Protokół Nr 82/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 2 grudnia 2020r.

  1. Protokół Nr 82/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 2 grudnia 2020r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Anna Smużewska – Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10:00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 27 listopada 2020r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

  1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał skierowanych na XXI sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2021-2030

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020r.

-zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego

- ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych.

- zmiany uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/142/2020 z dnia 15 maja 2020r., Nr XVII/151/2020 z dnia 25 czerwca 2020r., Nr XIX/163/2020 z dnia 2 września 2020r oraz Nr XX/171/2020 z dnia 16 października 2020r.

- ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

- ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowanie statków lub innych obiektów pływających

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Lipnowski

-wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1940/4 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna.

- przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na rok 2021 rok.

- informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu lipnowskiego w roku szkolnym 2019/2020

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020.

3. Sprawa dotacji dla placówek niepublicznych.

4. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

5. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie zwolnienia Spółki z opłaty dzierżawnej

6. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie propozycji utworzenia funduszu stypendialnego dla studentów wydziałów lekarskich

7. Rozpatrzenie pisma C. Jaromińskiego w sprawie naprawy nawierzchni dróg powiatowych prowadzących z Bobrownik do Włocławka, Radomic, Czernikowa

8. Rozpatrzenie pisma Prezesa Sądu Rejonowego w Lipnie w sprawie wyznaczenie ZDP w Lipnie do wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznej użytecznej orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie

9. Rozpatrzenie pisma OSP w Kikole w sprawie dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego

10.Rozpatrzenie pism dot. naprawy dróg czy budowy chodników w 2021r.

11. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał skierowanych na XXI sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2021-2030

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że projekty uchwał Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 oraz w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2021-2030 zostały przez Zarząd Powiatu w Lipnie przyjęte wraz z projektem budżetu na 2021r. i wieloletnią prognozą finansową i przekazane wraz z projektem budżetu i wieloletnią prognoza finansową Regionalnej Izbie Obrachunkowej i radnym Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, by na sesję budżetową została przygotowana prezentacja dot. projektu budżetu na 2021r.

Dodał, że rok budżetowy 2020, mimo panującej pandemii zostanie zakończony bardzo dobrze. Zaznaczył, że powiat posiada środki na dwóch lokatach i środki na koncie oraz wszystkie faktury popłacone. Dodał, że planowane jest zapłacenie składek do ZUS , by jak najmniej zobowiązań pozostało do zapłacenia w kolejnym roku.

Przypomniał, że powiat posiada dwie działki w strefie ekonomicznej, które do tej pory, mimo zainteresowania inwestorów, na skutek niesprzyjających przepisów prawnych, nie zostały zbyte. Podkreślił, że trzeba podjąć działania związane z zagospodarowaniem tych nieruchomości.

Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski- powiedział, że można pomyśleć o wydzierżawieniu tych dziełek na farmy fotowoltaiczne, gdyż to jest niezwykle korzystne finansowo.

A. Smużewska- powiedziała, że można pomyśleć również o powołaniu spółki lub w innej formie organizacyjnej powołanie zakładu , który będzie zarządzał taką farmą fotowoltaiczną.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jest to propozycja godna uwagi, która należy rozważyć pod względem prawnych możliwości.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków w związku z posiadanymi gruntami w strefie ekonomicznej postanowił o dokonaniu interpretacji dot. zagospodarowania tych działek pod farmę fotowoltaiczną lub ewentualnie powołanie Spółki, która zajęłaby się tym tematem.

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej spawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 250 628,72 zł i zamkną się kwotą 86  360 440,09 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów polegają na dostosowaniu planu finansowego zgodnie z zaleceniami dotującego.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 2 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów polegają na dostosowaniu planu finansowego po wykonaniu analizy planu finansowego na dzień 30 listopada.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 114 000,00 zł

Zwiększeniu ulega wielkość subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2020 z przeznaczeniem na doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt elektroniczny.


Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 72 200,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu zwiększenia rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2020 roku.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody Starostwa Powiatowego z tytułu nałożonych kar za nieterminowe wywiązanie się z umowy.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 120 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu należnej odpłatności od mieszkańców Domu.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 13 028,72 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu należnych 2,5% środków od zrealizowanych zadań z zakresu PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 600,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu zawartej umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Powiatem Lipnowskim w sprawie wypłaty stypendium dla młodzieży uczącej się w szkołach naszego Powiatu.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510- działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Zmiany w planie finansowym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej po stronie dochodów polegają na dostosowaniu planu finansowego do istniejących potrzeb.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów polegają na dostosowaniu planu finansowego do istniejących potrzeb.


