W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 7/2007 z dnia 16 lutego 2007 roku

Protokół Nr 7/2007
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 16 lutego 2007r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Lipnie Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji (lista obecności stanowi załącznik nr l do nin. protokołu).

Nadto udział wzięli:

 1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie.

 2. Jozef Predenkiewicz- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie.

 3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

 4. Wojciech Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie

 5. Maria Zielińska- Naczelnik Wydziału Finansów.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 905 Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 1. Przedstawienie wniosku o dofinansowanie wykonania robót budowlanych na drodze powiatowej Sikórz- Kikół z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych /ref. Dyrektor ZDP w Lipnie Jańczak/.

 2. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Tłuchowo w sprawie: ujęcia w realizowanych przedsięwzięciach gospodarczych w 2007r. odbudowy nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Kamień Kmiecy- Julkowo- Małomin- Koziróg Leśny- Marianki./ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/.

 3. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miasta i Gminy Skępe w sprawie: współuczestniczenia w kosztach budowy oświetlenia drogowego przy ulicy 21-go Stycznia w Skępem. ./ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/.

 4. Rozpatrzenie pisma Prezesa Sądu Rejonowego w Lipnie w sprawie: wyznaczenia przez samorząd powiatu lipnowskiego podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona przez Sąd Rejonowy w Lipnie. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski./.

 5. Rozpatrzenie pisma Przedsiębiorstwa Państwem Komunikacji Samochodowej w Lipnie w sprawie: wsparcia finansowego w realizacji inwestycji polegającej na budowie dworca autobusowego w Lipnie. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski./.

 6. Omówienie propozycji złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje pod nazwą ,,Termomodernizacja Zespołu Szkól Technicznych w Lipnie i Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2007r. zadania publicznego pn. ,,Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego”: związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Jabłońskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Skępem do przygotowania dokumentacji w Projekcie,, Poprzez Sport po zdrowie” - utworzenie ogólnodostępnej powiatowej strefy rekreacji dziecięcej. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 9. Rozpatrzenie pisma Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem w sprawie: ufundowania nagród rzeczowych dla laureatów V Konkursu Poetyckiego im. G. Zielińskiego w Skępem i objęcia patronatu nad konkursem./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 10. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie w sezonie zimowym tj. od stycznia 2007r. do 31 marca 2007r. w wymiarze 2x 1 godz. tygodniowo przez Gminny Klub Sportowy ,,Kikolanka” ./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 11. Rozpatrzenie pisma Miejskiego Klubu Sportowego ,,Mień” w sprawie: nieodpłatnego korzystania z sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie dla grup młodzieżowych klubu. ./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 12. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na powołania z dniem 01.09.07r. dziennego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej ./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 13. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem dotyczącego zatwierdzenia w ramach zadań rzeczowych typów szkół i zawodów na rok szkolny 2007/2008 ./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 14. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w sprawie: wsparcia finansowego związanego z pokryciem kosztów przewozu dzieci na turnus rehabilitacyjny połączony z zieloną szkoła. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 15. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w sprawie: udzielenia wsparcia finansowego w związku z cyklicznie odbywającym się Rejonowym Halowym Turniejem Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Lipnowskiego. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 16. Rozpatrzenie pisma Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie w sprawie: umożliwienia pobytu konserwatora sprzętu w Miejskim Centrum Kultury w Bursie Szkolnej w Lipnie ./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 17. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Przedstawienie wniosku o dofinansowanie wykonania robót budowlanych na drodze powiatowej Sikórz- Kikół z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych /ref. Dyrektor ZDP w Lipnie Jańczak/.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski – poinformował, że z uwagi na krótki termin podpisał wniosek o dofinansowanie wykonania robót budowlanych na drodze powiatowej Sikórz- Ciełuchowo- Kikół z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych, rozpoczętych przed 1.01.1999r.

W. Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – powiedział, iż samorząd powiatowy wnioskuje o 200 000zł.. Wskazał, że w budżecie Powiatu na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości 150 000 zł, gdyż z doświadczenia wie, że na ogół przyznawana jest mniejsza kwota niż wnioskowana.

