W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 2/2006 z dnia 19 grudnia 2006 roku

Protokół Nr 2/2006
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 19 grudnia 2006r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Lipnie Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji (lista obecności stanowi załącznik nr l do nin. protokołu).

Nadto udział wzięli:

 1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie,

 2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie ,

 3. Józef Predenkiewicz- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie,

 4. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 1000 Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia

Zarządu Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie przedstawił proponowany porządek obrad.

Poprosił o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został przyjęty jednogłośnie:

 1. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006r., kierowanych na sesję w dniu 21 grudnia 2006r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

 3. Ustalenie terminu i porządku obrad IV Sesji Rady Powiatu – zaopiniowanie projektów uchwał na tę sesję w sprawie:

 • wstąpienia Dariusza Janusza Kłobukowskiego– kandydata z tej samej listy na miejsce Pana Ryszarda Grzegorza Dobieszewskiego, w związku z wygaśnięciem jego mandatu /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

 • uchwalenia na 2007 rok programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego./ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

 1. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w sprawie: dofinansowania w kwocie 1000 zł VIII Turnieju Noworocznego Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Lipnowskiego /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 2. Rozpatrzenie pisma Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sprawie: sponsorowania występu zespołu ,,Zdrowa Woda” podczas XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 3. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie: wyrażenia zgody na zatrudnienie od 1 stycznia 2007r. do 31 lipca 2007r. Pani Danieli Kruszewskiej na ¼ etatu na stanowisku samodzielnego referenta. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 4. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie: zaopiniowania kandydatury nauczycielki chemii Pani Magdaleny Elwertowskiej na stanowisku kierownika szkolenia praktycznego. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 5. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie: utworzenia dodatkowego etatu pracownika obsługi (dozorcy) w ZST w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 6. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie: uwzględnienia w projekcie budżetu na 2007r. potrzeb w zakresie usług remontowych jednostki /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 7. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006r., kierowanych na sesję w dniu 21 grudnia 2006r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 grudnia 2006r.w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006r.

Powiedziała, że zmiany w przedmiotowym projekcie uchwały wprowadza się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie, Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem, Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie, Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie i Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lipnie, które wpłynęły po wysłaniu materiałów do radnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków biorąc pod uwagę konieczność wykonania wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem w/w jednostek jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006r., które skierował na sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na sesję w dniu 21 grudnia 2006r./autopoprawki stanowią zał. nr 2 do niniejszego protokołu/.

Ad.2. Podjecie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że o dokonanie zmian w budżecie wystąpił Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W oraz Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006r. /uchwała stanowi zał.. Nr 3 do nin. protokołu/.


Ad.3. Ustalenie terminu i porządku obrad IV Sesji Rady Powiatu – zaopiniowanie projektów uchwał na tę sesję.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że były prowadzone wstępne rozmowy z Przewodniczącym Rady, by IV sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 28 grudnia 2006r. Powiedział, że został przygotowany projekt porządku obrad IV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

J. Predenkiewicz- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie- zaproponował, by IV sesja Rady Powiatu w Lipnie rozpoczęła się o godz. 12, 00.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją zwołania na dzień 28 grudnia 2006r. o godz. 12,00 III sesji Rady Powiatu w Lipnie, proponując jednocześnie porządek obrad tejże sesji. Uzgodniono, że po sesji odbędzie się Spotkanie Wigilijno- Noworoczne, dlatego też zaproponowano, by IV sesja odbyła się w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się do Sekretarza Powiatu w Lipnie o przedstawienie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie.

Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski przedstawił projekty uchwał Rady powiatu w sprawie:

- wstąpienia Dariusza Janusza Kłobukowskiego– kandydata z tej samej listy na miejsce Pana Ryszarda Grzegorza Dobieszewskiego, w związku z wygaśnięciem jego mandatu.

Sekretarz Powiatu w Lipnie - powiedział, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego R.G. Dobieszewskiego, który w wyniku wyborów samorządowych został Burmistrzem Miasta i Gminy Dobrzyń n/W na jego miejsce z tej samej listy ( PSL) do składu Rady Powiatu w Lipnie wchodzi D. J. Kłobukowski. Dodał, że zaraz pod sesji w dniu 21 grudnia trzeba będzie przesłać uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego Dobieszewskiego do Komisarza Wyborczego we Włocławku, który potwierdzi informację, że radny D. J. Kłobukowski uzyskał największą liczbę głosów z tej samej listy w tym samym okręgu co radny R. Dobieszewski i wchodzi na jego miejsce do składu Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wstąpienia Dariusza Janusza Kłobukowskiego– kandydata z tej samej listy na miejsce Pana Ryszarda Grzegorza Dobieszewskiego, w związku z wygaśnięciem jego mandatu , który skierował na sesję planowaną na dzień 28 grudnia 2006r. /projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.

- uchwalenia na 2007 rok programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Sekretarz Powiatu w Lipnie - powiedział, że nie ma konkretnego terminu uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powiedział, że generalna zasada współpracy z organizacjami pozarządowymi opiera się na założeniu, że wszelkie środki, które powiat przeznacza organizacjom pozarządowym w związku z realizacją zadań samorządowych powiatu przekazywane są w drodze konkursu, choć prawo w tej kwestii dopuszcza różne rozwiązania. Wskazał, że program stanowiący załącznik do niniejszego projektu uchwały został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi na specjalnie zorganizowanym spotkaniu, w którym uczestniczyło 5 organizacji pozarządowych.

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że w styczniu zostanie zorganizowane Spotkanie Noworoczne z organizacjami pozarządowymi, w którym chciałby, by uczestniczył Zarząd Powiatu w Lipnie. Dodał, że spotkanie pozwoli na przedstawienie władzom samorządowym powiatu lipnowskiego problemów i oczekiwań organizacji pozarządowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia na 2007 rok programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego./projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.


Ad.4. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w sprawie: dofinansowania w kwocie 1000 zl VIII Turnieju Noworocznego Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Lipnowskiego /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że jest to cyklicznie organizowany turniej integrujący środowisko pracowników samorządowych.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że w turnieju weźmie udział drużyna samorządowa Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie mając na uwadze charakter turnieju sprzyjający integracji środowiska pracowników samorządowych w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wspomóc organizację VIII Turnieju Noworocznego Pracowników Samorządowych poprzez przekazanie kwoty 400 zł oraz ufundowanie pucharu dla najlepszej drużyny zawodów.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sprawie: sponsorowania występu zespołu ,,Zdrowa Woda” podczas XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że Starostwo Powiatowe w Lipnie corocznie finansowało tzw. ,,światełko do nieba”, będące zakończeniem finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dodała, że tym razem organizatorzy zwracają się o sponsorowanie występu zespołu ,,Zdrowa Woda” .

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że chciałby się spotkać z Burmistrzem Miasta Lipna i porozmawiać na temat kilku ważnych dla Powiatu Lipnowskiego spraw, w tym na temat roli powiatu lipnowskiego w organizacji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lipnie.

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków postanowił odłożył podjęcie decyzji w tej sprawie do czasu, kiedy Starosta uzgodni szczegóły organizacyjne, w tym rolę powiatu przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lipnie.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie: wyrażenia zgody na zatrudnienie od 1 stycznia 2007r. do 31 lipca 2007r. Pani Danieli Kruszewskiej na ¼ etatu na stanowisku samodzielnego referenta. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że pismo w tej sprawie wpłynęło wczoraj i nie zdążyła zapoznać się dokładnie z argumentacją Dyrektora dotyczącą zatrudnienia na ¼ etatu nauczyciela-emeryta na stanowisku samodzielnego referenta w Zespole Szkół w Skępem. Dlatego proponuje by omawianą kwestię przenieść na jeden z najbliższych zarządów.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, żeby Naczelnik Wydziału Oświaty wraz z Wicestarostą uzgodnili wspólnie przeanalizowali podnoszoną w piśmie sprawę, dlatego też zaproponował, by temat ten został omówiony na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

Członkowie Zarządu Powiatu w Lipnie przychylili się do propozycji Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Lipnie.

Ad.7. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie: zaopiniowania kandydatury nauczycielki chemii Pani Magdaleny Elwertowskiej na stanowisku kierownika szkolenia praktycznego. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że Uchwała Nr X/63/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 24 października 2003r. w sprawie: zasad udzielenia i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i innych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski zawiera zapis, że stanowisko kierownika szkolenia praktycznego funkcjonuje w szkole, która ma co najmniej 8 oddziałów. Dodała, że obecnie w Zespole Szkół w Skępem nie ma tylu oddziałów, wiec takie stanowisko zgodnie z tą uchwałą nie może funkcjonować. Dodała, że kwestie związane z przygotowaniem uczniów do egzaminu zawodowego Dyrektor może rozwiązać w inny sposób, powierzając je nauczycielowi w ramach dodatkowych obowiązków.


