W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 6/2007 z dnia 24 stycznia 2007 roku

Protokół Nr 6/2007
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 24 stycznia 2007 r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Lipnie Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji (lista obecności stanowi załącznik nr l do nin. protokołu).

Nadto udział wzięli:

 1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie.

 2. Jozef Predenkiewicz- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie.

 3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

 4. Mirosław Grodaszewski- Kierownik Działu Utrzymania Dróg, Mostów i Zamówień Publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie

 5. Joanna Przybyszewska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

 6. Eliza Jałowiecka- Rudewicz- p.o. Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 800 Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia

Zarządu Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 1. Przedstawienie zmienionego projektu planu budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie na 2007r. /ref. Kierownik Działu Utrzymania Dróg, Mostów i Zamówień Publicznych w ZDP w Lipnie M. Grodaszewski/.

 2. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miasta i Gminy w Skępe w sprawie: dofinansowana budowy oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej – ulicy 21-go Stycznia w Skępem /ref. Kierownik Działu Utrzymania Dróg, Mostów i Zamówień Publicznych w ZDP w Lipnie M. Grodaszewski/.

 3. Przedstawienie zmienionego planu budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

 4. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w sprawie: podwyższenia wynagrodzenia członków składów orzekających /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

 5. Przedstawienie zmian w projekcie budżetu Starostwa Powiatowego w Lipnie na 2007r. w rozdz. 75011, 75019, 75020 /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

 6. Regulacja płac w administracji i obsłudze placówek oświatowych /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

 8. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lipnowskiego ,,Nadzieja” w sprawie: wsparcia finansowego Choinki Noworocznej dla dzieci niepełnosprawnych

 9. Ustalenie terminu i porządku obrad V sesji Rady Powiatu w Lipnie- przedstawienie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

 • uchwalenie budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2007r.

 • przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 • zmiany Uchwały nr X/63/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 24 października 2003 roku odnośnie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i innych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 • przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2006 rok.

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipnie za 2006 rok. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

 • wyrażenia opinii w sprawie projektu Studium Ochrony Przeciwpowodziowej dotyczącej rzeki Skrwa Prawa przepływającej przez teren Powiatu Lipnowskiego /ref. p.o. Naczelnika Wydziału ŚRiL E. Jałowiecka- Rudewicz/.

 • wyrażenia opinii w sprawie projektu Studium Ochrony Przeciwpowodziowej dotyczącej rzeki Wisły ( odcinek na terenie Gm. Dobrzyń n/W) przepływającej przez teren Powiatu Lipnowskiego /ref. p.o. Naczelnika Wydziału ŚRiL E. Jałowiecka- Rudewicz/.

 • wyrażenia opinii w sprawie projektu Studium Ochrony Przeciwpowodziowej dotyczącej rzeki Mień przepływającej przez teren Powiatu Lipnowskiego. /ref. p.o. Naczelnika Wydziału ŚRiL E. Jałowiecka- Rudewicz/.

 • przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2007 rok Powiatu w Lipnie na 2007 rok.

 • zatwierdzenia rocznych planów stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2007r.

 1. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Przedstawienie zmienionego projektu planu budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie na 2007r. /ref. Kierownik Działu Utrzymania Dróg, Mostów i Zamówień Publicznych w ZDP w Lipnie M. Grodaszewski/.

M. Grodaszewski- Kierownik Działu Utrzymania Dróg, Mostów i Zamówień Publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie – powiedział, że we wrześniu ZDP w Lipnie złożył projekt planu wydatków na 2007r., który opiewał na kwotę 2.415.534 zł który po dokonaniu korekty wynosi 2.342.027zł. tj. został zmniejszony o 73 507zł i w takiej wysokości został przyjęty przez Zarząd Powiatu. Zmniejszenia dokonano w kosztach utrzymania drogowej służby liniowej, w tym osobowego funduszu płac pracowników interwencyjnych W miesiącu styczniu złożono skorygowany projekty uwzględniający 4% wzrost płac dla pracowników zatrudnionych w ZDP w Lipnie. Z tego też powodu dokonano korekty pozostałych wydatków. Zmniejszenia dokonano w paragrafach dot. zakupu energii, zakupu usług telefonicznych i materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego. Skorygowane zostały również wydatki na bieżące utrzymanie dróg, usługi remontowe, zimowe utrzymanie dróg, inwestycji (w tym paragrafie zmiana na plus).

