zadania i uprawnienia

I. Organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora szkoły w trybie i na warunkach  określonych w art. 36 Ustawy o systemie oświaty.

II. Zadania dyrektora szkoły okreslone są w art. 39 Ustawy o systemie oświaty.

III. Dyrektor szkoły:

 • kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ja na zewnątrz
 • sprawuje nadzór pedagogiczny
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychicznego
 • realizuje uchwały organów szkoły podjęte w ramach ich kompetencji
 • wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę i sprawujący nadzór pedagogiczny
 • zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły
 • organizuje administracyjną , finansową i gospodarczą obsługę szkoły
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie
 • wymierza kary porządkowe nauczycielom i innych pracownikom szkoły zgodnie z przyjętym regulaminem
 • decyduje o wysokości przyznanego dodatku motywacyjnego nauczycielom zgodniem z regulaminem
 • występuje o nagrody i odznaczenia dla pracowników szkoły
 • dysponuje funduszem premiowym zgodnie  z zatwierdzonym regulaminem premiowania
 • na podstawie uchwały rady pedagogicznej może skreslić ucznia w przypadkach okreslonych w statucie , po zasięgnieciu opinii Samorządu Uczniowskiego
 • wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przpisów oświatowych

metryczka


Wytworzył: Balcerowska (21 lutego 2008)
Opublikował: Halina Balcerowska (21 lutego 2008, 08:43:14)

Ostatnia zmiana: Halina Balcerowska (21 lutego 2008, 09:00:35)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3008