Protokół Nr 86/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 10 kwietnia 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

4. Joanna Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

5. Wojciech Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie

6. Błażej Sętkowski- Młodszy Referent ds. gospodarki nieruchomościami


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:30 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 marca 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.


 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia zasobów pomocy społecznej w Powiecie Lipnowskim /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

 2. Rozpatrzenie pisma Pani J. Matysiak z Ostrowitego w sprawie dofinansowania zakupu pralki ze środków PFRON. ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

 3. Rozpatrzenie pisma ZDP w Lipnie w sprawie zwiększenia środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg. /ref. Dyrektor ZDP W. Jańczak/

 4. Rozpatrzenie pisma ZDP w Lipnie w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie sprzętu technicznego do zwalczania śliskości zimowej. /ref. Dyrektor ZDP W. Jańczak/

 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013/ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

 7. Rozpatrzenie pisma Referatu Finansowo- Księgowego w sprawie podjęcia decyzji w sprawie dalszej egzekucji komorniczej wobec dłużnika A. Kłosa. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o stwierdzenie nabycia mienia Skarbu Państwa przez Powiat Lipnowski

(komunalizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Wielgie)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o stwierdzenie nabycia mienia Skarbu Państwa przez Powiat Lipnowski

(komunalizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Bobrowniki)

 1. Uruchomienie procedury zmierzającej do uhonorowania ks. F. Cieślaka i ks. S. Maćczaka tytułem ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.

 2. Podjecie uchwały w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013r. zadania publicznego pn.,,Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/

 3. Rozpatrzenie pisma Dyrektora ZS w Dobrzyniu n/W w sprawie dokonania oceny pracy zawodowej /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/

 4. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń higieniczno- sanitarnych do wymagań dla osób niepełnosprawnych, w ramach ,,Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II” /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/

 5. Rozpatrzenie pisma Pana P. Rogeńskiego w sprawie zezwolenia na wykorzystanie logo powiatu na materiałach promujących Zlot samochodowy ,,Rozpoczęcie sezonu 2013” /ref. Z. Chmielewski Sekretarz Powiatu/.

 6. Rozpatrzenie pisma OSP w Stalmierzu w sprawie wsparcia finansowego uroczystości jubileuszu 80-lecia powstania jednostki.

 7. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia zasobów pomocy społecznej w Powiecie Lipnowskim /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że spotkał się z pełnomocnikiem Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie powstania Centrum Aktywizacji Zawodowej po byłym Liceum Pedagogicznym w Skępem. Dodał, że ten Departament przedstawił statystyki dot. osób niepełnosprawnych, z których wynika, że powiat lipnowski powinien bardziej dbać o osoby niepełnosprawne i więcej środków przeznaczać na ten cel.

J. Przybyszewska- Kierownik PCPR w Lipnie- powiedziała, że zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej powiat przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej. Powiedziała, że zasoby te obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Podkreśliła, że zgodnie z w/w ustawą organ wykonawczy przedstawia co roku do 30 kwietnia radzie powiatu w/w ocenę. Zaznaczyła, że przedstawione w ocenie dane mają formę tabelaryczną, statystyczną. Podkreśliła, że taka ocena przesyłana jest do Regionalnego Ośrodka Polityki Regionalnej w Toruniu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej w Powiecie Lipnowskim/ projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/ i skierował na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie.


Ad2. Rozpatrzenie pisma Pani J. Matysiak z Ostrowitego w sprawie dofinansowania zakupu pralki ze środków PFRON. ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

J. Przybyszewska- Kierownik PCPR w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu. Zaznaczyła, że wnioskodawca skorzystała z dofinansowania zakupu kuchni elektryczno- gazowej w 2011r. i w świetle wyżej cytowanego Rozporządzenie nie przysługuje jej dofinansowanie w tym roku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie rozpatrzył pismo Pani J. Matysiak z Ostrowitego w sprawie dofinansowania zakupu pralki ze środków PFRON.


