W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 134/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 6 stycznia 2010r.

Protokół Nr 134/2010

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

w dniu 6 stycznia 2010r.Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

1.Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2..Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

3.Józef Predenkiewicz- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie

4.Andrzej Jerzy Walewski – inspektor nadzoru

5. Dariusz Kapuściński – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

6. Artur Redmerski- Inspektor ds. ds. gospodarki nieruchomościami

7. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9.45 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

 1. Ustalenie terminu i porządku obrad XXXIX sesji Rady Powiatu w Lipnie – zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na te sesję :

- zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2009r./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2009r.

- wyrażenia zgody na zbycie majątku powiatu /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.


- przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

- przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2010r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu ,,Programu Ochrony Środowiska Gminy Wielgie na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013- 2016” oraz Planu Gospodami Odpadami Gminy Wielgie na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”/ /ref. Naczelnik Wydziału Środowiska E. Jałowiecka- Rudewicz/.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu ,,Programu Ochrony Środowiska Gminy Tłuchowo na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015r.” oraz ,,Planu Gospodami Odpadami dla Gminy Tłuchowo aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015r.”. /ref. Naczelnik Wydziału Środowiska E. Jałowiecka- Rudewicz/.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

 4. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie wydłużenia okresu realizacji zadania do dnia 30 stycznia 2010r./ref. Naczelnik Wydziału Oksz A. Smużewska/.

 5. Rozpatrzenie pisma Biura Ubezpieczeń INVEST w sprawie wyrażenia zgody na powieszenie reklamy w postaci banera. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

 6. Rozpatrzenie pisma OSP w Ciełuchowie w sprawie przyznania dotacji na zakup sprzętu strażackiego i ogrodzenia remizy./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 7. Rozpatrzenie pisma OSP w Suradówku w sprawie wsparcia finansowego w zakupie samochodu gaśniczego. ./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 8. Rozpatrzenie pisma OSP w Wichowie w sprawie pomocy w zakupie torby OSP R1 oraz aparatu do tlenoterapii ./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 9. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miejskiego w Choszcznie w sprawie pomocy finansowej w wybudowaniu budynku socjalnego ./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 10. Rozpatrzenie pisma Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie w sprawie sprzedaży obiektu hydroforni oraz studni głębinowej /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

 11. Rozpatrzenie pisma Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie w sprawie zmniejszenia stawki czynszu dzierżawnego na obiekt hydroforni i studni głębinowej /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

 12. Podjecie decyzji w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Lenie Wielkie dla działek nr 79/3, 13/6, 14/1. po I przetargu zakończonym wynikiem negatywnym /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

 13. Rozpatrzenie pisma Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Południe” w sprawie sprzedaży działki oznaczonej numerem geodezyjnym 442/24 łącznie z drogą służbowości koniecznej w obszarze oznaczonym na mapie geodezyjnej. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

 14. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów zawartych uprzednio przez SP ZOZ w Lipnie na wynajem bądź dzierżawę powierzchni w budynkach przy ul. Nieszawskiej 6 ref. Naczelnik Wydziału Oksz A. Smużewska/.

 15. Rozpatrzenie pisma Pani Krystyny Bogatko w sprawie zwrotu pieniędzy za wydzierżawioną działkę pod garaż. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

 16. Rozpatrzenie pisma Patryka Szajgickiego w sprawie wydzierżawienia dwóch stanowisk pod garaże metalowe. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

 17. Sprawy rożne


Wicestarosta P. Wojciechowski powiedział, że w związku z obecnością Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa D. Kapuścińskiego i inspektora nadzoru A. Walawskiego chciałaby w pierwszej kolejności w sprawach rożnych poruszyć kwestie związane z realizacją inwestycji polegającej na remoncie szpitala przy ul. Nieszawskiej 6 w związku z przeniesieniem oddziałów psychiatrycznych.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad w pkt. 18 porządku obrad.


Ad.18 Sprawy różne.

