W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Powrót

WYMIANA PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ NA POLSKIE PRAWO JAZDYWYMIANA PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ NA POLSKIE PRAWO JAZDY

WYMAGANE DOKUMENTY

Załączniki:

 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonanie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

 • obustronna kserokopia zagranicznego prawa jazdy,

 • dowód uiszczenia opłaty za prawo jazdy i ewidencyjnej,

 • tłumaczenie prawa jazdy sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w konwencjach o ruchu drogowym w sprawie praw jazdy),

 • kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy,

 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa: Załącznik Nr 3

  UWAGA

 • osoby ubiegające się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej,państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach po otrzymaniu od osoby:

  a) wniosku o wydanie prawa jazdy

  b) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej,

  c) fotografii

  d) kopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej; dokumenty te są również wymagane od osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą, jeżeli z przepisów wydanych na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy lub z umów międzynarodowych wynika wzajemna wymiana praw jazdy bez wymogu sprawdzania kwalifikacji; nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w załączniku 1 do dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, z późn. zm.) oraz w załącznikach 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003, str. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 7, str. 441, z późn. zm.); do dokonanego tłumaczenia dołącza się w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu;

  e)kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy,

  f) w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - załącznik 3

 • osoby ubiegające się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którego termin ważności upłynął, po otrzymaniu od osoby:

  a) dokumentów, o których mowa wyżej, oraz

  b) dokumentów wymaganych do przedłużenia terminu ważności prawa jazdy (tj. orzeczenia lekarskiego, psychologicznego – o ile jest wymagane);Do wglądu:

 • dowód osobisty, zaświadczenie o zameldowaniu a w przypadku cudzoziemca oryginał karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy,

 • prawo jazdy.

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty:

 • dowód osobisty, zaświadczenie o zameldowaniu a w przypadku cudzoziemca oryginał karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy,

 • zagraniczne prawo jazdy do zwrotu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Złożenie dokumentów: Starostwo Powiatowe w Lipnie, Wydział Komunikacji i Transportu ul. Sierakowskiego 10c, nr tel. 54 30 66 143;
Dostarczenie dowodu wpłaty : Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10c, 87-600 Lipno, Wydział Komunikacji i Transportu, parter, pokój nr 3, stanowiska 9 i 10;
Odbiór dokumentów: Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10c, 87-600 Lipno, Wydział Komunikacji i Transportu, parter, pokój nr 3, stanowiska 9 i 10;

Pracownicy załatwiający sprawę: Patrycja Rakowska, Janusz Olszewski

Adres e-mail:komunikacja1@lipnowski.powiat.pl

OPŁATY

1) Opłata za wydanie prawa jazdy uiszcza się opłatę w wysokości 100,50 zł - w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł.

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno;

 • na konto: nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno - konto Bank Spółdzielczy w Lipnie z główną siedzibą przy ul. Włocławskiej 10b, 87 - 600 Lipno,

Na rachunek bankowy: 50 9542 0008 2012 0021 0513 0001,

2) Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić:

 • w kasie Urzędu Miasta w Lipnie albo przelewem na rachunek bankowy

Urząd Miejski w Lipnie Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001


UWAGA

Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest złożenie z wynikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu państwowego i przedstawienie uwierzytelnionego tłumaczenia zagranicznego dokumentu. Warunek ten nie dotyczy krajowego prawa jazdy wydanego w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym


Osoby ubiegające się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy
niezgodnego ze wzorem określonym w konwencjach, przedkładają wskazane dokumenty w Urzędzie w celu wygenerowania profilu Kandydata na Kierowcę umożliwiającego poddanie się egzaminowi państwowemu z części teoretycznej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

decyzja (wymienione prawo jazdy).DODATKOWE INFORMACJE


O wymianę prawa jazdy wydanego za granicą może ubiegać się osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy. Na terytorium RP odpowiednim pojazdem może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:

 1. państwo członkowskie Unii Europejskiej - w okresie ważności prawa jazdy,

 2. państwo będące stroną konwencji o ruchu drogowym lub państwo trzecie, którego wzór zgodny jest z wzorem określonym w konwencji - w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, jednak nie dłużej niż przez okres ważności prawa jazdy.

Polskie prawo jazdy można otrzymać po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy. Jeżeli prawo jazdy nie jest zgodne z wzorem określonym w konwencji dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego dokumentu jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne ograniczenie to uwzględnia się w wydanym prawie jazdy. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą jest dokumentem terminowym, który wkrótce utraci ważność, w celu wymiany prawa jazdy, należy dołączyć orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.

Dodatkowe informacje w sprawie wymiany prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy można uzyskać pod numerem telefonu: 54 30 66 143

UWAGA


Na stronie internetowej można sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru w urzędzie:

https://info-car.pl/new/prawo-jazdy/sprawdz-status-prawa-jazdyPODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami;


WYKAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE:
1. Belgia
2. Francja
3. Holandia
4. Luksemburg
5. Niemcy
6. Włochy
7. Wielka Brytania
8. Irlandia
9. Dania
10. Grecja
11. Hiszpania
12. Portugalia
13. Austria
14. Finlandia
15. Szwecja
16. Cypr
17. Estonia
18. Czechy
19. Litwa
20. Łotwa
21. Malta
22. Polska
23. Słowacja
24. Słowenia
25. Węgry

WYKAZ PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO:
1. Islandia
2. Liechtenstein
3. Norwegia

WYKAZ PAŃSTW STRON KONWENCJI O RUCHU DROGOWYM SPORZĄDZONEJ W WIEDNIU DNIA 8 LISTOPADA 1968 R.
1.Republika Południowej Afryki
2. Republika Albanii
3. Republika Austrii
4. Bahamy
5. Królestwo Bahrajnu
6. Republika Białorusi
7. Królestwo Belgii
8. Bośnia i Hercegowina
9. Federacyjna Republika Brazylii
10. Republika Bułgarii
11. Republika Chorwacji
12. Republika Czeska
13. Królestwo Danii
14. Republika Estońska
15. Republika Filipin
16. Republika Finlandii
17. Republika Francuska
18. Republika Grecka
19. Gruzja
20. Kooperacyjna Republika Gujany
21. Islamska Republika Iranu
22. Państwo Izreael
23. Serbia i Czarnogóra
24. Republika Kazachstanu
25. Demokratyczna Republika Konga
26. Republika Kuby
27. Państwo Kuwejt
28. Republika Litewska
29. Wielkie Księstwo Luksemburga
30. Republika Łotewska
31. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
32. Królestwo Marokańskie
33. Republika Mołdowy
34. Księstwo Monako
35. Mongolia
36. Republika Federalna Niemiec
37. Republika Nigru
38. Królestwo Norwegii
39. Islamska Republika Pakistanu
40. Federacja Rosyjska
41. Rumunia
42. Republika San Marino
43. Republika Senegalu
44. Republika Seszeli
45. Republika Słowacka
46. Republika Słowenii
47. Konfederacja Szwajcarska
48. Królestwo Szwecji
49. Republika Środkowoafrykańska
50. Republika Tadżykistanu
51. Turkmenistan
52. Ukraina
53. Wschodnia Republika Urugwaju
54. Republika Uzbekistanu
55. Republika Węgierska
56. Republika Włoska
57. Republika Wybrzeża Kości Słoniowej
58. Republika ZimbabwePAŃSTWA, Z KTÓRYMI RZECZPOSPOLITA POLSKA ZAWARŁA DWUSTRONNE UMOWY O WZAJEMNYM UZNAWANIU PRAW JAZDY:
1. Cesarstwo Japonii
2. Republika Korei
3. Tunezja
Załączniki

Powiadom znajomego