Podkreśliła, że również po stronie wydatków planowane są zmiany.


Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 250 6287,72 zł i zamkną się kwotą
84 060798,99 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 800,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków realizowanych w ramach środków własnych powiatu dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 100 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków realizowanych w ramach środków własnych powiatu dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe z uwagi na zaniechanie przejazdów co związane jest z utratą dochodów.


Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 25 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków realizowanych w ramach środków własnych powiatu dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając brakujące środki na wynagrodzenia w związku z dokonaną analizą wydatków na dzień 30 listopada br. z przewidywanym wykonaniem na dzień 31 grudnia 2020 r.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 80 000,00 zł

Zmniejszaniu ulegają wydatki na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 75011 – urzędy wojewódzkie.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków realizowanych w ramach środków własnych powiatu dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając brakujące środki na wynagrodzenia w związku z dokonana analizą wydatków na dzień 30 listopada br. z przewidywanym wykonaniem na dzień 31 grudnia 2020 r.


Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków realizowanych w ramach środków własnych powiatu dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając brakujące środki na wynagrodzenia w związku z dokonana analizą wydatków na dzień 30 listopada br. z przewidywanym wykonaniem na dzień 31 grudnia 2020 r.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 177 000,00 zł

Zmniejszaniu ulegają wydatki przeznaczone na wynagrodzenia przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia z przeznaczeniem na uzupełnienie braków w jednostkach oświatowych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zmniejszaniu ulegają wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń z przeznaczeniem na uzupełnienie braków w jednostkach oświatowych.


Dział 801 – oświata i wychowane

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 19 200,00zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych po stronie wydatków polegają na uzupełnieniu braków na wynagrodzeniach i pochodnych.

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 95 676,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków w Zespole Szkół w Skępem polegają na zwiększeniu wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 85495- pozostała działalność oraz na uzupełnieniu braków na wynagrodzeniach i pochodnych.

W Zespole Szkół Technicznych polegają na uzupełnieniu braków na wynagrodzeniach i pochodnych i ulegają zwiększeniu o kwotę 14 197,00 zł.

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą polegają na uzupełnieniu braków na wynagrodzeniach i pochodnych i ulegają zwiększeniu o kwotę 14 197,00 zł.


Rozdział 80116 – szkoły policealne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 184,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na przekazanie dotacji dla niepublicznego liceum.


Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 19 271,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na uzupełnieniu braków na wynagrodzeniach i pochodnych.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 77 459,00 zł

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków polegają na zwiększaniu o kwotę 1 684, 00 zł i zabezpieczeniu środków finansowych na przekazanie dotacji dla niepublicznego liceum oraz z realizacji zadań w ramach tzw. 500+ dla nauczycieli.


Zmiany w planie finansowym jednostek oświatowych po stronie wydatków polegają na uzupełnieniu braków na wynagrodzeniach i pochodnych, tj.

- Zespół Szkół w Lipnie – 60 570,00 zł,

- Zespół Szkół w Skępem – 14 140,00 zł,

- Zespół Szkół Technicznych – 1 065,00 zł.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 37 681,00 zl

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na uzupełnieniu braków na wynagrodzeniach i pochodnych.


Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 02,00 zł

Zmiany w planie finansowym jednostek oświatowych po stronie wydatków polegają na uzupełnieniu braków na wynagrodzeniach i pochodnych, tj.

- Zespół Szkół Specjalnych –6901,00 zł,

- Zespół Szkół Technicznych – 1,00 zł.


Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 16 190,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na uzupełnieniu braków na wynagrodzeniach i pochodnych.


Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszaniu o kwotę 29 200,00 zł

Zmiany w planie finansowym jednostek oświatowych po stronie wydatków polegają na uzupełnieniu braków na wynagrodzeniach i pochodnych, tj.

- zmniejszeniu ulegają wydatki Zespół Szkół w Dobrzyniu – 1 496,00 zł,

- zwiększeniu w Zespole Szkół w Skępem – 1 204,00 zł.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach,, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących. Technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 857,00 zł

Zmiany w planie finansowym jednostek oświatowych po stronie wydatków polegają na uzupełnieniu braków na wynagrodzeniach i pochodnych, tj.

- zmniejszeniu ulegają wydatki Zespół Szkół w Dobrzyniu – 5 569,00 zł,

- zwiększeniu w Zespole Szkół w Skępem – 4 347,00 zł,

- zwiększeniu w Zespole Szkół Technicznych – 4 079,00 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 101 000,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych w tym rozdziale wynika z realizacji zadań w ramach tzw. 500+ dla nauczycieli.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 120 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na zakup niezbędnych materiałów do prawidłowego funkcjonowania Domu.


Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 11 900,00 zł

Zmniejszaniu ulegają wydatki na wynagrodzenia przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń z przeznaczeniem na uzupełnienie braków w jednostkach oświatowych.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 15 000,00 zł

Zmniejszaniu ulegają wydatki na wynagrodzenia przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń z przeznaczeniem na uzupełnienie braków w jednostkach oświatowych.


Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 13 028,72 zł

Zwiększenie środków finansowych w tym rozdziale wynika z realizacji zadań w ramach Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.


Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 14 000,00 zł

Zmniejszaniu ulegają wydatki na wynagrodzenia przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń z przeznaczeniem na uzupełnienie braków w jednostkach oświatowych.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych w tym rozdziale wynika z realizacji zadań w ramach tzw. 500+ dla nauczycieli.


Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 600,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z podpisaną umową na wypłatę stypendium uczniom kształcących się w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski, tj.

- Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie – 2 400,00 zł,

- Zespół Szkół w Skępem – 1 200,00 zł.


Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych w tym rozdziale wynika z realizacji zadań w ramach tzw. 500 + dla nauczycieli.


Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 786,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespołu Szkół w Skępem.


Dział 855 – rodzina

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 31 780,00 zł

Zmniejszaniu ulegają wydatki na wynagrodzenia z przeznaczeniem ich na uzupełnienie braków w jednostkach oświatowych.


Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 33 666,00 zł

Zmiany w planie finansowym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej po stronie wydatków ulegają zmniejszeniu o kwotę 23 566,00 zł dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego przeznaczając środki finansowe na zakup artykułów żywnościowych, realizację usług oraz wyrównanie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia.

Zmniejszaniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 8 000,00 zł na wynagrodzenia przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń z przeznaczeniem na uzupełnienie braków w jednostkach oświatowych.

Zmniejszaniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 2 100,00 zł na wynagrodzenia przeznaczając je na uzupełnienie braków w jednostkach oświatowych.  1. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych dokonuje się w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej, Zarządzie Dróg Powiatowych,

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2020, który skierował na XXI sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


-zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej spawie. Powiedziała, że w związku ze zmieniającymi się wielkościami dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego wynikającymi z otrzymanych decyzji czy tez pism jednostek organizacyjnych ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020-2029 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2020. Znaczący wpływ na zwiększenie planu finansowego miały środki otrzymane od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego, który skierował na XXI sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że niniejsza uchwała ustala ceny i opłaty oraz opłaty dodatkowe za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego. Dodał, że z uwagi na panującą pandemię koronawirusa (COVID-19), spadła sprzedaż biletów miesięcznych oraz jednorazowych, odwołane zostały wyjazdy okazjonalne oraz zawieszone zostały wykonywane kursy na liniach regularnych, dlatego też planowana jest podwyżka o 1 zł biletów jednorazowych, a co za tym idzie również miesięcznych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych, który skierował na XXI sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- zmiany uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/142/2020 z dnia 15 maja 2020r., Nr XVII/151/2020 z dnia 25 czerwca 2020r., Nr XIX/163/2020 z dnia 2 września 2020r oraz Nr XX/171/2020 z dnia 16 października 2020r.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że w trakcie realizacji zadania ustawowego jakim jest dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych okazało się, że zostaną niewykorzystane środki finansowe, które PCPR w Lipnie planuje przeznaczyć na dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny, gdyż wpłynęła duża ilość wniosków, które nie zostały rozpatrzone ze względu na ich brak.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/142/2020 z dnia 15 maja 2020r., Nr XVII/151/2020 z dnia 25 czerwca 2020r., Nr XIX/163/2020 z dnia 2 września 2020r oraz Nr XX/171/2020 z dnia 16 października 2020r. , który skierował na XXI sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że stawki opłat za usuniecie pojazdów z drogi oraz koszty odstąpienia od usunięcia pojazdów odpowiadają stawkom wynikającym z obowiązującej również 2021 r. umowy, zawartej przez Powiat Lipnowski 02.03.2020 r. w trybie zapytania ofertowego, z podmiotem zewnętrznym na świadczenie usług usuwania, przemieszczania, holowania pojazdów na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu wydanej przez uprawniony podmiot zgodnie z art. 130a ust. 4 p.r.d.. Dodał, że pojazdy odholowane z drogi przechowywane są na parkingu własnym Powiatu Lipnowskiego. Stawki opłat za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi ustalone zostają na poziomie odpowiadającym stawkom dobowych za przechowywanie pojazdów stosowanych w komercyjnych parkingach w 2020 r. prowadzonych na terenie Powiatu Lipnowskiego (art. 130a ust. 6 p.r.d.).

