W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


DOKONYWANIE WPISU DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW I WYDAWANIE LEGITYMACJI INSTRUKTORA

Dokonywanie wpisu do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora


Wymagane dokumenty:


 • Wypełniony formularz wniosku o wpis do ewidencji instruktorów/ wykładowców (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagradzania członków komisji).-Załącznik Nr 1

 • klauzula informacyjna – Załącznik Nr 2

Załączniki:

 • wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców,

 • wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów,

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora

 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,

 • kopia posiadanego prawa jazdy

 • informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunku w zakresie 3 letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami kat. B (dotyczy osób ubiegających się o wpis do instruktorów kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E) lub – wymóg uznaje się za spełniony, jeśli kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii C i C+E; kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii D lub D+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego osób albo transportu osób w komunikacji miejskiej na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii D i D+E.

 • dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy.

 • pełnomocnictwo (jeśli sprawę ma załatwić osoba upoważniona przez wnioskującego) .

Dokumenty do wglądu:

 • prawo jazdy,

 • dowód osobisty.MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie dokumentów: Starostwo Powiatowe w Lipnie, Wydział Komunikacji i Transportu ul. Sierakowskiego 10c, nr tel. 54 30 66 143;
Dostarczenie dowodu wpłaty : Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10c, 87-600 Lipno, Wydział Komunikacji i Transportu, parter, pokój nr 3, stanowiska 9 i 10;
Odbiór dokumentów: Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10c, 87-600 Lipno, Wydział Komunikacji i Transportu, parter, pokój nr 3, stanowiska 9 i 10;

Pracownicy załatwiający sprawę: Patrycja Rakowska, Janusz Olszewski

Adres e-mail: komunikacja@lipnowski.powiat.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
bez zbędnej zwłoki lecz nie dłużej niż 14 dni – od otrzymania dokumentu potwierdzającego pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikację przed komisją powołaną przez
Wojewodę.


OPŁATY

1) Opłatę za wpis do ewidencji instruktorów w wysokości 50zł należy uiścić:

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno;

 • na konto: nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno - konto Bank Spółdzielczy w Lipnie z główną siedzibą przy ul. Włocławskiej 10b, 87 - 600 Lipno,

Na rachunek bankowy: 50 9542 0008 2012 0021 0513 0001,

2) Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić:

 • w kasie Urzędu Miasta w Lipnie albo przelewem na rachunek bankowy

 • Urząd Miejski w Lipnie Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
  konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
  13 9537 0000 2004 0043 0777 0001


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego.


DODATKOWE INFORMACJE

WYMAGANIA:
Instruktorem jest osoba, która:
1) posiada prawo jazdy:
a) kategorii A co najmniej przez okres 2  lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
d) kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;
2) posiada prawo jazdy kategorii B  co najmniej przez okres 2  lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
3) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
4) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
5) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
8) jest wpisana do ewidencji instruktorów.

Uwagi:
1. Badania lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu.
2. Kurs dla kandydatów na instruktorów może prowadzić ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań.
3. Egzaminy przeprowadza się do osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji o wyznaczenie terminu egzaminu.
4. Wpis do ewidencji instruktorów zostanie dokonany po uzyskaniu informacji o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
5. Legitymację instruktora wydaje się na okres wynikający z terminu badań lekarskich i psychologicznych, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami.PODSTAWA PRAWNA


Załączniki

Powiadom znajomego