A. Walewski- inspektor nadzoru - powiedział, ze na dzień dzisiejszy nie widzi opóźnień jeżeli chodzi o remonty istotne dla funkcjonowania szpitala wewnątrz budynku, gdyż zaawansowanie tych prac wynosi 70 -80%. Dodał, że do końca lutego firma powinna wywiązać się z remontem wewnątrz budynku, natomiast opóźnienie może wystąpić w robotach na zewnątrz np. założeniem dachu, gdyż te roboty uzależnione są od warunków atmosferycznych Podkreślił, że nie ma zagrożenia jeżeli chodzi o realizację prac wewnątrz budynku, natomiast zagrożenie istnieje w wykonaniu prac zewnętrznych, które uzależnione są od pogody.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykonania prac zewnętrznych związanych z realizacją zadania polegającego na remoncie szpitala przy ul. Nieszawskiej 6 w związku z przeniesieniem oddziałów psychiatrycznych, natomiast prace wewnątrz budynku moją zostać wykonane zgodnie z zawarta umową.

Wicestarosta P. Wojciechowski powiedział, że pojawiły się kolejne roboty konieczne do wykonania przedmiotowej inwestycji polegające na: instalacji teletechnicznej i komputerowej na wszystkich trzech obiektach na kwotę (netto): 19 151.44 zł, 19 550.77 zł, 19 258.04 zł, 2. roboty związane z instalacjami p.poż. na kwotę 16 393.10 zł (netto), 3. montaż drzwi do rozdzielni, drzwi p.poż. na oddziałach psychiatrycznych, drzwi w przychodni, zamiana okien na drzwi na łączną kwotę 34 789.32 zł (netto), 4. dodatkowe roboty instalacji wod- kan. na kwotę 22 529,08 zł (netto), 5. obróbka filarów międzyokiennych 6 836.08 zł.(netto), 6. zmiana funkcji pomieszczeń oddziału psychiatrycznego na kwotę 25 119.01 zł (netto), 7. ułożenie na ścianach pasów tarketu na kwotę 15 195.83 zł.(netto) Powiedział, ze łączna kwota w/w prac wynosi 178 822,67 zł netto tj. 218 163.65 zł (brutto).

Przewodniczący Zarządu zwrócił się z pytaniem, dlaczego jest aż tyle prac dodatkowych do wykonania.

A. Walawski- powiedział, że te prace wynikają ze standaryzacji obiektu oraz jego przyszłego prawidłowego funkcjonowania.

Wicestarosta P. Wojciechowski- powiedział, ze zmieniła się ustawa, która zmieniła pewne wymogi odnośnie funkcjonowania szpitala psychiatrycznego i cześć tych prac związana jest z przystosowaniem do tych standardów.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że nie chciałaby mieć świadomość, że Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno chce przy okazji tej inwestycji wykonać jakieś dodatkowe elementy związane z poprawieniem komfortu pracy w szpitalu.

D. Kapuściński- Naczelnik Wydziału ArB – powiedział, ze w ramach przedstawionych prac są też takie, które wynikają z sugestii użytkownika obiektu szpitala na kwotę około 35 tys. zł (netto) związane ze zmianą użytkowania pomieszczeń i poprawieniem technologii szpitala.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że obiekt szpitala powinien zostać oddany do użytku zgodnie z przepisami budowlanymi, przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Wicestarosta P. Wojciechowski- powiedział, że na spotkaniu w dniu wczorajszym, wykonawca zapewnił, ze przedstawiony zakres prac dodatkowych jest ostatnim.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jest zaskoczony frontem robót dodatkowych i kwotą całościową za te prace. Dodał, iż uważa, że zarząd powinien zastanowić się nad tym tematem.

Wicestarosta P. Wojciechowski- powiedział, iż obawia się, że jeżeli wykonawca w dniu dzisiejszym nie otrzyma odpowiedzi będzie dążył do przedłużenia terminu wykonania zadania.

A. Walewski- inspektor nadzoru- powiedział, że w tej chwili trwa weryfikacja kosztorysów i ta kwota może ulec zmianie w dół. Dodał, że można pertraktować ze spółką, by uczestniczyła w kosztach wykonania pewnych prac.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wykonanie wskazanych wyżej prac dodatkowych związanych z realizacją zadania remontu szpitala w związku z przeniesieniem oddziałów psychiatrycznych i zabezpieczenie na ten cel kwoty 218 163.65 zł (brutto).

