Protokół Nr 41/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 listopada 2019r.

Protokół Nr 41/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 28 listopada 2019r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2. Magdalena Jasińska- Naczelnik Wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu w Lipnie

3. Edyta Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji

4. Zbigniew Agaciński- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

5. Mariusz Linkowski- Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

6. Ireneusz Grochowski- Projektant budynku Szkoły Muzycznej I Stopnia w Lipnie

7. Wiesław Kuczmarski- Kierownik Dworca Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie

8. Arkadiusz Linkowski- naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10:20 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 14 listopada 2019r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

1. Spotkanie z projektantem w sprawie projektu budynku Szkoły Muzycznej I Stopnia w Lipnie.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2019r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 242/217 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zasad ustalenia opłat za wynajem pojazdów pozostających w dyspozycji Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie- jednostki organizacyjnej Powiatu Lipnowskiego, zmienionej Uchwałami Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 328/20-18 z dnia 18 marca 2018 roku, Nr 411/2018 z dnia 13 listopada 2018r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach Zespołów Szkół stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego

6. Podjęcie uchwały w sprawie: odwołania Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem.

7. Rozpatrzenie pisma poseł na Sejm RP A. Gembickiej w sprawie korzystania samorządu z Funduszu rozwoju przewodów autobusowych w roku 2019.

8. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w sprawie rozważenia możliwości zakupu dodatkowego autobusu na rzecz Zakładu.

9. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadania publicznego pn: ,,Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2020 rok punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punku nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skepe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej” .

10. Rozpatrzenie pisma Referatu Finansowo-Księgowego w sprawie umorzenia opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej należącej do Skarbu Państwa położnej w Janiszewie

11. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Lipnowskiego w celu umieszczenia go na sztandarze.

12. Rozpatrzenie wniosków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

13. Rozpatrzenie pisma Sołtys Sołectwa Żagno w sprawie wybudowania chodnika we wsi Józefowo

14. Rozpatrzenie pisma Radnego Rady Miejskiej w Skępem w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej Lipno – Skępe w miejscowości Wioska.

15. Rozpatrzenie pisma Parafii pw. Św. Wawrzyńca z Wielgiego w sprawie remontu zatoczki parkingowej położonej w miejscowości Wielgie

16. Rozpatrzenie pisma Ks. A. Kłonowskiego w sprawie przyznania zniżki lub wsparcia finansowego dot. wynajęcia sali ZS w Lipnie na przeprowadzenie Rejonowego Turnieju w Piłkę Halową Liturgicznej Służby Ołtarza.

17. Rozpatrzenie pisma Ks. J. Kupińskiego w sprawie nieodpłatnego wynajmu sali gimnastycznej na trening ministrantów z Parafii pw. WNMP w Lipnie.

18.Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie nieodpłatnego korzystania z sali gimnastycznej przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie na zajęcia SKS.

19. Rozpatrzenie pisma Ks. J. Kupińskiego w sprawie bezpłatnego udostępnienia autokaru na wyjazd mikołajkowy dzieci do Poznania.

20.Rozpatrzenie pisma Szkoły Podstawowej w Trzebiegoszczu w sprawie dofinansowania zakupu napisu związanego z nazwą placówki.

21. Informacja dot. rozpoczynania zajęć w szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Lipnowski

22. Propozycja udziału w ministerialnym programie ,,Szkolny Klub Sportowy”.

23. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

24. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Spotkanie z projektantem w sprawie projektu budynku Szkoły Muzycznej I Stopnia w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- na wstępie powitał projektanta budynku Szkoły Muzycznej I

