Protokół Nr 6/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 stycznia 2019r.

Protokół Nr 6/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 28 stycznia 2019r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Agata Szafrańska- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Sportu i Zdrowia

4. Edyta Zielińska- p.o. Naczelnika Wydziały Edukacji i Kultury

5. Arkadiusz Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

6. Błażej Sętkowski- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:30 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 9 stycznia 2019r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok. /ref. B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu/.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania minimalnych stawek czynszu oraz zasad wynajmowania, wydzierżawiania i użyczenia na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących mienie powiatu lipnowskiego. /ref. P. Zadrożny/

 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem izb dydaktycznych, auli i sal gimnastycznych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, ustalonego w umowach jako czynsz godzinowy. /ref. Edyta Zielińska p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji/

 4. Rozpatrzenie pism Dyrektor Zespołu Szkół w Lipnie w sprawach: /ref. Edyta Zielińska p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji/

  1. ustalenia stawki godzinowej czynszu za wynajem auli,

  2. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem auli szkolnej,

  3. wyrażenia zgody na udostępnienie hali sportowej Lipnowskiemu Klubowi Karate Kyokushin na zorganizowanie Mistrzostw Polski seniorów w Karate Kyokushin.

 5. Rozpatrzenie pism Dyrektor ZST w Lipnie w sprawach: /ref. Edyta Zielińska p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji/

  1. wyrażenia zgody na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela Anny Rudzkiej

  2. wyrażenia zgody na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela Leszka Kułaka

 6. Porozumienie w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników- uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. /ref. Edyta Zielińska p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji/

 7. Rozpatrzenie pisma Burmistrza Miasta Lipna w sprawie dofinansowania przebudowy ul. Ogrodowej w Lipnie.

 8. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Bobrowniki w sprawie dofinansowania przebudowy drogi gminnej Polichnowo- Gnojno.

 9. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Skępe dotyczącego zabytkowego muru w miejscowości Wioska.

 10. Pismo ZDP w Lipnie dotyczące informacji złożonej przez członka Zarządu Powiatu w Lipnie Jerzego Kowalskiego.

 11. Rozpatrzenie pisma OSP w Wiosce w sprawie nieodpłatnego udostępnienia pomostu oraz terenu przyległego do Zespołu Szkół w Skępem w dniu 2 lutego 2019 r.

 12. Rozpatrzenie pisma Sołtys Sołectwa Sumin Bożeny Rakowskiej w sprawie przekazania używanych stolików i krzeseł.

 13. Rozpatrzenie pisma Dyrektor DPS w Nowej Wsi w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę uszkodzonych po nawałnicy budynków terapii zajęciowej i kotłowni szklarni.

 14. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno-Gospodarczego /ref. A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego

 15. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok. /ref. B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 639,50 zł Zmniejszenie planu jest podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków w rodz./ 75095 – pozostała działalność na realizacje Projektu.


Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 639,50 zł Zmiany w tym rozdziale są skutkiem urealnienia planu dotacji w związku z realizowanym Projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w tym rozdziale są skutkiem urealnienia planu finansowego do istniejących potrzeb jednostki wynikających z nieprzewidzianych zadań na etapie planowania budżetu.


Dział 852 – pomoc społeczne

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Zmiany w tym rozdziale są skutkiem urealnienia planu finansowego do istniejących potrzeb wynikających z realizowanych usług.


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że pod koniec roku został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego na 727 tys. zł i czekamy na te środki.

Zaznaczył, że w tym roku zaplanowaliśmy środki na sołtysiadę, która miała się odbyć w Dobrzyniu n/Wisłą, ale jeszcze rozważamy, czy w ogóle zorganizujemy tę imprezę. Zaznaczył, że w związku z brutalnym mordem Prezydenta Miasta w Gdańsku firmy ochroniarskie zapewne podniosą ceny za swoje usługi.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania minimalnych stawek czynszu oraz zasad wynajmowania, wydzierżawiania i użyczenia na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących mienie powiatu lipnowskiego. /ref. P. Zadrożny/

P. Zadrożny - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - przedstawił – projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że proponujemy wysokość minimalnych miesięcznych stawek czynszu netto za najem lub dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego, nie obejmujących opłat za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, gaz, wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych w sposób następujący:

 1. Położonych przy ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno

Lp.