Dodał, że po korekcie Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie planuje wykonać następujące odcinki dróg: Maliszewo – Brzeżno (3 km tylko w przypadku otrzymania środków z rezerwy budżetowej), Sikórz- Kikół, Kawno- Wildno (w przypadku otrzymania środków z Ministerstwa Infrastruktury), Dąbrówka- Wola, Lipno- Brzeżno- Gnojno (odcinek 1,5 km od ul. Mickiewicza do Sierakowskiego za parkingiem szpitala), Karnkowo- Chlebowo (odcinek wzdłuż szkoły), Lipno- Czarne (odcinek 2,6 km), Marianki- Małomin- Tłuchowo (odcinek od Julkowa do Kamienia Kmiecego). Ponadto w tym roku zostanie wykonany II etap drogi Żabieniec-Lipno.

T. Woźnicki- powiedział, że porównując do roku poprzedniego nie jest ani lepiej ani gorzej. Powiedział, że na paragrafie zakup usług remontowych zaplanowane jest 99% w stosunku do wykonania z roku poprzedniego. Powiedział, ze był członkiem Zarządu wszystkich kadencji i zawsze plany dotyczące remontów dróg na dany rok był inne od tych ostatecznie wykonanych. Zaproponował odbycie wizji lokalnej dróg, które będziemy chcieli wyremontować.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- powiedział, iż został przedstawiony pewien obraz kształtowania projektu budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie na 2007r.. Wskazał, ze faktycznie paragraf zakup usług remontowych zastał zaplanowany na poziomie 99%, ale podkreślił, że niedługo skończy się zima i z pewnością będą pewne oszczędności na zimowym utrzymaniu dróg., które w całości zostaną przeznaczone na paragraf remontowy. Dodał, że pewne paragrafy zostały zwiększone w stosunku do roku poprzedniego np.,. zakup usług pozostałych, podróże służbowe i krajowe, różne opłaty i składki. Wskazał, ze z Dyrektorem ZDP zostało uzgodnione zaplanowanie kwoty na zatrudnienie 5 pracowników w ramach tzw. robót interwencyjnych. Dodał, że wzrasta również wynagrodzenie pracowników o 4%, a w sumie budżet ZDP w Lipnie wzrasta o 3,07% do roku poprzedniego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków przyjął zmieniony projekt planu budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w lipnie na 2007r.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- poinformował, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie otrzymał polecenie przygotowania 5 wniosków do Urzędu Marszałkowskiego o środki unijne na inwestycje drogowe.

T Woźniki- zwrócił się o zrealizowanie w 2007r. remontu drogi- Kamień Kmiecy -Julkowo- Małomic- Kozioróg Leśny – Marianki.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w stosownym czasie Zarząd Powiatu w Lipnie wraz z Komisją Budownictwa dokona objazdu dróg powiatowych i wówczas zostanie podjęta decyzja co do remontu dróg powiatowych w 2007r.

Dodał, że w niedziele uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami miejscowości Brzeźno, którzy zwracali się o wykonanie drogi do tej miejscowości.


Ad.2. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miasta i Gminy w Skępe w sprawie: dofinansowana budowy oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej – ulicy 21-go Stycznia w Skępem /ref. Kierownik Działu Utrzymania Dróg, Mostów i Zamówień Publicznych w ZDP w Lipnie M. Grodaszewski/.

M. Grodaszewski- Kierownik Działu Utrzymania Dróg, Mostów i Zamówień Publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych obowiązek budowy oraz utrzymania oświetlenia drogowego na zarządcy drogi nie występuje. Dodał, ze zgodnie z ustawą Prawo energetyczne do zadań własnych gminy należy planowanie oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych. Zaznaczył, że faktycznie odcinek ulicy 21-go Stycznia w Skępem jest odcinkiem niebezpiecznym, dlatego, biorąc pod uwagę czynnik ludzki, jeżeli taka byłaby wola Zarządu możliwe jest dofinansowanie budowy oświetlenie tej drogi. Zaznaczył, że w piśmie nie ma podanych szczegółów dotyczących tej inwestycji, w tym głównie jej kosztu. Nadmienił, że zasięgnie szczegółowych informacji w tym temacie.

