uprawnienia Rady Pedagogicznej

1. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniu wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez   
    względu na wymiar czasu pracy. 
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 
3. W posiedzeniach rady pedagogicznej na wniosek lub za jej zgodą mogą brać udział z głosem          
    doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego. 
4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej    
    połowy jej członków. 
5. Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. 
6. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć  
    dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
7. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w      
    każdym okresie w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po   
    zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być                    zwoływane z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek organu sprawującego nadzór                        pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę lub 1/3 członków rady pedagogicznej. 
8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za  
    zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady      pedagogicznej. 
9. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,              ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności      Szkoły. 
  
  

metryczka


Wytworzył: suchanek (1 lipca 2003)
Opublikował: Kamila Suchanek (1 lipca 2003, 10:09:01)

Ostatnia zmiana: Józef Miedziński (22 września 2019, 14:59:21)
Zmieniono: Formatowanie treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5741