Sposób korzystania

Cena za 1m2 netto

1

Lokale na działalność usługową

16,67 PLN

2

Pomieszczenia gospodarcze, warsztatowe, powierzchnia dachu

19,04 PLN


 1. Położonych przy ul. Sierakowskiego 10A, 87-600 Lipno

Lp.

Sposób korzystania

Cena za 1m2 netto

1

Lokale na działalność usługową - parter

21,00 PLN

2

Lokale na działalność usługową – I piętro

17,00 PLN

3

Pomieszczenia gospodarcze, warsztatowe, piwnica

6,60 PLN

4

Miejsca parkingowe

8,50 PLN

5

Grunty pod reklamę

3,40 PLN


 1. Położonych przy ul. Nieszawskiej 6, 87-600 Lipno

Lp.

Sposób korzystania

Cena netto za całość

1

Grunty niezabudowane,

Grunty zabudowane budynkami i budowlami

17 886,18 PLN


 1. Położonych przy ul. Sierakowskiego, 87-600 Lipno, Obręb 11, działki nr 380/55, 380/51,

Lp.

Sposób korzystania

Cena za 1m2 netto

1

Garaże murowane

5,00 PLN

2

Grunty pod garaże blaszane

4,00 PLN


 1. Położonych w miejscowości Nowa Wieś, 87-603 Wielgie, Obręb 7, działka nr 49/6

Lp.

Sposób korzystania

Cena za 1m2 netto

1

Grunt pod stację bazową sieci komórkowej


11,11 PLN


§ 2. Ustala się wysokość minimalnych miesięcznych stawek czynszu netto za najem lub dzierżawę lokali użytkowych, stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego, obejmujących również opłatę za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych w sposób następujący:


 1. Położonych przy ul. Mickiewicza 58, 87-600 Lipno

Lp.

Sposób korzystania

Cena za 1m2 netto

1

Lokale na działalność usługową

24,39 PLN

2

Garaże murowane

5,74 PLN

§ 3. Ustala się wysokość minimalnych miesięcznych stawek czynszu netto za najem lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego, nie obejmujących opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych w sposób następujący:

 1. Położonych przy ul. Zduńskiej 11, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Lp.

Sposób korzystania

Cena za 1m2 netto

1

Lokale mieszkalne

9,40 PLN

§ 4. Ustalone w § 1, § 2, § 3, stawki są wartościami netto, do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.


Zaznaczył, że zmiany następują w dwóch pozycjach:

Lokale na działalność usługową - parter

21,00 PLN

Lokale na działalność usługową – I piętro

17,00 PLN


Przewodniczący Zarządu- wskazał, że powiat dba o finanse powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zasad ustalania minimalnych stawek czynszu oraz zasad wynajmowania, wydzierżawiania i użyczenia na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących mienie powiatu lipnowskiego. /uchwała stanowi załącznik do nin. protokoły/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- poinformował, że obecnie sprawami technicznymi np. utrzymaniem, remontami, związanymi z nieruchomościami powiatu zajmuje się Wydział Administracyjno- Gospodarczy, zaś kwestiami prawnymi, administracyjnymi związanymi z nieruchomościami powiatu zajmuje się Wydział Geodezji, a kto ma mieć piecze nad nieruchomościami oświatowymi?

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że pieczę nad nieruchomościami oświatowymi miał Wydział Edukacji i niech tak pozostanie.

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem izb dydaktycznych, auli i sal gimnastycznych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, ustalonego w umowach jako czynsz godzinowy. /ref. Edyta Zielińska p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji/


E. Zielińska- p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Zaznaczyła, że dyrektorzy niejednokrotnie zwracali się o zgodę na wynajem sal lekcyjnych, auli w szkołach prowadzonych przez powiat lipnowski.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: ustalenia stawki czynszu za wynajem izb dydaktycznych, auli i sal gimnastycznych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, ustalonego w umowach jako czynsz godzinowy w następujących wysokościach:

- Czynsz najmu izb dydaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, w wysokości minimum 30 zł + VAT za 1 godzinę lekcyjną.

- Czynsz najmu auli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, w wysokości minimum 120 zł + VAT za 1 godzinę zegarową.