D. Kapuściński- Naczelnik Wydziału ArB- powiedział, iż wpłynęło pismo od ILF Consulting Engieers Polska Sp. z o. o. z Warszawy w sprawie zaopiniowania projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 relacji Rembelszczyzna -Gustorzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( kabel światłowodowy) w odniesieniu do odcinka przebiegającego przez tereny Powiatu Lipnowskiego. Dodał, ze trzecia nitka gazociągu biegłaby obok dwóch już istniejących przez teren gminy Dobrzyń n/W, a Zarząd Powiatu opiniuje te kwestie tylko pod kątem, czy nie koliduje z planowanymi inwestycjami powiatowymi, dlatego proponuje przedłożony projekt uzgodnić pozytywnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 relacji Rembelszczyzna -Gustorzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( kabel światłowodowy) w odniesieniu do odcinka przebiegającego przez tereny Powiatu Lipnowskiego.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie-zwrócił się do Zarządu o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych na dostarczanie druków i oznaczeń komunikacyjnych na potrzeby Starostwa. Dodał, że umowa w tym zakresie powinna być zawarta w trybie zamówienia z wolnej ręki, ponieważ Minister Infrastruktury dokonał wyboru Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na producenta dokumentów komunikacyjnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie zamówienia oraz na zawarcie umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych na dostarczenie dokumentów i oznakowania komunikacyjnego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipnie w trybie zamówienia z wolnej reki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zapoznał się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespól we Włocławku na temat możliwości spłaty nowych zobowiązań, planowanych do zaciągnięcia na realizację zadań inwestycyjnych, informację Dyrektora Zespołu Szkól w Dobrzyniu n/W o wynikach sprzedaży złomu, pismo Spółki Szpital Lipno do Dyrektora Kujawsko- Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy na temat propozycji kontaktów na 2010r., informację PKP Polskich Linii Kolejowych S. A. na temat zmiany jednostki, która będzie działania w miejsce Zakładu Linii Kolejowych w Toruniu, dwoma zawiadomieniami o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w miejscowości Czerskie Rumunki.


Przewodniczący Zarządu powrócił do omawiania porządku obrad od 1 pkt. porządku obrad.


Ad.1. Ustalenie terminu i porządku obrad XXXIX sesji Rady Powiatu w Lipnie – zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na te sesję :

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby XXXIX sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 14 stycznia o godz. 13,00 w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W.

Następnie zwrócił się referowanie kolejno kierowych na sesję projektów uchwał.

- zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2009r./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że w projekcie uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie na 2010r. wprowadza się zmiany, które dotyczą następujących obszarów, planu dochodów, planu wydatków, wykazu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, wykazu wydatków na zadania inwestycyjne, planu Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, prognozy kwoty długu oraz wielkości nadwyżki budżetowej. Poinformowała, ze planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 630 955 zł i zamkną się kwotą 53 353 452 zł.. Dodała, że zmiany nastąpią w dz. 600- transport i łączność, w rozdz. 60095- pozostała działalność oraz w dz. 851- ochrona zdrowia rozdz. 85111- szpitale ogólne, natomiast w wydatkach zmiany nastąpią w dz. 600- transport i łączność, w rozdz. 60095- pozostała działalność, w dz. 851- ochrona zdrowia rozdz. 85111- szpitale ogólne, w dz. 750- administracja publiczna rozdz. 75020- starostwa powiatowe, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333- powiatowe urzędy pracy, dz. 926- kultura fizyczna i sport rozdz. 82601- obiekty sportowe.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 20010r. / projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.

- przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2009r.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2009r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2009r. / projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


- wyrażenia zgody na zbycie majątku powiatu /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że w projekcie uchwały wyraża się zgodę na zbycie 17 wyodrębnionych lokali mieszkalnych budynku przy ul. Nieszawskiej 4.

