Protokół Nr 48/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 stycznia 2020r.

Protokół Nr 48/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 28 stycznia 2020r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Ewa Antoszewska- Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu powiatu,

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie,

3. Ewa Juszczyk- Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie,

4. Joanna Przybyszewska- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie,

5. Mariola Bock- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

6. Kinga Cylc- Referent ds. kontroli

7. Agnieszka Kopycińska- Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji

8. Andrzej Szychulski- Wójt Gminy Lipno

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9,00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 20 stycznia 2020r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

 1. Sprawa inwestycji wymiany dachu na budynku Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie

 2. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie kandydatury na stanowisko zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie

 3. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie: możliwości podziału klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia po gimnazjum na dwa oddziały.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie roli Wnioskodawcy/Beneficjenta, Partnera, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

 5. Udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Joannie Rapcewicz

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

 7. Sprawa Domu Samotnej Matki.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Skępe do kategorii dróg gminnych

 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski na rok 2019

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie procedury związanej z realizacją zadania inwestycyjnego przez Zespół Szkół im. R. Traugutta w Lipnie.

 13. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie zakupu obuwia oraz koszulek dla uczniów pierwszej klasy o profilu militarno- sportowym.

 14. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w sprawie wyznaczenia osoby, która będzie brała udział w pracach związanych z tworzeniem dokumentacji pod budowę drugiego budynku szkoły.

 15. Rozpatrzenie pisma Fundacji ,,Nasze Dzieci” w sprawie przekazania należnej dotacji na uczestniczkę zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

 16. Rozpatrzenie pisma Fabryki Filmu Sp. zo.o. w sprawie zmniejszenia stawki za wynajmowaną sale w Zespole Szkół w Lipnie.

 17. Rozpatrzenie pisma Radnego Rady Miejskiej w Dobrzyniu n/W w sprawie wsparcia finansowego wsparcia finansowego remontu drogi nr 171052C łączącej asfaltową drogę powiatową nr 2740C w Krępie z asfaltową drogą gminną nr 1710C w Grochowalsku

 18. Rozpatrzenie pisma Radnej Rady Gminnej w Tłuchowie w sprawie utwardzenia odcinka drogi powiatowej Rumunki Jasieńskie- Jasień- Kamień Kmiecy

 19. Rozpatrzenie pisma Szkoły Podstawowej w Maliszewskie w sprawie dofinansowania kolejnej edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Brytyjskiej Poerty Lovers.

 20. Rozpatrzenie pisma OSP w Michałkowie w sprawie wsparcia finansowego zakupu sztandaru dla jednostki.

 21. Rozpatrzenie pisma OSP w Baranach w sprawie pomocy w pozyskaniu środków na wykończenie budynku remizy strażackiej.

 22. Informacja Gminy Lipno, że nie przewidują uruchomienia procedury zmierzającej do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości ozn. jako działki nr 179 i 177/3 stanowiących własność powiatu lipnowskiego.

 23. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Sprawa inwestycji wymiany dachu na budynku Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie

E. Juszczyk- Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie- powiedziała, że w budżecie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ma zaplanowaną kwotę 300 tys. zł na wymianę dachu na budynku Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował dołożenie na najbliższej sesji środków w wysokości 150 tys. zł i wykonanie przy okazji wymiany dachu również montażu urządzeń fotowoltaicznych, ponieważ te zadania są ze sobą ściśle powiązane. Zaznaczył, że ZST w Lipnie zużywa wiele KW i posiada dwa liczniki – na jednym jest 28 700 KW, na drugim natomiast 32 000.

