Uprawnienia

Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora i do dyrektora o odwołanie nauczyciela z pełnionej w Szkole funkcji kierowniczej.

Ponadto Rada Pedagogiczna ma prawo:
wprowadzenia zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć, tzn. okresowego
zmniejszania lub zwiększania tygodniowego wymiaru godzin z przedmiotu, jeśli jest to podyktowane dobrem uczniów i Szkoły pod warunkiem, że zmiany będą zgodne z obowiązującym planem nauczania w cyklu okresowym i ogólnym tygodniowym wymiarem godzin nauczania w klasie.

Rada może powoływać w zależności od potrzeb stałe lub doraźne komisje do pracy w zakresie wybranych zagadnień statutowej działalności Szkoły. Komisje informują Radę o wynikach swej pracy formułując wnioski do zatwierdzenia przez Radę.

metryczka


Wytworzył: Wojciech Drozdowski (11 lipca 2003)
Opublikował: Wojciech Drozdowski (11 lipca 2003, 16:46:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4151