W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Zarząd Powiatu w Lipnie Ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2024 roku zadania publicznego

Załącznik Nr 1 do

Uchwały nr 704/2023 Zarządu

Powiatu w Lipnie

z dnia 19.10.2023

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2023 r. poz. 571);

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.: Dz.U. z 2023. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872);

 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2021r. poz. 945)

 

 

Zarząd Powiatu w Lipnie

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2024 roku zadania publicznego pn. „Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2024 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Skępem gm. Skępe, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lipnie oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”

 

 

 

I.Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Lipnowskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

II.1 Rodzaj zadania:

 1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Lipnowskim w 2024 roku według poniższego harmonogramu oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej według ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021r.poz. 945).

 

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Lipnowskim w 2024 roku:

 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Skępem gm. Skępe z siedzibą
  w budynku Zespołu Szkół w Skępem z siedzibą przy ul. Wymyślińskiej 2, 87-630 Skępe

 • w/w punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku (w dni robocze)
  w godzinach od 8:00 do 12:00.

 

 

 

Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Lipnowskim w 2024 roku:

 • punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lipnie z siedzibą w budynku Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego- Dworzec autobusowy przy ul. 3 Maja 1 D wew. D 1,

 • w/w punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku (w dni robocze)
  w godzinach od 15:30 do 19:30.

 

2. W ramach prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacja

pozarządowa zobowiązana jest świadczyć usługi w zakresie :

 1. poinformowania osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz
  o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo- administracyjnym lub,

 2. wskazania osobie uprawnionej sposobu rozwiązywania jej problemu prawnego lub,

 3. sporządzenia projektu pisma w sprawach, o których mowa w lit. a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub,

 4. sporządzenia projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym lub poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;

 5. świadczenia nieodpłatnej mediacji obejmującej:

- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z

polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz

korzyściach z tego wynikających;

- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie

mediacji;

- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania

mediacyjnego w sprawie karnej;

- przeprowadzenie mediacji;

- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie

ugody zawartej przed mediatorem.

 

 

3. W ramach prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

organizacja pozarządowa zobowiązana jest świadczyć usługi w zakresie: - działań dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzających do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;

- świadczenia nieodpłatnej mediacji obejmującej:

- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z

polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz

korzyściach z tego wynikających;

- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie

mediacji;

- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania

mediacyjnego w sprawie karnej;

- przeprowadzenie mediacji;

- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie

ugody zawartej przed mediatorem.

 

4. W przypadku, gdy w w/w konkursie nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, albo żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie dwóch punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 1. Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 134 379,96 zł ( słownie: sto trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 96/100):

 • na realizację zadania w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Skępem gm. Skępem z siedzibą w budynku Zespołu Szkół w Skępem przy ul. Wymyślińskiej 2, 87-630 Skępe przeznacza się kwotę 67 189,98 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 98/100);

 • na realizację zadania w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lipnie z siedzibą w budynku Zakładu Transportu Publicznego – Dworzec autobusowy przy ul. 3 Maja 1 D wew. 1 D 87-600 Lipno przeznacza się kwotę 67 189,98 zł zł ( słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 98/100).

 

 

 

IV. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

 • O powierzenie prowadzenia w 2024 r. punktów w Powiecie Lipnowskim, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2023 r. poz. 571) , która:

 1. w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, łącznie spełnia następujące warunki:

 1. posiada wpis na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa kujawsko- pomorskiego, o którym mowa w art. 11d ust. 1 , ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2021r. poz. 945);

 1. w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie spełnia następujące warunki:

 1. posiada wpis na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa kujawsko- pomorskiego, o którym mowa w art. 11d ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2021r. poz. 945);

 1. Organizacja pozarządowa, o której mowa w ust. 1, dołącza do oferty odpowiednio:

 1. dokumenty potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w części IV ust.1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a;

 1. Organizacja pozarządowa, o której mowa w ust. 1, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, o którym mowa w ust. 1, w tym służyły asystą osobom, o których mowa w art. 11 ust. 6b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021r. poz. 945), mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

 2. O powierzenie prowadzenia w 2024 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

 

 

V. Zasady przyznawania dotacji powierzenia na wykonanie zadania.

 1. Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego określają przepisy:

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2023 r. poz. 571);

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.: Dz.U. z 2023r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872);

 2. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 1. Oferta winna być zgodna ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)

 2. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

 1. kserokopię decyzji o wpisie na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa kujawsko- pomorskiego;

 2. aktualny odpis z rejestru (KRS);

 3. aktualny statut lub imienny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji;

 4. zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2021r. poz. 945);

 

 1. zawarte umowy z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2021r. poz. 945);

 2. zawarte umowy z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021r. poz. 945).