T. Woźnicki- zwrócił się o zwiększenie środków na drogi. Powiedział, że jego zdaniem powiat powinien wnioskować o 300 tys. zł. z rezerwy subwencji ogólnej.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie powiedział, że za tym wnioskiem pójdą również inne działania mające na celu pozyskanie środków finansowych na drogi. Wskazał, że podczas spotkania powiedział dyrektorom i kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, że będą nagradzane i popierane takie działania, które będą przynosiły środki finansowe na rozwój powiatu.

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków zaakceptował wniosek do Ministerstwa Transportu o dokonanie wykonania robót budowlanych na drodze powiatowej Sikórz- Ciełuchowo- Kikół z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych, rozpoczętych przez 1.01.1999r.


Ad.2. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Tłuchowo w sprawie: ujęcia w realizowanych przedsięwzięciach gospodarczych w 2007r. odbudowy nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Kamień Kmiecy- Julkowo- Małomin- Koziróg Leśny- Marianki./ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/.

W. Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Wójt Gminy Tłuchowo wystąpił z propozycją współfinansowania odbudowy drogi powiatowej Kamień Kmiecy- Julkowo- Małomin- Kozioróg Leśny – Marianki. Wskazał, że faktem jest, iż nawierzchnia drogi powiatowej Marianki- Małomin- Kamień Kmiecy- Tłuchowo wymaga remontu na odcinku o długości 10,560 km. Koszt wykonania remontu w technologii profilowanie istniejącej nawierzchni masą mineralno- bitumiczną w ilości 75 kg/m2 oraz powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami bazaltowymi po cenach przetargowych z 2006r. wynosiłby 1.826.880zł. Zaznaczył, że w budżecie powiatu w § 4270zł ,,zakup usług remontowych” na 2007r. zostały zabezpieczone środki na odnowy nawierzchni na kwotę 1 000 000zł.. Podkreślił, że w powiecie lipnowskim jest naprawdę wiele odcinków dróg, które wymagają pilnych remontów, dlatego skierowanie wszystkich środków finansowych na jeden odcinek drogi jest jego zdaniem nieuzasadnione. Powiedział, że z każdej gminie jest nacisk społeczny na remontowanie dróg w danym rejonie, ale środków jest zbyt mało by wszystkich zadowolić. Wskazał, że we wstępnych tegorocznych planach robót remontowych został przewidziany do realizacji 1 km przedmiotowej drogi. Dodał, że na przedmiotowej drodze systematycznie wykonywane są remonty dziur i wyboi, zaś w 2001 i 20005r. na tej drodze wykonano remont nawierzchni na długości 2,698 km i 1,0 km.

T. Woźnicki- powiedział, że najbardziej zniszczony jest odcinek tej drogi od Kamienia Kmiecego w kierunku Julkowa.

W. Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- powiedział, że kwestia jaki odcinek przedmiotowej drogi ma być wyremontowany jest do ustalenia.

Dodał, że będzie rozmawiał z Wójtem Gminy Tłuchowo odnośnie współfinansowania remontu przedmiotowego odcinka drogi.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie powiedział, że on również będzie rozmawiał na ten temat z Wójtem Gminy Tłuchowo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi Wójtowi Gminy Tłuchowo, że nieuzasadnione jest skierowanie wszystkich środków na remont drogi powiatowej Kamień Kmiecy- Julkowo- Małomin –Kozioróg Leśny –Marianki, oraz, że w tegorocznych planach robót remontowych został przewidziany do realizacji 1 km przedmiotowej drogi od Kamienia Kmiecego w kierunku Julkowa.


Ad.3. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miasta i Gminy Skępe w sprawie: współuczestniczenia w kosztach budowy oświetlenia drogowego przy ulicy 21-go Stycznia w Skępem. ./ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/.

W.Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych- przedstawił przedmiotowe pismo. Wskazał, że samorząd Gminy Skępe zwrócił się o dofinansowanie w 50% kosztów ogólnych budowy oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej- ulicy 22 Stycznia w Skępem. Nadmienił, że zgodnie z kosztorysem koszt tej budowy został oszacowany na kwotę 19 398,13 zł (brutto). Dodał, że ze środków własnych nie widzi możliwości dofinansowania takiej inwestycji.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w Zarządzie Dróg Powiatowych na ten rok została przewidziana inwestycja polegająca na remoncie budynku, w którym mieści się jednostka. Dodał, że na ten remont zabezpieczono środki w wysokości 40 tys. zł. Wskazał, że być może uda się zaoszczędzić jakieś środki finansowe podczas realizacji inwestycji, które mogłyby zostać przeznaczone na inwestycji drogowe.

W. Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- powiedział, że ZDP w Lipnie planuje wykonać za te środki remont dachu, ocieplenie i elewację, więc przypuszcza, że 40 tys. zł może nie wystarczyć na wszystkie prace.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił, że na chwilę obecną nie może zadeklarować żadnych środków na dofinansowanie wskazanej w piśmie inwestycji, ale postanowił ponownie rozpatrzeć pismo po dokonaniu analizy z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2006r.

T. Woźnicki- zwrócił się z pytaniem, ile środków zostało zaoszczędzone na zimowym utrzymaniu dróg.

W. Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- powiedział, że na chwilę obecną nie zna jeszcze takich danych, ale podkreślił, że każda zaoszczędzona złotówka na zimowym utrzymaniu dróg zostanie przeznaczona na drogi powiatowe.

Nadto wskazał, że w punkcie 11 porządku obrad jest rozpatrzenie pisma MKS,,Mień Lipno w sprawie: nieodpłatnego korzystania z sali gimnastycznej ZST w Lipnie i jako członek Zarządu tego Klubu prosi o przychylność dla młodych zawodników tego Klubu w tej sprawie.

Ad.4. Rozpatrzenie pisma Prezesa Sądu Rejonowego w Lipnie w sprawie: wyznaczenia przez samorząd powiatu lipnowskiego podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona przez Sąd Rejonowy w Lipnie. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski./.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, ze co roku Zarząd występował do naszych niektórych jednostek organizacyjnych z zapytaniem dotyczącym możliwości zapewniania w danej jednostce warunków do odbycia kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie. Dodał, że jego zdaniem należy mieć na uwadze specyfikę naszych jednostek, gdyż większość z nich spełnia funkcje oświatowe i skierowanie tam takich osób byłoby niepedagogiczne. Wskazał, że w roku ubiegłym SP ZOZ w Lipnie wygenerował 4 miejsca do odbycia kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej, ale żadna osoba nie została tam skierowana, zaś Zarząd Dróg Powiatowych wygospodarował 10 takich miejsc i właśnie w tej jednostce takie kary były odbywane.

W. Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- powiedział, że osoby kierowane z Sądu na odbycie takiej kary wykorzystywane były do pracy na placu jednostki bądź do pracy na drogach.

J. Poliwko- powiedział, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie nie ma możliwości zorganizowania warunków do odbycia kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jego zdaniem należy zwrócić się do wszystkich jednostek organizacyjnych z zapytaniem dotyczącym możliwości zapewniania w danej instytucji warunków do odbycia kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie. Dodał, by podkreślić, że Zarząd Powiatu w Lipnie traktuje tę sprawę bardzo poważnie i oczekuje na szybką odpowiedź w tym zakresie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu z zapytaniem o możliwości zapewniania w danym zakładzie warunków do odbycia kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie poprzez określenie ewentualnej liczby takich osób.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Przedsiębiorstwa Państwem Komunikacji Samochodowej w Lipnie w sprawie: wsparcia finansowego w realizacji inwestycji polegającej na budowie dworca autobusowego w Lipnie. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski./.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że zaczęły się już pewne prace związane z budową nowego dworca autobusowego w Lipnie i Dyrekcja zwraca się z zapytaniem dotyczącym możliwości dofinansowania planowanej inwestycji. Wskazał, że zgodnie z opinią Wydziału Finansowego powiat nie dysponuje środkami, które można by przeznaczyć na wsparcie tej inwestycji.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- powiedział, że Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej stanowi własność Skarbu Państwa i dlatego wsparcie w budowie nowego dworca nie należy do zadań powiatu. Zaznaczył również, że Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego obiecał, że postara się wydzielić pewne środki finansowe na remont starych wiat, dworców autobusowych. Wskazał, że jeżeli pojawi się taka możliwość wówczas powiat lipnowski wystąpi do Marszałka o środki dla lipnowskiego PPKS-u.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że nie ma możliwości prawnych przekazania środków finansowych na realizowaną przez Przedsiębiorstwo inwestycję.


