Protokół Nr 40/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 20 listopada 2019r.

Protokół Nr 40/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 20 listopada 2019r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Magdalena Jasińska- Naczelnik Wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu w Lipnie

3. Edyta Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9:30 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 14 listopada 2019r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

1. Przyjęcie i przekazanie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na XII sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- autopoprawkek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2019r.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Patrycji Siołkowskiej – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

3. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Przyjęcie i przekazanie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na XII sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- autopoprawkek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2019r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2019r. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 59 933,11 zł. i zamkną się kwotą 73 730 812,57 zł. Zaznaczyła, że zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 01005- rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, dz. 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami , dz. 752- obrona narodowa, rozdz. 75295- pozostała działalność, dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- komendy powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. Wskazała, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 59 933,11 zł i zamkną się kwotą 73 609 506,71 zł. Zaznaczyła, że zmian proponuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 01005- rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, dz. 700- gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, dz,. 752- obrona narodowa rozdz. 75295- pozostała działalność, dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80102- szkoły odstawowe specjalne, rozdz. 80195- pozostała działalność. Zaznaczyła, ze zmiany wprowadza się również w planie finansowym Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2019r., którą skierował na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie. /autopoprawki stanowią zał. do nin. protokołu/.


Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Patrycji Siołkowskiej– nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- powiedziała, że nauczycielka z Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Lipnie wystąpiła w październiku z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Zaznaczyła, że zgodnie z przepisami do końca grudnia należy przeprowadzić takie postępowanie, a w tym celu należy powołać komisję egzaminacyjną, która go przeprowadzi. Podkreśliła, że w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi: przedstawiciel organu prowadzącego jako Przewodniczący, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego, dyrektor szkoły oraz dwóch ekspertów. Zaznaczyła, ze wszystkie organy wskazały już swoich przedstawicieli.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował powołanie ze strony organu prowadzącego Naczelnik Wydziału Edukacji Edytę Zielińską.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Patrycji Siołkowskiej– nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w następującym składzie:

1. Edyta Zielińska – przedstawiciel organu prowadzącego jako jej Przewodniczący

2. Anna Drogowska – przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego

3. Ilona Gronkowska – Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie

4. Agnieszka Panas – ekspert

5. Robert Stranc – ekspert / uchwała stanowi zał do nin. protokołu/.


Ad. 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu- wskazał że na dzień 27 listopada na godz. 11,00 zwołuje następne posiedzenie Zarządu dotyczące w głównej mierze projektowi budynku Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie, w którym uczestniczyć będzie przedstawiciel firmy projektowej. Dodał, że odbyło się już jedno spotkanie z przedstawicielem tej firmy. Zaznaczył, że obecnie zaprojektowane metry powodują, że koszt inwestycji wzrasta do 15 mln zł., a to jest zdecydowane za dużo na możliwości budżetu powiatu lipnowskiego nawet przy założeniu, że szkoła będzie budowana w okresie 2 lat, dlatego należy zejść z projektowanych metrów, by inwestycja zamknęła się w granicach 8,5 do 9 mln zł. Dodał, że możliwe jest również aneksowanie umowy i wydłużenie terminu wykonania dokumentacji do 31 marca 20120r. w związku z licznymi poprawkami. Zaznaczył, by w tym posiedzeniu uczestniczyli również przewodniczący merytorycznych komisji. Dodał, że będą prowadzone starania dotyczące pozyskania środków zewnętrznych na tę inwestycje.

Przypomniał, że sesja budżetowa planowana jest na 20 grudnia i zostaną zaproszeni na nią wójtowie i burmistrzowie gmin i miast z terenu powiatu lipnowskiego wraz z przewodniczącymi rad.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 11,10 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 20 listopada 2019r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (20 listopada 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (4 marca 2020, 11:59:00)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 276