zamówienie na:

„Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.281.587,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.”

zamawiający: Poiat Lipnowski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZmZ.272.10.2019
wartość: poniżej 221 tyś euro
termin składania ofert: 29 października 2019  14:00
wynik postępowania: wynik postępowania w załączniku