W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2008

PROJEKT
Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr ......... Rady Powiatu
w Lipnie z dnia .........PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2008


WSTĘP


Uchwalenie programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi wynika z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Aktywna działalność podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest istotną cechą demokratycznego społeczeństwa, elementem spójnym dla pozostałych filarów demokracji, tj. gospodarki wolnorynkowej i demokratycznej władzy publicznej. Podmioty te podejmują aktywną pracę na rzecz społeczności lokalnych, przyczyniając się do jej rozwoju i integracji, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli. Dzięki temu stanowią one nieodłączne ogniwo i stają się pośrednikami pomiędzy władzami lokalnymi a resztą społeczeństwa.

Na terenie powiatu lipnowskiego działa około pięćdziesięciu organizacji pozarządowych o różnym zakresie działania, takim jak ochrona zdrowia, szeroko rozumiana pomoc społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących, rozwój społeczności wiejskiej, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody itp., a także organizacje o zasięgu ogólnopolskim, ochotnicze straże pożarne oraz uczniowskie kluby sportowe.

W ramach programu podejmowana będzie ścisła współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, polegająca na wspomaganiu ich społecznej aktywności w istotnych dla lokalnej społeczności dziedzinach. Niniejsza współpraca ma na celu umocnienie pozycji podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w systemie demokracji lokalnej.

Postanowienia ogólne

§ 1

Program Współpracy Powiatu Lipnowskiego z Organizacjami Pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej.

Program określa formy, zasady, zakres współpracy organów samorządowych Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi.

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

 1. ustawie”- rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 2. organizacji”- lub „ podmiotach Programu”- rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy.

 3. dotacji”- rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt. 1 lit. „d” ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.).

 4. Programie”- rozumie się przez to Program współpracy na 2007 rok Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Formy współpracy

§ 2

Starostwo Powiatowe w Lipnie realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta może odbywać się w następujących formach:

 1. stworzenia systemu monitorowania potrzeb społecznych na obszarze Powiatu Lipnowskiego opartego na ścisłej współpracy powiatowej administracji samorządowej i organizacji pozarządowych;

 2. wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:

  • publikowanie ważnych informacji dotyczących działalności organizacji na stronach internetowych powiatu lipnowskiego;

  • przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidzianych lub realizowanych zadaniach sfery publicznej oraz informacji z realizacji zadań statutowych organizacji;

 3. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, odpowiednio do zakresu ich działania projektów aktów normatywnych w dziedzinach związanych z profilem ich działalności poprzez:

  • informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Powiatu, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszące się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji;

  • udostępnienie druków projektów uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji;

 4. umożliwiania organizacjom pozarządowym nabywania na szczególnych warunkach prawa użytkowania ( dzierżawa, najem) nieruchomości ( lokali) będących własnością samorządu Powiatu dla celów prowadzenia działalności statutowej tych organizacji, w miarę występowania pustostanów i potrzeb organizacji;

 5. kierowania do pracy w organizacjach pozarządowych, wykonujących zadania publiczne powierzone lub wspierane, poborowych celem odbywania służby zastępczej

 6. zapoznania organizacji z obszarami działań, w które mogą się włączyć jako realizatorzy powierzonych przez Powiat zadań;

 7. zlecania realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonywania zadań publicznych i udzielaniu dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 8. Inne formy współpracy:

  • udzielanie przez samorząd powiatowy wsparcia pozafinansowego dla organizacji- oddelegowanie pracowników, użyczenie sprzętu, bezpłatne udostępnienie sal urzędu na różnego rodzaju spotkania członków organizacji, itp.;

  • doradztwo i udzielanie przez pracowników samorządu powiatowego pomocy merytorycznej organizacjom w przygotowaniu projektów i wniosków;

  • udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł;

  • bieżąca wymiana informacji pomiędzy administracją a organizacjami pożytku publicznego;

  • promocja działalności organizacji współpracujących z samorządem powiatowym poprzez lokalne media

§ 3

Współpracę z organizacjami pozarządowymi koordynuje Wydział Organizacyjny Spraw Obywatelskich i Rozwoju Lokalnego oraz Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Lipnie.Sfery współpracy Powiatu Lipnowskiego w sferze zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi.

§ 4

W Powiecie Lipnowskim w 2008 roku zadania publiczne realizowane przy udziale organizacji pozarządowych poprzez wspieranie wykonywania zadań publicznych, będą obejmować następujące sfery:

 1. promocji zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy;

 2. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, obejmującej w szczególności wspieranie systemu rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży;


§ 5

Zlecanie realizacji zadań Powiatu organizacjom odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadania można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach.


§ 6

Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje właściwego organu Powiatu.


§ 7

Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej.

Postępowania końcowe

§ 8

 1. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa ustawa.

 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała budżetowa Rady Powiatu na 2008 rok.

 3. Organizacja, w okresie otrzymania dotacji, jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Powiat Lipnowski.

Powiadom znajomego