Stopnia w Lipnie, który pomaga w tworzeniu dzieła, jakim jest budynek Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie. Powiedział, że w związku z zaproponowanym większym metrażem inwestycji, równocześnie wzrósł koszt planowanej inwestycji na 15 mln zł, co nawet przy dwuletnim cyklu planowanej budowy, jest kosztem zbyt dużym jak na możliwości budżetu powiatu lipnowskiego. Zaznaczył, że w tym projekcie brakuje również zagospodarowania terenu wokół tj. m.in. parkingu, co stworzy dodatkowe koszty ok. 400 tys. zł. Zaznaczył, że inwestycja ta planowana była do realizacji na dwa lata (lata 2022/2023) ze środków własnych budżetu lipnowskiego, co będzie zbyt dużym wydatkiem na możliwości powiatu. Dodał, że oczekuje od projektanta takiego zaprojektowania budynku Szkoły Muzycznej, którego koszt kształtowałby się w okolicach 10 mln zł. Nadmienił, że wydłużenie terminu w tych okolicznościach jest sprawą oczywista, jak również zrekompensowanie firmie poniesionych kosztów związanych z zaprojektowaną propozycją na 2100 m2..

Zaznaczył, że w Szkole Muzycznej uczy się w tej chwili 205 uczniów, w tym w filach w Skępem, Dobrzyniu i Kikole, więc zaprojektowanie pomieszczenia o metrażu 50 m2, który pełni funkcję dodatkowej szatni, sekretariatu 27m, pokoju dyrektora 30 m2‑, wydaje się być metrażem zbyt dużym. Zaznaczył, że w szkołach prowadzonych przez powiat lipnowski klasy mają ok. 45 m2 i mieści się w nich ponad 30 uczniów, więc klasy 4 na 6 m2 są za duże na indywidualne lekcje ucznia z nauczycielem.

M. Kulig- Wicestarosta - powiedziała, że Zespół ds. opracowania koncepcji budowy budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie wizytował budynki szkół muzycznych w Toruniu (nowy budynek), Chełmży, Chełmnie (zaadoptowane budynki) i inną powierzchnię powinny mieć klasy do nauki indywidualnej a inne do nauki zespołowej. Dodała, że wstępna koncepcja została przez Zespół opracowana i określała 1200 m2 budynku i projektant ją otrzymał, więc to jego wina, że nie zastosował się do tej koncepcji.

J. Kowalski- zaznaczył, że ta koncepcja na 2100 m‑2 jest koncepcją nieproporcjonalną co do oczekiwań Zarządu, ponieważ jest za droga. Dodał, że nie należy się obwiniać, tylko zmniejszyć powierzchnie, a wówczas zmniejsza się koszty inwestycji.

I. Grochowski- projektant – powiedział, że to oddzielenie szkoły od sali koncertowej zdeterminowało powierzchnie budynku. Zaznaczył, że metraż parteru determinuje metraż piętra i dlatego tak to zostało podzielone na poszczególne pomieszczenia. Podkreślił, że sala koncertowa jest zaprojektowana na 255 miejsc plus 40 miejsc na muzyków, co w sumie daje 300 osób, dla których trzeba spełniać określone warunki higieniczno- sanitarne, stąd taka powierzchnia parteru.

Przewodniczący Zarządu- jeszcze raz wskazał, że powiatu nie stać na pobudowanie budynku o tak dużej powierzchni. Zaznaczył, że trzeba zmniejszyć powierzchnie tego budynku.

R. Dobieszewski- powiedział, że może należy rozważyć pobudowanie budynku na jednej płaszczyźnie, albo zmniejszyć ten projekt po obrysie o około 10 do 15%.

Przewodniczący Zarządu- zaznaczył, że należy zbliżyć się do koncepcji na 1200 m2 i czy to jest możliwe do wykonania. Dodał, że można zmniejszyć ilość miejsc na sali koncertowej. Dodał, że dobrze się stało, że na tym etapie jest jeszcze możliwość dokonania zmian, gdyż potem byłoby za późno. Zaznaczył, iż zespół projektowy poniósł już pewne koszty związane z przygotowaniem projektu, które należy firmie zrekompensować.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że w zawartej z firmą umowie określone było, ile ma wynosić powierzchnia budynku i my bazujemy na tych ustaleniach.

I. Grochowski- projektant – powiedział, że przygotowana przez firmę koncepcja na 2100 m2 została przyjęta. Zaznaczył, że w połowie obliczenia techniczne również zostały poczynione, więc firma poniosła pewne koszty i teraz na nowo należy ją opracować.