Dodał, że został w tym zakresie przygotowany stosowny projekt uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie procedury związanej z realizacją zadania inwestycyjnego przez Zespół Szkół Technicznych w Lipnie, w której upoważnia się Panią Ewę Juszczyk- Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie do uruchomienia procedury związanej z realizacją zadania pn.: Wymiana dachu i więźby dachowej wraz z montażem urządzeń fotowaltaicznych na budynku głównym szkoły”, równocześnie postanowił wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie o zwiększenie środków na realizacje tej inwestycji./uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.2. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie kandydatury na stanowisko zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie

E. Juszczyk- Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie -przedstawiła kandydaturę Pani Iwony Kępińskiej na stanowisko zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie. Powiedziała, że jest to nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i logistycznych, z dużym doświadczeniem, niezwykle zaangażowany, zwłaszcza w proces przygotowania i przeprowadzenie egzaminów zawodowych, których zdawalność w zawodzie technik ekonomista jest 100%. Dodała, że pełni funkcję lidera zespołu nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pani Iwony Kępińskiej na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkól Technicznych w Lipnie im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie od dnia 1 lutego 2020r.


Ad.3. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie: możliwości podziału klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia po gimnazjum na dwa oddziały.

E. Juszczyk- Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie- zwróciła się o wyrażenie zgody na dokonanie podziału klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia po gimnazjum na dwa oddziały. Zaznaczyła, że jest to klasa licząca 41 uczniów, niezwykle trudna wychowawczo, ponieważ są tam uczniowie z czterech roczników (od 2001 do 2004), powtarzający klasę. Dodała, że sześcioro uczniów ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, co wiąże się z dostosowaniem wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb tych uczniów. Ponadto na przedmiotach ogólnokształcących uczniowie nie mieszczą się do klas lekcyjnych z zachowaniem przepisów bhp. Zaznaczyła, że od nowego semestru do tej klasy mają przejść dwie uczennice z I klasy technik logistyk, które nie radzą sobie w technikum, a już nie ma miejsca w dzienniku na dopisanie tych uczniów.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się z pytaniem, jakie skutki finansowe będzie miała zgoda na dokonanie podziału.

E. Juszczyk- Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie- zaznaczyła, że koszt takiego podziału to ok. 4 tys. zł miesięcznie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że przedstawiona argumentacja przekonuje do podziału wskazanej klasy, mimo zwiększonych kosztów.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie pozytywnie wyraził zgodę na dokonanie podziału klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia w Lipnie po gimnazjum, na dwa oddziały.


Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie roli Wnioskodawcy/Beneficjenta, Partnera, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

M. Bock- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie- powiedziała, że PUP w Lipnie realizuje programy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na formy aktywizacji osób bezrobotnych. Dodała, że na ten cel PUP w Lipne ma do rozdysponowania kwotę 5 mln zł.i w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora prosi o udzielenie Dyrektorowi i Zastępcy Dyrektora stosownych upoważnień związanych z realizowanymi projektami.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się z pytaniem, czy były kontrole realizacji tych projektów.

M. Bock- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie- powiedziała, że oczywiście były takie kontrole i nie było większych zastrzeżeń.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie roli Wnioskodawcy/Beneficjenta, Partnera, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.5. Udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Joannie Rapciewicz

M. Bock- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie- powiedziała, że prosi o wyrażenie zgody na udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu Joannie Rapciewicz do reprezentowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej, a także innymi podmiotami i osobami w sprawie dotyczącej stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej Alinie Milewskiej, która była poręczycielem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej swojego wnuka i do śmierci te należności spłacała. Dodała, że chodzi o kwotę około 8 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić pełnomocnictwa radcy prawnemu w tym zakresie.

Ad.6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

W. Kempiński- zwrócił się o uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie. Dodał, że planowane jest utworzenie etatu mechanika, etatu pracownika gospodarczego, który będzie pomagał mechanikowi oraz na ½ etatu kierownika zastępcy dworca, gdyż ktoś musi zastępować kierownika dworca podczas jego nieobecności np. któryś z dyspozytorów.