Wicestarosta K. Wojciechowski- powiedział, że faktycznie ul. 21 Stycznia w Skępem jest niebezpieczna i często dochodzi na niej do zdarzeń drogowych, często z udziałem pieszych.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze powiat posiada za mało informacji na ten planowanej budowy oświetlenia w miejscowości Skepem. Dodał, że nie może podjąć decyzji w tej sprawie, gdyż nie posiada informacji z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za rok poprzedni i nie wie, jakimi środkami będzie dysponował, dlatego zaproponował rozpatrzenie tego pisma w późniejszym terminie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił ponownie rozpatrzeć pismo po okresie zapoznania się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za rok poprzedni, dodając, iż warunkiem koniecznym do podjęcia decyzji przez Zarząd Powiatu w Lipnie w tej sprawie jest poznanie większej liczby szczegółów, a zwłaszcza: kosztu planowanej inwestycji i kwoty dofinansowania oczekiwanej przez Władze Miasta i Gminy Skępe od Powiatu Lipnowskiego.


Ad.3. Przedstawienie zmienionego planu budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

J. Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie- przedstawiła zmieniony projekt planu wydatków na 2007r. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie. Powiedziała, że część zmian planu wydatków na 2007r. wynika z planowanych zmian Regulaminu Organizacyjnego jednostki.. Wskazała, że planowane jest zmniejszenie zatrudnienia o 2 etaty Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i dodatkowo jeden etat będzie finansowany ze środków PFRON. Ponadto zmniejszono paragraf – zakup usług i wyposażenia. Dodała, ze ponadto zostały utworzone dodatkowe paragrafy zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że przedłożony w tej postaci projekt planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie na 2007r. został skonsultowany z władzami powiatu –Starosta, Wicestarostą i Przewodniczącym Rady Powiatu w Lipnie. Wskazał, że będzie redukcja zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ale jak zaznaczył, nie zostawi się tych osób bez pomocy, gdyż są wakaty w innych jednostkach organizacyjnych powiatu i tam te osoby znajda zatrudnienie

J. Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie- powiedziała ,że w tej chwili w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie pracuje 10 pracowników a będzie pracować 8 pracowników. Powiedziała, ze podwyżki dla pracowników przewidziane są na 7,4 %, ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada fundusz nagród (3%) i fundusz premii (10%). Wskazała, ze fundusz premii wynika z Regulaminu Organizacyjnego przyjętego przez Zarząd Powiatu w Lipnie. Dodała, ze praktycznie cały budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie przeznaczany jest na wynagrodzenia pracowników, gdyż środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych PCPR w Lipnie posiłkuje się jeżeli chodzi o paragrafy rzeczowe.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął zmieniony projekt planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2007r.

J. Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie- przedstawiła zmieniony projekt planu wydatków na 2007r Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Wskazała, że po rozmowach z Panem Starostą i Wicestarostą projekt planu wydatków Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności uległ korektom. Wskazała, ze najistotniejsza zmiana dotyczy paragrafu 4170 wynagrodzenia bezosobowe, który został zwiększony o 6.700 zł z którego płacone są wygrodzenia dla składów orzekających, zaś zmniejszeniu uległ paragraf zakup materiałów papierniczych do drukowania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął zmieniony projekt planu wydatków Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności na 2007r.


Ad.4. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w sprawie: podwyższenia wynagrodzenia członków składów orzekających /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

J. Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, iż wynagrodzenie członków składów orzekających w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lipnie nie było podnoszone od początku funkcjonowania Zespołu tj. 2 stycznia 2001r. Wskazała, ze zrobili rozeznanie w okolicznych powiatach i Zespół z terenu powiatu lipnowskiego jest jednym z najniższej wynagradzanych.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- powiedział, że na ostatnim Konwencie Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego pojawiły się głosy, że lekarze orzekający w zespołach orzekających o niepełnosprawności nie chcą orzekać za tak niskie kwoty. Ponadto Urząd Wojewódzki przymierza się do uśrednienia kwot wynagrodzenia dla członków składów orzekających. Nadmienił, ze mając na uwadze fakt, iż wynagrodzenie członków składów orzekających w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lipnie nie było podnoszone od początku funkcjonowania Zespołu tj. 2 stycznia 2001r. zaproponował podwyższenie wynagrodzenia przewodniczącego składu orzekającego z 15 zł na 18 zł za 1 orzeczenie, a dla członka składu z 8 zł na 10 zł za 1 orzeczenie.

