Protokół Nr 110/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 19 grudnia 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 13:30 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków w Dworku Modrzewiowym przy DPS w Nowej Wsi.

    Następnie Przewodniczący Zarządu powiedział, że w związku z faktem, iż na dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Lipnie, która zakończyła się przez 10 min. Rada uchwaliła budżet powiatu na 2014r zachodzi konieczność podjęcia decyzji dot. planowanych w przyszłym roku inwestycji, a mianowicie: przebudowy boiska sportowego przy Zespole Szkół w Skępem, czy budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Lipnie, a także zakupu samochodów służbowych na potrzeby powiatu lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie:

1. upoważnił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Annę Smużewską do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:,, Przebudowa boiska piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Skępem przy ul. Wymyślińskiej 2”, w szczególności do dokonania wszelkich czynności prawnych w tym zakresie.

2. upoważnił Wicestarostę Jarosława Poliwko do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: ,,Budowa sali gimnastycznej w Lipnie”, w szczególności do dokonywania wszelkich czynności prawnych w tym zakresie.

3. upoważnił Sekretarza Powiatu w Lipnie Zbigniewa Chmielewskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie dot. zakupu trzech samochodów osobowych na potrzeby Powiatu Lipnowskiego, w szczególności do dokonywania wszelkich czynności prawnych w tym zakresie.

Innych spraw nie było.

    W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o godz.13,45 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 19 grudnia 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (19 grudnia 2013)
Opublikował: Jan Garbarczyk (20 lutego 2014, 12:15:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 855