 1. Organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły osobom, mającym trudność w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

 2. Organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo posiadane rekomendacje.

 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgodność zadań i działań zawartych w celach statutowych oferenta z obszarem, na który została złożona oferta.

 4. Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie.

 5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej. W umowie zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji, z uwzględnieniem regulacji wynikających z art. 6 ust. 2 pkt. 1 i 3-6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 6. Niepodpisanie, przez wybranego w drodze konkursu oferenta, umowy do dnia 20 grudnia 2023 r. jest równoznaczne z rezygnacją z realizacji zadania.

 

Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

 

 

 

 

VI.Termin i miejsce składania ofert.

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opisanych wg wzoru:

 

Oferta na konkurs: „Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2024 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Skępem gm. Skępe, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lipnie oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”.

 

 

 

Zamawiający: Powiat Lipnowski, ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno

 

Oferent: ……… ( pełna nazwa i siedziba oferenta)

 

 1. Oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B (pok. nr 40), 87-600 Lipno w terminie do dnia 15.11.2023r.do godz. 14:00.

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 1. Formularze oferty na realizację wyżej wymienionych zadań są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipnie (www.bip.lipnowski.powiat.pl) lub można pobrać w Starostwie Powiatowym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 58, pok. Nr 13.

 2. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.

 3. Wszystkie strony oferty (wraz z załącznikami) muszą być ponumerowane oraz być trwale złączone. Oferta winna posiadać spis treści.

 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opisanych wg wzoru.

 5. Oferty przesłane faxem bądź złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

 6. Oferty, które nie zostały podpisane, są niezgodne z obowiązującym wzorem, a także, których wnioskowana kwota dotacji przypadająca na ofertę przekroczy 134 379,96 zł nie będą rozpatrywane.

 7. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

 

VII.Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

 

 1. Komisja powołana przez Zarząd Powiatu w Lipnie rozpatrzy oferty w ciągu 30 dni i dokona wyboru ofert według następujących kryteriów:

  1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową;

  2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego;

  3. ocenia proponowaną jakość wykonywania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne;

  4. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

  5. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej, która w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 1. Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu przedłoży Zarządowi propozycję oferty najkorzystniejszej, wobec której zaproponuje się udzielenie dotacji.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu w terminie 7 dni od dokonania wyboru przez Zarząd Powiatu, podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lipnie (www.bip.lipnowski.powiat.pl). Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie stosuje się od niej trybu odwoławczego.

 3. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 

Lp.

Kryteria oceny ofert

Liczba punktów

I

Zawartość merytoryczna oferty:

 1.  

zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie;

0 – 1 pkt.

 1.  

świadczenie pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego;

0 – 4 pkt.

 1.  

spójny harmonogram planowanych dyżurów adwokatów i radców prawnych, szczegółowy opis zadania spójny z kosztorysem.

0 – 3 pkt.

II

Potencjał finansowy:

 1.  

koszt realizacji;

0 – 3 pkt.

 1.  

udział własny oferenta:

 • finansowy ( środki własne, fundusze prywatne, darczyńcy),

 • pozafinansowy ( wkład personalny, opracowane i przygotowane materiały i broszury).0 – 3 pkt.

0 – 3 pkt.

III

Potencjał realizacyjny:

 1.  

doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań;

0 – 3 pkt.

 1.  

doświadczenie osób świadczących pomoc prawną;

0 – 3 pkt.

 1.  

posiadane rekomendacje.

0 – 3 pkt.

IV

Dodatkowe:

 

 1.  

zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa ( np. poprzez opracowanie przejrzystych informacji dla obywateli o przysługujących im uprawnieniach)

0 – 3 pkt.

 

 1. O wyborze oferty i przyznania dofinansowania oferent zostanie powiadomiony telefonicznie, mailem lub pisemnie.

 2. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi.

 3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

 

VIII. Informacja o realizacji zadania za lata 2022 i 2023r.

 

.

W 2022r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 198 000,00 zł, w tym na dotację dla organizacji pozarządowej kwotę 126 060,00 zł.

W 2023r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 198 000,00 zł, w tym na dotację dla organizacji pozarządowej kwotę 126 060,00 zł.

 

 

 

IX. Postanowienia końcowe.

 

 1. Dotowany podmiot zobowiązany jest do posiadania wyodrębnionego specjalnie w tym celu rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.

 2. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipnie.

 

Załączniki

Powiadom znajomego