Protokół Nr 28/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 22 sierpnia 2019r.

Protokół Nr 28/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 22 sierpnia 2019r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2.Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Edyta Zielińska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury

4. Anna Smużewska- Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 11:35 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 13 sierpnia 2019r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

 1. Przyjęcie i skierowanie na IX sesję Rady Powiatu w Lipnie autopoprawek do uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie powiatu na 2019r.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie: wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie: zorganizowania Konkursu ekologicznego pn:, ,Środowisko naturalne powiatu lipnowskiego w obiektywie” dla mieszkańców powiatu lipnowskiego.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 2918 W Biała- Dziarnowo- Proboszczewice kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii drogi gminnej.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 2907 W Wyszyna -Ulaszewo kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii drogi gminnej.

 8. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrostowo

 9. Rozpatrzenie pisma ZS w Lipnie w sprawie wydania opinii dot. wynajęcia pomieszczenia do wydawania posiłków w roku szkolnym 2019/2020.

 10. Rozpatrzenie pisma Starosty Rypińskiego w sprawie współpracy w zakresie badań i wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidzących i słabo widzących , dzieci niesłyszących z terenu powiatu rypińskiego w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie w roku szkolnym 2019/2020.

 11. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie wyrażenia opinii dot. kandydatury J. Muchy na stanowisko zastępcy kierownika CKP w Lipnie.

 12. Rozpatrzenie pisma A. Bylina z Trutowa w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie do zaopatrzenia w aparaty słuchowe dla syna Radosława.

 13. Rozpatrzenie pisma Sołtysa z Huty w sprawie uwzględnienia w budżecie 2020r. dalszej budowy drogi Huta- Suradówek.

 14. Rozpatrzenie pisma ZS w Skępem w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drewna, uszkodzonego przez wyładowania atmosferycznego na terenie Zespołu Szkół w Skępem.

 15. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

 16. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu- dodał, że w związku z faktem, że dziś ma się odbyć sesja Rady Powiatu w Lipnie, proponuje zrealizować tyle z punktów porządku obrad, ile Zarząd zdąży, a to, czego nie uda się zrealizować, przesunąć na kolejne posiedzenie Zarządu.

Następnie przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Przyjęcie i skierowanie na IX sesję Rady Powiatu w Lipnie autopoprawek do uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie powiatu na 2019r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie powiatu lipowskiego na 2019r. Zaznaczyła, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej tj. w dziale 600- transport i łączność, rozdz. 60004- lokalny transport zbiorowy, gdzie zwiększeniu ulega plan wydatków plan zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne z przeznaczeniem za zakup autobusu, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego w Lipnie uprzednio planowane na ten cel. Nadmieniła, że planowane jest dokonanie zmian również w dz. 801- oświata i wychowanie w rozdz.80115- technika. Dodała, że zmiany w planie finansów po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2019r. i skierował je na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie. /autopoprawki stanowią zał. do nin. protokołu/.


Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie -przedstawiła informację z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za I półrocze 2019r. Wskazała, że dochody zostały wykonane w 52,53% i kształtują się na poziomie 38 542 903,27 zł, zaś wydatki na poziomie 45,39 %, i kształtują się na poziomie 33 247 606,14 zł., co daje nadwyżkę budżetową 5 295 297,13. Dodała, że na taki stan rzeczy ma wpływ niskie wykonanie inwestycji, (13%), za których opłaty planowane są w większości w II połowie roku. Dodała, że wszelkie płatności z tytułu kredytów, pożyczek opłacane są terminowo i do końca roku nie jest przewidywane żadne kredytowanie z tego tytułu. Dodała, że powiat lokuje wolne środki w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r., którą przekazał RIO oraz Radzie Powiatu w Lipnie /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie: wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że należy zacząć przygotowywać się do prac nad przygotowaniem budżetu na 2020r., dlatego też należy opracować materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok. Zaznaczyła, że najniższa płaca na 2020 rok określona została przez Rząd na 2 450 zł., zaś stopa bezrobocia na 5,1 %. Zwróciła się z pytaniem, czy planowane są podwyżki dla pracowników w 2020r..

Przewodniczący Zarządu- wskazał, by na dzień dzisiejszy nie przewidywać podwyżek dla pracowników, gdyż to zawsze można uczynić w terminie późniejszym, kiedy znane będą dochody planowane na rok 2020.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.,

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie: zorganizowania Konkursu ekologicznego pn: ,,Środowisko naturalne powiatu lipnowskiego w obiektywie” dla mieszkańców powiatu lipnowskiego.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, iż Wydział Środowiska wyszedł z inicjatywą zorganizowania konkursu ekologicznego pn.,, ,,Środowisko naturalne powiatu lipnowskiego w obiektywie” dla mieszkańców powiatu lipnowskiego” i we wskazanym projekcie uchwały planuje się powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia zgłoszonych prac. Nadmienił, że do składu komisji planuje się powołać:

1.Agnieszkę Grzywaczewską – na przewodniczącą

2.Magdalenę Jasińską – na członka

3.Agatę Gronczewską na członka

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zorganizowania Konkursu ekologicznego pn: ,,Środowisko naturalne powiatu lipnowskiego w obiektywie” dla mieszkańców powiatu lipnowskiego /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie.

