Nieodpłatna Pomoc Prawna

Starosta Lipnowski informuje, że zgodnie z ustawną z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji ( Dz. U. z 2015r. poz. 1255) Powiat Lipnowski będzie realizował od stycznia 2016 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z art. 9 ust. 1 i 3 ustawy Starosta
Lipnowski ustalił 3 punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą. Lokalizacja i harmonogram pracy punktów. Pierwszy i drugi z punktów obsługiwany będzie przez adwokatów i radców wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu i zlokalizowane zostały:

1. w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, ul. 11 Listopada , 87600 LIPNO
Pkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 8.00 do godz. 12.00

2. w siedzibie Zespołu Szkół im. W. Łukasińskiego, ul. Wymyślińska 2, 87-630 SKĘPE
Pkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 15.30 do godz. 19.30

Trzeci z punktów prowadzić będzie organizacja pozarządowa. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej). W przypadku niewyłonienia w otwartym konkursie ofert organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu, punkt ten również będzie obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu.

Na siedzibę punktu został wyznaczony Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, 87603 WIELGIE Pkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze)
od godz. 10.00 do godz. 14.00 do 31.01.2016 roku
od 1 lutego 2016r. punkt funkcjonować będzie w godzinach od 8:00 do 12:00.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
ξ młodzież do 26 roku życia,
ξ osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
ξ osoby, które ukończyły 65 lat,
ξ osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
ξ kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
ξ weterani,
ξ zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na:
ξ poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
ξ wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
ξ pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
ξ sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika   z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
ξ prawa pracy,
ξ przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
ξ prawa cywilnego,
ξ spraw karnych,
ξ spraw administracyjnych,
ξ ubezpieczenia społecznego,
ξ spraw rodzinnych,
ξ prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc NIE będzie obejmowała spraw z zakresu prawa:
ξ celnego,
ξ dewizowego,
ξ handlowego
ξ działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Wykaz osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna oraz dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o nieodpłatną pomoc prawną:
1. Osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
- oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia
- pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
2. Osoby, które posiadają Kartę Dużej Rodziny
- ważna Karta Dużej Rodziny
3. Kombatanci lub osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
- ważne zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich lub osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
4. Weterani lub weterani poszkodowani
- ważna legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego
5. Osoby, które nie ukończyły 26 lat
- dokumenty stwierdzające tożsamość
6. Osoby, które ukończyły 65 lat
- dokumenty stwierdzające tożsamość
7. Osoby, które w wyniku wystąpienie klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty
- oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie
8. Osoby, o których mowa w punktach od 1-6, wymagającym niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego
- pisemne oświadczenie, że osoba jest uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów.

Oświadczenia, o których mowa w punktach 1,5 i 6, osoby ubiegające się o nieodpłatna pomoc prawną powinny złożyć udzielającemu nieodpłatną pomoc prawną pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenia są obowiązani do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej osoby zainteresowane znajdą na specjalnej stworzonej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod linkiem https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

Wytworzył: Sławomir Eluszkiewicz (25 stycznia 2016)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (25 stycznia 2016, 10:08:54)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1842

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij