E. Jałowiecka- Rudewicz- Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- powiedziała, że Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń n/W złożył wniosek o zaopiniowanie przez Zarząd Powiatu projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła na lata 2009-2012 z perspektywa na lata 2013-2016” oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Dobrzyń n/Wisła na lata 2009- 2012 z prognozą do 2016r. Stwierdziła, że jest to dokument wykonany zgodnie z ustawowymi wymogami. Dodała, że Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n/W odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego opracowania, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu zwrócił się do członków o pytania.

Pytań nie było.

Każdy z członków Zarządu wyraził pozytywną opinię, co do przedłożonego programu aktualizacji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: przyjęcia projektu ,,Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła na lata 2009-2012 z perspektywa na lata 2013-2016” oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Dobrzyń n/Wisła na lata 2009- 2012 z prognozą do 2016r.

/uchwała w załączeniu do protokołu/


Ad.5. Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka 2238/6 o pow. 0,5221 położonej przy ul. 11-go Listopada.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu P. Wojciechowski powiedział, że sprawa dotyczy działki po szpitalu psychiatrycznym. Dodał, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęła odpowiedź z Urzędu Miejskiego w Lipnie na propozycję zakupu tej nieruchomości. Termin upłynął w dniu 10 września 2010 roku. Powiedział, że miał możliwość porozmawiania z Burmistrzem Miasta Lipna, który stwierdził, że wycena tej nieruchomości jest dla nich za wysoka i drugie tyle środków finansowych trzeba by wydać na remont.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że w dzisiejszej Gazecie Pomorskiej ukazał się artykuł, w którym Z-ca Burmistrza twierdzi, że odpowiedź została wysłana w terminie.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że na pewno do chwili obecnej nie wpłynęła żadna odpowiedź ze strony Burmistrza Miasta Lipna.

T. Woźnicki powiedział, że trzeba sprostować infromację podaną w Gazecie Pomorskiej.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu powiedział, że do dnia 10 września miała zostać udzielona konkretna odpowiedź. Dodał, że nie można dłużej czekać ze sprzedażą tej nieruchomości, gdyż powiat musi rozliczyć się z dotacji na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.

Pozostali członkowie również wyrazili takie zdanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargowej.

/projekt uchwały w załączeniu do protokołu/


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Zarządu Powiatu we Włocławku w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka dotychczasowej drogi nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń n/W- Biskupice- Płock.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że Zarząd Powiatu we Włocławku zwrócił się do Zarządu Powiatu w Lipnie o zaopiniowanie, zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy o drogach publicznych, projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej. Chodzi dokładnie o zaliczenie do kategorii dróg powiatowych odcinka dotychczasowej drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny- Dobrzyń nad Wisłą- Biskupice- Płock od km 0+000 do km 0+405. Dodał, że Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie pozytywnie zaopiniował powyższą sprawę.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu zapytał czy są jakieś uwagi.

Uwag nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej, dotyczący zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka dotychczasowej drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny- Dobrzyń nad Wisłą- Biskupice- Płock od km 0+000 do km 0+405.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Chrostkowo w sprawie remontu drogi powiatowej relacji Janiszewo- Ławki.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu powiedział, że Wójt Gminy Chrostkowo zwróciła się z prośbą o remont drogi powiatowej relacji Janiszewo- Ławki, dokładnie odcinka, który znajduje się w miejscowości Janiszewo (ok. 250 m). Dodał, że Pan M. Grodaszewski z Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie zapewnił, że prace związane z nawierzchnią drogi zostaną wykonane do końca października br.

Następnie zwrócił się do członków Zarządu o pytania.

Członkowie Zarządu stwierdzili, że skoro Zarząd Dróg Powiatowych ma zabezpieczone środki na ten cel, to należy wyrazić na to zgodę.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że wyraził zgodę na remont drogi powiatowej Janiszewo- Ławki na odcinku ok. 250 m w miejscowości Janiszewo (położenie nawierzchni bitumicznej) informując jednocześnie, iż przedmiotowe prace zostaną wykonane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie do końca października 2010 roku.Ad.8. Wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej dotyczących oddziałów psychiatrycznych i ZOL psychiatrycznego i przychodni psychiatrycznej.

Pan D. Kapuściński- Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa powiedział, że Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie wyraził warunkowo zgodę na użytkowanie zmodernizowanych obiektów pod warunkiem dokonania przełożenia okien oddymiających znajdujących się na centralnej klatce schodowej zlokalizowanej przy oddziałach psychiatrycznych do dnia 31.10.2010 r., wydzielenia w klasie odporności ogniowej pomiedzy ZOL-em a piwnicą do dnia 30.09.2010r. oraz montażu dwóch drzwi przeciwpożarowych oddzialejących przychodnie lekarskie od piwnicy do dnia 30.09.2010 r. Dodał, że szacowany koszt prac wyniesie ok. 23 867, 73 zł.

D. Kapuściński stwierdził, że wykonanie tych zaleceń jest konieczne, przepisy to wyraźnie określają.

Sekretarz Powiatu wyjaśnił, że firma Rembud wykonała prace zgodnie z projektem. Błąd został popełniony już na etapie projektowania.

Pan D. Kapuściński powiedział, że straż wydaje opinie na podstawie decyzji rzeczoznawcy.

Wicestarosta stwierdził, że prace te muszą zostać wykonane, gdyż możemy nie otrzymać środków z NFZ.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wykonanie prac wymienionych wyżej dodatkowych w ramach inwestycji pod nazwą "Roboty budowlane w budynku Szpitala przy ul. Nieszawskiej 6 w Lipnie".


Ad.9. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno dotyczących zakresu zmiany projektu remontu oddziału wewnętrznego.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że Prezes J. Waleczko zwrócił się o zgodę na wykonanie w ramach dokumentacji projektowej, koncepcji programowo- przestrzennej oddziału wewnętrznego uwzględniając powierzchnię całej kondygnacji z równoczesnym wyłączeniem z dokumentacji projektowej, projektu sygnalizacji pożarowej dla tej kondygnacji. Dodał, że nie spowoduje to zwiększenia kosztów wynagrodzenia dla projektanta ani zmiany terminu wykonania projektu. Jest to rozwiązanie, które usprawni rozwiązania projektowe.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu zwrócił się do członków Zarządu o pytania.

Pytań nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił wyrazić zgodę na zmianę zakresu dokumentacji projektowej dotyczącej remontu oddziału wewnętrznego, polegającą na wykonaniu koncepcji programowo- przestrzennej oddziału wewnętrznego uwzględniającej powierzchnię całej kondygnacji z równoczesnym wyłączeniem z dokumentacji projektu sygnalizacji pożarowej dla przedmiotowej kondygnacji.


Ad.10. Sprawy różne.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu P. Wojciechowski poinformował, że tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbędą się w dniu 13 października.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że wraz z Naczelnikiem Wydziału OKSZ udała się do jednostek oświatowych, aby sprawdzić, jakie są ewentualne braki w budżetach tych jednostek. Stwierdziła, że niestety w jednostkach brakuje w tym roku ok. 1 mln 920 tys. zł na płace i pochodne. Wynika to głównie z tego, że w szkołach jest coraz więcej młodzieży, jest więcej nadgodzin nauczycieli. W tym roku były także dwa urlopy zdrowotne nauczycieli, jak również awanse nauczycieli oraz podwyżki wynagrodzeń.

Wicestarosta P. Wojciechowski stwierdził, że podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli powoduje większe koszty dla powiatu, ale procentuje to dobrymi wynikami uczniów w szkołach.

Dodał również, że o 50% wzrosło nauczanie indywidualne w szkołach, co też wiąże się z zwiększonymi wydatkami.

T. Woźnicki stwierdził, że rok 2011 nie będzie korzystny dla powiatów, gdyż rząd szuka oszczędności.

Pani B. Małkiewicz dodała, że oprócz braku środków na wynagrodzernia i pochodne prawdopodobnie będzie również brakować środków np. na zakup oleju opałowego do jednostek.

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął do wiadomości pismo Prezesa Spółki "Szpital Lipno" dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia na wymianę stolarki okiennej na oddziale wewnętrznym szpitala oraz pismo Prezesa Spółki "Szpital Lipno" do Wojciecha Świtalskiego Wiceburmistrza Miasta Lipna dotyczącego artykułu w Gazecie Pomorskiej.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz powiedział, że można by rozważyć zakup upominków dla radnych na zakończenie kadencji.

T. Woźnicki stwierdził, że dobrym pomysłem byłoby także upamiętnienie tej kadencji wspólnym zdjęciem.

Więcej spraw nie było.Protokołowała:

Izabela Pączkowska


Powiadom znajomego