OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIA

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI NA ROK 2022

Projekt ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO [...]

Informacja o opracowaniu projektu „uchwały antysmogowej" oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

Informacja o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których [...]

Konsultacje społeczne

Informuję, że na wniosek OCM INVEST Sp. z o. o Kopalnia Kruszywa Naturalnego Stare Rybitwy, Rudki 10, 62-240 Trzemeszno zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przedłużenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża [...]

Zawiadomienie -sprawa dot. budowy Farmy Wiatrowej Wielgie.

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w stosunku do wiatraków:- EW11 [...]

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez Wody Polskie na wykonanie studni, pobór wód i odprowadzanie wód popłucznych w m. Bobrownickie Pole, gm. Bobrowniki

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez Wody Polskie na wykonanie studni, pobór wód i odprowadzanie wód popłucznych w m. Bobrownickie Pole, gm. Bobrowniki [...]

Ogłoszenie o taksacji terenowej lasów prywatnych w związku z opracowaniem uproszczonych planów urządzenia lasu dla gminy Wielgie

Ogłoszenie o taksacji terenowej lasów prywatnych w związku z opracowaniem uproszczonych planów urządzenia lasu dla gminy Wielgie [...]

Ogłoszenie o taksacji terenowej lasów prywatnych w związku z opracowaniem uproszczonych planów urządzenia lasu dla gminy i miasta Dobrzyń nad Wisłą

Ogłoszenie o taksacji terenowej lasów prywatnych w związku z opracowaniem uproszczonych planów urządzenia lasu dla gminy i miasta Dobrzyń nad Wisłą [...]

Ogłoszenie o taksacji terenowej lasów prywatnych w związku z opracowaniem uproszczonych planów urządzenia lasu dla gminy Tłuchowo.

Ogłoszenie o taksacji terenowej lasów prywatnych w związku z opracowaniem uproszczonych planów urządzenia lasu dla gminy Tłuchowo. [...]

Zarządzenia w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa - gminy Bobrowniki, Kikół i Chrostkowo

Zarządzenia w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa:Gmina Bobrowniki [...]

Zarządzenie Starosty Lipnowskiego w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Miasta i Gminy Skępe

Zarządzenie Starosty Lipnowskiego w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Miasta i Gminy Skępe [...]

Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Przerobu Ziemniaków Krochmalnia -Radomice Sp. z o.o.

Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Przerobu Ziemniaków Krochmalnia -Radomice Sp. z o.o. [...]

Postanowienie o uzupełnieniu treści decyzji na odprowadzanie wód opadowych z drogi krajowej nr 10 na odcinku Wawrzonkowo -Lipno

Postanowienie o uzupełnieniu treści decyzji na odprowadzanie wód opadowych z drogi krajowej nr 10 na odcinku Wawrzonkowo -Lipno [...]

Rozporządzenie nr 3/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie nr 3/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez PGW Wody Polskie w sprawie wydania pozwoleni wodnoprawnego dla Krochmalni Radomice Sp. z o.o.

Zawiadamia się i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu,na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód _ rolnicze wykorzystanie ścieków [...]

obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej z drogi krajowej nr 10 na odcinku Wawrzonkowo - Blinno

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej z drogi krajowej nr 10 na odcinku Wawrzonkowo - Blinno [...]

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami

UWAGA ! Ważne zmiany w ustawie o odpadach Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 [...]

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie 2

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne:pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnychzlokalizowanego w miejscowości Wólka, [...]

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z [...]

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego, przez PGW Wody Polskie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zakładowego - studni [...]

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez PGW Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - studni głębinowej nr 1 ujmującej wody z utworów czwartorzędowych, w m. Okrąg, gm. [...]

Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych położonych w granicach administracyjnych gmin Chrostkowo, Kikół i Bobrowniki

Powiadamiamy o wykonywaniu prac taksacyjnych związanych z opracowaniem Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, położonych w granicach administracyjnych gmin [...]

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi krajowej nr 10 na odcinku Wawrzonkowo-Blinno

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawieudzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi krajowej nr 10 na odcinku Wawrzonkowo-Blinno [...]

Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa

Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których [...]

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów prywatnych dla miasta i gminy Skępe

Zarządzenie Nr 68/2018STAROSTY POWIATU LIPNOWSKIEGOz dnia 11.10.2018 rokuw sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiącychwłasności Skarbu Państwa [...]

wykonanie zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych niestanowiących własności Skarbu Państwa

Zarządzenie STAROSTY LIPNOWSKIEGOz dnia 16.05.2018 r.w sprawie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonychniestanowiących własności Skarbu Państwa [...]