Przewodniczący Zarządu- dodał, by wszelkie awanse były w pierwszej kolejności wśród pracowników. Dodał, że flota autobusowa powoli się starzeje, wobec czego etat mechanika jest potrzebny.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie./uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.7. Sprawa Domu Samotnej Matki.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że powstał pomysł utworzenia na terenie powiatu Domu Samotnej Matki, który byłby schronieniem dla samotnych matek lub kobiet w ciąży w trudnej sytuacji życiowej. Nadmienił, że powiat dysponuje idealną lokalizacją tj. internatem po Zespole Szkół w Skępem, gdzie blisko znajduje się szkoła, posterunek policji, tereny rekreacyjne dla dzieci. Dodał, że pewne poczynania w tym zakresie zostały poczynione, gdyż korespondencja w tej sprawie toczyła się między powiatem a Wojewodą Kujawsko- Pomorskim. Nadmienił, że możliwa jest do pozyskania dotacja 1 mln 200 tys. zł na adaptację placówki, a 20% to koszty własne powiatu. Dodał, że koszty jej funkcjonowania byłyby po stronie powiatu. Dodał, że na Konwencie Starostów uchwalili, by taki dom powstał na terenie powiatu inowrocławskiego, jednakże powiat lipnowski również powinien ubiegać się o taką możliwość w tej części województwa. Dodał, że dom na terenie powiatu lipnowskiego mógłby obsługiwać powiaty włocławski, toruńskim, rypiński czy golubsko – dobrzyński a inowrocławski pozostałe tereny.

J. Kowalski- zwrócił się z pytaniem, jakie są zasady pobytu matki w takim domu.

J. Przybyszewska- Dyrektor PCPR w Lipnie- powiedział, że mieszkanka może płacić za pobyt, ale z reguły płacą gminy i przybywa się w nim do roku.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że jest za taką inicjatywą, tym bardziej, że przypadki trudnej sytuacji rodzinnej matki z dzieckiem są coraz częstsze. Dodał, że nawet jeżeli nie otrzymamy dofinansowania ze strony Województwa, to jesteśmy w stanie sobie sami poradzić i utworzyć taki dom, podpisując porozumienia z okolicznymi gminami czy powiatami.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o podjęciu starań dotyczących utworzenia na terenie powiatu Domu Samotnej Matki w Skępem.


Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok.

E. Antoszewska- Inspektor ds. – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie przeznaczając środki na wydatki inwestycyjne.


Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie przeznaczając środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz na opłaty za czynsze.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie zapewniając tym samym środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie zapewniając tym samym środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Rozdział 80115 - technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 230,00 zł

Plan finansowy w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulega zwiększeniu o kwotę
4 454,00 zł w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe.

Zmian w planie finansów Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zmniejszając je o kwotę 4 684,00 zł przeznaczając na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zmianom w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie przeznaczając środki niewykorzystane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zwiększenie wynagrodzeń osobowych.


Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 247,00 zł

Zmian dokonuje się w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, zmniejszając tym samym wydatki na wypłatę wynagrodzeń.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 949,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół w Lipnie ulega zmniejszeniu o kwotę 258,00 zł w zakresie wynagrodzeń zwiększając wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Plan finansowy Zespołu Szkół w Skępem ulega zwiększeniu o kwotę 1 657,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzeni rocznego.

Zmian dokonuje się w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w zakresie wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zwiększając je o kwotę
1 550,00 zł.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie przeznaczając środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejszając wydatki na zakup materiałów.


Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie oraz Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zmianom w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 748,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 369,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zmianom w zakresie wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Plan finansowy Zespołu Szkół w Skępem ulega zmniejszeniu o kwotę 369,00 zł
zmniejszając wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 345,00 zł

Plan finansowy w Zespole Szkół w Skępem ulega zwiększeniu o kwotę 3 396,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Plan finansowy w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulega zmniejszeniu o kwotę
8 999,00 zł w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Plan finansowy w Zespole Szkół w Lipnie ulega zwiększeniu o kwotę
258,00 zł w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany w planie finansowym w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisła po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmiany w planie finansowym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmian w realizacji zadań inwestycyjnych dokonuje się w Starostwie Powiatowym w Lipnie.


