Protokół Nr 78/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 8 stycznia 2013 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 3. Agata Szafrańska- Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji

 4. Tytus Spryszyński- radca prawny

 5. Jarosław Skrzyniarz- referent z Wydziału Geodezji

 6. Edyta Zielińska- inspektor ds. oświaty publicznej i niepublicznej

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12.00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Krzysztof Baranowski, witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag. Uwag nie było.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął następujący porządek posiedzenia:

 1. Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży mieszkań po Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie. /ref. J. Skrzyniarz z Wydz. Geodezji/

 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zadań promocyjnych na 2013 rok” /ref. A. Szafrańska- Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji/

 3. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego /ref. A. Zajączkowska- inspektor ds. kontroli/

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składników majątkowych powiatu Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia, dla której organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski. /ref. A. Linkowski- Kierownik Referatu/

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składników majątkowych powiatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie, dla której organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski. /ref. A. Linkowski- Kierownik Referatu/

 6. Rozpatrzenie pisma Płockiego Uniwersytetu Ludowego w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu rozliczenia dotacji przyznanej przyznanej dla szkoły. /ref. Edyta Zielińska- inspektor ds. oświaty publicznej i niepublicznej/

 7. Sprawy różne.


Ad.1. Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży mieszkań po Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski powiedział, że w dniu 25 października 2012 roku został rozstrzygnięty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych, będących własnością Powiatu Lipnowskiego, położonych w Lipnie przy ul. Piłsudskiego, czyli mieszkań po Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie. Niestety przed zawarciem aktu notarialnego okazało się, że rzeczywisty metraż dwóch z trzech sprzedawanych mieszkań jest większy niż został podany w ogłoszeniu o przetargu, a który został określony w ogłoszeniu o przetargu. Chodzi o dwa mieszkania o powierzchni 44,91 m², których rzeczywisty metraż jest aż o ponad 6m² większy i wynosi w każdym z nich po 51,18 m². Dodał, że jest to duża strata dla Powiatu.

Następnie Przewodniczący Zarządu zwrócił się do Pana Tytusa Spryszyńskiego- radcy prawnego Starostwa- o opinię w tej sprawie.

Pan T. Spryszyński powiedział, że zarówno dla Powiatu, jako organizatora przetargu, jak i dla nabywców mieszkań lepiej byłoby powtórzyć przetarg. Przede wszystkim został źle sprecyzowany przedmiot sprzedaży. Powiat miał wiedzę, że sprzedaje mieszkania mniejsze niż okazało się w rzeczywistości. I jest to dla niego oczywista strata. Ale także jeden z nabywców, który aby zakupić mieszkanie zaciągnął kredyt w rządowym programie “Rodzina na swoim”, być nie może nie przystąpiłby do tego przetargu, znając rzeczywisty metraż mieszkania, gdyż program ten obejmuje tylko mieszkania do 50 m² . Dodał, że niedopuszczalne jest, aby pobrać od tych osób dopłaty za pozostały metraż.

Jego zdaniem jedynym wyjściem jest unieważnienie przetargu i jego powtórzenie. Zgodnie z art. 84 kodeksu cywilnego w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Powiat sprzedawał mieszkania większe niż myślał. Tak samo po stronie nabywcy było mylne wyobrażenie na temat powierzchni tych mieszkań. Oferenci także kupowali coś innego niż myśleli.

Przewodniczący Zarządu zapytał czy nabywcy mieszkań mogą ubiegać się o odszkodowanie w postępowaniu cywilnym. Dodał, że jeden z nabywców zaciągnął kredyt. Oczywiście wniesiona przez nabywcę zapłata za mieszkanie za pośrednictwem banku zostanie zwrócona przez Powiat bankowi ale jednak w związku z zaciągnięciem tego kredytu osoba ta poniosła pewne koszty.

Radca prawny powiedział, że nabywca także powinien sprawdzić co kupuje. Akt staranności jego także obowiązuje. Stwierdził, że jego zdaniem nabywca mógł z łatwością zauważyć, że kupowane mieszkanie jest aż o 6 m² większe. Oczywiście nabywca też ma swoje racje i nie można wykluczyć, że będzie się ubiegać o takie odszkodowanie.

T. Spryszyński odpowiedział, że zgodnie z art. 84 kodeksu cywilnego jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć.

Starosta dodał, że sprawa jest poważna i dlatego zlecił audytorowi wewnętrznemu zbadanie poprawności całego postępowania przetargowego. Trzeba wyjaśnić, czy błąd popełniły służby Starostwa czy może rzeczoznawca majątkowy, któremu zlecono wycenę przedmiotowych nieruchomości.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- stwierdził, że zlecając rzeczoznawcy wycenę mieszkań, nie był podawany ich metraż, więc jego obowiązkiem, w celu rzetelnego ustalenia wartości mieszkań, było dokładne zmierzenie ich powierzchni.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że ewentualne błędy w tym zakresie wykaże audyt.