- Czynsz najmu sal gimnastycznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, w wysokości minimum 50 zł + VAT za 1 godzinę lekcyjną. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Przewodniczący Zarządu- wskazał, że należy również ustalić stawki czynszu za wynajem pokoju na I piętrze budynku internatu Zespołu Szkół w Skępem przy ul. Wymyślińskiej 2 i proponuje następujące wysokości za:

 1. pokój z łazienką: 52 zł + VAT od osoby na dobę

 2. pokój bez łazienki: 39 zł + VAT od osoby na dobę


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: ustalenia minimalnej stawki czynszu za wynajem pokoju w budynku internatu Zespołu Szkół w Skępem w następującej wysokości:

1.pokój z łazienką: 52 zł + VAT od osoby na dobę

2.pokój bez łazienki: 39 zł + VAT od osoby na dobę /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.4. Rozpatrzenie pism Dyrektor Zespołu Szkół w Lipnie w sprawach: /ref. Edyta Zielińska p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji/

  1. ustalenia stawki godzinowej czynszu za wynajem auli,

  2. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem auli szkolnej,

  3. wyrażenia zgody na udostępnienie hali sportowej Lipnowskiemu Klubowi Karate Kyokushin na zorganizowanie Mistrzostw Polski seniorów w Karate Kyokushin.

E. Zielińska- p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury- przedstawiła przedmiotowe pisma. Powiedziała, że stawki czynszu za wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i auli szkolnej zostały już przez Zarząd ustalone, natomiast zostaje kwestia udostępnia hali sportowej na rzez Lipnowskiego Klubu Karate Kyokushin na zorganizowanie Mistrzostw Polski seniorów w Karte Kyokushin.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż rozmawiał z Prezesem Klubu, by te zawody odbyły się pod patronatem Starosty Lipnowskiego, wówczas powiat dołoży środki finansowe na organizację zawodów, pomoże znaleźć sponsorów. Dodał, że rozmowy na ten temat trwają, więc pismo w tej sprawie zostanie rozpatrzone w terminie późniejszym.


Ad.5. Rozpatrzenie pism Dyrektor ZST w Lipnie w sprawach: /ref. Edyta Zielińska p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji/

  1. wyrażenia zgody na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela Anny Rudzkiej

  2. wyrażenia zgody na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela Leszka Kułaka

E. Zielińska- p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury- przedstawiła przedmiotowe pisma. Powiedziała, że dwoje nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie przedstawiło dokumenty potwierdzające prace w gospodarstwie rolnym rodziców, przez co uzyskali prawo do nagrody jubileuszowej za 35 lat (Pan L. Kułak) i 30 lat pracy (Pani A. Rudzka).

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wypłatę nagrody dla jubileuszowej nauczyciela Pani Anny Rudzkiej za 30 lat pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wypłatę nagrody dla jubileuszowej nauczyciela Pana Leszka Kułaka za 35 lat pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ad.6. Porozumienie w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników- uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. /ref. Edyta Zielińska p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji/

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że corocznie powiat lipnowski zawiera umowę z miastem Włocławek na dokształcanie zawodowe młodocianych pracowników- uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Zaznaczyła, że porozumienie dotyczy teoretycznego dokształcenia zawodowego na kursach 4 tygodniowych młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych Zespołu Szkół w Technicznych w Lipnie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników- uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku./ porozumienie stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Burmistrza Miasta Lipna w sprawie dofinansowania przebudowy ul. Ogrodowej w Lipnie.

Ad.8. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Bobrowniki w sprawie dofinansowania przebudowy drogi gminnej Polichnowo- Gnojno.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pisma. Powiedział, że Burmistrz Miasta Lipna i Wójt Gminy Bobrowniki zwrócili się o dofinansowanie przebudowy dróg położonych na terenie Miasta Lipna (ul. Ogrodowa) i Gminy Bobrowniki (droga Polichnowo- Gnojno) ze środków powiatu lipnowskiego. Dodał, że remont wskazanych dróg jest istotny dla mieszkańców i władz, dlatego też proponuje dofinansować te inwestycje w kwocie 75 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie przebudowy ul. Ogrodowej w Lipnie w kwocie 75 tys. zł, jednakże ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Rady Powiatu w Lipnie, która podejmie stosowną uchwałę w tej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Polichnowo- Gnojno w kwocie 75 tys. zł, jednakże ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Rady Powiatu w Lipnie, która podejmie stosowną uchwałę w tej sprawie.