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2020 /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego

K. Cylc- Referent ds. kontroli- przedstawiła sprawozdanie z kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego, informując, że większych uchybień w jednostkach organizacyjnych nie stwierdzono.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że jest zadowolony z pracy jednostek organizacyjnych powiatu, ich kierownictwa i służb księgowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Skępe do kategorii dróg gminnych

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Wskazał, że jest pozytywna opinia Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie dot. zaliczenia dróg lokalnych położnych na terenie Miasta i Gminy Skępe stanowiących działkę nr 1435 obręb Rumunki Skępskie od linii kolejowej nr 27 do jez. Mielno, działkę nr 1217 obręb Rumunki Skępskie od drogi Skępe- Czermno do linii kolejowej nr 27, cześć działki nr 701, część działki Nr 57 i działkę nr 61 obręb Czermno od drogi relacji Skępe – Koziołek do liii kolejowej nr 27, do kategorii dróg gminnych. Zaznaczył, że jest w tym zakresie został przygotowany stosowny projekt uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Skępe do kategorii dróg gminnych /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski na rok 2019

A. Kopycińska- Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji- poinformowała, że w stopniu awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego powiat nie osiągnął średnich wynagrodzeń z kwotą różnicy 86 531,57 zł i w związku z powyższym należy wypłacić jednorazowy dodatek dla nauczycieli dyplomowanych, zgodnie z zapisami ustawy Karta nauczyciela. Nadmieniła, że został w tym zakresie przygotowany stosowny projekt uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski za rok 2019 / uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie procedury związanej z realizacją zadania inwestycyjnego przez Zespół Szkół im. R. Traugutta w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w budżecie powiatu jest zaplanowana kwota 280 tys. zł. na wymianę instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Lipnie oraz 20 ty. zl na monitoring . Zaproponował udzielić upoważnienia Pani Dyrektor do uruchomienia procedury związanej z realizacją zadania pn.: Wymiana instalacji elektrycznej, monitoringu oraz instalacji alarmowej w Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie. Dodał, że został w tym zakresie przygotowany projekt uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie procedury związanej z realizacją zadania inwestycyjnego przez Zespół Szkół im. R. Traugutta w Lipnie. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Ad.13. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie zakupu obuwia oraz koszulek dla uczniów pierwszej klasy o profilu militarno- sportowym.

A. Kopycińska- Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji- przedstawiła przedmiotowe pismo. Wskazała, że w Zespole Szkół w Skępem jest 31 uczniów klasy o profilu militarno -sportowym, a koszt zakupu na jednego ucznia wynosi ok.170 zł, więc razem będzie to kwota 5200 zł.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że zakup obuwia i koszulek stał się niejako tradycją, którą należy podtrzymać.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zakup obuwia oraz koszulek dla uczniów pierwszej klasy o profilu militarno- sportowym przez Zespół Szkół w Skępem.


Ad.14. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w sprawie wyznaczenia osoby, która będzie brała udział w pracach związanych z tworzeniem dokumentacji pod budowę drugiego budynku szkoły.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z zamiarem budowy drugiego budynku szkoły specjalnej w Lipnie, szkoła zwróciła się o wyznaczenie osoby, która będzie brała udział ze strony powiatu w pracach związanych z tworzeniem dokumentacji pod budowę. Zaproponował osobę Wicestarosty M. Kulig, by ze strony powiatu koordynowała to zadanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyznaczył ze strony powiatu lipnowskiego Panią Marię Kulig - Wicestarostę Lipnowskiego do udziału w pracach związanych z tworzeniem dokumentacji pod budowę drugiego budynku szkoły.