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków realizując Uchwałę Nr X/63/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 24 października 2003r. w sprawie: zasad udzielenia i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i innych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, jednogłośnie nie wyraził zgody na powierzenie stanowiska kierownika szkolenia praktycznego nauczycielce chemii Pani Magdalenie Elwertowskiej, z uwagi na fakt, iż w Zespole Szkól w Skępem nie ma wystarczającej liczby oddziałów do tego, by takie stanowisko funkcjonowało.


Ad.8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie: utworzenia dodatkowego etatu pracownika obsługi (dozorcy) w ZST w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że Dyrektor ZST w Lipnie w związku z rosnącą falą agresji i przemocy we współczesnej szkole oraz obawą dotyczącą handlowaniem przez dealerów różnego rodzaju używkami chciałaby, by w Zespole Szkół Technicznych został utworzony dodatkowy etat pracownika obsługi (dozorcy), który odpowiadałby za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom ZST w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że nie jest możliwe zwiększenie etatów w żadnej szkole. Powiedział, że rozwiązaniem tego problemu może być zwrócenie się do Powiatowego Urzędu Pracy o skierowanie do ZST w Lipnie pracownika opłacanego z funduszu pracy.

T. Woźnicki- powiedział, że trzeba mieć na uwadze zagrożenie wynikające ze zmniejszenia subwencji oświatowej dla powiatu lipnowskiego.

J. Poliwko- powiedział, że możliwe jest skierowanie pracownika do ZST w Lipnie w ramach prac interwencyjnych, ale szkoła musi mieć zabezpieczone w budżecie środki na pokrycie 50% kosztów funkcjonowania tego pracownika tj. około 5 tys., bo drugie 50% pokrywa Urząd Pracy.

Zarząd Powiatu w Lipnie mając na uwadze istnienie realnego zagrożenia systematycznego zmniejszenia subwencji oświatowej dla Powiatu Lipnowskiego jednogłośnie udzielił odpowiedzi, że nie jest możliwe zabezpieczenie w budżecie Powiatu środków, które można by przeznaczyć na utworzenie dodatkowego etatu w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

Jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest zwrócenie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie odnośnie skierowania do Zespołu Szkół Technicznych pracownika w ramach np. prac interwencyjnych, który będzie realizował zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom szkoły i znalezienie na ten cel środków w budżecie szkoły.Ad.9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie: uwzględnienia w projekcie budżetu na 2007r. potrzeb w zakresie usług remontowych jednostki /ref. Skarbnik Powiatu - B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2007r. nie zamyka żadnej jednostce organizacyjnej Powiatu Lipnowskiego możliwości ubiegania się o środki finansowe na przeprowadzanie prac remontowych, jeżeli oczywiście możliwości budżetu na to pozwolą.

Wicestarosta P. Wojciechowski- powiedział, że Dyrektor ZST w Lipnie przedstawiła mu te wszystkie potrzeby, ale uważa, że wiele z nich można wykonać małym nakładem finansowym np. przeciekanie dachu.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że na spotkaniu z kierownikami jednostek organizacyjnych powiedział, że władze samorządowe powiatu będą szczególnie ceniły podejmowanie wszelkich inicjatyw na rzecz pozyskiwania środków pozabudżetowych na funkcjonowanie i rozwój powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że bieżące remonty i naprawy powinny być realizowane w ramach budżetu jednostki. Ponadto projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2007r. nie zamyka żadnej jednostce organizacyjnej Powiatu Lipnowskiego możliwości ubiegania się o środki finansowe na przeprowadzanie prac remontowych, jeżeli oczywiście możliwości budżetu na to pozwolą.


Ad.10. Sprawy różne.

Sekretarz Powiatu w Lipnie- poruszył kwestie wykupu nieruchomości pod parking Starostwa Powiatowego w Lipnie. Powiedział, że wniosek o zatwierdzenie podziału geodezyjnego znajduje się już w Urzędzie Miasta. Wskazał, że teraz należy ustalić wartość działki w drodze wyceny.