Ad. 3. Rozpatrzenie pisma ZDP w Lipnie w sprawie zwiększenia środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg. /ref. Dyrektor ZDP W. Jańczak/

W. Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie powiedział, że w związku z przedłużającą się zimą ZDP w Lipnie przekroczył wykorzystanie środków finansowych na paragrafach dot. zimowego utrzymania dróg o 64, 5 tys. zł., a już w najbliższym czasie trzeba będzie popłacić faktury. Dodał, że aby właściwie przygotować się do sezonu zimowego 2013/2014 konieczne jest zabezpieczenie dodatkowej kwoty 50 tys. zł. Zaznaczył, że w kwocie tej zawarte są koszty zakupu soli i piasku do wykonania mieszanki oraz koszt pracy sprzętu na miesiąc, listopad, grudzień 2013r. i w związku z powyższym zwrócił się o zwiększenie planu wydatku ZDP w Lipnie w łącznej kwocie 115,5 ty. zł.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się z pytaniem, ile ZDP w Lipnie wydał na zimowe utrzymanie dróg.

W. Jańczak- powiedział, że ZDP w Lipnie wydał łącznie na zimowe utrzymanie dróg 170 061 zł., a miał zaplanowane 105 000 zł. Następnie przedstawił zastawienie przedstawiające ile kosztuje 1 km zimowego utrzymania dróg w poszczególnych samorządach, z którego wynika, że powiat lipnowski przeznacza 482 zł na 1 km na zimowe utrzymanie dróg, natomiast np. Bydgoszcz 1500 zł, Mogilno 1200 zł, Nakło 1300 zł, Rypin 1000 zł.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że proponuje w tym momencie dokonać takich przesunięć w budżecie, by zabezpieczyć brakujące środki w wysokości 64,5 zł na zimowe utrzymanie dróg za sezon 2012/2013, natomiast środki na sezon zimowy 2013/2014 zostaną zapewnione w terminie późniejszym.

Zarząd Powiatu Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił dokonać takich zmian w budżecie, by zabezpieczyć brakującą kwotę 64,5 tys. zł na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013, natomiast środki na sezon zimowy 2013/2014 zostaną zapewnione w terminie późniejszym.

Ad.4. Rozpatrzenie pisma ZDP w Lipnie w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie sprzętu technicznego do zwalczania śliskości zimowej. /ref. Dyrektor ZDP W. Jańczak/

W. Jańczak- Dyrektor ZDP w Lipnie- powiedział, że chce zwrócić uwagę, że sprzęt, którym dysponuje Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie jest w bardzo złym stanie technicznym np. piaskarki P-1 i P-3 (3 szt.) zostały wyprodukowane w latach 1979,1981 i 1990 i w związku z powyższym są w dużym stopniu zużyte, wymagające kapitalnego remontu, który jest nieekonomiczny i w związku z powyższym zwrócił się do Zarządu o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Dodał, że koszt nowej piaskarki to kwota 100 tys. zł, natomiast używaną można kupić już za około 30 tys. zł.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że zastanawiające jest, że przez tyle lat nie poczyniono żadnych nakładów na wymianę sprzętu w ZDP w Lipnie. Podkreślił, że w tym roku nie ma przewidzianych środków finansowych na zakup sprzętu dla ZDP w Lipnie, tym bardziej nowego, natomiast w przypadku, kiedy pojawi się możliwość kupienia używanego sprzętu ale w dobrym stanie i po atrakcyjnej cenie wówczas można pochylić się nad tą kwestią.

K. Kwiatkowski- powiedział, że jeden z kolejnych zarządów powinien zostać poświęcony Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, jego sprzętowi, planom remontowym itp.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że powiat to nie tylko drogi, a wszystkie zadania powiatu wymagają zainteresowania i uwagi oraz określonych środków finansowych. Podkreślił, że na przyszły rok planuje się wykonać remonty dróg na 14 odcinkach dróg w całym powiecie.

Zarząd Powiatu Lipnie w obecności 5 członków dostrzegając konieczność systematycznego wymieniania taboru sprzętowego, którym dysponuje Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie zobowiązał Dyrektora do zaproponowania możliwości rozwiązania tego problemu.

W. Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- poinformował, iż wpłynęło pismo od firmy WYG INTERNATIONAL wykonawcy dokumentacji obwodnicy kwestionującym wysokość naliczonych kar umownych, a tym samym wartość wierzytelności przedstawionej do potrącenia Zaznaczył, że w imieniu Powiatu Lipnowskiego przygotował odpowiedź, w której podtrzymuje ustalenia o naliczaniu kar umownych i szczegółowo motywuje dlaczego.