A. Redmerski- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami powiedział, że najmniejszy z tych lokali posiada 17,60 m2 zaś największy 35,20 m2 i jak podkreślił wszystkie posiadają zaświadczenie o samodzielności lokali. Następnie wskazał, ze wartość tych lokali kształtuje się od 23 449 zł do 48 548 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku powiatu /projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


- przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie przyznający pierwszeństwo zakupu w/w 17 lokali ich najemcom. Dodał, że pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcom, którzy spełniają łącznie następujące warunki: nie są dłużnikami powiatu lipnowskiego z tytułu najmu nabywanego lokalu, złożą wniosek o nabycie lokalu przeznaczonego do sprzedaży, wraz z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wysokości wartości nieruchomości, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, płatną jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej wartość.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom /uchwała stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.

- przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2010r.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2010r. /uchwala stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją terminu i porządku obrad XXXIX sesji Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.2.Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu ,,Programu Ochrony Środowiska Gminy Wielgie na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013- 2016” oraz Planu Gospodami Odpadami Gminy Wielgie na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”/ /ref. Naczelnik Wydziału Środowiska E. Jałowiecka- Rudewicz/.

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu ,,Programu Ochrony Środowiska Gminy Tłuchowo na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015r.” oraz ,,Planu Gospodami Odpadami dla Gminy Tłuchowo aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015r.”. /ref. Naczelnik Wydziału Środowiska E. Jałowiecka- Rudewicz/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż wpłynęły dwa wnioski o zaopiniowanie projektów ,,Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wielgie i Tłuchowo z prośbą o zaopiniowanie. Dodał, że zgodnie ze stanowiskiem Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w/w dokumenty należy zaopiniować pozytywnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu ,,Programu Ochrony Środowiska Gminy Wielgie na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013- 2016” oraz Planu Gospodami Odpadami Gminy Wielgie na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”/ uchwała stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu ,,Programu Ochrony Środowiska Gminy Tłuchowo na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015r.” oraz ,,Planu Gospodami Odpadami dla Gminy Tłuchowo aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015r.”/ uchwala stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/.


Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, ze został przygotowany ramowy plan kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych w 2010 r., który oprócz konkretnie wymienionych jednostek przypisanych do danego miesiąca zawiera pkt 16 kontrole doraźne zlecone przez Starostę Lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego /uchwała stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/.


Ad5. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie wydłużenia okresu realizacji zadania do dnia 30 stycznia 2010r./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że Dyrektor Zespołu Szkól w Skępem na prośbę wykonawcy zadania polegającego na remoncie dachu na budynku zaplecza sali gimnastycznej zwraca się o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu wykonania zadania do 30 stycznia 2010r. z uwagi na panujące trudne warunki atmosferyczne.

Zarząd Powiatu w Lipnie mając na uwadze przedstawione przez Panią Dyrektor argumenty, zwłaszcza trudne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonania zadania w czasie, wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy zmieniającego termin wykonania przedmiotowego zadania do 30 stycznia 2010r.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Biura Ubezpieczeń INVEST w sprawie wyrażenia zgody na powieszenie reklamy w postaci banera. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że przeprowadził konsultację na ten temat rozmowę z Kierownikiem Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych i uważa, że należy przedmiotowy wniosek rozpatrzeć negatywnie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że samorząd powiatu od początku prowadzi politykę bezstronności, polegającą na nie faworyzowaniu żadnego z podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu lipnowskiego, by w ten sposób każda firma miała równe szanse w pozyskaniu klienta i dlatego proponuje negatywnie ustosunkować się do przedmiotowego pisma.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do wniosku Biura Ubezpieczeń INVEST dot. wyrażenia zgody na powieszenie reklamy w postaci banera na płocie, który należy do oddziału Kujawsko- Pomorskiego RUCH-u.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma OSP w Ciełuchowie w sprawie przyznania dotacji na zakup sprzętu strażackiego i ogrodzenia remizy. ./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

Ad.8. Rozpatrzenie pisma OSP w Suradówku w sprawie wsparcia finansowego w zakupie samochodu gaśniczego. ./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

Ad.9. Rozpatrzenie pisma OSP w Wichowie w sprawie pomocy w zakupie torby OSP R1 oraz aparatu do tlenoterapii ./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie przedstawiła przedmiotowe pisma.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze decyzje o przeznaczeniu środków zabezpieczonych w budżecie dla konkretnych jednostek OSP będą podejmowane w II kwartale 2010r..