Ad.6. Omówienie propozycji złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje pod nazwą ,,Termomodernizacja Zespołu Szkól Technicznych w Lipnie i Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że w trakcie przygotowywania jest wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lipnie na termomodernizację Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie i Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Zaznaczył, że istnieje realne zagrożenie, że fundusz w obecnej postaci zostanie zlikwidowany, a powiat korzystał ze środków z WFOS i GW na różnego rodzaju inwestycje.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- powiedział, że na ten rok WFOŚ i GW nie przewiduje żadnych dotacji, tylko pożyczki, które nawet w 40% mogą zostać umorzone. Podkreślił, że są zapowiedzi Rządu dotyczące zlikwidowania funduszy, dlatego należy złożyć wniosek, by skorzystać jeszcze z takiej możliwości. Wskazał, że planowane jest złożenie wniosku na wymianę okien, ocieplenie Zespołu Szkól Technicznych w Lipnie na kwotę 500 tys zł oraz dokończenie wymiany okien i docieplenie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi-130 tys zł.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że co roku powiat składał wniosek o dotację lub pożyczkę z WFOSiGW. Zwróciła się z pytaniem, czy z wnioskiem występujemy jako Starostwo na obie inwestycje, czy każda jednostka złoży odrębny wniosek.

T. Woźnicki- powiedział, że jego zdaniem najlepiej byłoby gdyby dwa podmioty tj. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi i Zespół Szkół Technicznych w Lipnie złożyły odrębne wnioski na swoje inwestycje.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że zostanie wybrane najkorzystniejsze rozwiązanie w tym zakresie. Dodał, że zostanie zorganizowany w następnym tygodniu wyjazd do WFOS i GW i po tym spotkaniu zostaną Zarządowi Powiatu w Lipnie przedstawione szczegóły działań w tym zakresie.

Wicestarosta P. Wojciechowski- powiedział, że należy podjąć działania, by skorzystać z możliwości ubiegania się o środki finansowe z WFOS i GW. Dodał, że obie Panie Dyrektor pracują nad dokumentacją do WFOS i GW na planowane zadania.


Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2007r. zadania publicznego pn. ,,Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego”: związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Wskazała, że na realizację zadania polegającego na organizacji Powiatowych Igrzysk Młodzieży szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjlanych została przeznaczona kwota 10 tys. zł. Nadmieniła, że jest to cyklicznie organizowany konkurs i procedury postępowania zostały już wypracowane w tym zakresie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2007r. zadania publicznego pn. ,,Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego./ uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Jabłońskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Skępem do przygotowania dokumentacji w Projekcie,, Poprzez Sport po zdrowie” - utworzenie ogólnodostępnej powiatowej strefy rekreacji dziecięcej. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- powiedziała, ze istnieje możliwość ubiegania się o środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach priorytetu opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem, o które zamierza się ubiegać Zespół Szkół w Skępem na utworzenie ogólnodostępnej powiatowej strefy rekreacji dziecięcej w ramach projektu ,,Poprzez sport po zdrowie”. Zaznaczyła, że ubieganie się o środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego związane jest z przygotowaniem wymaganej dokumentacji, dlatego na mocy przedmiotowej uchwały zostanie udzielone Dyrektorowi Zespołu Szkół w Skępem pełnomocnictwo do przygotowania stosownej dokumentacji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Jabłońskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Skępem do przygotowania dokumentacji Projektu,, Poprzez Sport po zdrowie - utworzenie ogólnodostępnej powiatowej strefy rekreacji dziecięcej” / uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad. 9. Rozpatrzenie pisma Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem w sprawie: ufundowania nagród rzeczowych dla laureatów V Konkursu Poetyckiego im. G. Zielińskiego w Skępem i objęcia patronatu nad konkursem./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- powiedziała, że jest to corocznie organizowany konkurs. Dodała, że w tym roku organizatorzy zwracają się również o objęcie patronatu nad imprezą razem z Marszałkiem Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Skępe oraz ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów konkursu.

Wicestarosta P. Wojciechowski- powiedział, że jest to konkurs o zasięgu wojewódzkim a organizatorom zależy na środkach finansowych, za które sami dokonają zakupu nagród rzeczowych.