Rozpoczęcie prac taksacyjnych w ramach opracowania Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów należących do osób fizycznych, położonych na terenie Miasta Skępe i terenie Gminy Skępe.

Dotyczy: realizacji zadania pt. ,,opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia LasówNiestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych, położonych wgranicach administracyjnych Powiatu Lipnowskiego na terenie Miasta [...]

Zarządzenie Nr 55/2017 STAROSTY POWIATU LIPNOWSKIEGO w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – miasto Lipno

Zarządzenie Nr 55/2017 STAROSTY POWIATU LIPNOWSKIEGO w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – miasto Lipno [...]

Zarządzenie Nr 54/2017 STAROSTY POWIATU LIPNOWSKIEGO w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – gmina Lipno

Zarządzenie Nr 54/2017 STAROSTY POWIATU LIPNOWSKIEGO w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – gmina Lipno [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenie wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odprowadzenie wód popłucznych do rowu melioracyjnego

Wydana została decyzja - pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia gminnego w m. Grochowalsk, gm. Dobrzyń n/Wisłą oraz na odprowadzenie wód popłucznych do rowu melioracyjnego (ziemi) ze Stacji Uzdatniania Wody w [...]

Obwieszczenie - podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w m. Grochowalsk, gm. Dobrzyń n/W

Obwieszczenie - podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie  z wód w m. Grochowalsk, gm. Dobrzyń n/W [...]

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkursy ofert na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich, zlokalizowanych w regionie wodnym Dolnej Wisły. Lista ogłoszonych przez Dyrektora RZGW w Gdańsku [...]

Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych w granicach administracyjnych Miasta Lipna i Gminy Lipno

W związku z realizacją zadania pt. "opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych w granicach administracyjnych Miasta Lipna i Gminy [...]

Informacja o prowadzeniu prac obserwacyjno-pomiarowych

Informacja o prowadzeniu prac obserwacyjno-pomiarowychw ramach zadania pod nazwą: "Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie [...]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 26 sierpnia 2016r. o sporządzeniu projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdański na podstawie art. 120 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o [...]

Obwieszczenie dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o prowadzeniu w latach 2016 - 2020 prac obserwacyjno-pomiarowych programu monitoringu lasów wszystkich form własności.

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, dotycząca prac obserwacyjno-pomiarowych prowadzonych przez Instytut Badawczy Leśnictwa w ramach programu monitoringu lasów w latach [...]

Obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2018 z perspektywą do roku 2022".

Obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2018 z perspektywą do roku 2022": [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Lipno, położonej w Lipnie, ul. Komunalna 12, dz. nr 1565/15.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Lipno, położonej w Lipnie, ul. Komunalna 12, dz. nr 1565/15.Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Lipno, położonej w Lipnie, ul. Wyszyńskiego 44, dz. nr ew. 140/2.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 83a. ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651 j.t. z późn.zm. ) [...]

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Lipnie, ul. Komunalna 12, z terenu dz. nr ew. 1565/15.

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) S t a r o s t a L i p n o w s k i z a w i a d a m i a o możliwości [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu oględzin w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew w Lipnie, ul. Wyszyńskiego 44, dz. nr ew. 140/2

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w związku z wnioskiem, który złożyła Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Wyszyńskiego 44, 87-600 Lipno, w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew w Lipnie, ul. Wyszyńskiego 44, dz. nr ew. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin w sprawie usunięcia drzew w Lipnie, ul. Komunalna 12

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w związku z wnioskiem, który złożyła Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Komunalna 12, 87-600 Lipno, w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Lipnie, ul. Komunalna 12, z terenu dz. nr ew. [...]

Obwieszczenie OŚ. 6341.109.1.2015

Lipno, dnia 28.12.2015 r. OŚ. 6341.109.1.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania [...]

Obwieszczenie OŚ. 6341.110.1.2015

Lipno, dnia 28.12.2015 r. OŚ. 6341.110.1.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania [...]

Obwieszczenie OŚ. 6341.26.5.2015

Lipno, dnia 23.12.2015 r. OŚ. 6341.26.5.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania [...]

Obwieszczenie OŚ. 6341.25.5.2015

Lipno, dnia 23.12.2015 r. OŚ. 6341.25.5.2015 O B W I E S Z C Z E N I E [...]

Obwieszczenie Starosty Lipnowskiego z dnia 20.05.2015 roku.

Obwieszczenie Starosty Lipnowskiego z dnia 20.05.2015 roku: [...]

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

Zawiadomienie o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr LIV/823/14 z dnia 27 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego: [...]

Obwieszczenie Starosty Lipnowskiego

Treść obwieszczenia: [...]

metryczka