Uprawnienia

Rodzice mają prawo do:

  • uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
  • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, do której uczęszcza dziecko,
  • znajomość przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów,
  • uzyskiwania wskazówek i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
  • wyrażania i przekazywania Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi Szkoły opinii i wniosków dotyczących wszystkich spraw szkoły,
  • wyrażania i przekazywania Kuratorium Oświaty opinii na temat nieprawidłowości w pracy Szkoły.

metryczka


Wytworzył: Wojciech Drozdowski (11 lipca 2003)
Opublikował: Wojciech Drozdowski (11 lipca 2003, 16:56:14)

Ostatnia zmiana: Wojciech Drozdowski (11 lipca 2003, 17:13:27)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3893