Protokół Nr 27/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 13 sierpnia 2019r.

Protokół Nr 27/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 13 sierpnia 2019r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2.Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Magdalena Jasińska- Naczelnik Wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu

4. Edyta Zielińska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury

5. Linkowski Mariusz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

6. Małgorzata Rzepczyńska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

7. Dorota Łańcucka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i turystyki oraz Promocji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

9. Zbigniew Agaciński – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska oraz Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 11:30 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 31 lipca 2019r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

1. Przyjęcie i przekazanie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na IX sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały dot. zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2019r.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2019r. /ref. Skarbnik Powiatu – B. Małkiewicz/

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego.

/ ref. Inspektor - B. Sętkowski /

4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 maja 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu lipnowskiego od dnia 1 września 2019 roku.

/ ref. Naczelni - E. Zielińska /

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zadań promocyjnych na 2019 rok‘’. / ref. Naczelnik – A. Grzywaczewska /

6. Informacja dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrostkowo.

7. Przedstawienie koncepcji projektu budowy Szkoły Muzycznej w Lipnie.

8. Roczne sprawozdanie z działań Wód Polskich podejmowanych na terenie powiatu lipnowskiego

9. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad. 1 Przyjęcie i przekazanie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na IX sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

Przewodniczący Zarządu - powiedział, że z Przewodniczącą Rady ustalone zostało, że IX sesja Rady Powiatu w Lipnie odbędzie się 22 sierpnia br. o godz. 12,00 .

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały dot. zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2019r


Ad. 1 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 75 157,00 zł i zamkną się kwotą 72 921 251,30 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 593,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 roku.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 593,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 roku.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 71 564,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 roku.


Dodała, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 75 157,00 zł i zamkną się kwotą
73 796 352,44 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 roku z przeznaczeniem na realizowane prace geodezyjno – kartograficzne.

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 900,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów promocyjnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące usług na cele promocji powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

2. Projektu uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu lipnowskiego od dnia 1 września 2019r.

E. Zielińska- p.o. Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że wpłynęła pozytywna opinia z Kuratorium Oświaty w sprawie dot. przedłożonej sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu lipnowskiego od dnia 1 września 2019r..

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu lipnowskiego od dnia 1 września 2019r.,który skierował na VI sesję Rady Powiatu w Lipnie oraz na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Promocji i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2019r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu ulega zmianie załącznik WPF na lata 2019-2029 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2019. Ponadto ulega zmianie wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów ze względu na wypracowane wolne środki z roku 2018, a tym samym stan zadłużenia powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2019-2029. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.4. Podjęcie decyzji sprawie rozłożenia zaległości na raty

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedział, że w związku z decyzją Zarządu Powiatu została przygotowana decyzja dot. rozłożenia zaległości na raty Pani K. Ornat wynikającej z decyzji znak: KO.411.1432.2018 z dnia 08.11.2018 roku, w pozostałej do uregulowania zaległości w kwocie 10 247,12 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął decyzje dot. rozłożenia zaległości na raty Pani K. Ornat.

Ad.5. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w sprawie umorzenia należności Akademii Koszykówki Młodzieżowej i należności T. Lewkowicz

W. Białucha- - Dyrektor ZS w Skępem- powiedział, że Akademia Koszykówki Młodzieżowej (poprzednia nazwa Młodzieżowy Klub Sportowy zalega na rzecz szkoły za zakwaterowanie oraz całodniowe wyżywienia grupy uczestników obozu sportowego za 2012r. Zaznaczył, że Klub zapłacił 2 8087,00 zł zaś kwota pozostała do spłaty to 10 800,00 zł. Nadmienił, ze egzekucja komornicza okazała się być bezskuteczna. Dodał, że podobnie sytuacja wygląda z zaległością Pani T. Lewkowicz, która zalega kwotę 179,97 zł za najem pokoju w internacie. Zaznaczył, że szansę na odzyskanie tych należności są znikome, a skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego generowałoby dodatkowe środki.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie zaznaczyła, że konieczne jest przygotowanie stosownych projektów uchwał dot. umorzenia.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że nie można dopuszczać do sytuacji w przyszłości, żeby kluby nie regulowały należności. Dodał, że trzeba brać przedpłaty np. 50% wysokości jakiejś usługi, żeby na przyszłość taka sytuacja się nie powtórzyła.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zobowiązał do przygotowania projektów uchwał dot. umorzenia w/w należności oraz do pobierania przedpłat.


Ad.6. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrostowo

D. Kapuściński- Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa- powiedział, że przeanalizował projekt, który dot. terenów eksploatacji powierzchniowej kruszyw naturalnych na terenie Gminy Chrostkowo.

Przewodniczący Zarządu wskazał, że temat żwirowni jest tematem skomplikowanych z uwagi na to, że mieszkańcy mówią o degradacji środowiska, zakopywaniu śmieci, niszczeniu dróg przez ciężkie samochody, dlatego tez proponuje uzgodnić go negatywnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrostkowo.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Radnej Gminy Wielgie, Sołtysa i mieszkańców wsi Zaduszniki w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2727C we wsi Zaduszniki, od centrum wsi w kierunku wsi Krojczyn.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wskazał, że tegoroczny budżet powiatu został nastawiony na realizację innych zadań i zamierzeń, niż drogi powiatowe, dlatego też nie jest możliwe zrealizowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2727 C we Wsi Zaduszniki, od centrum wsi w kierunki miejscowości Krojczyn w 2019r..


Ad.8. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej PSP w Lipnie w sprawie przekazania na rzecz Komendy samochodu osobowego Peugeot 301 nr rej. CLI AF 25

  1. Linkowski- Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie samochodu marki Peugeot 301 o nr rej. CLI AF25 zgodnie z przepisami na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w celu realizacji przez nią zadań statutowych.


