zakres zadań ZDP

 

Do zakresu działania Zarządu Dróg  należą w szczególności sprawy:

              1)     planowania rozwoju sieci dróg ,

              2)     organizacji utrzymania dróg, obiektów mostowych i urządzeń drogowych w stanie zgodnym z wymogami technicznymi,

              3)     ochrona dróg,

              4)     nadzór nad przestrzeganiem przepisów techniczno-budowlanych, eksploatacyjnych i porządkowych w zakresie gospodarki drogowej oraz warunków technicznych projektowania dróg i obiektów mostowych,

              5)     przedstawianie Zarządcy dróg projektu planu lokalizacyjnego, rodzajowego i finansowego na budowę, utrzymanie i ochronę dróg powiatowych oraz obiektów mostowych,

              6)     utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

              7)     realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

              8)     pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych,

              9)     zlecanie  wykonawstwa robót  zewnętrznym wykonawcom zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

          10)     nadzór nad budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg  oraz przestrzeganiem na

   tych drogach przepisów eksploatacyjnych i porządkowych,

          11)     wdrażanie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego w zakresie gospodarki drogowej,

          12)     koordynacja robót w pasie drogowym,

          13)     prowadzenie ewidencji dróg  i obiektów mostowych ,

          14)     sporządzanie informacji i gromadzenie danych o sieci dróg ,

          15)     przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,

          16)     standaryzacja warunków organizacyjno-technicznych odśnieżania i usuwaniu gołoledzi na drogach ,

          17)     organizacja techniczno-sprzętowa odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach ,

          18)     zapewnienie przejezdności dróg ,

          19)     zatwierdzanie dokumentacji technicznej dla dróg ,

          20)     dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

          21)     wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,

          22)     przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powodować lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

          23)     sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,

          24)     prowadzenie gospodarki gruntami pod drogami oraz gruntów i innych nieruchomości pozostających w zarządzie organu zarządzającego drogą,

          25)     zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,

          26)     wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu którego masa, naciski osi, lub wymiary są większe od dopuszczalnych – w granicach państwa gdy miejsce rozpoczęcia przejazdu jest drogą powiatową,

          27)     wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny na drogach innych niż krajowe i wojewódzkie

          28)     wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,

          29)     pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego i za przejazdy po drogach pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,

          30)     pobieranie kar za samowolne zajęcie pasa drogowego i za przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu oraz za przejazdy po drogach pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach bez zezwolenia,

          31)     wykonywanie zadań w zakresie obronności państwa i przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych,

          32)     koordynacja zagadnień powodziowych w zakresie dróg powiatowych.

Szczegółowe zadania  Zarządu Dróg .

1. Do zadań w zakresie ochrony dróg należy:

              1)     naliczenie opłat i wydawanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, naliczenie opłat  za samowolne jego zajęcie

              2)     sprawdzenie zasadności potrzeby wykonania, podanie warunków technicznych i wydawanie decyzji administracyjnych na wykonanie zjazdów na drogi,

              3)     uzgadnianie projektów technicznych obiektów budowlanych w zakresie ich lokalizacji w stosunku do drogi oraz instalacji przesyłowych telekomunikacyjnych, energetycznych, wodnych, sanitarnych, gazowych i innych umieszczanych w pasie drogowym i w jego sąsiedztwie,

              4)     nadzorowanie przestrzegania przepisów porządkowych na drogach i obiektach mostowych, w szczególności przepisów dotyczących składowania materiałów i umieszczania obcych urządzeń w pasie drogowym, ochrony dróg przed zanieczyszczaniem, prawidłowości zabezpieczania i oznakowania wszelkich robót wykonywanych w obrębie pasa drogowego,

              5)     przeprowadzanie przy współudziale policji kontroli dopuszczalnych nacisków na oś, masy i wymiarów pojazdów samochodowych oraz kontrolowanie ograniczeń  nośności obiektów mostowych i zezwoleń na przejazdy pojazdów o wymiarach i ciężarze przekraczającym dopuszczalne normy,

              6)     kontrolowanie, czy roboty obce w pasie drogowym są wykonywane na podstawie zezwolenia wydanego przez zarząd drogi i zgodnie z ustaleniami zawartymi w tym zezwoleniu,

              7)     kontrolowanie zgodności z obowiązującymi przepisami lokalizacji w stosunku do drogi obiektów budowlanych i linii przesyłowych – telekomunikacyjnych, energetycznych, ciepłowniczych i innych,

              8)     dokumentowanie wszelkich naruszeń pasa drogowego i nakładanie kar za samowolne naruszenie pasa drogowego,

              9)     wprowadzanie ograniczeń ruchu na zagrożonych odcinkach dróg, np.: przełomami lub też zamykanie ich całkowicie dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.