Ad.15. Rozpatrzenie pisma Fundacji ,,Nasze Dzieci” w sprawie przekazania należnej dotacji na uczestniczkę zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

A. Kopycińska- Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji-powiedziała, iż Fundacja ,,Nasze Dzieci” zwróciła się o przekazanie należnej dotacji na uczestniczkę zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, iż na poprzednim Zarządzie temat ten był szczegółowo omawiany, że pierwszej kolejności należy dokonać zmiany zapisu uchwały Rady Powiatu w Lipnie mówiącego, że zwiększenie liczby uczniów w szkole i placówce niepublicznej w ciągu roku ponad planowaną liczbę uczniów określoną we wniosku nie ma wpływu na zwiększenie kwoty dotacji i dopiero wówczas będzie możliwe ewentualne zwiększenie dotacji. Zaproponował udzielenie Fundacji stosownej odpowiedzi.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił uruchomić procedurę zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości i poinformować Fundacje o podjętych działaniach.


Ad.16. Rozpatrzenie pisma Fabryki Filmu Sp. zo.o. w sprawie zmniejszenia stawki za wynajmowaną sale w Zespole Szkół w Lipnie.

A. Kopycińska- Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że przedstawiciel Firmy Fabryki Filmu Sp. zo.o. zwrócił się o zmniejszenie kwoty za wynajmowaną salę w Zespole Szkół w Lipnie. Zaznaczyła, że chodzi nie o sale gimnastyczną tylko malutką salkę w piwnicy, w której odbywają się zajęcia fitness. Dodała, że odbywają się w nich zajęcia gimnastyczne inspirowane wschodnimi systemami pracy z ciałem.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że stawka za salkę gimnastyczną jest nieadekwatna do standardów tej sali, wobec czego proponuje ustalić dla niej stawkę 50zł + VAT.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie ustalił stawkę za wynajem sali w podpiwniczeniu Zespołu Szkół w Lipnie na zajęcia gimnastyczne inspirowane wschodnimi systemami pracy z ciałem w kwocie 50zł + VAT.


Ad.17. Rozpatrzenie pisma Radnego Rady Miejskiej w Dobrzyniu n/W w sprawie wsparcia finansowego remontu drogi nr 171052C łączącej asfaltową drogę powiatową nr 2740C w Krępie z asfaltową drogą gminną nr 1710C w Grochowalsku

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Zaznaczył, że proponuje zwiększenie środków na działalność Funduszu Dróg Samorządowych, z którego dofinansowane są modernizacje i budowy dróg gminnych i dopiero wówczas proponuje rozpatrywać wnioski o dofinansowanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowić wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie z propozycją zwiększenia środków na Fundusz Dróg Samorządowych.


Ad.18. Rozpatrzenie pisma Radnej Rady Gminnej w Tłuchowie w sprawie utwardzenia odcinka drogi powiatowej Rumunki Jasieńskie- Jasień- Kamień Kmiecy

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że opinia Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie potwierdza zasadność wniosku o utwardzenie masą asfaltową odcinka drogi powiatowej nr 3428C Rumunki Jasieńskie- Jasień., jednakże przebudowa w/w odcinka drogi to kosztowna inwestycja, do której rozpoczęcia niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej. Zaznaczył, że w tym roku plan robót budowlanych został już zaakceptowany a przetarg na prace został już zakończony, więc nie ma możliwości zrealizowania wskazanej prośby w tym roku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie rozpatrzył przedmiotowe pismo.


Ad.19. Rozpatrzenie pisma Szkoły Podstawowej w Maliszewskie w sprawie dofinansowania kolejnej edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Brytyjskiej Poerty Lovers.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Nadmienił, że zgodnie z wytycznymi RIO więcej środków będzie kierowanych na wydarzenia o prospołecznym charakterze, kierowane do większego grona odbiorców, mające na celu rozwój kulturalny, naukowy, społeczny powiatu. Dodał, że możliwe jest jedynie poinformowanie o możliwości ubiegania się o środki z patronatu Starosty.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie poinformował o możliwości zwrócenia się z wnioskiem o patronat Starosty dla tego wydarzenia do 15 lutego br.


Ad.20. Rozpatrzenie pisma OSP w Michałkowie w sprawie wsparcia finansowego zakupu sztandaru dla jednostki.