Zarząd Powiatu w Lipnie po zapoznaniu się z danymi na temat wysokości wynagrodzenia członków składów orzekających w innych powiatach oraz mając na uwadze fakt, iż wynagrodzenie członków składów orzekających w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lipnie nie było podnoszone od początku funkcjonowania Zespołu tj. 2 stycznia 2001r. jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie wynagrodzenia przewodniczącego składu orzekającego do kwoty 18 zł, zaś dla członka składu do 10 zł za 1 orzeczenie, jednakże ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Powiatu w Lipnie podejmując stosowną uchwałę.

J. Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Lipnie- powiedziała, ze na 2007r. planuje się około 1700 orzeczeń.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie K. Baranowski- powiedział, iż powiat lipnowski będzie występował do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dołożenie środków na działalność Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Poinformował, że dotychczas było zawarte porozumienie pomiędzy Starostwem a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie na obsługę administracyjno- finansową Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, na mocy której główna księgowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie otrzymywała dodatkowe wynagrodzenie. Dodał, że planuje się, by obsługa funkcjonowania Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności odbywałaby się przez służby Starostwa Powiatowego w Lipnie. Dodał, ze w tym celu planuje się dokonać odpowiednich zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa.


Ad.5. Przedstawienie zmian w projekcie budżetu Starostwa Powiatowego w Lipnie na 2007r. w rozdz. 75011, 75019, 75020 /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z Chmielewski -Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, ze po przeprowadzeniu przez Starostę, Wicestarostę, Skarbnika i Sekretarza powiatu analizy projektu budżetu Starostwa na 2007r. udało się wygospodarować pewne oszczędności na paragrafach rzeczowych i ostatecznie zostały zwiększone wydatki w dz. 750 – administracja publiczna o kwotę 50 179 zł. Wskazał, ze zwiększenie wydatków związane jest z planowanym wzrostem wynagrodzenia dla pracowników Starostwa z planowanych 2% na 5,5 % w stosunku do roku 2006 oraz nie planowanej w projekcie nagrody jubileuszowej dla Starosty Lipnowskiego. Wzrost ten jest możliwy ponieważ zmniejszono paragraf dodatkowego wynagrodzenia rocznego i paragrafy dot. zakupu materiałów i usług. Dodał, że ponadto został zwiększony paragraf –rady powiatu w związku ze wzrostem wynagrodzenia pracownika oraz z planowanym wzrostem diet dla radnych. Zaznaczył, ze równocześnie zostały zwiększone planowane dochody z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 25 559zł.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że chciałby by na sesji planowej miedzy 7 a 10 lutego Rada Powiatu w Lipnie uchwaliła budżet powiatu lipnowskiego na 2007r. oraz zatwierdziła diety dla radnych Rady Powiatu w Lipnie. Dodał, ze oszczędności na radach są gdyż Starosta i Wicestarosta nie pobierają diet. Podkreślił, że chciałby, by dyrektorzy wszystkich jednostek organizacyjnych mieli świadomość, że trzeba oszczędzać, by skończyło się rozdawnictwo materiałów biurowych. Zaznaczył, ze w Starostwie zostały zmniejszone limity na służbowe telefony komórkowe, jak również pracownicy będą musieli bardziej oszczędzać na rozmowach telefonicznych, gdyż rachunki są zdecydowanie za duże, a dzięki takim oszczędnościom będzie możliwość zwiększenia wynagrodzenia pracownikom.