2.       Do zadań w zakresie utrzymania dróg należy:

1)       oznakowanie i doraźne wypełnianie ubytków w nawierzchniach dróg lub ich naprawa, gdy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zlecania robót w zakresie naprawy nawierzchni dróg  wykonawcom,

2)       wykonywanie doraźnych lub trwałych napraw miejscowych uszkodzonych poboczy, pasów dzielących, wysepek, skarp nasypów i wykopów,

3)       oznakowanie odcinków dróg zagrożonych przełomami i koniecznych objazdów, oznakowanie miejsc robót interwencyjnych wymagających zmian w organizacji ruchu oraz  usuwanie skutków przełomów w mniejszych zakresach,

4)       usuwanie z korony drogi przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu i wszelkich zanieczyszczeń,

5)       oczyszczanie nawierzchni jezdni i chodników w zakresie ustalonym przepisami oraz oczyszczanie i odchwaszczanie ścieków betonowych usytuowanych w koronie drogi i lokalne udrażnianie rowów przydrożnych oraz innych urządzeń odwadniających,

6)       bezpośrednie kierowanie robotami zimowego utrzymania oraz zabezpieczanie bierne przed zamieciami śnieżnymi i przygotowywanie i magazynowanie materiałów do zwalczania gołoledzi lub nadzór nad przygotowaniem tych prac przez innych wykonawców.

3.       Do zadań w zakresie utrzymania obiektów mostowych należy:

              1)     przeprowadzanie przeglądów bieżących obiektów mostowych w ramach patrolowania sieci drogowej,

              2)     przeprowadzanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych oraz analiza ich wyników w aspekcie ich dalszej eksploatacji i potrzeb zakresu niezbędnych napraw lub przeprowadzenia przeglądu szczegółowego,

              3)     zabezpieczenie obsługi technicznej przeglądów szczegółowych,

              4)     wykonywanie prac  związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu na i pod obiektami mostowymi,

              5)     zabezpieczanie miejsc awarii obiektów mostowych przez odpowiednie ich oznakowanie i wykonanie robót zabezpieczających,

              6)     ochrona obiektów mostowych w czasie spływu  wysokich wód,

              7)     oczyszczanie przepustów pod drogami,

              8)     wykonywanie robót utrzymaniowych i konserwacyjnych zapewniających bezpieczeństwo ruchu, trwałość i estetykę obiektów mostowych, w tym:

                       a)           oczyszczanie elementów konstrukcyjnych łożysk, nisz i ciosów podłożyskowych, urządzeń dylatacyjnych, wpustów, rur i rynien odwadniających, elementów podpór, koryta rzek i terenu pod obiektami i w ich sąsiedztwie,

                       b)           malowanie poręczy,

                       c)           utrzymanie skarp i stożków  oraz wycinanie zbędnego zadrzewienia, krzewów i zarośli,

                       d)           uzupełnianie ubytków betonu gotowymi preparatami do zabezpieczania konstrukcji betonowych i  naprawy uszkodzonych poręczy mostowych.

 

4.       Do zadań w zakresie utrzymania urządzeń drogowych należy:

              1)     w odniesieniu do oznakowania dróg:

                       a)           opracowywanie i aktualizacja planów oznakowania pionowego,

                       b)           utrzymywanie w czystości i czytelności znaków pionowych, wymiana uszkodzonych znaków i uzupełnianie brakujących,

                       c)           zabezpieczanie uszkodzonych elementów urządzeń drogowych (poręczy mostowych, drogowych barier ochronnych) i wykonywanie drobnych napraw tych urządzeń,

                       d)           opracowywanie i aktualizacja planów oznakowania poziomego,

                       e)           uzupełnianie ubytków oznakowania poziomego,

                         f)           współpraca z organami zarządzania ruchem drogowym.

              2)     w odniesieniu do zieleni przydrożnej:

                       a)           pielęgnowanie istniejącego zadrzewienia,

                       b)           uzupełnianie brakujących drzew i krzewów,

                       c)           opracowywanie rocznych planów wyrębu drzew (suchych, chorych i zagrażających bezpieczeństwu wraz z opinią wojewódzkiego konserwatora przyrody), zatwierdzonych decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na  dokonanie wycinki,

                       d)           wycinanie pojedynczych drzew przydrożnych porażonych chorobami, suchych lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, usuwanie pni i przycinanie gałęzi ograniczających skrajnię drogową lub stwarzających inne zagrożenia,

                       e)           koszenie trawy i niszczenie chwastów i samosiewów drzew i krzewów na poboczach, skarpach, w rowach i w miejscach ograniczających widoczność,

                         f)           współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.

5.       Do zadań w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych należy:

1)       zatwierdzanie projektów organizacji ruchu,

2)       zatwierdzanie nietypowych projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,

3)       zatwierdzanie lokalizacji przystanków autobusowych,

4)       zatwierdzanie lokalizacji przejść dla pieszych,

5)       zatwierdzanie lokalizacji obszarów i oznakowania miejsc wprowadzających ograniczenia w ruchu drogowym,

6)       wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny,

7)       wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu którego masa, naciski osi, lub wymiary są większe od dopuszczalnych,

8)       pobieranie opłat wynikających z wydanego zezwolenia na przejazd pojazdu którego masa, naciski osi, lub wymiary są większe od dopuszczalnych,

 

metryczka


Wytworzył: M.S. (30 czerwca 2003)
Opublikował: Maria Sadłowska (30 czerwca 2003, 17:56:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4952