A. Smużewska- powiedziała, ze pod koniec roku Wydział Oświaty zakupił ładne pozycje książkowe za kwotę 1700zł,które miały stanowić nagrody podczas różnego rodzaju zawodów, konkursów. Dodała, że środki finansowe powinny zostać zachowane na organizowane przez powiat imprezy.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, by Naczelnik Wydziału Oświaty uzgodniła z organizatorami kwestie przekazania pozycji książkowych z zapasów Wydziału Oświaty dla laureatów konkursu, a jeżeli upieraliby się przy przekazaniu przez powiat środków finansowych na ten cel wówczas zaproponował przekazanie kwoty do 400zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zobowiązał Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia do uzgodnienia z organizatorami konkursu kwestii przekazania pozycji książkowych z zapasów Wydziału Oświaty dla laureatów konkursu, a jeżeli organizatorzy będą chcieli środki finansowe wówczas Zarząd Powiatu w Lipnie postanowił o przekazaniu na ten cel kwoty do 400zł.


Ad. 10. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie w sezonie zimowym tj. od stycznia 2007r. do 31 marca 2007r. w wymiarze 2x 1 godz. tygodniowo przez Gminny Klub Sportowy ,,Kikolanka” ./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

Ad. 11. Rozpatrzenie pisma Miejskiego Klubu Sportowego ,,Mień” w sprawie: nieodpłatnego korzystania z sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie dla grup młodzieżowych klubu. ./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- powiedziała, iż wpłynęły pisma z Gminnego Klubu Sportowego ,,Kikolanka” i Miejskiego Klubu Sportowego ,,Mień” Lipno” w sprawie: nieodpłatnego korzystania z sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie przez zawodników tych klubów. Powiedziała, że Zespół Szkół Technicznych w Lipnie ma zapisane w tegorocznym budżecie, że wypracuje dochody własne w wysokości 40 tys. zł., a środki te jednostka pozyskuje właśnie z wynajmu sali gimnastycznej podmiotom zewnętrznym. Wskazał, że jeżeli Zarząd Powiatu w Lipnie będzie zwalniał podmioty z opłat za wynajem sali wówczas jednostka nie wypracuje dochodów i trzeba będzie ją zwolnić z tego obowiązku.

J. Kalinowski-powiedział, iż należy dążyć do wykonania dochodów, bo jak nie zostaną wykonane dochody wówczas nie będzie środków na pokrycie wydatków. Wskazał, że należy opracować harmonogram korzystania z sali gimnastycznej ZST w Lipnie.

Wicestarosta P. Wojciechowski- powiedział, że jest za swobodą działania dyrektora danej jednostki, bo to on bierze odpowiedzialność za wykonania własnych dochodów.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie opuścił Wicestarosta P. Wojciechowski.

Przewodniczący Zarządu K. Branowski- powiedział, iż Zarząd Powiatu w Lipnie wykazuje przychylne nastawienie do wszelkiego rodzaju inicjatyw organizowanych przez kluby sportowe udzielając wsparcia w postaci wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali sportowej na organizowane turnieje, zawody, fundując puchary. Wskazał jednak, że Zespół Szkól Technicznych w Lipnie ma do wykonania dochody w wysokości 40 tys. zł i to głównie z wynajmu sali gimnastycznej. Ponadto jednostka ponosi koszty związane z funkcjonowaniem sali gimnastycznej tj. koszty mediów, obsługi. Nadmienił także, ze sala gimnastyczna powinna być czynna tylko do godz. 21, gdyż po tej godzinie musi być czas na jej posprzątanie i przygotowanie do następnego dnia pracy. Dodał, że oczywiście zawodnicy tych klubów mogą korzystać z sali gimnastycznej zgodnie z ustalonym cennikiem

J. Kalinowski- powiedział, że powinna być zabezpieczona właściwa opieka podczas korzystania z sali gimnastycznej ZST w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na korzystanie z sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie przez zawodników GKS ,,Kikolanka” i zawodników MKS,,Mień” Lipno zgodnie z ustalonym cennikiem za wynajem sali.Ad.12. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na powołania z dniem 01.09.07r. dziennego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej ./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