Z. Chmielewski-Sekretarz Powiatu w Lipnie powiedział, że została przygotowana propozycja, w której dieta obliczana jest wskaźnikiem procentowym liczonym od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wskazał, że zgodnie z taką propozycją dla radnych bezfunkcyjnych dieta wyniosła by 64% minimalnego wynagrodzenia, dla przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie 85% minimalnego wynagrodzenia, dla radnych nieetatowych członków Zarządu 110% minimalnego wynagrodzenia, dla wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie 90% minimalnego wynagrodzenia, dla Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie 125% minimalnego wynagrodzenia.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że została przygotowana propozycja regulacji diet dla radnych, gdyż od 2002r. diety nie były podnoszone. Dodał, ze w powiecie lipnowskim diety dla radnych i tak nie będą duże, bo w wielu porównywalnych powiatach i gminach radni mają znacznie większe diety.

J. Predenkiewicz- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie- powiedział, że jego zdaniem została przyjęta słuszna metoda naliczania diet. Dodał, że dzięki takiej propozycji nie będzie konieczności więcej podejmować uchwały o podwyższeniu diet dla radnych. Wskazał, ze będzie to pewien wzrost, ale przez ostatnie lata temat diet nie był w ogóle podnoszony.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął zmieniony projekt planu wydatków i dochodów Starostwa Powiatowego w Lipnie na 2007r. oraz przyjął propozycję regulacji diet dla radnych Rady Powiatu według wskaźnika procentowanego liczonego od minimalnego wynagrodzenia za pracę, czego wyrazem jest projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Lipnie, który skierował na sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień 9 lutego 2007r. / projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.6. Regulacja płac w administracji i obsłudze placówek oświatowych /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- powiedziała, że na prośbę Starosty zwróciła się do jednostek oświatowych o zestawienie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi. Wskazała, ze występują pewne rozbieżności w wynagradzaniu pracowników z uwagi na fakt, iż byłe szkoły o profilu rolniczym tj. obecny Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W oraz Zespołu Szkół w Skępem były finansowane przez Kuratorium Oświaty i Ministerstwo Rolnictwa co spowodowało, iż są tam wyższe wynagrodzenia na tych samych stanowiskach niż w pozostałych szkołach. Wskazała, ze jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji jest zbliżenie do siebie wynagrodzenia zasadniczego we wszystkich placówkach oświatowych. Dodała, ze wartość punktów nie zmienia się.

J. Kalinowski- powiedział, że jest to właściwy kierunek działania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o przeprowadzeniu regulacji płac w jednostkach oświatowych wśród pracowników administracji i obsługi poprzez zbliżenie do siebie wynagrodzenia zasadniczego na danym stanowisku we wszystkich placówkach w ramach własnych budżetów jednostek.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- powiedział, ze co roku przy pracach nad projektem budżetu powiatu lipnowskiego Zarząd Powiatu w Lipnie ustalał kwotę dotacji na 1 słuchacza szkoły niepublicznej na dany rok. Wskazała, że kwotę dotacji ustala się biorąc pod uwagę 50% kosztów utrzymania 1 ucznia w szkole publicznej. Dodała, że koszty utrzymania 1 ucznia szkoły publicznej zostały określone na 246 zł, wiec 50% wynosi 123zł. Wskazała, że mając na uwadze coraz mniejszą subwencję oświatową kwota dotacji przez ostatnie 3 lata na 1 ucznia szkoły niepublicznej została określona na 99zł. Zaproponowała, zrobienie symbolicznego kroku w stosunku do szkól niepublicznych i ustalenie kwoty dotacji na 100zł na 1 ucznia szkoły niepublicznej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie ustalił kwotę dotacji na 1 ucznia szkoły niepublicznej na 100zł.


Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, iż zmianie uległ skład Rady Powiatu w Lipnie i skład Zarządu i zaszła konieczność zmiany składu komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego. Wskazał, że w poprzedniej kadencji powołana komisja była komisją stałą, która obsługiwała wszystkie przetargi zbywające mienie powiatu. Dodał, że istnieje możliwość powołania komisji doraźnych na przeprowadzenie konkretnego przetargu. Przedstawił skład dotychczasowej Komisji przetargowej: Przewodniczący Z. Chmielewski, członkowie: Marek Baranowski- później Józef Szmelter, Piotr Wojciechowski, Maria Zalewska, Ireneusz Gojlik.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jego zdaniem komisja przetargowa powinna być stałą komisją. Zaproponował, by przewodniczącym komisji przetargowej został jej dotychczasowy przewodniczący, który posiada już doświadczenie w tym zakresie: Zbigniew Chmielewski, osoba zajmująca się w Starostwie zamówieniami publicznymi Agnieszka Grzywaczewska, przedstawiciel wydziału Geodezji Ireneusz Gojlik, przedstawiciel Wydziału Finansów Mariola Kępińska, przedstawiciel Rady Powiatu w Lipnie Karol Kwiatkowski.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego w następującym składzie: Przewodniczący: Zbigniew Chmielewski, Członkowie: Agnieszka Grzywaczewska, Mariola Kępińska, Ireneusz Gojlik, Karol Kwiatkowski. /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.