Przewodniczący Zarządu- zaznaczył, że wszystkim nam powinno zależeć na rozwiązaniu problemu, dlatego proponuje wydłużenie terminu wykonania projektu, gdyż czas nas nie goni oraz zrefundować firmie poniesione koszty o 12 tys. zł. Dodał, że w zamian oczekujemy takiego projektu, którego powierzchnia wyniesie maksymalnie 1500 m2.

I. Grochowski- projektant – powiedział, że chciałaby by współpraca dotycząca projektowanego budynku była dobra. Oświadczył, że jest przygotowany na aneksowanie umowy poprzez zmianę terminu wykonania zadania do 30 czerwca 2020r. oraz pokrycie kosztów wykonania dotychczasowych prac na kwotę 12 tys. zł oraz takie opracowanie projektu, którego powierzchnia wynosić będzie maksymalnie 1500 m2

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na aneksowanie umowy z firmą poprzez zmianę terminu wykonania zadania dot. zaprojektowania budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie do 30 czerwca 20120r. oraz pokrycie kosztów wykonania dotychczasowych prac na kwotę 12 tys. zł w zamian za takie opracowanie projektu, którego powierzchnia wynosić będzie maksymalnie 1500 m2

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2019r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 38 732,00 zł i zamkną się kwotą 73 769 544,57 zł.

Zaznaczyła, że zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach:

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 310,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 2 724,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 41 766,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 roku.

Podkreśliła, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 38 732,00 zł i zamkną się kwotą 73 648 238,71 .

Zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w tym rozdziale wynikają z mylnego ujęcia środków finansowych, winno być w zadaniach zleconych a ujęto w zadania własnych samorządu.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 310,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. z uwagi na niewykorzystanie środków do końca roku budżetowego.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 724,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. z uwagi na niewykorzystanie środków do końca roku budżetowego.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 41 766,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 roku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2019/ uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 242/217 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zasad ustalenia opłat za wynajem pojazdów pozostających w dyspozycji Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie- jednostki organizacyjnej Powiatu Lipnowskiego, zmienionej Uchwałami Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 328/2018 z dnia 18 marca 2018 roku, Nr 411/2018 z dnia 13 listopada 2018r.

W. Kuczmarski- Kierownik Dworca Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie - przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Zaznaczył, że w związku z tym, że wszystko drożeje, proponuje zwiększenie stawki za wyjazdy okazjonalne PZPW w Lipnie w następujący sposób:

„Opłatę za wynajem pojazdów wraz z kierowcą, pozostających w dyspozycji Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie wyznaczają:

  1. pojazd marki Isuzu:

  • stawka kilometrowa 3,20 zł za każdy kilometr przebiegu pojazdu lub stawka godzinowa 55,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę trwania najmu pojazdu;

  1. pojazd marki Solbus:

  • stawka kilometrowa 3,40 zł za każdy kilometr przebiegu pojazdu lub stawka godzinowa 60,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę trwania najmu pojazdu;

  1. pojazd marki Mercedes - Benz:

  • stawka kilometrowa 2,90 zł za każdy kilometr przebiegu pojazdu lub stawka godzinowa 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę trwania najmu pojazdu;

  1. pojazd marki Scania:

  • stawka kilometrowa 3,90 zł za każdy kilometr przebiegu pojazdu lub stawka godzinowa 80,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę trwania najmu pojazdu.”

