Zadania publiczne

  

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w szczególności  należy:

  1. organizowanie i zapewnianie usług w określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej,
  2. pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych,
  3. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady dla nieletnich, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze,
  4. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych orz udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
  5. kierowanie dzieci i małoletnich pozbawionych opieki rodzicielskiej do placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych zgodnie z postanowieniem Sądu,
  6. realizacja zadań wynikających z:

1/ ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),

2/ ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111l, poz. 535,
z późn. zm.)

 

W celu realizacji zadań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi
i prawnymi.  

metryczka


Wytworzył: Jolanta Banasik (1 lipca 2003)
Opublikował: Jolanta Banasik (1 lipca 2003, 08:28:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4592