E. Zielińska- powiedziała, że dnia 14 sierpnia br. odbył się konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie. Zaznaczyła, że na ten konkurs wpłynęła tyko 1 oferta od dotychczasowego zastępcy dyrektora tej szkoły pana Mariusza Włodarczyka. Podkreśliła, że podczas postępowania konkursowego, kandydat otrzymał 14 głosów ,,za” przy 1 głosie ,,wstrzymującym się”.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 2918 W Biała- Dziarnowo- Proboszczewice kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii drogi gminnej.

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 2907 W Wyszyna -Ulaszewo kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii drogi gminnej.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że Zarząd Powiatu w Płocku wystąpił o wyrażenie opinii dot. pozbawienia dwóch dróg na terenie powiatu płockiego tj. drogi 2918 W Biała- Dziarnowo- Proboszczewice oraz drogi 2907 W Wyszyna – Ulaszewo kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem ich do kategorii dróg gminnych. Dodał, że obie te drogi nie spełniają kategorii drogi powiatowej. Zaznaczył, że jest pozytywna opinia w tym zakresie Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie i taką pozytywną opinie proponuje w tym zakresie udzielić.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 2918 W Biała - Dziarnowo- Proboszczewice kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii drogi gminnej, opiniując tę propozycję pozytywnie. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 2907 W Wyszyna - Ulaszewo kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii drogi gminnej, opiniując tę propozycję pozytywnie. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.7. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrostowo

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż wpłynęło postanowienie z SKO uchylające zaskarżone postanowienie w całości i przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzenia Zarządowi Powiatu w Lipnie dot. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania gminy Chrostkowo. Nadmienił, iż rozmawiał na ten temat z Naczelnikiem Wydziału Architektury i Budownictwa , który uważa, że przesłane postanowienie w swoim uzasadnieniu wskazuje na brak podstaw do negatywnego zaopiniowania przez Zarząd Powiatu w Lipnie, dlatego proponuje, mimo, iż wciąż podziela swoje stanowisko dot. negatywnego wpływu kopalni kruszyw na środowisko, nie udzielać odpowiedzi w terminie, co będzie się wiązało z równoczesnym pozytywnym uzgodnieniem planu.

J. Kowalski- powiedział, że kontekst społeczny tej sprawy jest niezwykle istotny, dlatego proponuje rozważyć te sprawę.

M. Kulig- powiedziała, by wyjaśnić tę sprawę z radcą prawnym, czy powiat ma możliwość odwołania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków postanowił wyjaśnić sprawę z radcą prawnym, a jeżeli radca uznałby, że powiat nie ma możliwości odwołania, postanowił nie udzielać odpowiedzi w terminie.

Ad.8.Rozpatrzenie pisma ZS w Lipnie w sprawie wydania opinii dot. wynajęcia pomieszczenia do wydawania posiłków w roku szkolnym 2019/2020.

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że firma, która dotychczas zajmowała się wydawaniem posiłków w Zespole Szkół w Lipnie chce kontynuować i Dyrektor szkoły zwróciła się z propozycją kontynuacji tej współpracy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wynajęcie firmie ,,OL-MARO” pomieszczania o pow. 13m2 do wydawania posiłków w roku szkolnym 2019/2010 na określonych przez Panią Dyrektor zasadach.


Ad.9.Rozpatrzenie pisma Starosty Rypińskiego w sprawie współpracy w zakresie badań i wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidzących i słabo widzących , dzieci niesłyszących z terenu powiatu rypińskiego w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie w roku szkolnym 2019/2020.

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że Starosta Rypiński zwrócił się, by w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie w roku szkolnym 2019/2020 diagnozowane były dzieci niewidzące i słabo widzące, dzieci niesłyszące z terenu powiatu rypińskiego. Wskazała, że proponowana jest kwota 300 zł na wydane orzeczenie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził wolę współpracy w zakresie badań i wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidzących i słabo widzących , dzieci niesłyszących z terenu powiatu rypińskiego w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie w roku szkolnym 2019/2020.


Ad.10.Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie wyrażenia opinii dot. kandydatury J. Muchy na stanowisko zastępcy kierownika CKP w Lipnie.

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pana Jerzego Muchy na stanowisko zastępcy kierownika Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie na rok szkolny 2019/2020.


Przewodniczący Zarządu powiedział, że w związku z faktem, iż zbliża się godzina 12,00 o której ma się zacząć sesja Rady Powiatu w Lipnie, zaproponował, by niezrealizowane punkty porządku obrad zostały omówione na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 12,00 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 22 sierpnia 2019r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (22 sierpnia 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (3 stycznia 2020, 09:01:37)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 255