Dodał, że równocześnie proponuje się zapis, że jeżeli wynajem pojazdu wymaga podwójnej obsady kierowców, naliczona zostanie dodatkowa opłata według stawki godzinowej w kwocie 22,00 zł za 1 godzinę pracy drugiego kierowcy.”.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że konieczność podwyższenia opłat jest oczywista w związku z podwyżkami paliwa i innych rzeczy, dlatego podjecie tej uchwały jest potrzebne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Nr 242/217 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zasad ustalenia opłat za wynajem pojazdów pozostających w dyspozycji Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie- jednostki organizacyjnej Powiatu Lipnowskiego, zmienionej Uchwałami Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 328/2018 z dnia 18 marca 2018 roku, Nr 411/2018 z dnia 13 listopada 2018r. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że w projekcie uchwały proponuje się stanowisko trzeciego wicedyrektora, w związku ze znacznym wzrostem liczby oddziałów (było 30 jest 37), a co za tym idzie dużym wzrostem liczby uczniów i zwiększeniem zadań związanych z egzaminami zawodowymi i maturalnymi. Dodał, że to zwiększenie jest konieczne, by największa szkoła w powiecie lipnowskim właściwe wypełniała wszystkie swoje zadania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach Zespołów Szkół stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował temat podwyższenia stawek za lokalne posiadane przez powiat lipnowski omówić kompleksowo na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Zarząd Powiatu w Lipnie przychylił się do propozycji.


Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie: odwołania Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że związku ze złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem Pana Wiesława Białuchy podaniem dot. rezygnacji z funkcji dyrektora szkoły z dniem 7 lutego, kiedy kończą się ferie zimowe został przygotowany stosowny projekt uchwały. Nadmienił, że zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego, w razie złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Zaznaczył, że organ prowadzący może przychylić się do tej prośby wychodząc z założenia, że na zasadzie zgodnych oświadczeń stron (porozumienia stron) może dojść do wcześniejszego, niż za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, odwołania ze stanowiska kierowniczego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem z dniem 7 lutego 2020r. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 7. Rozpatrzenie pisma poseł na Sejm RP A. Gembickiej w sprawie korzystania samorządu z Funduszu rozwoju przewodów autobusowych w roku 2019.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że proponuje udzielić odpowiedzi Pani Poseł o niejasnej interpretacji przepisów ustaw: o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych i o publicznym transporcie zbiorowym powiat musiał wycofać się z zawartej umowy o dopłaty z Programu Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Dodał, że proponuje Pani Poseł spotkanie mające na celu rozmowę o problemach powiatu lipnowskiego, który jako pierwszy rozwiązał problem braku połączeń autobusowych i tzw. białych plam komunikacyjnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Pani Poseł z propozycją spotkania


Ad. 8. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w sprawie rozważenia możliwości zakupu dodatkowego autobusu na rzecz Zakładu.

W. Kuczmarski- Kierownik Dworca Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie - powiedział, że w związku z dużą liczbą pasażerów korzystających z usług przewozowych PZTP w Lipnie, a przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo pasażerów oraz minimalizację generowanych kosztów związanych z podwójnymi kursami proponują zakup dodatkowego autobusu posiadającego min. 45 miejsc.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że ta argumentacja go przekonuje , dlatego jest za zakupem takiego autobusu ze środków, którymi będzie dysponował Zakład w 2020r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zakup przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie autobusu posiadającego min. 45 miejsc ze środków przyszłorocznego budżetu jednostki.


9. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadania publicznego pn: ,,Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2020 rok punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punku nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skepe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej” .

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że dnia 21 listopada miało miejsce posiedzenie Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2020 roku zadania publicznego pn: ,,Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2020 rok punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punku nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skepe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”, która wybrała ofertę Zaborowskiego Towarzystwa naukowego ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy, która uzyskała 126 pkt.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zatwierdził przedłożoną informację o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadania publicznego pn: ,,Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2020 rok punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punku nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skepe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej” .


Ad. 10. Rozpatrzenie pisma Referatu Finansowo-Księgowego w sprawie umorzenia opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej należącej do Skarbu Państwa położnej w Janiszewie

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że Pan J. Dembek posiada zadłużenie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej należącej do Skarbu Państwa położnej w Janiszewie w łącznej wysokości 16 359,98 zł.. Zaznaczyła, że sprawa ta była wielokrotnie kierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, ale za każdym razem egzekucja komornicza okazywała się bezskuteczna. Podkreśliła, że zgodnie z opinią prawną są przesłanki do umorzenia, a kompetencje w tym zakresie ma Zarząd Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zobowiązał Wydział Budżetu i Finansów do przygotowania projektu uchwały dot umorzenia Panu J. Dembkowi opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej należącej do Skarbu Państwa położonej w miejscowości Janiszewo.