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, który skierował na XXI sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowanie statków lub innych obiektów pływających

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że wysokość opłat została ustalona w wysokości 85% maksymalnych stawek opłat wskazanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2021.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, który skierował na XXI sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


Przewodniczący Zarządu- powiedział, że rozmawiał z Przewodniczącą Rady o konieczności zmiany uchwały dot. diet dla radnych, z uwagi na fakt, że istniejące w obowiązującej uchwale wielkości procentowe (liczone wskaźnikiem procentowym od minimalnego wynagrodzenia, które od 2021r. wzrasta) proponuje utrzymać diety na takiej samej lub bardzo podobnej wysokości, ale to związane jest z obniżeniem wartości procentowej diety.

A. Smużewska – Przewodnicząca Rady- powiedziała, że obniżenie wartości procentowej diety będzie miało dobry wydźwięk społeczny i jest jak najbardziej wskazane. Dodała, że został przygotowany stosowny projekt uchwały w tej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet radnych Rady Powiatu w Lipnie , który skierował na XXI sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


Przewodniczący Zarządu dodał, że rozmawiał z Przewodniczącą Rady o konieczności sesji czyszczącej, która planowana byłaby na dzień 30 grudnia br.. Wskazał, że pozostałe projekty uchwał można omówić na tej sesji, gdyż na sesji budżetowej mają być tylko te projekty uchwał związane z budżetem i opłatami.

Przewodnicząca Rady A. Smużewska- poinformowała, że sesja budżetowa planowana jest na dzień 14 grudnia na godz. 11.00 w auli Zespołu Szkół w Lipnie, gdzie istnie możliwość bezpiecznego przeprowadzenia obrad.


Pozostałe projekty uchwał zostały skierowane na kolejne przedsesyjne posiedzenie Zarządu.

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Lipnowski

-wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1940/4 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna.

- przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na rok 2021 rok.

- informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu lipnowskiego w roku szkolnym 2019/2020


Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego realizowanego w tej dziedzinie wydatkowej.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 300,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki realizowana w ramach środków własnych powiatu.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszaniu o kwotę 4 300,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki realizowane w tym rozdziale z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wynagradzanych z rozdziału 75011. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków, które wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków na dzień 30 listopada 2020.


Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

Zmiany w planie finansowym wydatków realizowanych w ramach prac zleconych z budżetu państwa wynikają z konieczności dostosowania planu do istniejących potrzeb.


Dział 801 – oświata i wychowane

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 988,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 998,00 zł i wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 642,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków ulegają zwiększeniu o kwotę 2 642,00 zł i wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki.

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Lipnie o kwotę 6 000,00 zł i wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki.


Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 36,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 435,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 255,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków ulegają zwiększeniu o kwotę 5 745,00 zł i wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Lipnie o kwotę 6 000,00 zł i wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu do istniejących potrzeb zespołu zarówno w zadaniach realizowanych ze środków własnych powiatu jak i realizowanych ze środków budżetu państwa.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu do istniejących potrzeb.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 400,00 zł

Zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu do istniejących potrzeb w rozdziale 85510.


Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 400,00 zł

Zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu do istniejących potrzeb.


  1. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych dokonuje się w Starostwie Powiatowym w Lipnie i Zespole Szkół w Skępem.


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2020 /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 3. Sprawa dotacji dla placówek niepublicznych.

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że planowane jest spotkanie z właścicielem Ośrodka we Wierzbicku, ale na dzień dzisiejszych z powodu braku w budżecie powiatu lipnowskiego proponuje wypłacić zgodnie ze stanem osobowym nie większym niż we wrześniu br.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił wypłacić dotację dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych zgodnie ze stanem osobowym niż we wrześniu br. z uwagi na posiadane środki na ten cel w budżecie powiatu.


Ad 4. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że Referat Gospodarki Nieruchomościami zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawie sposobu rozliczania energii elektrycznej najemcom lokali użytkowych F.H.U. Linkowski, Geocentrum Wioletta Ostrowska, Kancelaria Notarialna Anna Wasielewska w związku z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10A.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił różnicę w rozliczeniu energii elektrycznej powstałej na skutek zamontowania instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa przy ul. Sierakowskiego 10A uwzględnić w czynszu dzierżawnym na rzecz F.H.U.Linkowski, Geocentrum Wioletta Ostrowska, Kancelaria Notarialna Anna Wasielewska, wynajmujących pomieszczenia w tym budynku.


