W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Jak uzyskać wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych?

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych


GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno, II piętro - sekretariat lub dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Dokumenty można również złożyć w wersji elektronicznej.

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

1. regulamin działalności wraz z uchwałą,

2. lista założycieli,

3. dane przedstawiciela / członków zarządu (zgodnie z protokołem z zebrania) wraz z uchwałą,

4. dane członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ (zgodnie z protokołem z zebrania) wraz z uchwałą,

5. adres siedziby stowarzyszenia zwykłego (zgodnie z protokołem z zebrania i uchwałą)


ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis pod warunkiem, że jest kompletny oraz że nie zakazano założenia stowarzyszenia zwykłego.

ILE ZAPŁACISZ?

Procedura wpisu stowarzyszeń zwykłych do ewidencji jest wolna od opłat.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 40 ust. 5 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm)

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej.

Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

Stowarzyszenie zwykłe reprezentuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd.

Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis pod warunkiem, że nie zakazano założenia stowarzyszenia zwykłego.

Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu liczy się wtedy od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.

Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich, natomiast cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do stowarzyszeń, których statuty przewidują taką możliwość.

Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zwykłe, w przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu, podlega procedurze likwidacji.

Stowarzyszenie zwykłe składa organowi nadzorującemu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany.

Stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela i członków komisji rewizyjnej, jeżeli taki organ ustanowiono.

Stowarzyszenie zwykłe nie może: powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ?

Sprawy związane z wpisem do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzi Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno. W celu uzyskania szczegółowych informacji można zadzwonić pod nr 54 288-66-36, w godzinach pracy urzędu.


Powiadom znajomego