Protokół Nr 63/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 30 czerwca 2020r.

Protokół Nr 63/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 30 czerwca 2020r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9,00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski K. Baranowski witając członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

  3. Anna Smużewska- Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie

  4. Edyta Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji


Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 25 czerwca 2020r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2020r.,

- utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Administracyjno- Księgowe Oświaty w Lipnie,

- pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej

2. wyrażenie zgody na zawarcie umowy dotacji w sprawie wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowania uczniów przez promocję i wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych , w ramach realizacji Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2020.


Przewodniczący Zarządu- przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2020r.,

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że już na ostatniej sesji Rady Powiatu w Lipnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja planowana jest na dzień 8 lipca br..

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2020r.. Powiedziała, że zmiany jakie wprowadza niniejszy projekt uchwały dotyczą planu finansowego zakładu budżetowego. Z uwagi na to, iż jednostki mogły nie wiedzieć o kolejnym posiedzeniu Rady Powiatu można spodziewać się autopoprawek do tego projektu uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2020r. i przekazał go na XVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Administracyjno- Księgowe Oświaty w Lipnie,

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że od pewnego czasu trwały rozmowy i prace dotyczące utworzenia wspólnej obsługi finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych. Zaznaczył, że planowane utworzenie tej jednostki planowane jest od 1 stycznia 2021r..Dodał, że powstanie tegoż Centrum z pewnością poprawi jakość obsługi i zarządzania jednostkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest powiat lipnowski.
E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że jednostka ta będzie funkcjonowała pod planowaną nazwą Powiatowe Centrum Administracyjno- Księgowe Oświaty w Lipnie. Dodała, że załącznikiem do niniejszego projektu uchwały jest Statut jednostki, który określa zakres jej działania, gospodarkę finansową, zarządzenie i organizację.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Administracyjno- Księgowe Oświaty w Lipnie i przekazał go na XVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie przygotował projekt uchwały dot. pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Rybitwy poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej. Dodał, że chodzi o tę drogę, która prowadzi do przeprawy promowej na Wiśle. Zaznaczył, że jest to droga leśna, służąca głównie Nadleśnictwu Dobrzejewice do prowadzania gospodarki leśnej. Podkreślił, że są w tym zakresie pozytywne opinie Wójta Gminy Bobrowniki, Wójta Gminy Lipno oraz Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej i przekazał go na XVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 2. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dotacji w sprawie wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowania uczniów przez promocję i wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych , w ramach realizacji Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2020.

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- przedstawiła zapisy umowy dotacji w sprawie wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowania uczniów przez promocję oraz wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 pn.: ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2020. Poinformowała, iż powiat może pozyskać dla Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie 12 tys. zł (3 tys. zł stanowi wkład własny, który szkoła zabezpieczy w budżecie) oraz 4 tys. zł dla technikum w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W (wkład własny 1 tys. zł), który szkoła zabezpieczy we własnym budżecie na nowości czytelnicze, nie będące podręcznikami do biblioteki szkolnej.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że jest to niezwykle ważna inicjatywa, by przyczyniać się do rozwijania nawyku czytania wśród młodzieży, dlatego proponuje pozytywnie ustosunkować się o możliwości pozyskania 16 tys. zł dotacji na zakup książek do bibliotek szkolnych, przy 4 tysięcznym wkładzie własnym.


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy dotacji w sprawie wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowania uczniów przez promocję i wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych , w ramach realizacji Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2020.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 9,15 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 30 czerwca 2020r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (30 czerwca 2020)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (27 sierpnia 2020, 11:31:13)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 356