Ad.9. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego- powiedział, że jest kosztorys prac związanych z modernizacją budynku po byłej hurtowni na potrzeby Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie oraz Starostwa Powiatowego, który opiewa na kwotę 2 070 909 zł. Dodał, ze branża budowlana – to kwota 1 208 666 zł netto, branża sanitarna (klimatyzacja) 75 000 zł, branża sanitarna 150 000 zł netto, branża elektryczna 250 000zł..

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że położenie kostki brukowej może się odbyć siłami własnymi, dlatego też proponuje z branży budowlanej zdjąć kwotę ok. 212 866 zł oraz zrezygnować z klimatyzacji, ponieważ nie wiadomo, czy klimatyzacja (75 000 zł) będzie potrzeba w tym budynku. Dodał, że i tak na remont tego budynku pozostaje kwota 1,5 mln, zł, wiec proponuje to zadanie podzielić na dwa lata i zabezpieczyć na najbliższej sesji 900 tys. zł na ten rok, zaś na rok kolejny 600 tys. zł. Dodał, że realny termin zakończenia prac modernizacyjnych to 30 sierpnia 2020r.Dodał, by po sesji, która planowana jest na 7,8 lub 9 maja ogłosić przetarg na remont budynku po byłej hurtowni.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie:

- postanowił, że decyzja w sprawie ustalenia trybu i powołania komisji na zadanie pn.:,, Modernizacja budynku administracyjno- biurowo- warsztatowego po byłej hurtowni przy ul. Sierakowskiego 10C zostanie podjęta na posiedzeniu Zarządu po najbliższej sesji Rady Powiatu w Lipnie .

- wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych w wysokości 93 tys. zł na zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2019-2020 pn. ,,Budowa budynku usługowo- biurowo oświatowego przy ul. Nieszawskiej w Lipnie”.

- wyraził zgodę na kontynuowanie umowy na dostawę internetu oraz na połączenie sieciowe między budynkami Starostwa Powiatowego w Lipnie z firmą Marton Media Sp. zo.o.


Ad.10. Rozpatrzenie pism DINO Polska S.A. w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości celem wykonania badań geotechnicznych gruntu stanowiącego działki o numerach 1410/6 i 1410/7 położonych w Lipnie oraz w sprawie możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i sanitarnej przez PUK na w/w działkach

Bł. Sętkowski- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami- przedstawił przedmiotowe pisma.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na udostępnienie działek nr 1410/6 i 1410/7 celem wykonania badań geotechnicznych gruntu oraz na ich przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej.


Ad.11. Rozpatrzenie pisma mieszkańców w sprawie nadania Pani M. Rybce tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że ponownie mieszkańcy zwrócili się o nadanie tytułu zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego Pani M. Rybce. Dodał, że na jednym z kolejnych posiedzeń proponuje całościowo pochylić się nad kandydaturami do tegoż tytułu.

Ad.12. Ustalenie kosztów opłat sądowych ze względu na wzrost cen.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że w związku z podniesieniem ceny wniosku o wyjawienie majątku z 50 zł na 200 zł zwróciła się o ustalenie kwoty powyżej której występujemy z wnioskiem o ujawnienie majątku dłużnika.

Przewodniczący Zarządu zaproponował kwotę 1000 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zaakceptował kwotę 1000 zł do której powiat występuje do sądu z wnioskiem o ujawnienie majątku dłużnika.


Ad.13. Propozycja utworzenia Społecznej Rady Gospodarczej Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że zastanawia się nad utworzeniem społecznej rady, przy staroście, która doradzałaby nad kierunkami dot. rozwoju powiatu lipnowskiego. Zaznaczył, że w skład tej rady, która liczyłaby ok. 12 osób – widziałby specjalistów z różnych dziedzin np. z drogownictwa, przedsiębiorczości. Dodał, że obsługą tej rady zajmowałby się Wydział ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu i byłoby to ciało opiniodawczo- doradcze.

J. Kowalski- powiedział, że czym więcej mądrych głów, tym lepiej.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że głos ludzi z terenu jest potrzebny, gdyż czasami oni widzą więcej , co jest potrzebne społeczeństwu, a czego można by uniknąć.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że przy samorządach powstają rożne rady np. młodzieżowe, seniorów i każda z nich ma swoje zadanie, także taka rada gospodarcza również miałaby swoje zadania.

J. Kowalski- powiedział, ze każdy głos niezależnego czynnika społecznego jest wskazany, gdyż może on wnieść swój wkład w rozwój powiatu.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, by Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Starosty i Zarządu Powiatu w Lipnie razem z Sekretarzem Powiatu zajęła się tematem utworzenia Społecznej Rady Gospodarczej Powiatu Lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie poprał inicjatywę utworzenia Społecznej Rady Gospodarczej Powiatu Lipnowskiego.

Ad.14.Sprawy rożne.

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że wpłynęły zaległe środki z Urzędu Marszałkowskiego, które na najbliższej sesji zostaną rozdysponowane.

J. Kowalski- zwrócił się z pytaniem dot. strajku nauczycieli.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że nauczyciele ze szkół, dla których organem, prowadzącym jest powiat lipnowski prowadzą strajk i lekcje się nie odbywają. Dodał, ze trzeba poczekać na rozwój sytuacji.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że na jutro na godz.11.00 proponuje kolejne posiedzenie poświęcone głownie omówieniu kontroli w Spółce Szpital Lipno.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 10,55 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 16 kwietnia 2019r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (13 sierpnia 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (3 stycznia 2020, 08:59:34)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 285