Ad. 11. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Lipnowskiego w celu umieszczenia go na sztandarze.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wykorzystanie herbu Powiatu Lipnowskiego w celu umieszczenia go na sztandarze powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz opatrzenia nim sporządzanych dokumentów związanych z realizacją tegoż przedsięwzięcia.


Ad. 12. Rozpatrzenie wniosków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, żeby punkt przesunąć na kolejne posiedzenie Zarządu, na które zaprosi się Wójta Gminy Lipno w zakresie nieruchomości ozn. jako działki nr 179 i 177/3, stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego, zlokalizowanych w miejscowości Kolankowo i wchodzących w skład Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. w Sopocie i złożonym zamiarem zakupu tej nieruchomości przez KS INVESTMENT SP zo.o. z Katowic oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie organizacji ruchu na ul. Piłsudskiego w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie wyraził zgodę na przeniesienie tego punktu na kolejne posiedzenie Zarządu, planowane na dzień 9 grudnia 2019r. na godz.12,30.


Ad. 13. Rozpatrzenie pisma Sołtys Sołectwa Żagno w sprawie wybudowania chodnika we wsi Józefowo

Ad. 14. Rozpatrzenie pisma Radnego Rady Miejskiej w Skępem w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej Lipno – Skępe w miejscowości Wioska.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Wskazał, że na etapie prac nad projektem budżetu określone zostało, ze w 2020 r. nie będą budowane chodniki, tylko drogi.

J. Kowalski- powiedział, że jako mieszkaniec gminy Skępe i radny z tego okręgu popiera i dostrzega potrzebę budowy chodników we wskazanych lokalizacjach i w kolejnych latach należy pochylić się nad tymi propozycjami.

M. Kulig- wskazała, że każdy jest radnym z danego okręgu i dla swojego terenu chciałaby jak najlepiej, dla skoro zostało ustalone, że w 2020r. nie będą budowane chodniki to trzeba bronić tej decyzji.

Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie negatywnie rozpatrzył w/w pisma.

Ad. 15. Rozpatrzenie pisma Parafii pw. Św. Wawrzyńca z Wielgiego w sprawie remontu zatoczki parkingowej położonej w miejscowości Wielgie

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Wskazał, że w projekcie budżetu na 2020r. zostały zaplanowane środki finansowe na remont zatoczki parkingowej położonej w miejscowości Wielgie, ul. Włocławska przy drodze powiatowej Wielgie- Oleszno.

Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie postanowił udzielić stosowanej odpowiedzi.


Ad. 16. Rozpatrzenie pisma Ks. A. Kłonowskiego w sprawie przyznania zniżki lub wsparcia finansowego dot. wynajęcia sali ZS w Lipnie na przeprowadzenie Rejonowego Turnieju w Piłkę Halową Liturgicznej Służby Ołtarza.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Podkreślił, że ostatnio Zarząd negatywnie rozpatrzył wszystkie podania dot. bezpłatnego korzystania z sal gimnastycznych, gdyż zależy nam na dochodach powiatu, z których finansowane są inwestycje, ale z uwagi na charakter i cykliczność organizowanego Turnieju, proponuje przyznać 50% zniżki tj. 25 zł + VAT za 1 godzinę lekcyjną za wynajem sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przyznać 50% zniżki tj. 25 zł + VAT za 1 godzinę lekcyjną za wynajem sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Lipnie, stawki określonej w Uchwale Nr 15/2019 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 stycznia 2019r.


Ad. 17. Rozpatrzenie pisma Ks. J. Kupińskiego w sprawie nieodpłatnego wynajmu sali gimnastycznej na trening ministrantów z Parafii pw. WNMP w Lipnie.