T. Woźnicki- powiedział, że nie jest to teren atrakcyjny i nie będzie problemu z przystosowaniem tego terenu pod parking i nie będą to duże koszty, nawet jeśli doliczy się do nich koszty związane z sporządzeniem wyceny.

J. Kalinowski- powiedział, że jego zdaniem należy zrobić wycenę tej nieruchomości.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wykonanie wyceny nieruchomości pod parking Starostwa Powiatowego w Lipnie, przy ul. Sierakowskiego 10b.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że należy zastanowić się nad podjęciem decyzji dotyczącej dalszych losów działki w Skaszewie. Powiedział, że w listopadzie odbył się pierwszy przetarg na zbycie tej działki, ale mimo zainteresowania tą nieruchomością nikt do przetargu nie przystąpił. Wskazał, że wartość nieruchomości w operacie określona została na 49 tys. zł. Dodał, że dochody ze sprzedaży mienia na ten rok zostały wykonane.

K. Baranowski- powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie podejmie dyskusję na ten temat w nowym roku. Nadto zobowiązał Sekretarza Powiatu do przygotowania wypisu z rejestru gruntów wraz z opisem działki i przekazanie członkom Zarządu, by zorientowali się w temacie.

J. Poliwko- zwrócił się z propozycją podjęcia rozmów z Kierownictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacjami Rolnictwa, by raz w tygodniu oddelegowywali swoich pracowników do poszczególnych gmin, bo taka jest prośba mieszkańców powiatu.

Przewodniczący Zarządu- dodał, że trzeba będzie zaprosić Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na spotkanie z Zarządem Powiatu, by porozmawiać m.in. na temat przedstawionej propozycji.

Poinformował, że trzeba będzie podjąć rozmowy z Dyrektorem PKS w sprawie przejazdu młodzieży masowymi środkami transportu, gdyż docierają sygnały, że przewoźnicy czasami odmawiają przewozu młodzieży szkolnej motywując to tym, że nie posiada ona biletów miesięcznych sprzedanych przez ich przedsiębiorstwa. Taka sytuacja jest szczególnie dokuczliwa w okresie zimy i z tego względu należy ją jak najszybciej rozwiązać.

Nadto przedstawił członkom Zarządu sprawy bieżące, związane z funkcjonowaniem powiatu. Powiedział, że niektóre jednostki mają niewykorzystane środki na paragrafach płacowych i proszą o zgodę na wypłacenie świątecznych nagród swoim pracownikom. Dodał, że istnieje zgoda na wypłacenie nagród, jeżeli są oszczędności na paragrafach płacowych.

Powiedział, że zaczyna powoli przyglądać się pracy poszczególnych wydziałów Starostwa i poszczególnym jednostkom organizacyjnym. Wskazał, że dziś wraz z Przewodniczącym Rady odwiedzi Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie, a o godz. 13 umówiony jest na rozmowę odnośnie zaleceń pokontrolnych z Dyrektorem SP ZOZ w Lipnie. Zwrócił się do Sekretarza Powiatu w Lipnie o dostarczenie członkom Zarządu protokołu z kontroli w SP ZOZ w Lipnie i zaleceń pokontrolnych, by się z nimi zapoznali.

Poinformował również, iż odbył spotkanie w Wicemarszałkiem Sosnowskim, który odpowiada w województwie m.in. za rolnictwo, środowisko i rozwój obszarów wiejskich, podczas którego zwrócił się, by Powiat Lipnowski nie był pomijany przy rozdziale środków finansowych, by nie był traktowany marginalnie i takie zapewnienie uzyskał. Przewodniczący Zarządu powiedział też, że był na spotkaniu starostów o charakterze roboczym .

Nadmienił, że chciałby, by członkowie Zarządu uczestniczyli w podziale obowiązków związanych z reprezentowaniem Powiatu Lipnowskiego na zewnątrz.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- poinformowała, że zostały wykonane już krawaty z herbem powiatu dla członków Młodzieżowej Orkiestry przy MCK. Zwróciła się o uroczyste przekazanie tych krawatów członkom Orkiestry.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 19 grudnia 2006r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.
Justyna Śliwińska.

Powiadom znajomego