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił poinformować w/w jednostki, że decyzje o przeznaczeniu środków dla konkretnych jednostek OSP będą podejmowane w II kwartale 2010r.


Ad.10. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miejskiego w Choszcznie w sprawie pomocy finansowej w wybudowaniu budynku socjalnego ./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie przedstawiła przedmiotowe pisma.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że sytuacja budżetu powiatu uniemożliwia udzielnie pomocy finansowej w budowie budynku socjalnego w miejscowości Choszczno.


Ad.11. Rozpatrzenie pisma Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie w sprawie sprzedaży obiektu hydroforni oraz studni głębinowej /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, na dzisiejszym spotkaniu przed posiedzeniem Zarządu władze miasta Lipna potwierdziły chęć zakupu w/w nieruchomości. Dodał, że kwestia sprzedaży w/w obiektów wiąże się z zachowaniem pewnej procedury tj. wyceną przez rzeczoznawcę, podjęciem przez Radę Powiatu w Lipnie uchwały, która wyrazi zgodę na zbycie nieruchomości oraz określi jego formę i właściwe przygotowanie tego tematu wiąże się z czasem.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że kwestia zakupu przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie obiektów hydroforni i studni głębionowej jest sprawą otwartą, ale związana jest z pewną procedurą.


Ad.12. Rozpatrzenie pisma Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie w sprawie zmniejszenie stawki czynszu dzierżawnego na obiekt hydroforni i studni głębinowej /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze PUK w Lipnie w swoim piśnie przedstawia, iż generalnie nie wnosi zastrzeżeń do postanowień umowy dzierżawy obiektów hydroforni i studni głębinowej, za wyjątkiem wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego. Dodał, że do dzisiejszego PUK nie podpisało umowy dzierżawy na w/w nieruchomości, wskazując, że kwota czynszu w wysokości 4671,70 zł miesięcznie jest dla nich zbyt duża i implikuje konieczność podwyżki taryfowej za dostarczania wody. W związku z przedstawionymi a piśmie argumentami proponuje stawkę czynszu ustalić na 2300 zł miesięcznie.

T. Woźnicki- zaproponował, by kwota czynszu za dzierżawione obiekty została ustalona na 3000 zł miesięcznie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił zweryfikować stawkę czynszu za dzierżawione obiekty hydroforni i studni głębinowej na kwotę 3000 zł ( brutto) miesięcznie.


Ad.13. Podjecie decyzji w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Lenie Wielkie dla działek nr 79/3, 13/6, 14/1. po I przetargu zakończonym wynikiem negatywnym /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że w dniu 9 grudnia 2009r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na działki położone w miejscowości Lenie Wielkie, w wyniku którego udało się sprzedać dwie działki nr 24/1 i 25/1, natomiast trzech pozostałych nie udało się zbyć (79/3, 13/6, 14/1).

A. Redmerski- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami- przedstawił opisy działek, informując, ze działka nr 14/1 w swojej środkowej części posiada nieużytek w postaci bagna, które utrudnia mechanizację i w związku z powyższym należy rozważyć zmniejszenie wartości w/w nieruchomości, która przez rzeczoznawcę została wyceniona na 121 577 zł. Dodał, że działka nr 79/3 jest działką przystosowaną pod wiatraki i jej cena została wyceniona na 154 244 zł + 22 % VAT, zaś działka nr 13/6 została wyceniona na 61 516 zł.

Z. Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, ze po pierwszym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym istnieje możliwość obniżenia ceny do 50 % wartości nieruchomości.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby zachęcić potencjalnych klientów do kupna w/w działek obniżenie wartości nieruchomości w stosunku do działki nr 79/3 i 13/6 po 5 tys. zł, natomiast w stosunku do działki nr 14/1( tej, na której znajduje się nieużytek) po 23 000 zł za ha.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił ogłosić drugi przetarg na działki nr 79/3, 13/6 i 14/1 położone w miejscowości Lenie Wielkie, ustalając wartość w/w nieruchomości następująco: działka nr 79/3 -150 244 zł + 22% VAT, działka nr 13/6-56 516 zł, działka nr 14/1 -92 414 zł.