E. Zielińska – Naczelnik Wydziału Edukacji- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że powiat w pierwszej kolejności musi dbać o dochody powiatu, z których finansowane są zadania inwestycyjne, dlatego też podjął Uchwałę Nr 15/2019 z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem izb dydaktycznych, auli i sal gimnastycznych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, ustalanego w umowach jako czynsz godzinowy i powinno zależeć mu na egzekwowaniu zapisów niniejszej uchwały, dlatego też proponuje wskazane pisma rozpatrzeć negatywnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie rozpatrzył pismo dot. nieodpłatne udostępnienie sali sportowej w szkołach należących do powiatu lipnowskiego.


Ad. 18.Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie nieodpłatnego korzystania z sali gimnastycznej przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie na zajęcia SKS.

E. Zielińska – Naczelnik Wydziału Edukacji- przedstawiła przedmiotowe pismo. Dodała, że z sali ZST w Lipnie będą korzystali uczniowie szkoły prowadzonej przez powiat lipnowski, - czyli Zespołu Szkół w Lipnie, dlatego też wnioskuje o nieodpłatne korzystanie z sali.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne korzystanie z sali gimnastycznej przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie na zajęcia SKS.


19. Rozpatrzenie pisma Ks. J. Kupińskiego w sprawie bezpłatnego udostępnienia autokaru na wyjazd mikołajkowy dzieci do Poznania.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Podkreślił, ze mając na uwadze fakt, iż wyjazd skierowany jest do dzieci i młodzieży, postanowił dofinansować w 50% koszty wynajmu autokaru Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie do Poznania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił dofinansować w 50% koszty wynajmu autokaru Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie do na wyjazd mikołajkowy do Poznania.


20.Rozpatrzenie pisma Szkoły Podstawowej w Trzebiegoszczu w sprawie dofinansowania zakupu napisu związanego z nazwą placówki.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Zaznaczył, że Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu, jest szkołą, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lipno, a powiat musi dbać o szkoły prowadzone przez powiat lipnowski, stąd propozycja negatywnego rozpatrzenia prośby.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do prośby wyrażonej w piśmie.


21. Informacja dot. rozpoczynania zajęć w szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Lipnowski

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się ze złożoną informacją.


22. Propozycja udziału w ministerialnym programie ,,Szkolny Klub Sportowy”.

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- przedstawiła założenia programu ,,Szkolny Klub Sportowy. Dodał, że nauczyciel w-f otrzymywałby 40 zł na 1 godzinie SKSów dla 15-ososbowej grupy, a po stronie powiatu były koszty związane z utrzymaniem obiektu tj. media, sprzątanie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w terminie do 22 listopada trzeba było udzielić odpowiedzi, czy przystępujemy do tego programu i ze strony powiatu została wystosowana negatywna odpowiedź, gdyż wszelkie koszty związane z utrzymaniem obiektu leżą po stronie powiatu. Dodał, że będzie on kontrolowany i jeżeli okaże się, że jest coś nie tak, to będą duże problemy. Wskazał, że była w tej sprawie delegacja nauczycieli w-fu , którzy przedstawili swoją argumentację, którą w części podziela, gdyż są to dla nich dodatkowe pieniądze, ale ryzyko jest jego zdaniem za duże, tym bardziej, że szkoły prowadzone przez powiat lipnowski nie są szkołami sportowymi i naszym zadaniem jest dbanie o poziom nauczania, stąd projekty dot. dokształcania młodzieży są w nich realizowane.

Zaznaczył, że proponuje rozważyć w nowym roku realizację zadań związanych z promocją sportu wśród dzieci młodzieży szkół prowadzonych przez powiat lipnowski ze środków własnych. Nadmienił, ze jeżeli nauczyciel robi coś ponad program w szkole, to dyrektor powinien go nagradzać i motywować poprzez zwiększenie dodatku motywacyjnego. Podkreślił, ze należy przyjrzeć się zasadom przyznawania dodatków motywacyjnych nauczycielom.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków podtrzymał negatywną decyzję dot. udziału w ministerialnym programie ,,Szkolny Klub Sportowy”, wskazując, że przyszłościowo rozważy realizację zadań związanych z promocją sportu wśród dzieci młodzieży szkół prowadzonych przez powiat lipnowski ze środków własnych.


23. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie :

1.wyraził zgodę na budowę przyłącza wodociągowego fi 110 przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp zo.o. do budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10C i zabezpieczył na ten cel kwotę 12 tys. zł + VAT.

2. wyraził zgodę na wymontowanie kotła centralnego ogrzewania, transport i montaż kotła co przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie z budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10C do budynku przy ul. Zduńskiej 11 w Dobrzyniu n/W i zabezpieczył na ten cel kwotę 2 tys. zł + VAT.

3. wyraził zgodę na naprawę kominków na budynku Starostwa przy ul. Mickiewicza 58 w Lipnie i zabezpieczył na ten cel kwotę 2 800 zł + VAT.


24. Sprawy rożne.

Przewodniczący Zarządu w Lipnie przedstawił pismo Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem w sprawie dofinansowania koncertu i świadectwa życia Pana Marka Piekarczyka. Dodał, że w okresie przedświątecznym taka inicjatywa dla mieszkańców powiatu jest wskazana, dlatego też proponuje przyznać na ten cel kwotę 10 tys. zł, która jest w budżecie powiatu. Zaznaczył, że w związku z licznymi spotkaniami wigilijnymi, na które są zapraszane władze powiatu, zwrócił się o przeznaczenie kwoty 6 tys. zł na słodkie upominki dla uczestników tych spotkań.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 10 tys. zł koncert i świadectwo życia Pana Marka Piekarczyka.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przeznaczyć kwotę 6 tys. zł na słodkie upominki dla uczestników spotkań wigilijnych.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że należy dokonać kontroli zasadności zlecania wykonania projektów planowanych prac remontowych, inwestycyjnych i modernizacyjnych przez Spółkę Szpital Lipno w latach 2016-2019, gdyż są pewne niejasności w tym względzie. Nadmienił, że taka kontrola musi być z udziałem przynajmniej jednego wspólnika i zaproponował osobę Pana Andrzeja Nowaka, a do przeprowadzenia czynności kontrolnych zaproponował:

panią Barbarę Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie , panią Kingę Cylc, która zajmuje się kontrolami i panią Kazimierę Kwiatkowską, która zajmuje się zdrowiem i nadzorem właścicielskim.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia członka Zarządu Powiatu w Lipnie do wykonania w imieniu Zarządu Powiatu w Lipnie czynności kontrolnych przysługujących wspólnikowi w Szpitalu Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz upoważnienia innych osób do wykonywania tych czynności razem z tym członkiem Zarządu. /uchwałą stanowi zał. do nin. protokołu/

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że następne przedsesyjne posiedzenie Zarządu planowane jest na dzień 9 lub 10 grudnia, na dzień 20 grudnia zaplanowana jest sesja budżetowa, a ostatnie posiedzenie Zarządu będzie 30 grudnia br.

R. Dobieszewski- powiedział, by zwrócić uwagę na parking, koło budynku Starostwa, gdyż w jednym miejscu kostka się zapada.

A. Szafrańska- p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie- wskazała, że według wstępnych prognoz na działania dot. walki z bezrobociem tj. staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowanie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie może liczyć na 5 mln zł.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że kandydat, który wygrał konkurs na stanowisko dyrektora PUP w Lipnie zostanie powołany na to stanowisko z dniem 2 stycznia 2010r. Wskazał, że trwają prace nad Regulaminem Organizacyjnym Starostwa, min. w związku z połączeniem dwóch wydziałów: Budownictwa i Środowiska., by wszedł w życie z nowym rokiem. Dodał, by urzędnicy bardziej przykładali się do swojej pracy, by radni na sesji nie mieli powodów do wytykania błędów.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 12,35 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 28 listopada 2019r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (28 listopada 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (4 marca 2020, 12:01:26)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 287