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013/ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: w dz. 600- transport i łączność, rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, dz. 750- administracja publiczna rozdz. 75020- starostwa powiatowe, dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80195- pozostała działalność.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że w związku z koniecznością dostosowania załącznika WPF do właściwych przepisów prawnych dokonano zmiany z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028./uchwała stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Referatu Finansowo- Księgowego w sprawie podjęcia decyzji w sprawie dalszej egzekucji komorniczej wobec dłużnika A. Kłosa. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym zwrócił się o uiszczenie kwoty 40,68 zł tytułem zaliczki na wydatki komornika związane z postępowaniem wobec dłużnika A. Kłosa. Zaznaczyła, że z informacji komornika wynika, że w/w dłużnik nie pracuje, jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, egzekucja z rachunku bankowego wypadła bezskutecznie, czynności przeprowadzone w miejscu zamieszkania również wypadły bezskutecznie, wobec czego należy zastanowić się, czy należy prowadzić dalszą egzekucje komorniczą, kiedy do wyegzekwowania jest kwota 85 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił zaniechać dalszej egzekucji komorniczej wobec wymienionego dłużnika Powiatu Lipnowskiego z uwagi na jej bezskuteczność.


Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o stwierdzenie nabycia mienia Skarbu Państwa przez Powiat Lipnowski

(komunalizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Wielgie)

B. Sętkowski- Młodszy Referent ds. Gospodarki Nieruchomościami- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że projekt ten porządkuje pewne kwestie dot. dróg powiatowych występujących na terenie gminy Wielgie poprzez wystąpienie z wnioskiem do Wojewody o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz powiatu lipnowskiego tj. nieruchomości, które stanowiły drogi publiczne, a od 01 stycznia 1999r. zaliczane do kat. dróg powiatowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego /uchwała stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.


Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o stwierdzenie nabycia mienia Skarbu Państwa przez Powiat Lipnowski

(komunalizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Bobrowniki)

B. Sętkowski- Młodszy Referent ds. Gospodarki Nieruchomościami- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że projekt ten porządkuje pewne kwestie dot. dróg powiatowych występujących na terenie gminy Bobrowniki poprzez wystąpienie z wnioskiem do Wojewody o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz powiatu lipnowskiego tj. nieruchomości, które stanowiły drogi publiczne, a od 01 stycznia 1999r. zaliczane do kat. dróg powiatowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego /uchwała stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.


Ad.10. Uruchomienie procedury zmierzającej do uhonorowania ks. F. Cieślaka i ks. S. Maćczaka tytułem ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że proponuje rozważenie kandydatur ks. F. Cieślaka i ks. S. Maćczaka byłych długoletnich proboszczów lipnowskich parafii do tytułu ,,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” . Dodał, że przez lata swojej działalności wiele dobrego zrobili dla Lipna, dla lipnowskich parafii i dla całego powiatu lipnowskiego i takie uhonorowanie tytułem byłoby podziękowaniem za lata posługi na terenie powiatu lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o uruchomieniu procedury zmierzającej do uhonorowania tytułem ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” ks. F. Cieślaka i ks. S. Maćczaka.

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013r. zadania publicznego pn.,,Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/

J. Poliwko- Wicestarosta Lipnowski- powiedział, że komisja powołana do rozpatrzenia ofert konkursowych na wykonanie w 2013r. zadania publicznego pn.,,Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznegow dn.24.03.2013r.miała swoje posiedzenie.Wskazał, że wpłynęła 1 oferta konkursowa na realizację tego zadania od Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego i komisja wnioskuje o powierzenie realizacji wskazanego zadania temu związkowi. Przypomniał, że na realizacje tego zadania w budżecie powiatu została zaplanowana kwota 15 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013r. zadania publicznego pn.,,Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego /uchwała stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.

Ad.12. Rozpatrzenie pisma Dyrektora ZS w Dobrzyniu n/W w sprawie dokonania oceny pracy zawodowej /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/

A. Smużewska – Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił uruchomić procedurę zmierzającą do dokonania oceny pracy zawodowej Dyrektora ZS w Dobrzyniu n/Wisłą.


