W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Zadania i uprawnienia

Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie działa na podstawie Uchwały Nr 561/2022 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie. 

Do kompetencji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy należy w szczególności:
1) nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem PUP,
2)  planowanie i wytyczanie kierunków działania PUP,
3)  realizacja zadań określonych w art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z zakresem udzielonego upoważnienia,
4)  planowanie, koordynacja procesu pozyskiwania i dysponowania środkami FP, EFS, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych źródeł przeznaczonych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
5)  planowanie i dysponowanie środkami budżetu PUP,
6)  wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy w imieniu PUP jako pracodawcy samorządowego,
7)  kierowanie bieżącymi sprawami PUP,
8)  nadzór nad realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych,
9)  wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych oraz wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych, zaświadczeń z upoważnienia Starosty;
10) wnioskowanie do Starosty w sprawie udzielania upoważnień innym pracownikom PUP do załatwiania w jego imieniu spraw, w tym do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez PUP,
11) powierzanie w uzasadnionych przypadkach pracownikom PUP wykonywania czynności i zadań dodatkowych nieobjętych zakresem czynności,
12) realizowanie zadań z zakresu kontroli zarządczej,
13) opracowywanie i przedkładanie do Zarządu projektu regulaminu organizacyjnego,
14) reprezentowanie PUP na zewnątrz,
15) zawieranie w imieniu Starosty porozumień i umów cywilnoprawnych w zakresie i w celu wykonania zadań PUP, w tym niezbędnych do jego funkcjonowania,
16) współdziałanie z organami Powiatu oraz z podmiotami w tym m. in. z Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim Urzędem Pracy, służbami Wojewody, jednostkami  samorządu terytorialnego i podległymi im jednostkami oraz innymi partnerami rynku pracy, jak: instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe, związki pracodawców, związki zawodowe, izby rolnicze itp., a także indywidualnymi  pracodawcami.
   
Do kompetencji Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:
1)    kierowanie PUP w czasie nieobecności Dyrektora lub niemożności wykonywania przez niego swojej funkcji,
2)    realizacja zadań określonych w art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z zakresem udzielonego upoważnienia,
3)    koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych,
4)    organizacja pracy podległych komórek organizacyjnych,
5)    bezpośrednie kierowanie Działem Usług Rynku Pracy,
6)    reprezentowanie PUP na zewnątrz w zakresie powierzonych kompetencji i udzielonych upoważnień,
7)     wydawanie poleceń służbowych oraz wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych, zaświadczeń z upoważnienia Starosty;
8)     powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych nieobjętych zakresem czynności,
9)     występowanie z wnioskiem do Dyrektora o udzielanie nagród bądź nakładania kar,
10) informowanie Dyrektora o napotykanych trudnościach w realizacji zadań,
11) realizowanie zadań z zakresu kontroli zarządczej,
12) podpisywanie korespondencji w ramach nadanych przez Dyrektora uprawnień,
13) realizacja zadań z upoważnienia i na zlecenie Dyrektora,
14) promocja usług PUP, inspirowanie działań mających na celu poprawę poziomu i organizacji pracy,
15) koordynowanie i nadzorowanie pracy komórki organizacyjnej, jak również bieżąca współpraca ze służbami Wojewody, Urzędem Marszałkowskim i Starostwem oraz innymi instytucjami,
16) wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania komórki organizacyjnej,
17) szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej, zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi PUP oraz ustaleniami kierownictwa i przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych,
18) dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników, w szczególności umożliwianie pracownikom kierowanej komórki organizacyjnej uczestniczenia w szkoleniach organizowanych dla służb zatrudnienia,
19) udzielanie pomocy pracownikom podległej komórki organizacyjnej w opracowywaniu procedur i wytycznych realizacji zadań stałych,
20) wykonywanie w podległej komórce organizacyjnej kontroli wewnętrznej, której szczegółowe zasady określa regulamin kontroli wewnętrznej PUP, w tym kontroli zarządczej,
21) dokonywanie okresowych ocen przydatności zawodowej pracowników, w szczególności pracowników nowoprzyjętych,
22) opiniowanie doboru obsady osobowej podległej komórki organizacyjnej, wnioskowanie wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników,
23) ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników,
24) powierzanie - w uzasadnionych przypadkach - podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych, nie objętych zakresem czynności,
25) wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w pracy pracownika lub z innych przyczyn,
26) występowanie do innych komórek organizacyjnych PUP o udostępnienie materiałów, informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zadań,
27) merytoryczny nadzór nad sporządzanymi decyzjami i postanowieniami administracyjnymi oraz odwołaniami od decyzji i postanowień w zakresie podległej komórki organizacyjnej,
28) przyjmowanie interesantów oraz bieżący nadzór nad prawidłowym i terminowym rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania komórki organizacyjnej,
29) nadzór nad przestrzeganiem procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie podległej komórki organizacyjnej,
30) sprawowanie kontroli i sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań w podległej komórce organizacyjnej.
  
Do kompetencji Głównego Księgowego,  należy w szczególności:
1)    koordynowanie i nadzorowanie pracy komórki organizacyjnej, jak również bieżąca współpraca ze służbami Wojewody, Urzędem Marszałkowskim i Starostwem oraz innymi instytucjami,
2)    wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania komórki organizacyjnej,
3)    szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej, zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi PUP oraz ustaleniami kierownictwa i przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych,
4)    dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników, w szczególności umożliwianie pracownikom kierowanej komórki organizacyjnej uczestniczenia w szkoleniach organizowanych dla służb zatrudnienia,
5)    udzielanie pomocy pracownikom podległej komórki organizacyjnej w opracowywaniu procedur i wytycznych realizacji zadań stałych,
6)    wykonywanie w podległej komórce organizacyjnej kontroli wewnętrznej, której szczegółowe zasady określa regulamin kontroli wewnętrznej PUP, w tym kontroli zarządczej,
7)    dokonywanie okresowych ocen przydatności zawodowej pracowników, w szczególności pracowników nowoprzyjętych,
8)    opiniowanie doboru obsady osobowej podległej komórki organizacyjnej, wnioskowanie wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników,
9)    ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników,
10) powierzanie - w uzasadnionych przypadkach - podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych, nie objętych zakresem czynności,
11) wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w pracy pracownika lub z innych przyczyn,
12) występowanie do innych komórek organizacyjnych PUP o udostępnienie materiałów, informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zadań,
13) merytoryczny nadzór nad sporządzanymi decyzjami i postanowieniami administracyjnymi oraz odwołaniami od decyzji i postanowień w zakresie podległej komórki organizacyjnej,
14) przyjmowanie interesantów oraz bieżący nadzór nad prawidłowym i terminowym rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania komórki organizacyjnej,
15) nadzór nad przestrzeganiem procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie podległej komórki organizacyjnej,
16) sprawowanie kontroli i sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań w podległej komórce organizacyjnej.
17) sporządzanie planu finansowego budżetu PUP, analiza wydatków i kontrola dyspozycji budżetowej

Powiadom znajomego