Ad. 5. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie zwolnienia Spółki z opłaty dzierżawnej

Przewodniczący Zarządu - powiedział, że Spółka Szpital Lipno zwróciła się o zwolnienie z opłaty dzierżawnej w roku 2021. Powiedział, że niektórzy pracownicy szpitala na umowie o pracę z długoletnim stażem zarabiają stosunkowo niewielkie pieniądze, dlatego proponuje zwolnić Spółkę w dużej części z opłaty dzierżawnej, by Spółka te środki przeznaczyła na podwyżki wynagrodzeń pracowników szpitala, którzy zarabiają najmniej. Dodał, że pewne regulacje płacowe, polegające na obniżce wynagrodzeń planuje przeprowadzić w stosunku do kadry zarządzającej i nadzorczej na Zgromadzeniu Wspólników, które planowane jest na dzień 7 grudnia br. Podkreślił, że planowane są szersze działania w Spółce mające na celu regulacje płacowe w szpitalu. Zaproponował, ustalenie Spółce kwoty czynszu dzierżawnego za majątek ruchomy i nieruchomy w kwocie 1 400 zł + VAT miesięcznie

A. Wasielewski- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno- zapewnił, że środki zaoszczędzone z opłaty dzierżawnej na rzecz powiatu lipnowskiego zostaną przeznaczone na podwyżki płac w szpitalu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie ustalił na rzecz Spółki Szpital Lipno kwotę czynszu dzierżawnego za majątek ruchomy i nieruchomy w kwocie 1 400 zł + VAT miesięcznie, co będzie regulowała stosowna umowa, wskazując, by środki, które Spółka płaciła Powiatowi Lipnowskiemu z tego tytułu przeznaczyła na podwyżki płac w Spółce Szpital Lipno.


Ad. 6. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie propozycji utworzenia funduszu stypendialnego dla studentów wydziałów lekarskich

Przewodniczący Zarządu - powiedział, że należy podjąć działania mające na celu zachęcenie młodzieży studiującej na kierunkach lekarskich do pracy w lipnowskim szpitalu poprzez ufundowanie stypendiów z jednoczesnym zobowiązaniem się do pracy. Zaznaczył, że stypendia przewidziane byłyby dla studentów 3,4,5 i 6 roku medycyny po 2,500 zł miesięcznie dla studenta 3 roku, po 2 750 zł miesięcznie dla studenta 4 roku i po 3 000 zł dla studenta 5 i 6 roku miesięcznie. Należy tylko ustalić limit osobowy potencjalnych stypendystów. Zaproponował do 4 stypendystów każdego roku. Zaproponował, by przygotowaniem projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. utworzenia takiego funduszu zajęli się: Samodzielne Stanowisko ds. Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego wraz z Wydziałem Edukacji.

A. Wasielewski- powiedział, że w projekcie takiej uchwały muszą znaleźć się zapisy o konieczności zwrócenia lub odprawiania kwoty stypendium w lipnowskim szpitalu w przypadku rezygnacji ze studiów. Dodał, że z pewnością takie stypendium będzie dużą formą zachęty do podjęcia pracy w lipnowskim szpitalu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił przygotować projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie dotyczący utworzenia funduszu stypendialnego dla studentów wydziałów lekarskich, którzy po skończeniu studiów podejmą pracę w Spółce Szpital Lipno, zabezpieczając na ten cel środki finansowe w budżecie powiatu na 2021r..


Ad. 7. Rozpatrzenie pisma C. Jaromińskiego w sprawie naprawy nawierzchni dróg powiatowych prowadzących z Bobrownik do Włocławka, Radomic, Czernikowa

Przewodniczący Zarządu – zaproponował, by pismo Pana J. Jaromińskiego dot. poprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Bobrowniki skierować do Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, jako jednostki merytorycznie związanej z poruszanym tematem, by udzieliła Zainteresowanemu stosowanej odpowiedzi.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił pismo Pana J. Jaromińskiego dot. poprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Bobrowniki skierować do Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, jako jednostki merytorycznie związanej z poruszanym tematem, by udzieliła Zainteresowanemu stosowanej odpowiedzi.


Pozostałe punkty porządku obrad zostały przesunięte na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie.

8. Rozpatrzenie pisma Prezesa Sądu Rejonowego w Lipnie w sprawie wyznaczenie ZDP w Lipnie do wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznej użytecznej orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie

9. Rozpatrzenie pisma OSP w Kikole w sprawie dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego

10.Rozpatrzenie pism dot. naprawy dróg czy budowy chodników w 2021r.

11. Sprawy różne

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta Lipnowski K. Baranowski zamknął o godz. 11,50 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 2 grudnia 2020r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (2 grudnia 2020)
Opublikował: Marta Górzyńska (12 lutego 2021, 11:37:28)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 185