Ad.8. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lipnowskiego ,,Nadzieja” w sprawie: wsparcia finansowego Choinki Noworocznej dla dzieci niepełnosprawnych

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lipnowskiego ,,Nadzieja” corocznie organizuje choinkę dla dzieci niepełnosprawnych. Dodał, że w tym roku organizatorem jest również Starostwo Powiatowe w Lipnie. Wskazał, że w organizację choinki dla dzieci niepełnosprawnych włączyli się wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu lipnowskiego, którzy przeznaczają na ten cel środki finansowe, jak również środki na organizację choinki pozyskano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wskazał, że organizatorzy zwracają się o wsparcie finansowe w wysokości ok. 300 zł, które planują przeznaczyć na upominki dla uczestników choinki. W imieniu organizatorów zaprosił do udziału w choince, które odbędzie się 17 lutego w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przeznaczyć kwotę 350 zł na upominki dla dzieci biorących udział w choince.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w najbliższą sobotę o godz. 10,00 rozpocznie się turniej młodzików w piłkę nożna organizowany przez FUTURA-Mień Lipno, który jak przypomniał jest pod patronatem Zarządu Powiatu. Przypomniał, że Zarząd Powiatu w Lipnie ufundował dla zawodników 3 puchary oraz przekazał drobne gadżety promocyjne. Dodał, że organizatorzy zwracają się o pokrycie kosztów zakupu 100 snicersów dla zawodników turnieju. Wskazał, ze koszt tego zakupu wyniesie około 100zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu 100 snicersów dla zawodników turnieju w piłkę nożną młodzików organizowanego przez FUTURA- MIEN LIPNO. /koszt około 100zł/

Ad.9. Ustalenie terminu i porządku obrad V sesji Rady Powiatu w Lipnie- przedstawienie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że były prowadzone wstępne rozmowy z Przewodniczącym Rady, by sesja budżetowa odbyła się miedzy 7 a 10 lutego 2007r. Powiedział, że został przygotowany projekt porządku obrad V sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, iż w propozycji porządku obrad sesji został umieszczony punkt dotyczący zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności za 2006r., ale zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów rzecznik konsumentów do 31 marca przedkłada Radzie sprawozdanie ze swojej działalności. Wskazał, ze termin ten nie minął, ponadto nie jest wspomniany termin, kiedy Rada go zatwierdza, więc mając na uwadze, że planowany porządek najbliższej sesji jest bardzo obszerny zaproponował przesunąć sprawozdanie Rzecznika na następną sesję Rady Powiatu w Lipnie. Następnie rozdał członkom Zarządu zestawienie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipnie w poszczególnych latach celem zapoznania się.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- powiedział, że w propozycji porządku obrad sesji zostało umieszczone przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2006r.. Wskazał, ze mając na uwadze, że porządek V sesji będzie bogaty zaproponował zdjąć ten punkt z propozycji porządku obrad najbliższej sesji i przesunąć sprawozdanie z działalności Komisji na kolejną sesję Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2006r., którą skierował na kolejną sesję Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją zwołania na dzień 9 lutego 2007r. o godz. 10,00 V sesji Rady Powiatu w Lipnie, proponując jednocześnie porządek obrad tejże sesji.

Przewodniczący Zarządu zwrócił się o przedstawienie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie przewidzianych na V sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- uchwalenie budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2007r.

Przewodniczący Zarządu – powiedział, ze Wydział Finansowy przygotował autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dotyczącej uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2007r.. Wskazał, ze autopoprawki zawierają wszystkie zmiany projektów planu wydatków i dochodów jednostek organizacyjnych powiatu i zostały one uzgodnione z Przewodniczącym Rady, Wicestarostą i Starostą i przedstawione na posiedzeniach Zarządu Powiatu w Lipnie.

