Protokół Nr 52/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 11 kwietnia 2012r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1.Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 13:15 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 4 kwietnia 2012r.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że dzisiejsze posiedzenie Zarządu zostało zwołane w celu dokończenia punktu przedłożonego z poprzedniego posiedzenia tj. wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na ,,Ubezpieczenie mienia powiatu lipnowskiego”.

A. Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych w Lipnie- powiedział, że szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została ustalona na podstawie obowiązujących cen rynkowych na kwotę 96.300,00 brutto na rok. Dodał, ze na okres dwóch lat kwota wynosi 192.600,00 zł brutto wraz z zamówieniami uzupełniającymi i wobec powyższego proponuje przeprowadzenie procedury w trybie przetargu nieograniczonego. Zwrócił się również o ustalenie składu komisji przetargowej i powołanie do jej składu Pani Renaty Kozłowskiej – brokera ubezpieczeniowego firmy Maximus Broker, będącego pośrednikiem w zawieraniu umów ubezpieczeniowych na mocy umowy z dnia 08.11.2004r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na ,,Ubezpieczenie mienia powiatu lipnowskiego” w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołał komisję przetargową na to zadanie w składzie: Arkadiusz Linkowski- Przewodniczący Komisji, Aneta Ofmańska- Sekretarz Komisji, Barbara Małkiewicz- członek Komisji, Renata Kozakowska- członek Komisji.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 11 kwietnia 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (11 kwietnia 2012)
Opublikował: Jan Garbarczyk (15 maja 2012, 11:24:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 954