Wicestarosta P. Wojciechowski nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ na chwilę opuścił posiedzenie.


Ad.14. Rozpatrzenie pisma Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Południe” w sprawie sprzedaży działki oznaczonej numerem geodezyjnym 442/24 łącznie z drogi służbowości koniecznej w obszarze oznaczonym na mapie geodezyjnej. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował wystosować zaproszenie do Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej POŁUDNIE na spotkanie, na którym zostaną przedstawione oczekiwania stron i procedura postępowania związana ze sprzedażą w/w działki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zaakceptował zgłoszoną propozycję.


Ad. 15. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów zawartych uprzednio przez SP ZOZ w Lipnie na wynajem bądź dzierżawę powierzchni w budynkach przy ul. Nieszawskiej 6 /ref. Naczelnik Wydziału Oksz A. Smużewska/.

Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że sprawa ta była dyskutowana z radcami prawnymi, którzy uznali, że nie może być wyrażona zgoda na dzierżawę na czas nieokreślony, tylko najdłużej do 31 sierpnia 2014r., gdyż do tego czasu Spółka posiada zezwolenie na dzierżawę nieruchomości przy ul. Nieszawskiej 6 i kompetencja w tym zakresie należy do Zarządu.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby zgoda na poddzierżawę została wydana do 31 grudnia 2010r., by nie blokować nowej władzy działania na tym polu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na poddzierżawę majątku trwałego nieruchomego dzierżawionego przez Szpital Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie do dnia 31 grudnia 2010r. dla następujących podmiotów:

1. Pani Barbary Sobkowicz zam. 87-600 Lipno, Os. Korczaka 1/6 – sali kinezoterapii,

 1. Adrich Verding International sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie – powierzchni ściennych w celu instalacji automatów do sprzedaży ochraniaczy na obuwie,

 2. PHU Delta Zbigniew Kakiet Warszawa ul. Joteyki 13/52 – powierzchni w celu postawienia dystrybutora automatycznego do napojów,

 3. Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 – część powierzchni dachu w celu budowy, rozbudowy i eksploatacji instalacji telekomunikacyjnych,

 4. Pana Ireneusza Deręgowskiego zam. 87-600 Lipno, Oś. Reymonta 6/3 - placu w celu parkowania koparko-spycharki./ uchwała stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu/


Ad.16. Rozpatrzenie pisma Pani Krystyny Bogatko w sprawie zwrotu pieniędzy za wydzierżawioną działkę pod garaż. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że rozmawiał na ten temat z Kierownikiem Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych i jest również stanowisko radcy prawnego, które potwierdza, że nie ma podstaw prawnych do zwrotu środków finansowych w związku z rozbiórką garażu konstrukcji metalowej, gdyż do dnia dzisiejszego nie wpłynął wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu pod garaż. Ponadto zgodnie z § 6 ust 2 obowiązującej umowy Dzierżawca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu umowy w stanie niepogorszonym, a to oznacza, że to na Dzierżawcy ciąży obowiązek uporządkowania działki i oddanie jej w takim stanie w jakim ją otrzymał.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że nie ma podstaw prawnych do zwrotu środków finansowych w związku z rozbiórką garażu konstrukcji metalowej, gdyż do dnia dzisiejszego nie wpłynął wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu pod garaż.


Ad.17. Rozpatrzenie pisma Patryka Szajgickiego w sprawie wydzierżawienia dwóch stanowisk pod garaże metalowe. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że zgodnie ze stanowiskiem Kierownika Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych istnieje możliwość wynajęcia dwóch miejsc pod garaże, gdyż powiat lipnowski ma w posiadaniu wolne działki pod garaże.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie Lipnie wyraził zgodę na wydzierżawienie dwóch stanowisk pod garaże metalowe zgodnie ze złożonym podaniem Pana Patryka Szajgickiego.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 6 stycznia 2010 roku.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Powiadom znajomego