J. Predenkiewicz- Przewodniczący Rady- poinformował, ze komisje stałe Rady Powiatu w Lipnie, które do dnia dzisiejszego miały swoje posiedzenia pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2007r., a Komisja Ochrony Zdrowia, Rodzinie i Opieki Społecznej wnioskuje o rozpatrzenie możliwości utworzenia rodzinnych domów dziecka w powiecie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dotyczącej uchwalenie budżetu powiatu lipnowskiego na 2007r. i skierował na sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień 9 lutego 2007r. /autopoprawki stanowią zał. nr 4 do nin. protokołu/.

- przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- powiedziała, ze zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karty Nauczyciela Rada Powiatu uchwala Regulamin wynagradzania nauczycieli corocznie na okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Wskazała, ze regulamin określa wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia (dodatków funkcyjnych, stażowych, motywacyjnych) i niektórych innych składników wynagradzania oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli. Dodała, że regulamin odnosi się również do nauczycielskich dodatków mieszkaniowych oraz określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli. Zaznaczyła, że w/w projekt regulaminu został uzgodniony ze związkami zawodowymi.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych i skierował na sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień 9 lutego 2007r. /projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.

- zmiany Uchwały nr X/63/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 24 października 2003 roku odnośnie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i innych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały nr X/63/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 24 października 2003 roku odnośnie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i innych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski. Powiedziała, ze zmiana nastąpiła w załączniku do projektu uchwały i polega na oddzieleniu kierownika kształcenia praktycznego we wszystkich typach szkół i kierownika warsztatów szkolnych we wszystkich typach szkół.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały nr X/63/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 24 października 2003 roku odnośnie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i innych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski i skierował na sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień 9 lutego 2007r. /projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.

- wyrażenia opinii w sprawie projektu Studium Ochrony Przeciwpowodziowej dotyczącej rzeki Skrwa Prawa przepływającej przez teren Powiatu Lipnowskiego /ref. p.o. Naczelnika Wydziału ŚRiL E. Jałowiecka- Rudewicz/.

- wyrażenia opinii w sprawie projektu Studium Ochrony Przeciwpowodziowej dotyczącej rzeki Wisły ( odcinek na terenie Gm. Dobrzyń n/W) przepływającej przez teren Powiatu Lipnowskiego /ref. p.o. Naczelnika Wydziału ŚRiL E. Jałowiecka- Rudewicz/.

- wyrażenia opinii w sprawie projektu Studium Ochrony Przeciwpowodziowej dotyczącej rzeki Mień przepływającej przez teren Powiatu Lipnowskiego. /ref. p.o. Naczelnika Wydziału ŚRiL E. Jałowiecka- Rudewicz/.

E. Jałowiecka- Rudewicz- przedstawiła projekty uchwały Rady Powiatu w Lipnie w przedmiotowych sprawach. Powiedziała, ze Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zgodnie z ustawą- Prawo wodne wystąpił do Rady Powiatu w Lipnie o zaopiniowanie Projektu Studium Ochrony Przeciwpowodziowej dotyczący rzeki Skrwa Prawa (opr. przez Małopolska Grupa Geodezyjno- Projektowa S.A.), rzeki Wisły (opr. przez Konsorcjum Neokart GIS Sp zo.o., Integrated Engineering SP zo.o. i BlomInfo Sp zo.o.) rzeki Mień (opr. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział Morski w Gdyni) przepływających przez teren powiatu lipnowskiego. Wskazała, że opracowanie przedmiotowych Studium wynika z art. 79 ust. 2 Prawo wodne i niezbędne jest dla potrzeb planowania ochrony przeciwpowodziowej na danym terenie wodnym, a w szczególności ma na celu zapobieganie ewentualnym stratom powodziowym już na etapie planowania przestrzennego. Powiedziała, że kontaktowała się już wstępnie z przedstawicielami instytucji opracowujących dane studium i istnieje możliwość, że przyjadą na sesję i przedstawią opracowanie.