Ad.13. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem dotyczącego zatwierdzenia w ramach zadań rzeczowych typów szkół i zawodów na rok szkolny 2007/2008 ./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- przedstawiła przedmiotowe pisma. Powiedziała, że oba dotyczącą powołania nowego typu szkół : w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie dziennego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej a w Zespole Szkół w Skepem: 3- letniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych (zaoczne), 1-roczna Szkoła Policealne (zaoczna) w zawodzie opiekunka środowiskowa,, 2-letnia Szkoła Policealna (zaoczna) w zawodzie technik informatyk. Wskazała, że organem kompetentnym do utworzenia nowej szkoły jest Rada Powiatu w Lipnie i jeżeli będzie taka wola to zostaną przygotowane stosowne projekty uchwał. Poinformowała, że powołanie nowych typów szkół powinno się odbyć w miesiącu marcu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie- zaproponował, by przedmiotowe pisma skierować pod obrady Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Lipnie w celu uzyskania jej opinii w tej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków postanowił przedmiotowe pisma skierować pod obrady Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Lipnie.

Ad.14. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w sprawie: wsparcia finansowego związanego z pokryciem kosztów przewozu dzieci na turnus rehabilitacyjny połączony z zieloną szkoła. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że Dyrekcja ZSS w Lipnie podejmuje starania o pozyskanie środków na pokrycie kosztów transportu uczniów szkoły na turnus rehabilitacyjny połączony z zielona szkołą do Zakopanego. Dyrekcja zrobiła rozeznania wśród firm transportowych i najmniejszy koszt został określony na 2220zł., a takich środków szkoła nie ma we własnym budżecie. Rozwiązaniem tej sytuacji jest podróż pociągiem z opiekunami, bo wówczas koszty są znacznie mniejsze i można pokryć je z budżetu Starostwa, choć wskazała, że podróż busem byłaby wygodniejsza dla pasażerów.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż będzie rozmawiał z Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi odnośnie kosztów i możliwości transportu uczniów ZSS w Lipnie do Zakopanego busem tej jednostki.

T. Woźnicki- powiedział, że uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie na turnus rehabilitacyjny powinni jechać pociągiem. Ponadto Dyrekcja powinna szukać środków na pokrycie tych kosztów z innych źródeł, a jak się nie uda dopiero wówczas powiat powinien pokryć te koszty.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – zaproponowała, by powiat pokrył koszty transportu w wysokości 500 zł niezależnie od tego, czy będzie to refundacja kosztów przejazdu busem, czy też pociągiem.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił przekazać kwotę 500zł na sfinansowanie kosztów podróży uczniów ZSS w Lipnie na turnus rehabilitacyjny do Zakopanego.

Ad.15. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w sprawie: udzielenia wsparcia finansowego w związku z cyklicznie odbywającym się Rejonowym Halowym Turniejem Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Lipnowskiego. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że jest to cyklicznie organizowany turniej, którego specyfika polega na tym, że każdy jego uczestnik musi dostać jakoś symboliczną nagrodę. Wskazała, że środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków mając na uwadze charakter turnieju jednogłośnie podjął decyzję o dofinansowaniu we wnioskowanej kwocie (300zł) zakupu medali, pucharów i dyplomów dla uczestników zawodów.


Na posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie wrócił Wicestarosta P. Wojciechowski.


Ad.16. Rozpatrzenie pisma Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie w sprawie: umożliwienia pobytu konserwatora sprzętu w Miejskim Centrum Kultury w Bursie Szkolnej w Lipnie ./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- poinformował, iż autorzy projektu o sławnej Lipnowiance Poli Negri podjęli działania mające na celu przystosowanie kina ,,Nowojka” w Lipnie pod potrzeby przeglądu filmu o Poli Negri. Wskazał, że w tym celu przybył do Lipna konserwator, który dokona modernizacji sprzętu przesyłającego dźwięk i obraz w lipnowskim kinie. Zaznaczył, że inicjatorzy tych działań zwrócili się, by konserwator mógł nieodpłatnie przenocować przez 3 noce w Bursie Szkolnej w Lipnie, zaś Urząd Miasta w Lipnie pokryje koszty jego wyżywienia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na 3 nieodpłatne noclegi w Bursie Szkolnej w Lipnie konserwatorowi sprzętu przesyłającego dźwięk i obraz w Miejskim Centrum Kultury w Lipnie.


