Protokół Nr 106/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 3. Dariusz Kłobukowski- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie.

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12:30 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 14 listopada 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

  Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 2. Sprawy rożne.

  Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

  Ad.1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

  Powiedziała, że planowane ulegają zwieszeniu o kwotę 490 zł i zamkną się kwotą 63 026 690,99 zł. Podkreśliła, że to zwiększenie nastąpiło o dz. 020- leśnictwo, rozdz. 02001- gospodarka leśna w związku z przekazaniem środków finansowych z ARiMR w Warszawie. Podkreśliła, że plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 490 zł i zamkną się kwotą 61 912 116,99 zł. Zaznaczyła, że zmian dokonano w dz. 020- leśnictwo, rozdz. 02001- gospodarka leśna, rozdz. 02002- nadzór nad gospodarka leśną, dz. 600 transport i łączność rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, dz. 710- działalność usługowa, rozdz. 71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne, dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie, rozdz. 75019- rady powiatów, rozdz. 75020- starostwa powiatowe, dz. 754- bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405- komendy powiatowe Policji, rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, rozdz. 75421- zarządzania kryzysowe, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80102- szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 80111- gimnazja specjalne, rozdz. 80130- szkoły zawodowe, 80132- szkoły artystyczne, rozdz. 80140 centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego, rozdz. 80195- pozostała działalność, dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85201- placówki opiekuńczo- wychowawcze, rozdz. 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, rozdz.85333- powiatowe urzędy pracy, dz.854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406- poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, dz. 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195- pozostała działalność, dz. 926- kultura fizyczna, rozdz.. 92695- pozostała działalność.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013. i skierował na sesję planowaną na dzień dzisiejszy. / autopoprawki stanowią zał. nr 2 do nin. protokołu.

  Ad.2. Sprawy rożne.

  Innych spraw nie było.

  W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o godz.12,40 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 18 listopada 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

  Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (18 listopada 2013)
Opublikował: Jan Garbarczyk (20 lutego 2014, 12:11:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 834