T. Woźnicki- zaproponował, by na sesję, na której będą omawiane przedmiotowe studia przeciwpowodziowe zaprosić wójtów gmin, którego terenu dotyczy dane studium przeciwpowodziowe.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- powiedział, by na sesję Rady Powiatu w Lipnie zaprosić autorów projektów studium ochrony przeciwpowodziowej oraz gospodarzy miast i gmin, których terenów dotyczy dane studium przeciwpowodziowe.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie projektu Studium Ochrony Przeciwpowodziowej dotyczącej rzeki Skrwa Prawa przepływającej przez teren Powiatu Lipnowskiego, w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie projektu Studium Ochrony Przeciwpowodziowej dotyczącej rzeki Wisły, w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie projektu Studium Ochrony Przeciwpowodziowej dotyczącej rzeki Mień przepływającej przez teren Powiatu Lipnowskiego i skierował je na sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień 9 lutego 2007r. /projekty uchwał stanowią zał. nr 7,.8, 9 do nin. protokołu/.

- przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2007 rok.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2007 rok. i skierował na sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień 9 lutego 2007r./projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu/.

- zatwierdzenia rocznych planów stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2007r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2007r. i skierował na sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień 9 lutego 2007r./projekt uchwały stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że został przygotował projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego, w którym zostały zawarte wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartość jednego punktu stanowiących podstawę obliczania wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego, i skierował na sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień 9 lutego 2007r./projekt uchwały stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu/.


Ad. 10. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że w dniu wczorajszym wraz z Sekretarzem uczestniczyli w rozmowach z Burmistrzem Miasta Lipna odnośnie ewentualnej sprzedaży budynku starego szpitala znajdującego się przy ul. 11 Listopada w Lipnie i wydzielenia działek przy starym szpitalu. Wskazał, że do czasu, kiedy szpital ,,ułoży się” z ZUS-em nie będą podejmowane rozmowy odnośnie sprzedaży budynku starego szpitala. Wskazał, że wycena nieruchomości została zrobiona już dawno. Powiedział, że powinno się wydzielić działki przy starym szpitalu i dążyć do ich sprzedaży na wolnym rynku, gdyż jest to znacznie korzystniejsze.

Dodał, że na sesji Rada Powiatu w Lipnie powinna rozpatrzeć skargę Pana Andrzeja Michalskiego zam. we Włocławku, ul. Wiejska 163 dotyczącej niemożności wyegzekwowania zaległych należności od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie. Nadmienił, by Pan Andrzej Michalski został zaproszony na najbliższą sesję Radę Powiatu w Lipnie.

Wskazał, ze nie zamierza ukrywać żadnej informacji na temat sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie, dlatego dobrze by było by na sesji radni zapoznali się z sytuacją w lipnowskim szpitalu, którą przedstawiłby Dyrektor tej placówki.

Zwrócił się do Wicestarosty o uzgodnienie tej kwestii w Dyrektorem SP ZOZ w Lipnie.

Poinformował, że dług szpitala wynosi ok. 42 mln, w tym dług wobec ZUS wynosi około 26 mln zł.(w tym odsetki około 5 mln zł.)Powiedział, że istniała możliwość umorzenia szpitalowi około 4 mln zł odsetek , ale wniosek do właściwej instytucji w odpowiednim terminie nie został złożony. Podkreślił, iż zaniechano pewnych działań w tym zakresie.

Nadmienił, ze należy przygotować pisma do ZUS odnośnie wstrzymania egzekucji z nieruchomości i majątku ruchomego SP ZOZ w Lipnie. Zaznaczył, że w dniu jutrzejszym tj. 25 stycznia wyjeżdża do Warszawy na spotkanie w Sejmie i centrali ZUS odnośnie sytuacji w lipnowskim szpitalu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić z wnioskiem do ZUS odnośnie wstrzymania egzekucji z nieruchomości i majątku ruchomego SP ZOZ w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że w trakcie poznawania sytuacji lipnowskiego szpitala zostają odkrywane ważne dokumenty, które nie były przedmiotem obrad Zarządu i Rady Powiatu w Lipnie. Dodał, że te kwestie i inne dotyczące sytuacji w lipnowskim szpitalu muszą zostać omówione z władzami poprzedniej kadencji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 24 stycznia 2007r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.
Justyna Śliwińska.


Powiadom znajomego