W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


UZYSKANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ UMOŻLIWIAJĄCEGO PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU KONTROLNEGO SPRAWDZAJĄCEGO KWALIFIKACJEWYMAGANE DOKUMENTY

Załączniki:

  • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonanie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

  • orzeczenie lekarskie potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,o ile jest wymagane;

  • orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami o ile jest wymagane,

  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat- Załącznik Nr 3

  • kserokopia dotychczas posiadanego prawa jazdy (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami)

  • zaświadczenie ze szkoły, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym - w przypadku osoby, która chce rozpocząć szkolenie do 12 miesięcy przed osiągnięciem minimalnego wieku, wymaganego dla uzyskania danej kategorii prawa jazdy,

  • kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy. Od osób zameldowanych na pobyt czasowy lub stały od co najmniej 6 miesięcy nie jest wymagany żaden z dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.

  • osobie, która została skierowana (otrzymała informację) na badanie lekarskie lub psychologiczne oraz kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie generuje profil kandydata na kierowcę po dostarczeniu przez osobę wymaganego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego ;

  • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – załącznik 4


Do odbioru należy przedstawić:

  • Dowód osobisty, paszport, książeczka wojskowa, lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie dokumentów: Starostwo Powiatowe w Lipnie, Wydział Komunikacji i Transportu ul. Sierakowskiego 10c,

nr tel. 54 30 66 143


Dostarczenie dowodu wpłaty : Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10c, 87-600 Lipno, Wydział Komunikacji i Transportu, parter, pokój nr 3, stanowiska 9 i 10


Odbiór dokumentów: Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10c, 87-600 Lipno, Wydział Komunikacji i Transportu, parter, pokój nr 6Pracownicy załatwiający sprawę: Patrycja Rakowska, Janusz Olszewski

Adres e-mail: komunikacja1@lipnowski.powiat.pl
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Czas oczekiwania na odbiór numeru profilu kandydata na kierowcę (PKK) wynosi do dwóch dni roboczych od daty złożenia kompletu wymaganych dokumentów, a w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - ok. 30 dni.


OPŁATY

brakTRYB ODWOŁAWCZY


brak

DODATKOWE INFORMACJE
Ważne! Po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Lipnie dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz okazać oryginał dowodu osobistego. Dostarczenie dowodu wpłaty jest warunkiem wysłania zamówienia na produkcję prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z otrzymaniem prawa jazdy można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipnie, lub pod numerem telefonu: 54 30 66 143

1.Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
1) 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
2) 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
3) 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1
i C1+E;
4) 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co
najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;

5) 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
6) 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E,z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9 ustawy o kierujących pojazdami;
7) 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
a) A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
b) D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9 ustawy o kierujących pojazdami;
8) 21 lat – dla tramwaju;
9) 15 lat – dla pojazdu zaprzęgowego;
10) 10 lat – dla roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego;
11) 17 lat – dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego
przewożących inną osobę;
12) 13 lat – dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego;
13) 21 lat – dla kolejki turystycznej.
2. Wymagany minimalny wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących
pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:

1) 18 lat – dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C
i C+E;
2) 19 lat – dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D.
3. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
1) 18 lat – dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Policji oraz Straży
Granicznej, określonymi w prawie jazdy kategorii A;
2) 19 lat – dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej,
Policji, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa, określonymi w prawie
jazdy kategorii C;
3) 21 lat – dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej,Policji, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa, określonymi w prawie jazdy kategorii D;


WAŻNE:

1. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii:


1) C i C+E wynosi 18 lat;
2) D i D+E wynosi 21 lat.


2. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyśpieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii:


1)D i D+E wynosi 21 la


UWAGA
Na stronie internetowej można sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru w urzędzie:


https://info-car.pl/new/prawo-jazdy/sprawdz-status-prawa-jazdyPODSTAWA PRAWNA

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

3) oraz przepisy wykonawcze.

Załączniki

Powiadom znajomego