Ad.13. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń higieniczno- sanitarnych do wymagań dla osób niepełnosprawnych, w ramach ,,Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II” /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno złożył wniosek do PFRON o środki na dostosowanie pomieszczeń higieniczno- sanitarnych do wymagań dla osób niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami i w związku z powyższym wystąpił o zgodę na wykonanie robót budowlanych z tym związanych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wykonanie robót budowlanych wynikających ze złożonego wniosku o dofinansowanie przez PFRON zadania pn. ,,Dostosowanie pomieszczeń higieniczno- sanitarnych do wymagań osób niepełnosprawnych, w ramach Obszaru B ,,Programu wyrównywania różnic między regionami II” w lipnowskim szpitalu.


Ad. 14. Rozpatrzenie pisma Pana P. Rogeńskiego w sprawie zezwolenia na wykorzystanie logo powiatu na materiałach promujących Zlot samochodowy ,,Rozpoczęcie sezonu 2013” /ref. Z. Chmielewski Sekretarz Powiatu/.

Z. Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że w związku z wyrażeniem zgody przez Pana Starostę na objęciem patronatem zlotu samochodowego ,,Rozpoczęcie sezonu 2013r. organizatorzy zwrócili się o wykorzystanie logo powiatu na materiałach promujących w/w imprezę.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wykorzystanie logo powiatu lipnowskiego na materiałach dot. zlotu samochodowego ,,Rozpoczęcie sezonu 2013” .


Ad 15. Rozpatrzenie pisma OSP w Stalmierzu w sprawie wsparcia finansowego uroczystości jubileuszu 80-lecia powstania jednostki.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że w piśmie organizatorzy nie przedstawili, kiedy ma się odbyć jubileusz dlatego zaproponował odłożenie podjęcia decyzji w tej sprawie do czasu poznania terminu uroczystości.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił odłożyć rozpatrzenie tego punktu porządku obrad do czasu ustalenia terminu w/w jubileuszu.


Ad. 16. Sprawy różne.

J. Poliwko- powiedział, że w związku z planowaną inwestycją pn.,,Budowa pomostu do rekreacji i wypoczynku, cumowania sprzętu pływającego oraz uprawienia wędkarstwa na Jeziorze Wielkie, Gmina Skępe wraz z zagospodarowaniem nabrzeża” konieczne jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia do Miasta i Gminy Skępe.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na złożenie stosowanego wniosku do Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w czasie, kiedy tak ważne jest poszukiwanie źródeł dodatkowych dochodów należy zastanowić się nad strukturą i możliwościami Zarządu Dróg Powiatowych w tym zakresie. Wskazał, że w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie na etacie jest 18 osób plus 1 osoba na pracach interwencyjnych, które wykorzystując posiadany sprzęt i umiejętności mogły brać udział w przetargach i w ten sposób pozyskiwać dodatkowe środki dla powiatu.

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że największym problemem jest problem bezrobocia w powiecie. Wskazał, że aby wspólnie walczyć z bezrobociem została powołana Powiatowa Rada Zatrudnienia oraz komisja do rozpatrywania wniosków. Zaznaczył, że należy pochylić się nad regulaminem organizacyjnym PUP w Lipnie i zastanowić się nad utworzeniem stanowiska Z-cy dyrektora z uwagi na odciążenie dyrektora i zapewnienie sprawnego działania jednostki w czasie nieobecności Dyrektora.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- poinformowała, że wpłynęło pismo od Mediów Regionalnych (wydawcy Gazety Pomorskiej), że z uwagi na opóźnienia w przesyłaniu środków finansowych chcą podać Starostwo do Krajowego Rejestru Długów.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że należy rozważyć rezygnację z prenumeraty Gazety Pomorskiej.

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że należy zastanowić się nad terminem kolejnej sesji Rady Powiatu w Lipnie, która wstępnie mogłaby odbyć się 6 maja o godz. 12,00 w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął o godz.09,10 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 28 marca 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

  Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (10 kwietnia 2013)
Opublikował: Jan Garbarczyk (8 lipca 2013, 09:53:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 851