Ad.21. Rozpatrzenie pisma OSP w Baranach w sprawie pomocy w pozyskaniu środków na wykończenie budynku remizy strażackiej.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pisma. Przypomniał, że Rada Powiatu w Lipnie zaplanowała kwotę 25 tys. zł na dofinansowanie działalności OSP i na razie proponuje zbierać wszystkie podania z OSP, by w terminie późniejszym i dokonać podziału środków między poszczególnymi jednostkami.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że decyzje dotyczące zostaną podjęte w terminie późniejszym.

Ad.22. Informacja Gminy Lipno, że nie przewidują uruchomienia procedury zmierzającej do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości ozn. jako działki nr 179 i 177/3 stanowiących własność powiatu lipnowskiego.

A. Szychulski- Wójt Gminy Lipno- poinformował, że Gmina Lipno nie przewiduje uruchomienia procedury zmierzającej do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości ozn. jako działki nr 179 i 177/3 stanowiących własność powiatu lipnowskiego, ponieważ dla gminy są to duże koszty. Dodał, że każdy potencjalny inwestor może wystąpić o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że firma cały czas zainteresowana jest tym gruntem. Nadmienił, że cały czas podejmują czynności zmierzające do zakupu tych gruntów. Dodał, że są grunty IV, V, VI, klasy.


Ad.3.Sprawy rożne.

Przewodniczący Zarządu -poinformował, że DINO również nie wycofuje się z zakupu działek przy ul. Nieszawskiej i przygotowują niezbędną dokumentację dot. uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Wskazał, że od 1 lutego Pani Grzywczewska– dotychczas pełniąca obowiązki naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury Sportu i Turystyki zostanie naczelnikiem tego wydziału.

Następnie zwrócił się z propozycją do Wójta Gminy Lipno o rozważenie możliwości wspólnego zorganizowania Dożynek Powiatowo- Gminnych na terenie Gminy Lipno. Dodał, że powiat lipnowski pokryłby koszt występu gwiazdy wieczoru. Dodał, że na gwiazdę wieczoru planowana jest Pani Anna Wyszkoni.

Wójt Gminy Lipno pozytywnie ustosunkował się do tej propozycji. Zaznaczył, że trzeba będzie pomyśleć jedynie o lokalizacji tego wydarzenia.

J. Kowalski- zwrócił się z pytaniem dot. przyszłości placu (skrzyżowania) w centrum Skępego, który jest nieprzejezdny przez źle zaparkowane samochody.

Przewodniczący Zarządu- podkreślił, że temat ten był wielokrotnie omawiany. Dodał, że wystąpiliśmy do władz Miasta i Gminy Skępe z propozycją przejęcia działki na rzecz tego samorządu i uregulowania po swojego tego tematu.

J. Kowalski- powiedział, że ze względu na bezpieczeństwo i dobro mieszkańców powinno się rozwiązać ten problem, wykazując dobrą wolę ze strony władz samorządowych.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że ze strony powiatu jest wola przekazania części placu. Dodał, że Gmina Skępe jest bliska władzom powiatu i wiele zadań zostało w niej zrealizowanych np. drogi, chodniki, ale władze powiatu nie mogą wyręczać władz gminnych w realizacji ich zadań.

J. Kowalski- zaznaczył, że mieszkańcy Skępego zgłaszają mu swoje uwagi, prośby a on je przekazuje. Dodał, że o problemach trzeba rozmawiać, gdyż dzięki rozmowie problemów ubywa, a nie przybywa.

Przewodniczący Zarządu- dodał, że w tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest postawienie znaku zakaz parkowania. Poinformował, że zostało zakończone postępowania przetargowe na roboty budowlane, które jest dla powiatu korzystne, ponieważ złożona oferta jest niższa o 480 tys. zł. Dodał, że prace te będzie wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie.

Zaznaczył, że ruszyły prace interwencyjne, staże i jest prośba, by gminy korzystały z tej formy aktywacji osób bezrobotnych.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 12,10 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 28 stycznia 2020r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (28 stycznia 2020)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (10 czerwca 2020, 09:49:03)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 613