Ad.9. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Skępe dotyczącego zabytkowego muru w miejscowości Wioska.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż sprawa muru w miejscowości Skępe jest skomplikowana, ponieważ sam mur stanowi własność Skarbu Państwa, ale przylega bezpośrednio do nieruchomości firmy PETROTERM Papowo Toruńskie oraz nieruchomości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zaznaczył, że część należącą do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (zespół dworsko- parkowy) chce przejąć Miasto i Gmina Skępe na cele związane z zadaniami gminy i podjęła w tym celu czynności prawne, ale na jakim są one etapie trudno powiedzieć. Dodał, że powiat wielokrotnie występował do Wojewody jako przedstawiciela Skarbu Państwa o środki na remont muru ale zawsze dostawał odmowę z uwagi na brak środków. Dodał, że firma PETROTERM nie odpowiada na nasze pisma. Dodał, że w tej sytuacji proponuje wystąpić do Wojewody z pismem o środki na remont muru oraz wystąpić do Burmistrza z zapytaniem na jakim etapie jest przejęcie nieruchomości po zespole dworko- parkowym oraz poszukać kontaktu do firmy PETROTERM.

J. Kowalski- powiedział, ze dostrzega złożoność tej sprawy, jednakże ze względu na dobro społeczne i przy odrobinie dobrej woli każdej ze stron można temat muru jakoś rozwiązać.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Wojewody z pismem o środki na remont muru oraz wystąpić do Burmistrza z zapytaniem na jakim etapie jest przejęcie nieruchomości po zespole dworko- parkowym oraz poszukać kontaktu do firmy PETROTERM.


Ad.10.Pismo ZDP w Lipnie dotyczące informacji złożonej przez członka Zarządu Powiatu w Lipnie Jerzego Kowalskiego.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie przesłał odpowiedź na pismo członka Zarządu Jerzego Kowalskiego na złożone przez niego pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z tym pismem.

Ad.11.Rozpatrzenie pisma OSP w Wiosce w sprawie nieodpłatnego udostępnienia pomostu oraz terenu przyległego do Zespołu Szkół w Skępem w dniu 2 lutego 2019 r.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że OSP w Wiosce pragnie zorganizować warsztaty dot. bezpieczeństwa prowadzenia działań ratowniczych na obszarach wodnych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego z powiatu lipnowskiego i w tym celu zwraca się o nieodpłatne udostępnienie pomostu oraz terenu przyległego do Zespołu Szkół w Skępem w dniu 2 lutego 2019 r. . Dodał, że ze względu na charakter prowadzonych działań proponuje takiej zgody udzielić.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie pomostu oraz terenu przyległego do Zespołu Szkół w Skępem nad Jeziorem Wielkim w dniu 2 lutego 2019r..


Ad.12. Rozpatrzenie pisma Sołtys Sołectwa Sumin Bożeny Rakowskiej w sprawie przekazania używanych stolików i krzeseł.

A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Starostwo nie dysponuje żadnymi stołami ani krzesłami, które można by przekazać na rzecz Sołectwa Sumin.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, żeby Naczelnik Linkowski skontaktował się z Panią Sołtys oraz z naszymi szkołami, gdyż może w którejś ze szkół są krzesła i stoły, które można by przekazać na rzecz Sołectwa.


Ad.13. Rozpatrzenie pisma Dyrektor DPS w Nowej Wsi w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę uszkodzonych po nawałnicy budynków terapii zajęciowej i kotłowni szklarni.

Przewodniczący Zarządu – przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie mając na uwadze przedstawioną opinię techniczną nieużytkowanych budynków terapii zajęciowej i kołtowni szklarni, wyraził zgodę na ich rozbiórkę.


Ad.14. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno-Gospodarczego /ref. A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego

A.Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego- zwrócił się o podjęcie oferty na sprzedaż samochodu sanitarnego marki LT 35 o nr rej. CLI 39FS.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na sprzedaż wskazanego samochodu sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi za kwotę 3 000zł.


Ad.15. Sprawy różne.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła sprawozdanie ze średniego wynagradzania nauczycieli za 2017r. Powiedziała, że po skompletowaniu danych otrzymanych od jednostek oświatowych, grupą otrzymującą wyrównanie średniego wynagrodzenia są stażyści, bo tylko ta grupa zawodowa nie osiągnęła wielkości średniego wynagrodzenia.
Przewodniczący Zarządu- poinformował, ze w dniu dzisiejszym jest planowane spotkanie Rady Nadzorczej Spółki Szpital Lipno i być może będzie potrzeba zwołania posiedzenia Zarządu.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 9,20 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 28 stycznia 2019r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu w Lipnie (28 stycznia 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (8 kwietnia 2019, 08:49:06)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 388