Starosta stwierdził, że zawierając akty notarialne z osobami, które wygrały przetarg w zaistniałej sytuacji, naruszyłby dyscyplinę finansów publicznych. Dlatego także jest zdania, że przetarg należy unieważnić, a wpłacone na konto powiatu środki finansowe nalezy zwrócić niedoszłym nabywcom lokali mieszkalnych.

Z. Chmielewski zapytał czy sam fakt wygrania przetargu i zapłaty ceny nie jest tym, czym w obrocie prawnym jest zawarcie umowy przedwstępnej kupna- sprzedaży nieruchomości.

T. Spryszyński odpowiedział, że do przeniesienia prawa własności potrzebny jest akt notarialny.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął decyzję o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych, będących własnością Powiatu Lipnowskiego, położonych w Lipnie przy ul. Piłsudskiego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1307/1 obręb nr 7, w części dotyczącej lokalu mieszkalnego nr 18/3 oraz lokalu mieszkalnego nr 18/1. Powodem unieważnienia przetargu przez Zarząd Powiatu w Lipnie jest działanie pod wpływem błędu co do wielkości powierzchni sprzedawanych lokali mieszkalnych. Zarząd Powiatu w Lipnie po unieważnieniu procedury przetargowej przystąpi niezwłocznie do jej powtórzenia.

Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zadań promocyjnych na 2013 rok”

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił plan zadań promocyjnych na 2013 rok. Dodał, że ten plan może być modyfikowany w ciągu roku jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Następnie zwrócił się do członków Zarządu o uwagi, pytania.

Uwag nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: przyjęcia “Planu zadań promocyjnych na 2013 rok”.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił plan kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego. Następnie zwrócił się do członków Komisji o uwagi, pytania.

Uwag nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składników majątkowych powiatu Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia dla której organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski powiedział, że przekazuje się Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Lipnie instrumenty muzyczne w celu doposażenia szkoły, na potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Wszystkie instrumenty wymienione są w załączniku do uchwały.

Przewodniczący Zarządu zwrócił się do członków Zarządu o pytania.

Pytań nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie składników majątkowych powiatu Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia dla której organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składników majątkowych powiatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie, dla której organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski powiedział, że przekazuje się Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie sprzęty biurowe w celu wyposażenia pomieszczeń biurowych. Szczegółowy wykaz tych sprzętów zawiera załącznik do uchwały.

Przewodniczący Zarządu zwrócił się do członków Zarządu o pytania.

Pytań nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie składników majątkowych powiatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie, dla której organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

Ad.6. Rozpatrzenie pisma Płockiego Uniwersytetu Ludowego w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu rozliczenia dotacji przyznanej przyznanej dla szkoły.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zwrócił się do Pani E. Zielińskiej- inspektor ds. oświaty publicznej i niepublicznej- o omówienie przedmiotowego pisma.

Edyta Zielińska- powiedziała, że Prezes Zarządu Płockiego Uniwersytetu Ludowego jako organ prowadzący I Liceum Ogólnokształcące PUL w Lipnie zwrócił się o przesunięcie terminu rozliczenia dotacji przyznanej dla szkoły na 2012 rok, z dnia 15 stycznia 2013 r. na 15 lutego 2013 roku. Powodem takiej prośby jest to, że zmarła księgowa prowadząca dokumentację tego Liceum.

Dodała, że dotacja dotyczy tylko ostatnich czterech miesięcy roku 2012. Kwota dotacji to 54 tys. zł. Stwierdziła ponadto, że jej zdaniem jest tam inna osoba, która się tym tematem zajmowała.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że nie widzi podstaw do wydłużenia terminu złożenia sprawozdania, zwłaszcza, że dotacja dotyczy tylko ostatnich czterech miesięcy roku 2012.

Ad.7. Sprawy różne.

E. Zielińska- inspektor ds. oświaty publicznej i niepublicznej- zwróciła się do Zarządu Powiatu w Lipnie z prośbą o zgodę na zapłatę z budżetu roku 2013 kwoty 16 tys. zł za mundury dla uczniów klasy o nachyleniu militarno-sportowym w Zespole Szkół w Skępem.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie przychylił się do powyższego wniosku.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że Pani I. Klejster zwróciła się z prośbą o nienaliczanie odsetek za zwłokę w spłacie raty z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zwłoka dotyczy tylko jednego dnia, gdyż nie zdążyła wpłacić tych środków w dniu 31 grudnia 2012 roku ponieważ kasa w Starostwie była już zamknięta. Kwotę tę wpłaciła więc następnego dnia roboczego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie uznał wpłatę Pani I. Klejster za dokonaną w terminie.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 8 stycznia 2013 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska


metryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (8 stycznia 2013)
Opublikował: Jan Garbarczyk (11 marca 2013, 13:20:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 953