Rada Pedagogiczna

Kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania jest Rada Pedagogiczna, która w formie uchwały zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.

Podczas nieobecności dyrektora szkoły obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej przejmuje wicedyrektor, który prowadzi i przygotowuje zebranie Rady.

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane zgodnie z wymaganiami Ustawy z 7.09.1991r. art. 40, tzn. przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

metryczka


Wytworzył: Wojciech Drozodwski (11 lipca 2003)
Opublikował: Wojciech Drozdowski (11 lipca 2003, 16:37:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4688