Ad.17. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie- powiedział, że na dzisiejszym posiedzeniu nie będzie omawiana sytuacja w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie, gdyż zostanie poświecone temu zagadnieniu oddzielnie posiedzenie. Powiedział, iż do sytuacji w szpitalu podchodzimy poważnie, konsekwentnie, rygorystycznie. Poinformował, iż zostały przeprowadzone rozmowy ze Starostą i Przewodniczącym Rady poprzedniej kadencji na temat sytuacji i działań byłych władz odnośnie lipnowskiego szpitala.

Przewodniczący Zarządu nadmienił, że szacunkowy koszt podziału działek przy ul. 11 listopada w Lipnie wyniesienie około 4 tys. zł.Powiedział, ze środki na ten cel muszą się znaleźć w budżecie powiatu. Powiedział, iż powiat jest skłonny sprzedać część zabudowana nieruchomości przy ul.11 Listopada wraz z drogami dojazdowymi, zaś część niezabudowaną podzielić na działki i sprzedać na wolnym rynku. Wskazał, że miasto Lipno chce umorzyć ½ podatku od nieruchomości na rzecz szpitala, ale w pierwszej kolejności należy podjąć działania na rzecz zdjęcia hipoteki z nieruchomości przy ul. 11 Listopada w Lipnie.

Zaznaczył, że przedłużył kontrolę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie i obecnie oczekuje na protokół z kontroli. Podkreślił, że te sprawy, które będą miały znamiona przestępstwa będą kierowane do Prokuratury.

Wskazał, że obecnie to Dyrektor SP ZOZ w Lipnie będzie realizował koncepcje Zarządu Powiatu w Lipnie i Rady Powiatu w Lipnie.

Dodał, że trzeba zmienić mentalność pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie, gdyż wszystko zależy od nastawienia do zmian.

Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie J. Predenkiewicz- powiedział, by Zarząd Powiatu w Lipnie nie odkładał spraw związanych z Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie, gdyż na ostatniej sesji zapowiedział, że w najbliższym czasie odbędzie się sesja poświęcona szpitalowi.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że temat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie nie będzie odkładany i sesja poświecona szpitalowi powinna się odbyć na początku marca.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- zwróciła się z pytaniem, czy przedstawiciele organu prowadzącego zamierzają uczestniczyć w komisjach egzaminacyjnych jako obserwatorzy.

Wicestarosta P. Wojciechowski- powiedział, że jego zdaniem organ prowadzący powinien być obserwatorem podczas komisji egzaminacyjnych. Wskazał, że szczegóły w tym zakresie zostaną uzgodnione.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze zostanie zorganizowane spotkanie z kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu dotyczące zasad korzystania z samochodów prywatnych w celach służbowych i ustalenie stawki za 1 km przebiegu pojazdu określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Poinformował, że w tej chwili trwają prace nad zarządzeniem w tej sprawie dotyczące pracowników Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Nadto powiedział, ze sprawa dotycząca przewozów pasażerskich na trasie Toruń- Sierpc powoli się klaruje, ponieważ Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego obiecał pomoc w tym zakresie.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- poinformował, że wpłynęła już decyzja z Urzędu Miasta dotycząca zatwierdzenia podziału nieruchomości przy ul. Sierakowskiego 10 pod planowany parking Starostwa przy ul. Sierakowskiego 10B. Wskazał, że będą prowadzone negocjacje co do ceny ze sprzedającym przedmiotową nieruchomość.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że we wszystkich jednostkach w jednym czasie zostały wypłacone ,,trzynastki” , zaś wzrost wynagrodzenia pracowników Starostwa nastąpiłby z dniem 1 marca z wyrównaniem od stycznia.

Nadto poinformował, ze Sekretarz Powiatu w Lipnie przygotowuje nowy Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lipnie. Wskazał, że w najbliższym czasie w Starostwie zostanie powołany zespół, jak również Starostwo podejmuje działania na rzecz wprowadzenia systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001: 2000. Wskazał, że uzyskanie takiego certyfikatu wiąże się z korzyściami przy ubieganiu się o środki unijne.

Powiedział również, że trwają przygotowania do zmiany funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, jak również poinformował, że została zmienione komisja do opiniowania wniosków o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 16 lutego 2007r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.
Justyna Śliwińska.


Powiadom znajomego